Egyháztörténeti Szemle 13. (2012)

2012 / 3. szám - TANULMÁNY - Retkes Attila: Unitarizmus Magyarországon a kezdetektől az önálló egyházkörig (1902)

Unitai'izmus Magyarországon a kezdetektől az önálló egyházkörig 21 A templomszentelés előkészítésére az egyházközség presbitériuma 1890 augusztusában bizottságot hozott létre, amelynek munkájában Becsák János, ifj. Dániel Gábor, Markó Adolf, Sebes Pál, Székely Ferenc, Telkes Simon, Ürmösi Gyula és Ürmösi Miklós vett részt.122 * 124 Több forgató- könyv megvitatása után összeállították az ünnepi istentisztelet liturgiáját, amelynek értelmében a nyitóének („Tébenned bíztunk eleitől fogva”) után a főpásztori nyitóbeszédet és imát Ferencz József püspök mondta, a dere- kas éneket („Légyen kedves az áldozat”) Derzsi Károly lelkész prédikációja követte, majd a közének („Szeret, imád, magasztal”) után az úrvacsorái ágendát a kiváló szónokként tisztelt Péterfi Dénes kolozsvári lelkész mond­ta el. Az úrvacsorái jegyek kiosztása után záróénekként a „Legyen béke, áldott Isten” hangzott el.12» A meghívottak között szerepelt az unitarizmussal rokonszenvező Jókai Mór,12-1 valamint Csáky Albin kul­tuszminiszter, Berzeviczy Albert államtitkár, az unitárius vallásra áttért gróf Brunszwik Géza, Hegedűs Sándor és György Endre országgyűlési kép­viselők, Ráth Károly főpolgármester, Gerlóczy Károly alpolgármester, Kammermayer Károly kerületi polgármester, Toldy József budapesti fő­ügyész. Az erdélyi unitarizmus képviseletében Ferencz József püspök, Dá­niel Gábor főgondnok, Boros György teológiai tanár és Kovács János gim­náziumi tanár, valamint az összes egyházközség lelkésze és gondnoka kapott meghívást. A református felekezetet Szász Károly püspök, az evan­gélikusokat Busbach Péter főgondnok képviselte, de a fővárosi neológ rabbinátus képviselőjét is meghívták. Grindall Reynolds amerikai titkár levélben üdvözölte a templomépítőket, Henry Jerson brit titkár négyfős küldöttség élén Budapestre érkezett.125 126 * A templomszentelési ünnepség méltósággal zajlott. Az érdeklődők nagy száma miatt sokan a templom folyosóján, illetve a lépcsőfordulóban hallgatták végig az istentiszteletet. Az énekeket Bellovics Imre125 tanította be és vezényelte. Az előzetesen meghatározott liturgiái elemek mellett kö­szöntő beszédet és imát mondott Henry' Jerson. Az istentiszteletet követő hatfogásos közebédet a Pesti Vigadóban (akkor köznyelvi elnevezésében: a „Redutban”) tartották 124 vendég jelenlétében, tizenöt pohárköszöntő­vel.12? Másnap, október 27-én Derzsi Károly és felesége 62 személyes ebé­det adott a Budapesten maradt erdélyi és külföldi vendégek tiszteletére; 122 BUE. KT. jkv., 1890. augusztus 8. - MUEMEL. IV/1/I/36. 122 SZANISZLÓ, 2010. 67. p. 124 1871-ben jelent meg Jókai Mór Egy az Isten című regénye, amelynek főhőse, Adorján Manassé torockói festőművész és bányatulajdonos az unitárius vallás egyszerűségé­nek, tisztaságának megtestesítője. A regény megjelenése után Jókai számos nyilatko­zatában kifejezte az unitáriusok iránti szimpátiáját. 125 Ellenzék, 1890. október 28. 126 Bellovics Imre (1847-1921) Prágában a világhírű zeneszerző, Bedrich Smetana nö­vendéke volt. 1880-tól a Nemzeti Zenede tanáraként, 1881-től a Budapesti Zeneked­velők Egyesületének karnagyaként, 1885-től egyházi zeneiskolai igazgatóként dolgo­zott. 122 Az ünnepi istentisztelet és a közebéd rövid összefoglalójára ld.: Vasárnapi Újság, 1890. november 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom