Egyháztörténeti Szemle 11. (2010)

2010 / 3. szám - KÖZLEMÉNYEK - Rajki Zoltán: Egy szabadegyházi lelkész hirtelen felemelkedése és gyors bukása a hatvanas évek közepén

92 Egyháztörténcti Szemle XI/3 (2010) mindent megtesznek, hogy [...] vágyaikat kielégítsék. A mintegy 800-900 tagot magába foglaló közösségben igen sok a fiatal (20-35 év között). [...] A vallási fanatizmusokból adódóan sok a sokgyer­mekes család. [...] a legfanatikusabb vezetőségi tagjuk, Pápai Pál bicskei fodrász, akihez kitöltetésre is kijárnak személyek, még Bu­dapestről is. Vannak józanabb vallásos gondolkodású személyek is, s még ott leszek, igyekszem a vezetőséget inkább ezek oldalára át­segíteni. Úgy látom, hogy bizalmukba fogadtak, s így nem lesz ne­héz a segítésük, józanabb irányba.”23 A jelentésének átadása és megbeszélése után, akkori kapcsolattartója, Szabó Gyula rendőr őrnagy, utasította „Szaniszló Pált”, hogy segítse elő Köpe Sándor alelnöki pozícióba való bejutását. Köpe Sándor egyházvezetői tevékenysége Köpe új pozíciójából kifolyólag országos szinten végezhette lelkészi- egyházvezetői tevékenységét, illetve információkkal segítette a rendőr­ség munkáját. Országos központba felkerülve - állítása szerint - igyekezett a szabadegyházi elveknek megfelelően dolgozni, és vigyázott arra, hogy semmibe ne kerülje meg felekezetének elnökét, Lődi Lajost.2“» Tevékenysége azonban nem nyerte el a felekezet felügyeletével megbízott Szakács tetszését: „Az Élő Isten Gyülekezeténél július 23-ra keresztséget terveznek Bicskén. [...] Köpe Sándor elmondása szerint mintegy 80 személy megkeresztelését tervezik. A vallási buzgalom és fanatizmus külö­nösen azóta kerül előtérbe [...] mióta Köpe Sándor a Fábián-féle pünkösdista közösségből átment. Hogy az ifjúság jól érezze magát, most egy 3 napos autóbusz kirándulást is szerveztek, ahol szinte el­lenőrizhetetlen a tevékenységük. Igyekszünk őket a szabadegyhá­zakon keresztül megállítani.”* 26 Köpe egyelőre szabadon végezhette a Szakács által kifogásolt tevé­kenységét. Országos kiterjedésű egyházi szolgálata mellett a rendőr­ségnek is értékes információkat szolgáltatott a felekezetén és a pünkös­di mozgalmon belül akkor illegális tevékenységnek számító esemé­nyekről, illetve az egyes személyek nemzetközi kapcsolatairól. Az általa adott információk segítségével tudta az államhatalom operatív eszkö­zök segítségével megakadályozni az evangéliumi pünkösdieknél a Fábi­án József elnök ellen tervezett „puccsot” 1966 második felében. Jelen­tései hívták fel a hatóság figyelmét a vecsési őskeresztyének által létrehozott ún. Apostoli Egység Közösség működésére, amely az egyik termelőszövetkezetben vagyonközösség szerint kívánt működni.26 Más­23 ÁBTL. 3.1.2. M-40918/3. „Szaniszló Pál” 86. p. 2» ÁBTL. 3.1.2. M-27389. „Kertész József’ 138. p. 26 ÁBTL. 3.1.2. M-40918/3. „Szaniszló Pál” 124/a. p. 26 ÁBTL. 3.1.2. M-27389. „Kertész József’ 43-46., 94-95., 187-189. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom