Eger - napilap, 1940/2

1940-08-28 / 136. szám

1940. augusztus 28. E G E H 3 Gyakorta sima tengeren Evez a gálya, már a part közel — de ekkor zügva kél Jő fergeteg — támaszt vihart S habár a part már fölmerül Örvénybe dűl Rózát tizenhat éven át Szülei gonddal ápolák S midőn reményük üdvhonát Hár-már elérni gondolák A sírba lökte őt bele A sors keze. Az első versszak döcög kevéssé, a másodikkal már jobban boldogult a V8rsfaragó. Van azután olyan sír­felirat is, amin látható, hogy íróját megzavarta a nyelvi föllengzésre való törekvés: Itt mobosult hantok sora közt e sírkőnél meg állni elsodrá Zihala Józsefet a tomboló halál. Az újságíró képzeletét az a régi, régi kő foglalkoztatja leginkább, amelynek ez a szövege: Itt nyugszik Istenben boldogult Majnár Katalin Bukucs Mártonné 8 testvérével és egy mag­zatjával. Született 1801 okt, 7. Elh. 1869 A sírkő alján, egészen a föld fe­lett, ez a megjegyzés olvasható: Ne ítélj, Isten az ítélő Vájjon milyen tragédiát takar ez a kő, mi bűne lehetett a szerencsét­lennek, hogy még poraiban is a meg- szólás ellen adott védelmet neki a sírirat. A világ, úgy látszik akkor sem volt jobb. A kápolnával szemközt sudár márványoszlop: óvári és szentmiklósi báró Pongrácz Miklósnő szül. Dolhai és petrovai Petrovay Borbála A domb egybefolyik már a többi dombokkal, Petrovay Borbálát úgy látszik nem fogadta be a bárói férj családi sírboltja. De itt hevert a fűben Fenyvessy Ferenc ügyvéd eltört márvány­keresztje. Fiára emlékeznek inkább a mai emberek, fiára, akit elpocsé­kolt az alkohol, vékony termetű villanyszerelő volt, ferde fejtartással révedezett rongyaiban és nemrégen találták meg holtan egyik Koszorú utcai pince mellett. El is temették a szegények koporsójában a Kis­asszony temetőbe. Néhány együgyű felirat is kínál­kozik a feljegyzésre Itt nyugszik Polonkay János hitvestársa. Elszakadt hív társától Elmaradt két árvától Vagy: Itt nyugszik Szabó Sándor. Nem halt meg örökre aluszik a teste. Az ő lelke örül a mennyei szék körül. Akadtak nevezetesebb halottak is, odalent a kápolna körül épített kriptában. Itt pihentek, mint Szmre- csányi Miklós megírta, a Buttler, a báró Szepessy, Rottenstein, Forst, Herner családok tagjai, valamint Nájmájer Ignác, Eger város főbírája (1803) Lehet mondani, hogy Eger helyi történetének vezető alakjai pihentek ottan—mint ahogy hozzá­tartozóik hihették, örökre — s ime száz év sem telt el, amint mondják 1870 táján, a városi orvos egészség- ügyi véleménye alapján a kriptát kiürítették s a halottakat valamerre közös sírba, jeltelenül elhelyezték, Budapest, augusztus 28. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter az 1940—41. színiévadra, azaz 1940. évi szeptember l-től 1941. évi augusztus 31-ig szóló ha­tállyal a következő színigazgatói engedélyeket adta ki: 1. Kardoss Géza: Szeged, Szolnok, Hódmezővásárhely. 2. vitéz Bánky Róbert, 3. felpéczi Ihász Aladár és 4. vitéz Tolnay An­dor a cseretársulati rendszer északi körzetében Kassa, Miskolc, Debrecen, továbbá Kispest, Pestszenterzsébet és Újpest városokban. 5. Beleznai-Unger István, 6. vitéz Jakabffy Dezső és 7. Thuróczy Gyula a cseretársulat nyugati körzetében: Győr, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, talán a nagy kőlap alá, nem meszire a kápolnától.“ A temető régi német hangzású nevei közül olvashatók a Glósz, Smelcinger, Mózer, Gruber nevek, ugyancsak itt vannak a Ringelhánn és Steinhäuser családok sírboltjai, de a német eredetű polgárság mel­lett békésen megférnek a Bolváry, Kodolányi, Tamasi, Virág, Kónya, Gilányi, Vízi, Ürményi, Kobza nevek. A szép, régi csendben minden összeérik, nevek, rangok, fogalmak, meleg belső szövevénnyé érnek és táplálják a fenti életet. Észak felé, a temető mellett vo­nat zakatol, füttye vidáman sivít és visszaverődik a távoli dombok ol­dalán. K. e. Székesfehérvár, és Szombathely vá­rosokban, továbbá Cegléd, Eger, Gyula és Kecskemét városokban. 8. Inke Rezső és Szalay Károly a cseretársulati rendszer általános körzetében: Békéscsaba, Losonc, Makó, Mohács, Munkács, Nyíregy­háza, Sátoraljaújhely, Sopron, Ung- vár és Veszprém városokban. 10. Balogh László: Baja, Diósgyőr, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hajdú­szoboszló, Ipolyság, Karcag, Kiskun­halas, Kisújszállás és Rimaszombat. 11. Galetta Ferenc: Balatonfüred, Bátaszék, Bonyhád, Gyömrő, Keszt­hely, Körmend, Marcali, Nagyatád, Nagytétény, Sárbogárd, Sárvár, Sió­fok, Szentendre, Szekszárd, Sziget­vár, Tapolca és Zalaegerszeg. Súlyos összetűzések voltak a szovjetorosz -román határon Több román repülőgépet lelőttek 50—150 halott Külföldi sajtótudósítások, — mint ma délben a magyar hírszolgálat jelen­tette — a szovjetorosz-román határról súlyos összetűzéseket jelentenek. A román részről meg nem erősített,;de meg sem cáfolt hírek szerint az ösz- szetűzéseknek 50—150 halottja van és az oroszok több román repülőgé- gépet lelőttek. Bukarest és az északmoldovai határvidék között a távbeszélő vonalak megszakadtak- Jassy, Botoseanu városokat sok pol­gári lakos elhagyta. Megérkeztek az őszi lakberendezési vásár belépőjegyei az idegenforgalmi hivatalba ményt nyújtanak a MÁVAUT jára­tai is és kedvezményt nyújt a HÉV is. Az utazási kedvezmények Buda­Eger, augusztus 28. Megírtuk, hogy ezidőn is félárú utazási kedvezményt nyújt látoga­tóinak a szeptember 5—16-ig tartó őszi Lakberendezési és Háztartási Vásár. Ezt a félárú utazási kedvez­ményt a közönség akként veheti igénybe, hogy bármelyik IBUSz menetjegyirodában, vagy az Őszi vá­sár bármelyik tb. képviselőjénél vásári utazási igazolványt szerez magának. Ilyen igazolványt bárki kaphat, P 2.50-ért. Minden vasút és hajó minden ko­csiosztályának félárán utazhat a vásárigazolvány tulajdonosa, de 25 — 50 százalékos utazási kedvez pestre augusztus 30-tól szeptember 16-ig, Budapestről pedig szeptember 5-től 22-ig érvényesek. A vásár­igazolvány tulajdonosának termé­szetesen joga van a vásár díjtalan megtekintésére is. A vásárigazolványok ma érkeztek meg az idegenforgalmi hivatalba és még egy külön betétlapot is tartal­maznak. Ennek felmutatása mellett 2 pengőért két napra, 3 pengőért három napra Budapest összes villa­mosvonalaira szóló bérletjegyet le­het váltani. Kiadta a kultuszminiszter az új színigazgatói engedélyeket 12. Hámori Aladár: Abony, Bat- tonya, Ganztelep—Vecsés, Gyoma, Kunszentmárton, Mezőberény, Mező­hegyes, Mezőtúr, Pestszentlőrinc, Sarkad, Tiszaföldvár, Tótkomlós, Törökszentmiklós, Turkeve, Űjkécske és Vésztő. 13. Kőszegi Géza: Beregszász, Békés, Budafok, Csepel, Kiskunfél­egyháza, Orosháza, Rákosszentmihály és Szentes. 14. Nádasi (Neth) József: Csong- rád, Dombóvár, Dunaszerdahely, Esztergom, Kalocsa, Léva, Nagykö­rös, Nagyszőllős, Rákospalota, Sik­lós és Vác. 15. Vértes Károly: Érsekújvár, Jászberény, Komárom, Kőszeg, Pápa, Rozsnyó, Salgótarján és Szarvas. FERENCJÓZSEF KESERÜVIZ HÍREK — Éjszakai szolgálatot tartó ggóggszertárak: Augusztus 24-én este 7 órától augusztus 31-én estig Preszler Á. Széchenyi utca 14. és Velcsey Hunyadi-tér 5. gyógyszer- tára. — Várható időjárás a következő 24 órára: Mérsékelt nyugati szél. Változó felhőzet. A Felvidéken né­hány helyen kisebb eső lehetséges. Egerben ma reggel 13 9 volt a hő­mérséklet, a tegnapi legnagyobb hőmérséklet 23’3, a legalacsonyabb ÍO'S fok volt, talaj mentén 8'6 fok. A légnyomás 767'1 mm., süllyedő. * fiz államilag engedőig ezett zeneiskolában (Dobó-tér 9. szám alatt) a beiratások szeptember 1-én megkezdődnek. Hétköznap délután 4—6-ig, vasárnap és ünnepnap dél­előtt 10—11-ig. Tanszakok: hegedű, zongora, cselló. Képesített tanerők tanítanak. — Táviratok is küldhetők a tábori postai címekre. A posta­vezérigazgatóság a honvédelmi mi­nisztérium felkérésére értesíti a kö­zönséget, hogy kísérletképpen 1940. augusztus 29-től indokolt sürgős esetekben — ilyenek haláleset és súlyos betegség — tábori postahi­vatalokhoz címezve magántáviratok valamennyi távíróval, vagy távbeszé­lővel egyesített postahivatalnál és pos­taügynökségnél, továbbá állami- és magántáviratok kezelésére felhatal­mazott vasúti táviróhivatalnál felad­hatók. A táviratokat magyar nyelven lehet szerkeszteni. A távirat össze­beszélt, vagy titkos értelmű kifeje­zéseket nem tartalmazhat. A távirat a címzéssel, közleménnyel és alá­írással együtt 20 szónál több nem lehet. Ezeknél a táviratoknál külön­leges kezelést, mint pl. válasz fizet­ve, stb. kikötni nem lehet. Díjazás tekintetében a belföldi táviró díj­szabása irányadó A táviratokat fel­adás előtt engedélyezés végett a területileg illetékes rendőrkapitány­ságnál, illetőleg csendőr őrsparancs­nokságnál be kell mutatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom