Eger - napilap, 1940/2

1940-08-28 / 136. szám

4 EGER 1940. augusztus 28. * Ä természetes „Ferenc Jó­zsef“ keserüviz régóta kitűnően bevált háziszer megrögzött szék­rekedésnél és annak mindenféle ká­ros következményeinél: biztos, eny­he és gyorsan ható hashajtó, mely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kér­dezze meg orvosát. Nyári menetrendek a Sajtószövetkezetben kaphatók.----FJLIfl----­U ránia. Szerdán és csütörtökön: Kísért a múlt, francia-film, csak 16 éven felülieknek. — Nem hi­szek a szememnek, kultúr-film. — Pénteken: Ä nyugati villám- háború, mely híradó kíséretében négy napig marad műsoron. — Elő­adások kezdete hétköznapokon — kivéve szombatot — 1/t 7 és í/z 9, — szombaton 4, V* 7 és V2 9, — vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Nyári menetrend Érvényes augusztus 29-től. Egerből—Budapestre: — (szv.) ind. 0.30, érk. 5.40 — (gyv)* ind. 7.57, érk. 10.58 —• (gyv)* ind. 14.52, érk. 18.20 — {szv) ind. 14.52, érk. 18.46 — (gyv) ind. 19.25, érk. 22.31 — (gyv) ind. 19.25, érk. 23.15 Budapestről—Egerbe: — (gyv) ind. 6.54, érk. 9.39 — (szv) ind. 8.17, érk. 12.25 — (gyv)* ind. 14.10, érk. 17.01 — (gyv) ind. 19.00, érk. 21.38 — (seb.v) ind. 23.00, érk. 3.50 — (szv.) ind. 23.42, érk. 3.50 Egerből—Miskolcra: — (szv) ind. 0.30, érk. 4.25 — (seb. v .) ind. 0.30, érk. 2.30 — (gyv) ind. 7.57, érk. 10.01 — (szv) ind. 10.19, érk. 13.02 — (gyv) ind. 14.52, érk. 17.25 — (gyv) ind. 19.25, érk. 21.50 Miskolcról—Egerbe: — (szv) ind. 0.51, érk. 3.50 — (gyv) ind. 7.40, érk. 9.39 — (szv) ind. 13.52, érk. 17.01 — (gyv) ind. 15.26, érk. 17.01 — (gyv) ind. 20.17, érk. 21.38 * Közvetlen kocsi Eger—Budapest között. Egerből—Putnokra: — ind. 2.49, érk. Putnokra 6.00. — ind. 8.00, érk. Felnémetre 8.21, Szarvaskőre 8.39, Mónosbélre 9.02, Szilvásváradra 9.40, Putnokra 11. — ind. 14.00, érk. Felnémetre 14.29, Szarvaskőre 14.47, Mónosbélre 15.12, Szilvásváradra 15.54, Putnokra 17.26. Putnokról—Egerbe: — ind. 4.05, Nagyvisnyó-Dédesről 5.38, Szilvásváradról 5.55, Bélapát­falváról 6.22, Mónosbélről 6.36, Szarvaskőről 6.52, Felnémetről 7.11, érk. Egerbe 7.35. — ind. 11.48, érk. Egerbe 14.46 — ind. 15.32, Nagyvisnyó-Dédesről 17.05, Szilvásváradról 17.21, Bél­apátfalváról 17.47, Mónosbélről 18.11, Szarvaskőről 18.25, Fel­németről 18.42, érk. Egerbe 19.01. SPORT Hírek a szeptember 8-án induló NB III-bóí. Vasárnap a GyAK játszik Egerben Szeptember 8.-ára tervezik az il­letékesek a Nemzeti Bajnokság III. osztályának indítását. Kérdés, hogy ez a terv megvalósul-e, mivel még eddig (immár harmadizben) nem sor­soltak. Tekintetbe véve pedig az eddigi sorsolásoknál előforduló huza­vonákat és különböző nehézségeket, erélyes intézkedésekre lesz szük­ség. Végleges immár a miniszteri biz­tos által felállított NB III.—Mátra csoport. Az újabb szétosztás az utazási nehézségek leküzdését cé­lozza. Három budapesti csapat is került a „Mátra csoportba“, s így új színekkel gazdagodik a játék. Természetesen a MESE igen nagy örömmel fogadta az intézkedést, mert a csapat különben aligha birta volna az igen tekintélyes anyagi kiadásokat. Döntött az egyesbírő az ETK já­tékosok váltságdíja fejében. A do­log ugyanis barátságos úton elin­tézhető nem volt, s így a MESE a szabályok értelmében a szövetség­hez fordult. Értesülésünk szerint a váltságdíj összege a helyi viszonyok­nak megfelelő. Bővebbet erről az ügyről pillanatnyilag nem sikerült megtudni, mert mindkét csapat ve­zetősége csak a tárgyalások lefoly­tatása után hajlandó nyilatkozni. Vasárnap délután négy órai kezdettel a másik NB újonc, a Gyöngyösi AK lesz barátságos mér­kőzés keretében a MESE ellenfele. Nagy érdeklődéssel várjuk a mér­kőzést. KÖZGAZDASÁG Borpiac. Az esős és hideg (éjszaka gyak­ran 10 fok alá süllyedő) időjárás tovább rontotta a terméskilátáso­kat. Az Alfóldön a jobban kezelt szőlőkben még várható némi ter­més, a gyengébben kezelt szőlők­ben azonban úgylátszik szüretelni sem érdemes. A kereslet rendkívül élénk, ahol Malligand-fokonkint tör­ténik eladás, ott 7 filléren alul árut nem lehet kapni, azonban a leg­gyengébb minőségű boroknál is li- terenkint 80—90 fillért kérnek a termelők. A készletek fogyóban vannak. Csongrád. Termésre csak a leg­csekélyebbre számíthatunk. Az új hajtások is fertőzöttek. A peronosz- póra majdnem mindenfajta szőlőt megtámadott és a kár meghaladja a 90—95 százalékot is. Jelentős azoknak a szőlőknek a száma, amelyekben egyáltalán nem lesz ter­més. A borpiacon 70—80 filléres árat kérnek, de már így sem adják, jobbfárat várnak. Baja. A Csabagyöngye már be­érett s 70—80 filléres árban áru­sítják. Terméskilátásaink az elmúlt héten sem rosszabbodtak. A bor­árak igen szilárdak s 6 fillér kö­rül alakulnak fokonkint. Szekszárd. Terméskilátások rosz- szak, pusztulás még ma is látható. Borárak változatlanok, alig törté­nik számottevő eladás. Azt a kevés borkészletet, mely itt-ott található, visszatartják gazdáink még maga­sabb árak reményében. Somlóvásár hely. A peronoszpóra, a lisztharmat és egyéb szőlőbeteg­ségek tovább pusztítják a még meg­lévő, de amúgy is csekélynek ígér­kező termést. Nagyon gyenge ter­mésre számítanak. Erre való tekin­tettel a borárak egyre emelkednek. A kínálat tartózkodó. A szőlőbir­tokosok tulajdonában lévő borkész­let körülbelül 400 hl-re becsülhető. Mór. Borokat kisebb tételekben már 84—105 fillérig vásárolják. A készlet erősen csökken, most kb. 4000 hl-re tehető. A legkomolyabb becslés szerint, ha a szőlőket to­vábbi baj nem éri, m. holdankint 3—6 hl-es termés várható. Jászberény. Gondosan kezelt sző­lőkben sem szüretelnek többet kát. holdankint 4—5 hl-nél, a legtöbb szőlőben egyáltalán nem lesz szü­ret, hiába volt & leggondosabb vé­dekezés is. A borpiac igen szilárd, az árak már 70—80 fillér között mozognak. Heves. Nagyon gyenge vagy semmi termése nem lesz. Borüzlet is meg­állt, mert már nem is igen van készlet. Az árak változatlanok. Budapesti rádió-műsor Szerda, augusztus 28. 4.15: Százötvenéves a „Peleskei nótárius“. Urai Dezső előadása. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: Hírek szlovák és ruszin nyelven. 5.15: Olasz tánclemezek. 5.45: Legkisebb falvaink. Kertész János dr. előadása. 6.15: Budapesti Hangverseny Zenekar. 7.15: Hírek magyar és román nyelven. 7.25: Az ipari légoltalmi iskola szerepe. Tisza Vince előadása. 7.40: „Ka­tonanóták régen és most.“ Kubányi György előadása. 8.45: Külügyi negyedóra. 9: Waldbauer—Kerpely vonósnégyes. 9.40: Hírek, időjárás­jelentés, hírek szlovák és ruszin nyelven. 10.10: A Rádió Szalón- zenekara. 11: Hírek német, olasz, angol, francia és eszperantó nyelven. 11.20: Sárközi Gyula és cigány- zenekara muzsikál. 0.05: Hírek. Csütörtök, augusztus 29. 6.40: Ébresztő. — Torna. 7: Hírek. — Közlemények. — Étrend. — Hanglemezek. 10: Hírek. 10.20: 1. Téli est a havasokbau. 2. A gár- bol. Somlay Károly elbeszéléseiből. (Felolvasás). 10.45: Rabszolgasors. (Felolvasás). 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 12: Harangszó. — Himnusz. — Időjárásjelentés. 12.10: Balalajka-zenekar. 12.40: Hírek. 1.20: Időjelzés, időjárás- és .vízál­lásjelentés. 1.30: Kurina Simi ci­gányzenekara. 2.30: Hírek. 2.45: Műsorismertetés. 3: Árfolyamhírek, piaci árak, élelmiszerárak. 4.15 : Rnszin hallgatóinknak. 1. Sárkány Oszkár : Vörösmarty és Kölcsey. 2. Hanglemezek. 4.45: Időjelzés, idő­járásjelentés, hírek. 5: Hírek szlo­vák és ruszin nyelven. 5.15: A Rádió Szalonzenekara. 5.40: Anyag- gazdálkodás az építőiparban. Riva József iparügyi miniszter műszaki tan. előadása. 6.15: A rák gyógyí­tása. Czunft Vilmos dr. egyet, ma­gántanár előadása. 6.45: Kedvelt hanglemezek. 7.15: Hírek magyar és román nyelven. 7.25: Pertis Pali zenekara keringőket játszik. 7.45: Kolozsvári gyermekkor. Cs. Szabó László dr. előadása. 8.30 : Az Operaház Zenekara. 9.40: Hí­rek, időjárásjelentés, hírek, szlovák és ruszin nyelven. 10.10: Lugossy István tárogatózik a stúdió kertjé­ből. 10.25 : Ifj. Gáspár Lajos és Károly cigányzenekara. 11: Hírek német, olasz, angol és francia nyel­ven. 11.25: Tánclemezek. 0.05: Hírek. Laptulajdonos: EGEI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztő: DB. KAPÓÉ ELEMÉH. Felelős kiadó : BADIL KABOLY. Heves vármegye közigazgatási bizottságától. 3527/kb. 1940. Hirdetmény. A m. kir. Honvédelmi Miniszter Úr­nak 39.854/eln. 18—1940. sz. rendeleté­vel Pétervására község közönségének béreimére gróf Keglevich Marita péter- vásárai lakos tulajdonát képező s a pétervásárai 993. sz. tkvi betétban 592, 593, 594 és 602/108 brsz. ingatla­nokból 13 kát. hold, 152 n. öl terület­nek a honvédelem céljaira leendő meg­szerzése végett a törvényes kisajá­títási eljárást az 1937. évi VI. te. 16. § (1.) bek. alapján elrendelte s felhívta Heves vármegye közigazgatási bizott­ságát, hogy az 1881: XLI. te. 33—40. §-ainak megfelelően a szükséges intéz­kedéseket tegye meg. Ennek alapján Heves vármegye Köz- igazgatási bizottságának Kisajátítási Albizottsága 1940. évi szeptember 6-án d. e. 10 órakor Pétervására község közházánál helyszíni eljárást fog tar­tani, amelynek során a kisajátítási terv megállapítása felett akkor is ér­demben határoz, ha az érdekeltek közül senki sem jelenik meg, Eger, 1940. augusztus 16. Dr. Hedrg s. k. főispán, kb. elnök. Ä kiadmány hiteléül: Hollár vm. irodaigazgató. KISHIRDETÉS Kishirdetés (apróhirdetés) hétköznap szavanként 8 fillér vasárnap szavanként 10 fillér. (Vastag betűvel szedett szó két­szeresen lesz számítva). A hirdetéseket kérjük naponta délelőtt 10 óráig leadni. 4 SZOBA, konyhás, udvari lakás, nagy kerttel november 1-re kiadó. Megtekint­hető d. u. 4—5-ig, Szvorényi utca 25. alatt. KORCSMÁT, trafikot vagy fűszerüzletet azonnal megveszek készpénzzel. Érdek­lődni Vörösmarty u. 28., ajtó 2. MEGVÉTELRE kerestetik a város bel­területén egy borospince, fljánlatok a kiadóhivatalba. EGY vagy kettő szoba kertes magányos házban azonnal kiadó. Cím a kiadóban. IDEGENNYELVEK oktatását egyénen­ként vagy csoportonként háznál is jutá­nyosán vállalom. Cím a kiadóban. (136.) Nyomtatta Szent János Nyomda fcger (Érseki Líceumi Nyomda). — Felelős Nyomdaigazgató: Radii Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom