Eger - napilap, 1938/1

1938-03-01 / 34. szám

4 EGER 1938 március 1. * Megrögzött székrekedés- j uél és annak mindenféle ká­ros következményeinél a gyo­mor!) élcsatornát reggel felkeléskor egy pohár természetes «Ferenc József» keserű viz alaposan kitisz­títja, az emésztést és az anyagcse­rét előmozdítja, a vérkeringést meg­élénkíti s kellemes közérzetet és fokozott életkedvet teremt. Kér­dezze meg orvosát. — Anyakönyvi hírek. Újszü­löttek: Kelemen Antal borbély Ottó, Szabó Gábor gyümölcskereskedő Gá­bor, Nagy István ím. István, Koncz István üzletvezető Ágnes, Sike Jó­zsef fm. Erzsébet, Pap Gyula fm. Julianna, Visnyei Sándor fm. Ro­zália, Balogh Mária htb. Gabriella, Hajas János üzleti szolga Anna, Bóta László csizmadia s. Erzsébet, Erdélyi Dezső fényképész István, Lóczi János asztalos Gyula, Kele­men Sándorom. Sándor, Fülep László fm. László nevű gyermeke. — Jegye­sek : Soltész Béla cipész s. ózdi és La- szák Borbála ózdi, Tóth Bálint fm. egri és Mészáros Anna egri lakosok. — Házasságot kötöttek: Halmai Lajos kántortanitó borsodnádasdi és Stok- ker Margit egri, Trezsenyik Fe­renc fm. és Szűcs Veronika, Ba- ranyi János cigányzenész és La­katos Mária, Viola István baromfi­kezelő és Kübler Mária, Németi János asztalos s. és Szabó Terézia, Visontai Nándor (Ferenc) fm. és Kelemen Erzsébet, Braun Ferenc borbély és Tomsó Borbála, Cseh Bernáth fm. és Gulyás Margit, Nagy László ács s. és Bőgős Mária Nagy András hentes s. és Jósvai Rozália egri lakosok. —Meghaltak: Gál János irodai szolga 23 éves, Bartha Emilné Kostyák Anna 44 éves, özv. Cseh Imréné Oleár Má­ria 79 éves, özv. Groszman Lajosné í Schvarcz Rozália 54 éves, Molnár András fm. 68 éves, Mező Dezsőné Pók Mária 81 éves, Tóthpál Rozá­lia 17 éves, özv. Balázs Ignácné Szeredi Mária 81 éves, özv. Száj- bély Sándorné Fodor Julianna 79 éves, Bátori Péter napsz. 69 éves, Közel Ferenc kövező mester 53 éves korában. — Meglőtte régi haragosát Tökei József erdőőr. Hevespásztó községben haragot tartott Tőkei és Kolcsó János. Az elmúlt este talál­kozott a két régi haragos és vitat­kozni kezdtek, a vita elfajult, Tőkei ■ fegyvert fogott Kolcsóra és súlyosan i megsebesítette. Kolcsót kórházba \ szállították, Tőkeit a csendőrök le­tartóztatták. Uránia. Hétfőn a «100 férfi j egy kislány» zenés vígjáték utolsó két előadása egynegyed 7 és fél 9 órakor. A főszerepet Deanna Dur­bin játsza. Picoló revü és Ma­gyar-híradó. — Kedden és szerdán; Szerelem... bosszú... halál...! (Asszonyok egymás ellen) izgalmas dráma a cári Oroszország életéből, j-ox-híradó. SZÍNHÁZ SPORT A tolvaj Bernsteinnek ez a színműve él­mény. A cselekmény előkészítése, annak minden drámai kihangsúlyozá­sa, párbeszédeinek fordulatos és szel­lemes egymásba kapcsolódása olyan írói kultúrát mutatnak, amellyel ma nagyon kevés író rendelkezik. A darabnak különösen a második fel- j vonása az, amelyben ezek a kiváló ; írói tulajdonságok annyira érvénye- j sülnek, hogy színész és közönség j egyaránt érzi a játék valóságízű j kiteljesedését. A Kamara-társulat ; előadása jó és ha ebből a jól össze- \ hangolt együttesből a fiatal Hor- ! váth F. Ferencet említjük elsősor- j ban, ezt azért tesszük, mert a har- , madik felvonás drámai levegőjét az ő : színes és mégis az élet szürkeségéig í leegyszerűsített játéka tette felejt- j hetetlenné. Mozdulatainak természe- j HVSE—MESE 3 2 (1.1) Gyöngyös, Barna Jenö- serlegmérkőzés. A MESE tartalékosa» elvérzett a gyöngyösi sárban. Az eredmény igazságos, az egri halfsor nem volt sehol. A döntőt a GyAK és a HVSE játszák. Ferencváros, Hungária, Újpest, Bocskag mérkőzéseire is lehett tippelni az szerdán Induló versenyén. Az első szelvény mérkőzései: Ferencváros—Budai „11“, Újpest—ETO, Kispest—Hungária, Bocskai—Szürketaxi és ezeken kívül az északi I. osztály teljes bajnoki fordulója. Szerdán vegye meg az Eger t! Ekkor jelenik meg az első tipp- szelvény. Pénteken újabb szel­vényt adunk ugyanezekre a mérkőzésekre! tes félszegsége, hangjának kama- szos fojtottsága, kiforrott játék­modorról tettek tanúságot. Botond Mária jól fogta meg szerepét és né­hol egészen hozzánött a darabhoz, j Homokay Pál most is nagyon szim- j patikus jelenség volt, aki egyes j jelenetekben megcsillogtatta ki- j váló színészi tehetségét. De jók j voltak Serfőzy Ilona és Sorr Jenő, j akik a szülők szerepében emelték i • jó játékukkal a darab színvonalát. Bakos Gyula is meggyőző volt. A színes és gördülékeny előadásért i Homokay Pál rendezőt illeti az el- i ismerés. (bő—re.) Heti műsor: Budapesti rádió-műsor Hétfő, február 28. 4.15 : A rádió diákfélórája. 4.45: Időjelzés, időjárásjeleutés, hírek. 5: „Az új olasz építészet.“ Bierbauer dr. előadása. 5.30: Elsa Muntha- Kaas énekel zongorakísérettel. 6: Munkásfélóra. 6.30 : Hegedűs Gyula és cigányzenekara. 7.30: „Emeren- cia.“ Beczássy Judit elbeszélése. 8: A Filharmóniai Társaság hang­versenyének ismertetése. 8.10: A Filharmóniai Társaság hangverse­nyének közvetítése. Közben : Hirek, időjárásjelentés. Majd Kalmár Tibor jazzenekara. 11: Hírek német nyel­ven. 1 1 .05 : Egressy Sándor és Dénes József cigányzenekara mu­zsikál, Nádor Jenő énekel. 0.05: Hírek külföldi magyarok számára. Hétfő : Játék a kastélyban. Anek­dota. Könyves Tóth Erzsi vendég­felléptével. Kedd: Hódítás. Színjáték. Köny­ves Tóth Erzsi vendégfelléptével. * Ajándéknak alkalmas em­lékkönyvek, amatőr fényképalbumok, levélpapírok és töltőtollak nagy vá­lasztékban az Egri Keresztény Saj­tószövetkezet könyvkereskedésében. — Bármilyen könyvre van szüksége, beszerezheti a Keresz­tény Sajtószövetkezet könyvkeres­kedésében. Kedd, március 1. 6.45: Torna. Utána: Hangleme­zek. 7.20: Étrend, közlemények. 10: Hírek. 10.20: „Leánykérés fogadásból.“ (Felolvasás). 10.45: „A tavaszi kosztüm.“ (Felolvasás). 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Rácz Béla és cigányzenekara. 12 30: Hírek. 1.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: Hangleme­zek. 2.40: Hirek. 2.55 : A rádió mű­sorának ismertetése. 3: Árfolyam­hírek, piaci árak, élelmiszerárak. Eladá az egri érseki uradalom pusztaszikszói faiskolájából 16.000 darab nemes alma-, körte-, szilva-, 1, 2 és 3 éves gyümölcsfacsemete, a legjobb faj­tákból. Almából és körtéből egy- és kétkarú alakfák is kaphatók. :::::::::::: A csemeték Ara drb.-hént 50-80 HU. Az alakiák ára drb.-ként 80 100 1111. Megrendeléseket felvesz az Érseki Uradalom Gazdasági Hivatala ::::: Eger, Széchenyi ucca 5 szám. ::::: 4.15 : Asszonyok tanácsadója. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: „Vigyázz, betörő.“ Laky Lajos dr.. rendőrfőkapitány-helyettes előadása. 5.30: Lies de Leeuw énekel a magyar-németalföldi csere kereté­ben, zongorakisérettel. 6 : Milyen technikai előkészületeket kíván az eucharisztikus kongresszus. Petro- vácz Gyula előadása. 6.15: Far­sangi népszokások. Ortutay Gyula dr. előadása 6.30: Műsoros far­sangi est. 9.15: Hírek. 9.35: Far­sangi bál. 10: Időjárásjelentés. 10.25: Horváth Dezső és cigányzenekara. 0.02: Himnusz. 0.05: Hírekkülföldi számára. 0.10: Megyeri Gyula és jazz-zenakara játszik. 0-35 : Szabó Kálmán jazz-triója játszik. 0.50: Kiss Lajos és cigányzenekara. 1 00: Garai György jazz-zenekarajátszik. 1.15: Pertis Pali és cigányzene- kara. 1.25: Megyery Gyula és jazz zenekara játszik. 1.40: Pertis Jenő és cigányzenekara muzsikál. Laptulajdonos: EGEI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztő: DB. KAPOB ELEMÉH. Felelős kiadó: HADIL KAROLY. Verptét község elöljáróságától. 395/1938 szám. Versenytárgyalási hirdetés­Verpelát község (Heves vm) elöljáró­sága a község belterületén régi anyag főlnasználásával egy a csendőrség ré­szére alkalmas épület és melléképüle­tei újjáépítési munkálataira nyilvános versenytárgyalást hirdet. A munkálatok költségei csak részben vannak biztosítva, miért is a község bizonyos összegű egyéves vállalkozói hitelt kíván igénybe vanni. A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy ajánlataikat zárt és lepecsételt borítékban «Ajánlat a 395/1938 sz. ver­senytárgyalási hirdetményben közölt Verpelét községben csendőrlaktanya részére szolgáló épület újjáépítési mun­kálataira- felírásscl Verpelét község elöljáróságánál 1938 évi március hö 12 napjának d. u. fél 3 órájáig nyújt­sák be. Az ajánlatok ugyanaznap d. u. 3 órakor bontatnak fel bizottsági­lag, mely alkalommal ajánlattevők je­len lehetnek. Bánatpénz az ajánlati összeg 2 °/«-a — a munkálatok megosztva is kiadha­tók, így az egyes munkanemekre kü- lön-külön is tehető ajánlat. Az építési terv és egyéb ajánlati feltételek Verpelét község elöljárósá­gánál a hivatalos órák alatt megte­kinthetők. A képviselőtestület a beérkezett aján­latok között az ajánlati árakra való te­kintet nélkül Bzabadon választ, vagy ha az ajánlatokat nem tartja megfele­lőnek, a versenytárgyalást eredmény­telennek nyilváníthatja, anélkül azon­ban, hogy ebből kifolyólag az ajánlat­tevők barmi igényt támaszthatnának a községgel szemben. Versenyzők a végleges döntésig kötelezettségben ma­radnak. A munkálatokat az államépi- hivatal ellenőrzi. Az ajánlattévők tartoznak az 50.000/ 1934. K. M. sz. rendeletben foglaltak­hoz mindenben alkalmazkodni, mely rendelkezések egyébként a községre is kötelezők. Verpeléten, 1938 évi február hó 14. napján. Községi elöljáróság. KISfflEDETÉS Kishirdetés (apróhirdetés) hétköznap szavanként 8 fillér, vasárnap szavanként 10 fillér. (Vastag betűvel szedett szó két­szeresen lesz számítva). A hirdetéseket kérjük naponta délelőtt 10 óráig leadni. HÁZHELY eladó”Gtn~a kiadóban. ....—.mmmt. ( S3) Nyomtatta Szent János Nyomd* Kgsr (Érseki Lioeumi Nyomda). — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom