Eger - napilap, 1938/1

1938-03-01 / 34. szám

1938. március 1. EGER 3 hallott jóhírek már előre megterem­tettek. S bár tudtuk, hogy szépet fogunk hallani, a valóság hatalmas meglepetést szerzett szakértőknek és laikusoknak egyaránt. Pompás, zengő hanganyag, fejlett éneklés­technikai készültség, fegyelmezett­ség és a lelkesültség belső feszítő ereje: a karéneklés művészi hatá­sának alapfeltételei, — itt a 'leg­szerencsésebben együtt találhatók. A jeles karnagy, Pátzay János szak­tudása, ösztönös rátermettsége és művészi érzéke rövid pár év alatt a legkomolyabb, nagyigényű zenei feladatok megoldására képessé tet­te ezt a vegyeskart. Műsoruk első száma Kodály Zoltánnak „Liszt Ferenchez“ Vörösmarty Mihály nagy ódája szövegére Írott karműve volt. Három magyar zseni neve és szel­leme egyesült e nagyszabású kom­pozícióban, — szinte magától érte­tődik, hogy a magyar nemzet nagy költőjének a „hangok nagy tanárját“ magasztaló szövege ilyen gyönyörű alkotásra ihlette a magyar zene mai nagy mesterét. A rendkívül nehéz mű­vet nemcsak tökéletes, de igen szép, hévvel teljes előadásban kaptuk. A műsor második felében Bárdos Lajos négy kisebb művét énekelték. A „karácsonyi dal“ egyszerű, ben­sőséges hangjai szívet simogatóan hangzottak, „A spártai gyermek“ pattogó ritmusai bravúros roham­ban sodródtak, „A temetőkapu“ bá­natos hangjai megindítóan zsong­tak, a „Réten-réten“ friss ütemei táncos kedvet ébresztettek. Az ének­kar szép produkcióira büszke le­hetne akármilyen nagymultú ének­egyesület és bármelyik nagyváros is. Gyöngyös új, friss szellemű kul­túrája ébresztő példát adhatna az évszázados, de szunnyadozó egri kultúrának! A további zeneszámok során Énekes Erzsébet, a Gyöngyösi Városi Zene- j iskola hegedűtanára mutatkozott be : igen előnyösen, szolid technikát, fi- ■ nőm muzikalitást tanúsított, amik j biztos alapfeltételei egy ifjan induló zenei pálya sikeres folytatásának. Zongorán Pátzay János kisérte ki­váló alkalmazkodással. Önálló zon- goraszámot nyújtott a Gyöngyösön is működő Dániel Ilonka fővárosi zongoratanárnő. Liszt Ferenc vir­tuóz művét, a nagy Tarantellát ját­szotta brilliáns technikával, színes dallamkészséggel, fölényes bizton­sággal, ami még a zongora sajná­latos hiányosságain is győzedelmes­kedett. A műsor további részében dr. Hornyák Miklós Mécs, Kiss és Kosztolányi műveket adott elő biz­tos témafogással és komoly mélta­tást érdemlő, formailag is tökéle­tessé fejlesztett előadói készséggel. Különösen a Kosztolányi-próza köny nyedsége és biztonsága jelentett komoly értéket. Polinyi Zoltán eny­he humorú novelláját Polinyi János olvasta fel sikeresen. A számokat az ölökké derűs és rokonszenves Fazekas József jelentette be. A műsort Nagy Dezső Kaszinó­igazgató rövid és kellemes záró­beszéde után hajnalig tartó tánc követte. IMmdig e£éJú$éot e*mé£ruem téAjette! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Teljes siker a dohánygyári munkások | előadásán. A dohánygyári munkásság kebe­lében alakult kulturegyesület első nyilvános szereplése volt a tegnap délután lezajlott vidám farsangi elő­adás. Az előadáson megjelent a do­hánygyár egész tisztikara Balogh Jenő igazgató vezetésével, akinek a munkásság iránt érzett szeretete és megértő támogatása biztosította azt, hogy a munkásság minden szo­ciális és kulturális törekvése olyan szép eredményt és sikert tud fel­mutatni, mint a tegnapi volt. A nagyszámú közönség zsúfolásig megtöltötte a hatalmas termet és kirobbanó tapssal jutalmazta az új műkedvelő gárda jóízű és szép előadását, amelynek megrendezése Illényi Domokos dohánygyári gond­nok rátermettségéről tett tanúsá­got. A jól összehangolt együttesből Nagy Manci magyar nóta éneklését említjük első sorban, mert ő férkő­zött meleg és közvetlen hangjával legközelebb a közönség szívéhez. A vígjátékok szereplői közül köz­vetlenül és jól játszották szerepüket Juhász Böske, Zahorecz Sándorné és Pogonyi Kálmánné, akik szerepük minden lehetőségét kihasználták, hogy megnevettessék a hallgatóságot. Jól mozogtak a színpadon László János, Sárváry József, Alföldi Ger­gely, Eperjessy Zoltán és Palotay Sándor, akik különösen a „Kutya van a kertben“ c. parasztkomédia jeleneteiben nevettették meg a kö­zönséget. Barzsó Jánosné és Susán Lászlóné szépen táncoltak a tánc­jelenetekben, különösen pedig Susán- né négustáncát, amit Nikkel Zoltán­nal táncolt, tapsolta meg a közön­ség. Mulattatóan énekelt Nikkel Zol­tán, majd Váradi Lajos énekelt cigányzenekari kísérettel. Az egyes számok közötti szünetekben jazz- ; zenekar szórakoztatta a közönséget. Eperjessy Zoltán sok mosolyt csalt a közönség ajkaira jóízű konferá- lásával. Az új műkedvelő gárda megalakulása és első, nagysikerű bemutatkozása arról tesz tanúsá­got, hogy a dohánygyári munkások i | egyesülete, Perge Kálmán elnök ! i vezetése alatt még számos, meleg ; előadással fogja gyönyörködtetni a 1 közönséget. A sikerdús előadást a ; Juhász vendéglőben reggelig tartó, I táncos vigasság zárta be. Tíz fillérrel tíz pengőt is nyerhet az «Eger» tippversenyén! Indulás: március 2-án. Az Eger 'panaszkönyve. Nem öntözik az utcákat. Tekintetes Szerkesztőség! Az ál­landóan száraz idő hatására a bel­város területeit vastag porréteg bo­rítja, amely csak akkor lesz látha­tóvá, ha egy-egy gyorsabban szá­guldó gépkocsi felkavarja. Ilyenkor aztán áthatolhatatlan, a torkot és a szemet elborító porfelhő emelke­dik fel, nem kis bosszúságára az utcai közönségnek. A főutcán ilyen­kor perceken keresztül zsebkendő­jüket szorongató, köhögő, könnyező emberek láthatók. Kérjük a Tekin­tetes Szerkesztőséget, méltóztassa- nak felhívni az illetékesek figyelmét arra, hogy napjában egyszer-kétszer járassák végig legalább a Széchenyi utcán s a legforgalmasabb belvárosi utcákon az öntöző-autót s szüntes­sék meg ezeket a kínos állapotokat. Soraink közléséért köszönetét mon­dunk, tisztelettel: Több Széchenyi utcai lakos. —- A Mese jégszakosztályá- nak keddi műsoros, táncos teadélutánja méltó befejezése lesz a farsang társadalmi eseménysoro­zatának. Széleskörű előkészületek előzik meg ezt a táncos teadélutánt, amelyet a rendezőség szórakoztató műsorral kötött egybe. A műsor­számok mindegyike egy-egy kacag­tató ötlet, vidám meglepetés. A mu­latság hangulatát és színét a hu­moros sportjelmezek, dirndli-ruhás hölgytáncosok nagyszámú megjele­nése is fokozza. A teadélutánon a jelek szerint Eger előkelő közön­sége teljes számban találkozik, re­ményt nyújt erre az a támogató együttérzés is, amellyel a társada­lom széles rétegei figyelemmel kisé­rik a Mese legfiatalabb alosztályá­nak, a jégszakosztálynak sportéleti munkáját. A műsor pontosan 7« 6 óra­kor kezdődik a Kaszinó nagytermé­ben. A belépésre jogosító teajegy ára 1 pengő. A tánc éjfélkor vé­get ér. _ - _ Olasz gyártmányú legmodernebb — „OLIVETTI“ precíziós írógépet minden érdeklődőnek szívesen bemutat ===== kizárólagos képviselője, az 7" EGRI KERESZTÉNY SAJTÓSZÖVETKEZET köny kereskedése Eger. (Alapítványi ház) Széchenyi ucca 2. Tel. 95. HÍREK Társadalmi naptár. Február 28: Az Agria corporatio vidám műsoros farsangi teaestje 9 órai kezdettel a Korona zöld­termében. Március 1: A MESE télisport szakosztályának teaestje a Ka­szinó termeiben. Március 5: Este 6 órakor a Bor­nemissza-cserkészek díszelőadása a Katolikus Legényegyletben. Március 6: Délelőtt 10 órakor az Egri Katolikus Legényegylet rend­kívüli tagavatása az Irgalmas- rend templomában. Március 6: Délután 5 órakor a Katolikus Legényegylet kultur- délutánja. Március 12: A Thália Egri Szín­játszó Társaság színielőadása. Ib­sen : Nóra. — Előfizetőink figyelmébe! Kérjük azon vidéki előfizetőin­ket, akiknek előfizetésük feb­ruár 28-án lejárt, hogy a csatolt csekklapon előfizetésüket meg­újítani szíveskedjenek. Tiszte- ettel az EG EB kiadóhivatala. — Áthelyezés. Vághy Ferenc kir. tszéki betétszerkesztőt Eger­ből Szekszárdra helyezte át az igazságügyminiszter. * Eljegyzés. Szilasi és Laki Páz­mány Krisztinát eljegyezte Szinay Ernő m. kir. határőr főhadnagy. — Fertőző betegségek Heves vármegyében. Heves vármegyé­ben február 1—15-ig az alábbi fer­tőző betegségek kerültek hatósági észlelés alá: difteria : Kál 1, Er­dőtelek 1, Pásztó 1 ; — nyilt gu­mókor; egri járás 1, hevesi j. 2, pétervásárai j. 1; — vörheny: Apc 1, Gyöngyös 1, Mátramindszent 1; — kanyaró: Hatvan 15, Szurdok- püspöki 1, Apc 1, Erdőtelek 3, Po­roszló 13; — bárányhimlő: Eger 1, Szűcsi 1, Füzesabony 1, Rózsa- szentmárton 2 ; gyermekágyi láz : Bodony 1; — hökhurut: Gyöngyös- solymos 6, Gyöngyösoroszi 2; — zzövődményes influenza: Detk 2, Ludas 1; — hasi hagymáz: Eger 1, Sir ok 2. — Felhívás. A Megszállott Te­rületeken Rabságot Szenvedettek [MERSz] felkérik mindazokat a bu­dapesti és vidéki bajtársakat, akik az elszakított területeken rabságon szenvedtek, hogy lakcímüket, a jö­vőre való tekintettel nyilvántartás végett jelentsék be, Budapest, V. Szabadságtér 16. címre. (Júniusi Bajtársak Szövetsége.) * Agy- és szívérelmeszese - désben szenvedőknek reggel felkeléskor egy fél pohár természe­tes «Ferenc József* keserűvíz — a legkisebb erőlködés nélkül — igen könnyű székürülést biztosít, azonkívül a gyomor és a belek mű­ködését előmozdítja és kielégítő emésztést hoz létre. Kérdezze meg orvosát. * Eucharisztikus kongresszus himnusza kapható 1 fillérért a Kér. Sajtószövetkezetben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom