Eger - napilap, 1937/2

1937-07-01 / 104. szám

Eger, XL VIII. évf. 104. szám Á R Ä @ FILLÉR * Csütörtök ♦ Trianon 18,1937 július 1. ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRA: 1 PENGŐ 50 FILLÉR, NEGYEDÉVRE 4 P, FÉLÉVRE 7 PENGŐ 50 FILLÉR. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAP 6 F, VASÁRNAP 10 FILLÉR. —POSTA- TAKARE KPÉ N ZTÁRI CSEKKSZÁMLA 54 588 GYÖNGYÖSI ÚJSÁG VÁRMEGYEI POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG: EGER, LÍCEUM FÖLD­SZINT 3 SZÁM. — TELEFON: 11. KIADÓ­HIVATAL: SZENT JÁ­NOS KÖNYVNYOMDA. EGER. TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER­KESZTŐSÉG és KIADÓ­HIVATAL : SZABÓ JÓ­ZSEF, SZ. BERT ALAN- U. 1. TELEFON: 322. Hagy ünnepélyességgel szentelték fel az OTI új egri székhazát Eger, június SO. Hétfőn délelőtt 10 órakor ünne­pélyes keretek között szentelte fel az OTI új egri székhazát vitéz Su- bik Károly pápai prelátus. A szen­telés az orvosi rendelők hatalmas várócsarnokában történt meg, ahol erre az alkalomra örökzöld növé­nyek és díszcserjék között, áhítatot keltő kis oltárt állítottak fel s ahol megjelentek Eger város társadalmá­nak vezető tényezői, a munkaadók és munkavállalók s az OTI helyi önkormányzatának képviselői. Lelkes éljenzés fogadta tíz óra­kor a vitéz Subik Károly és Polán- kay László dr. társaságában meg­jelent dr. Horváth István vezér- igazgatót, aki az OTI házi ünnep­ségére Egerbe érkezett. A szentelési szertartás előtt vitéz Subik Károly beszédet intézett a megjelentekhez. — Az egyház ne­vében mondok hálát — mondotta — az ügyvezető úrnak, hogy ami­kor az OTI ide költözött és áldásos tevékenységét megkezdte, rágondolt arra, hogy ezt a munkát az egyház áldásával ajánlja fel az Istennek. — A mi intézetünket azok részé­ről, akik mindenben gáncsoskodnak, akiknek a szívét nem a szeretet hevíti, hanem az ellentétek fokozá­sának vágya zakatoltatja, akik nin­csenek tisztában a felebaráti szere tét szükségességével, állandó táma­dás éri. Nem feladatom, hogy eze­ket a támadásokat erről a helyről ma visszaverjem, csak egyet va­gyok kénytelen leszögezni, mint pap és az OTI választmányának tagja: örökke legyen áldott annak a nagy miniszternek emléke, aki ezt az intézményt megteremtette. Mert van-e szebb és nagyszerűbb feladat, mint a társadalom által sokszor számkivetett munkás támo­gatása, gyógyítása, öreg korára való ellátása? — Ez a feladat kétségtelenül ál­dozatot kíván a munkaadótól is, amint áldozatra bírja a munkavál­lalót, de a munkaadónak elsőrangú érdeke, hogy munkása lelkileg ki­egyensúlyozott, testileg egészséges legyen s a társadalom szempontjá­ból sem közömbös, sőt egyik alap­vető tétel, hogy a munkás a nem­zet testével egynek érezze magát. — Az OTI emberi alkotás s ke­ressen valaki emberi alkotást, amely nincs hiba nélkül. Gyarlók vagyunk, tökéletes munkát nem végezhetünk. De kell, hogy mindenki, akinek eb­ben a házban hatásköre, munkafel­adata van, minden erejével azon le­gyen, hogy teljes lelkiismerettel dolgozzék és ne csak kezét, hanem szivét is nyújtsa a szegény mun­kás felé. — Vannak, akik nem hisznek a felebaráti szeretet társadalmat át­alakító erejében s azok erőszakkal kívánják megoldani a társadalmi kérdéseket, de mi, akiknek fülében cseng Isten parancsa, meggyőződés­sel hirdetjük, hogy enélkül nincs a földön boldogság s a szociális ba­jokra gyógyírt hozni csak fslebaráti szeretettel lehet. Azzal a feiebaráti szeretettel, amely nem érzelgősség, hanem komoly kötelességteljesítés embertársaink iránt. — Maradjon meg lelkűnkben Já­nos apostol szava: Egymás terhét viseljétek, igytöltitek be Isten tör­vényét. Amikor tehát mi terhet vi­selünk, Isten törvényét teljesítjük és azt nem zúgolódva, hanem sze­retettel kell tennünk. Isten a sze­retet és aki a szeretetben marad, megmarad Istenben. Aki boldogabb életet kíván, legyen tele cselekvő szeretettel. Mi nem ismerünk pro­letárt és kiváltságosakat, csak test­vért és fel akarjuk emelni, polgá­rokká akarjuk nevelni azokat, akik szegénységben és nyomorúságban sínylődnek. — Szálljon mindenki szívébe ez a felebaráti szeretet s ettől indít­tatva végezze munkáját, hogy áldás áradjon abból a társadalomra. Áld­ja meg az Isten azokat, akik ide fordulnak, adja vissza testi épségü­ket és lelkűk boldogságát. Az avató beszéd után vitéz Subik Károly megszentelte az épület ter­meit, majd visszatért az előcsar­nokba, ahol a következőkben dr. Polánkay László emelkedett szó­lásra és vette át a megszentelt épü­letet. Emelkedett szavakkal muta­tott rá arra a nagy és nehéz hiva­tásra, amelyet az OTI a társada­lom újjáépítésében betölt s a maga és tisztviselőtársai, valamint az or­vosi kar nevében ígéretet tett, hogy a rájuk bízott munkásság érdi mindig az evangéliumi tét nevében fogják munkálni és oltalmaz­ni. Ez a ház, — mondotta — és a benne folyó jövendő munka e nagy kerület lakosságának egyetemes szo­ciális érdekeit érinti. Mert nemcsak a biztosított munkásság, valamint családtagjainak egészséghelyreállí­tásáról, a betegségekkel járó anyagi kockázatok elhárításáról, baleseté­ből származó kártalanításokról s öregségének, rokkantságának nap­jaira való biztosításáról van szó, de szó van itt éppen ezek által a tár­sadalom alapjainak elpusztítására irányuló erőknek, az antiszociális erőknek megsemmisítéséről, s ez ál­tal az egész társadalom nyugalmi állapotának megvédéséről, mert a társadalombiztosítás nélkül ezek a nyomor mocsaraiból fakadó, erők széttépnék a társadalmi összefüg gést és a gazdasági rendet, mert “zen intézmény nélkül a benne ér­dekelt biztosított munkások és tiszt­viselők saját erejükből az említett életkockázatok megsemmisítő árada­tát kivédeni, megoldani képtelenek volnának. — Beszédében továbbá a helyi önkormányzat örömét és tiszte­letét fejezte ki dr. Horváth István vezérigazgató iránt, akinek támoga­tása döntő volt a székház gondolatá­nak megvalósításánál. — Amikor ő egy évvel ezelőtt — mondotta — nagy tekintélyt és méltóságot je­lentő régi pozícióját a legfelsőbb kormányzatnak kívánságára és úgy­szólván az egész magyar közvéle­mény sürgető óhajára — az or­szág legnehezebb hivatali állásával cserélte fel, — az intézményben ér­dekelt társadalmi rendek eddig soha sem tapasztalt bizalommegnyilvánu­lása fogadta. Egert érintő vonat­kozásban nem tudom őróla elhall­gatni, hogy ennek a feladatkörében, hivatásában, célkitűzéseiben és pénz­ügyi erejében hatalmas intézmény­nek még nem ült vezéri székében olyan, aki Eger városa iránt ben­sőbb szimpátiával, tényekben meg­nyilatkozó kivételes érdeklődéssel viseltetett volna, mint épen ő, akinek szívéhez minden közel áll, ami egri. így ez a mai ünnep nem múlhat el anélkül, hogy Öméltóságának azon áldozatkészségéért, amely a pénz­tári elhelyezés jelen modern formáit nyújtotta nekünk, köszönetét ne mondjak. — Végül szeretettel üd­vözölte a megjelenteket, Eger társadalmának, hivatalának, intéz- ényeinek vezetőit, akik rokon­ién vüknek adtak kifejezést azzal, hogy a szentelési ünnepségen meg­jelentek s a munkásoknak, akik a székház átalakításában résztvettek. Polánkay László dr. után Braun Károly polgármester üdvözölte az OTI vezérigazgatóját és mondott hálás köszönetét a város közönsége nevében a székház gondolatának meg­valósításáért. Horváth István dr. vezérigazgató szólalt fel ezután általános ünnep­lés közepette. — Kedves kötelessé­gemnek tartottam, — mondotta — hogy az egri önkormányzatnak e kedves és megható házi ünnepén résztvegyek. Valóban sok támadás éri ezt az intézményt s nehéz a hi­vatal, melyet viselek, mert száz százalékig mindenkit kielégíteni sohasem sikerült s a jövőbeü sem fog sikerülni. Vájjon a gazdag, aki nem szorul ez intézmény támogatá­sára, megvan-e mindig elégedve or- vosával; nein egyik professzortól a másikig vándorol, mert a beteg test­ben bizalmatlanabb, türelmetlenebb a lélek ? — Csoda-e ha az OTI-ban, ahol hatalmas tömegek vannak érdekel­ve, ahol 2200 orvos működik és nagy adminisztráció intézi az ügye­ket, akad panasz és kifogás? Az OTI ma már kinőtt a régi munkás­pénztár bölcsőjéből és születése pil­lanatától a sírig kíséri a munkást, gondoskodik róla betegségében és támogatja öreg napjaiban. Ezért valóban legyen áldott az elhunyt nagy miniszter emléke, aki azOTI- val a magyar jövő egyik legerősebb alapját vetette meg. Én ebben az intézményben politikát nem tűrök s célom az, hogy az intézet minden munkáját a minden politika fölött álló szociálpolitika irányítsa az evan­gélium szellemében. Az OTI vezérigazgatójának nagy hatású szavai után a közönség el­énekelte a Himnuszt és ezzel a szen­telési ünnepély befejeződött. — Ä Hevesmegyei és Eger- vidéki Jótékony Nőegylet köz­gyűlése. A Hevesmegyei és Eger- vidéki Jótékony Nőegylet július hó 6-án, kedden délután 5 órakor vá­lasztmányi ülést, utána 6 órakor közgyűlést tart az Arvaházban a következő tárgysorozattal: Titkári jelentés. Az 1936—37. évi zár­számadás. Jövő évi költségvetés. Felvétel az 1937—38. tanévre. Ha­tározatképtelenség esetében mind­két gyűlést július 13-án, kedden, ugyanazon időben, ugyanott tartják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom