Eger - napilap, 1936

1936-07-21 / 116. szám

4 EGER—GYÖNGYÖSI ÚJSÁG. 1936 július 21. — A Bornemissza-cserkészek ré­szesítettek első segélyben egy kisfiút Felsötárkányban. Kutma Ferenc 12 éves egri gyerek, pénzügyi al­tiszt fia szüleivel Felsőtárkányban volt kiránduláson. A Barát rét mel­lett egy magas fára mászott a gye­rek és ott hűsölt, amikor megcsú­szott és mintegy 3—4 méter ma­gasságból a földre zuhant. A bal keze a csuklóban eltörött és a kö­zelben táborozó Bornemissza cser­készek részesítették első segélyben, majd édesapja hátára vette és be­hozta az Irgalmasok kórházába. — Beverték a fejét. Báíori Jó­zsef 20 éves egri csizmadiasegéd vasárnap békésen haladt a Bethlen- utcában, amikor egy eddig isme­retlen fiatalember egy hatalmas kődarabbal úgy fejbevágta, hogy homlokcsontja betört A fiatalem­ber véresen esett össze és a ki­hívott mentők szállították az Ir­galmasok kórházába. A vizsgálat megindult. • Siesta Szanatórium, Buda­pest, I., Ram György u. 5., a főváros egyik legideálisabban fekvő és orvoiilag legtökélete­sebben felszerelt gyógyintézete. Bel- és ideggyógyászát, sebészet, szülészet, nőgyógyászat, urológia stb. Röntgen. Kémiai ét mikrosz­kopiái laboratórium. — Elektro- oardiogreph (szívvizigáló). — Krogh-féle alapanyagaiéra vizs­gáló készülék. Enterocleener (bél­fürdő). Modern vízgyögyintézet! Orvoiilag vezeteti villanyüzemű konyha! Elaőrendü ellátás. 9700 négyszögölei park ! Olcsó árak ! FILM Brodway melody. Négy nap, szombat, vasárnap, hétfő és kedd műsorán szerepel az űj amerikai revű. Teljes mér­tékben megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak. A Brodwsy Me­lody amerikai ízlés, «ok benne a naivság, gyermekeiség, d9 a rendezés nagyvonalúsága és a kiállítás elképesztő pszirsága az európai lelket is megfogja. A legszebb tündérmeséhez ragyo­góbb kiállítást alig tudoáok el­képzelni mint ebben a revüben a nagy táncjelenetnél láttunk. Eleanor Powell éneke, táncB, já­téka finom, szinte tökéletes. A többi revű jelenetben a hortyo- gás olimpiai bajnoka, az ameri­kai filmben obiigát box-laütések tarkítják a milliós film egyéb­ként lazán összefüggő cielekmé- nyét. * Uránia. E hét folyamán a jegypénztár a jegyekkel szavazó­lapokat ad, hogy szavazás útján maga a közönség döntse e), az ed­dig bemutatott filmek közül melyi­ket nézné meg újból ? A legtöbb szavazatot kapott filmet rövidesen műsorra tűzi az Uránia igazgatósága. Hétfőn és kedden: Broadway Melody a szezon egyik legszebb, legpazarabb kiállítású filmje Ma­gyar világhíradó. A Broadway Melody előadásainak féljegyei a szerda—csütörtöki előadásokra fél- árú jegy váltására jogosítanak, a- mikor a Farsangi lovag kerül be­mutatásra Gustav Fröhlich fősze­replésével, változatos kísérő műsor és Fox-híradó kíséretében. Elő­adások kezdete 747 és 7a9 órakor. SZÍNHÁZ Montmartrei ibolya. Brauner es Grünwald operett­je a régi kellemes béoii operet­tek nyomán halad, kis, naiv meséje rokonszenves és illúziók­ba ringató s a bájos történethez Kálmán Imre írt édes és finom muzsikát. Ez volt egyik főtitka a Mont­martrei ibolya nagy egri sikeré­nek, a másik pedig az, hogy az előadásban mindenki a legjobb tzerepénél volt. Radnóthy Éva biztos könnyedséggel játszotta meg szépen és ízlésesen elgon­dolt alakítását a a partimra pomposán kiénekeltette kólóra- túrákban is gazdag hangját, őszinte gyönyörködéssel lehe­tett látni és hallani Szalma Sándor üde játékát, hajlékony, sírna hangját, Gellért Marika mindig elbájoló egyéniségét és sikerült énekszámait. A kisebb feladatokat főleg a jóízű Selme- ozy Mihály, a jól alakító Pillér Ferano, továbbá Kovács Árpád, Sealay Gyula, Bodó József és Nagy Gábor oldották meg si­kerrel. (por) SPORT Vízlpoló. MESE-KAC 2:1 (0:1) Kecskemét I. b. oszt. bajnoki, bíró: Fridrich. Kemény és változatos küzde- lem'után nehezen győzött a Mese az erősen feljavult Kecskeméti AC ellen, amelyet a bíró is tá­mogatott, félidőnként 2—2 em­bert kiállítva a MESE-böl. Az elős gólt 4 méteresből Kecs­kemét szerzi meg. Szünet után az egriek fölényét Baranyai, majd Kiss Jenő váltja gólra. A vezető gól után ismét két ember kiáll a MESE-ből és csak nehéz küzdelem után tudják tartani az egygőlos előnyt. A MESE most már biztos bajnok az I. b. osz­tályban. Osztályozó mérkőzés Miskolcon. HVSE—MM1E 2:1 (2:0) A HVSE és a DAC tehát bennt- maradiak az I. osztályban. DVSC—GyUE 12:4 (5:2) Gyöngyös saruién bajnoki mérkőzés. Bírő : Brődi. Állandó debreceni főlény, amely­be a GyUE részéről Fülöp kettő, Feldmann és Brestyánszky egy- egy góllal szólt bele. A GyUE védelme gyönge. Az Eger Gyöngyösi Újság gyöngyösi szerkesztősége és kiadóhivatala: Szent Bertalan u. 1. Telefonszáma : 322. * Kisdedek makacs székszo­rulásánál és nagyobb gyerme­keb gyomorbélhurutjánál reg­gel felkeléskor már egy negyed­pohár természetes «Ferenc Jó­zsef» keserűvizet is kitűnő siker­rel adhatunk. ~IR0ML()M A Görgey-kérdés és története. Legűjabbkori történetünk egyik legtöbbet vitatott kérdése volt a Görgey probléma, mely a vádak és viták tüzébsn valóságos köz­életi jelentőségre emelkedett. A kérdés hátterében a dicsőségei magyar izebadiágharc legragyo- gőbb karrierje, győzelmes csa­ták sora i a tragikus bukás után nehéz vádak közt műlő évtize­dek állnak. A több mind félszá- zadon át homályban éi ellenté­tei vélemények középpontjában maradt problémát fejti meg. Kosáry Domokos: A Görgey- kérdés története című muokáj*. A izerző végigvezeti az olvasót nemciak a szabadságharcon, ha­nem a kérdés történetén is, egé­szen a mai napig, felhasználva a teljes idevonatkozó irodalmat. A Görgey kérdés alapos, szi­lárd történeti kritikával felépí­tett kitűnő előadásban kerül az olvasó elé s a béoii és budapes­ti levéltári kutatások eredmé­nyeivel a legmodernebb képet rajzolja a magyar szabadság- küzdelem legkiemelkedőbb vezé­rének és legérdekesebb egyéni­ségének sorsáról. A könyv a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda kiadásában jelent meg. Bolti ára 6 60 P. Budapesti rádió-műsor. Hétfő, július 20. 4,15: «Hol a világ vége.» Csű­rös Zoltán előadása. 4.45: Idő­jelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: Budapesti Koncert Szalonzenekar. 6: «iA dinnyecsősz.» Kiss Lajos nép rajzi előadása.» 6 30: Wekerle- telepi Dalkör. 7.20: «Mussolini beszél.» Tóth László dr. főszer­kesztő előadása. 7 50 : Szende Fe­renc énekel, zongorakísérettel. 8.30: Hírek. 8 50: Toll Jancsi és cigány- zenekara. 9 40: Az Operaház tag­jaiból alakult zenekar. lO : Időjárás­jelentés. II: Tánclemezek. 2.05: Hírek. Kedd, Július 21. 6.45 : Torna Utána : Hangleme­zek. 7.20 : Étrend. 10 Hírek. 10.20: «Mivel szórakoztatták olvasóikat a múlt század elején az újságok?» (Felolvasás.) 10.45: «Divattudósí­tás » (Felolvasás.) 11.10: Nemzet­közi vízjelzöszolgálat. 12: Déli ha­rangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Hangleme­zek. 12,30: Hírek. !.20: Idöjel zés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: Országos Postászenekar. 2.40: Hírek, étrend, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 4.15: <A gyermek a költészetben.» T. Mo- nostory Margit ifjúsági előadása. 4 45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: Moór Júlia énekel, zon gorán kíséri Kazacsay Tibor. 5.30: «Mi a vámmentes útiholmí?» Bod­nár Richard előadása. 6: A rádió szalonzenekara. 6.10: A rádió tárgy­sorsjáték ismertetése. 7: Színmű­előadás a Stúdióban. «A tékozló.» Tündérmese 3 felvonásban 9 20: Bura Sándor és cigányzenekara. 10 : Időjárásjelentés, hírek. 10.20 : László Sándor zongorázik. II: Fe- dák Ágota dr. angolnyelvű elő­adása: Budapest fürdőváros. 11.20: Pogány—Erdős jazzenekar. 0 05: Hírek. Laptulajdonos: EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztő Dr. Kapor Elemér. Felelős kiadó Radii Kérőig. 13862/1936. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a Helyőrség alakulatai folyó évi július hő 24-én a Töviskes-völgyi lőtéren, naponként reggel 6 órától 18 (este 6 óráig) élea tölténnyel lögyakorlatot tartanak. Veszélyeztetett terület: P i r i 11 y ój. Szarvaskő, Szarvaskő Ny i kijáratról Felsőgililkán át a Vadász-ház (Tó­hegytől ÉNy ra 100 m.)hoz vezető szekérút, továbbá a vadászház Baktai hegy Pirittyó vonalon belüli terület. Ezen területre lépők esetleges szeren­csétlenségéért semmi felelősség nem terheli a katonai kincstárt. Eger, 1936 július 18. Braun Kérőig polgármester. 402/936. Vadászbérleti versenytárgyalási hirdetmény. A kir. magyar Pázmány Péter Tu­dományegyetem bujáki uradalmához tartozó, Nógrádvármegyében Buják, Terény, Bér, Bokor és Herencsény községek határában fekvő cca 4517 kát. holdnyi erdőben és az általa körülzárt cca 178 k. hold mezőgazdaságilag mü­veit kisebb területeken gyakorolható vadászati jog 1936. évi augusztus hó 20-tól 1946. évi augusztus ho 19-ig ter­jedő 10 évre 1936. évi augusztus hó 12-én déli 12 órakor a magyar kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium VIII. 2. ü. o. helyiségében (Budapest, V. kér., Bátbory utca 12. szám, Ill­em., 20.) zárt ajánlatú, nyilvános ver­senytárgyaláson haszonbérbeadásra ke­rül. Vadállomány: szarvas, őz, vaddisznó, nyúl, róka, fácán, szalonka. Bánatpénz: (ötszáz) 500 pengő. Szerződési feltételek kaphatók ugyan­ott, valamint a bnjáki sir. közalapít­ványi erdőhivatalbaa. (Buják, Nógrád- vármegye.) Budapest, 1936. évi június hó. Vallás és Közoktatásügyi M. Kir. Minisztérium. KISHIRDETÉS Minden szó 6 fillér, az első szó kövér betűből 12 fillér. HÍROMSZOBA, konyha, mellékhelyi­ségekkel évi négyszáznyolcvanért kiadó. Csiki Sándor ucca 5. EGY kétlóerős Ganz-motor újonnan tekercselve, egy ventillátor és egy szi­vattyú eladó. Szalapart u. 2. PROPAGANDA munkához hölgyek, urak harminc pengő fix és jutalékkal fel­vétetnek. Jelentkezés: Hadnagy utca huszonhárom, Rájánál. BÉRAUTÓ vidéki túrákra kedvezmé­nyes árban megrendelhető Meilingernél, Arnyékszala u. 2. Telefón 139. — Az EGEH-GYÖNGYÖSI ÚJSÁG kiadóhivatala: Licaussi Könyvnyomda. Telsfonszáma 176. (116) Nyomatott az £r»«W Utmzn> Nyomstáfcas. — Felelős ayomdaigazgaíá i R*díl Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom