Eger - napilap, 1933/2

1933-12-20 / 241. szám

4 EGER-GYÖNGYÖSI ÚJSÁG 1983 december 20 „ ■ akit még a raDgetegböl iámé* rönk. Ábel a fák, a füvek, virá­gok éa ölhtok rengetegéből az emberek éa a házak rengetegébe kerül. S amilyen hamar barát­kozott volt meg a dm éa félal- metea vadonnal, éppen olyan gyorsan válik ot'.honoaaá ebb n a mérik rengetegben is, az em. béri társadalomban. A különbség legfökíp-n az, hogy Ábel a har­gitai rengeteget szívből megaze rette, a várost azonban ci k az eszével próbálja szeretői. Rövi­desen tájékozódik ia éa gyora eszével faiiamsri magét. IVhrt ha Ábel keveset tapasztalt éi tu­dott, ezt a keveset nsgyazerűan tudja felhasználói romlatlan és fürge székely eszével. Hamaro­san belelát a városi ember lei­kébe éa az emberi társadalomba, noha az elölte bonyolultan ravasz és idegenszerüen kucakeringó». De éppen a szépet látó szeme és a jót megérző szíve miatt nem keil fáltenünk Ábelt. Nem keli féltenünk, mert a város nem rontja meg. Ha erra a hamvas tisztaságra és romlatlanságra Üt­ött rá is fújja a társadalom for­gószele a maga porát, Ábel azt ősi ösztönével, amely az emberi jóság és a költői tisztaság u'án vágyódik, mindannyiszor letisz­títja magárői. Ábel könnyes, ne vető figurája immár btvonull a megyer irodalom halhatatlanjai közé. Dániel Anna: Valahogy élni kell. Ára kartonkötésben 1 F 90 fillér. Az írónő azintán ahhoz a fia tál írógárdához tartozik, akiket a Rév i Irodalmi Intézet juttatott ÄmRÄTÖrÉRDEKE kevés pénzzel a legújabb szépiro­dalmi műveket olvasni. Ezt meg­valósította a Sajtószövetketet új, modern kölcwnkönyvtárának lé­tesítésével, igen mérsékelt kölcsön díjak mellett. Könyvtárát is gya­rapíthatja új könyvekkel. Három kiolvasott könyv közül tetszés sze­rint az egyik az olvasó tulajdoná­ban marad 25, 50 filléres és 1 pengős kölcsöndíj mellett. Kísérelje meg a karácsonyi ünnepek alatt, már új és tiszta könyveket olvas hat. Nagy készlet a legújabb köny­vekből a Sajtószövetkezet könyv- kereskedésének modern kölcsön- könyvtárában. szóhoz. A »Valahogy élni bell« bátor, fiatal íréi, amelynek he­lyenként egész meglepően új hangja van, ez az illuziőmentes hang, emelyen ma csak a fiata­lok tudnak a világ dolgairól be­szédei. Maga a történet igen ér­dekes ét színe». Egy művész­család éhte, amelyet a 19 éve», de gyerekruhába bujtatott és ctodagyermekként felléptetett zoDgoraművéiznő, Sós Lili tart el. Da az életet meghazudtolni nem lehet és L'li beleszeret a tenoristába, akivel már néhány­szor együtt koncertezett. Egy fél nap ii elegendő ahhoz, hogy megláaae, mennyi önzés és dur vasőg van a szép álarc mögött és ijedten megy vissza a matróz- ruhához, amsly talán feledtetni tudja élményeit. De a család böios és okos barátja látja, hogy a aisiány tönkremenne ezen a Csalánon és így ö veszi a kezébe sorsának irányítását és minthogy »valahogy élni kell,« Lili egye­lőre elfogadja ezt a megoldást. A miliő megi-pősc biztos kézzel rajzolt, az alakjei elevenek, s regény konstrukciója egészen zárt: huszonnégy óra alatt pe­reg le. Dániel Annától eme te- hetségas elindulás után még so­kat várhat a magyar irodalom. — Az »EGER« kiadóhivatala Líceumi Könyvnyomda. Telefonszáma 176. Budapesti rádiő~mfisor. Szerda, december 20. 6.45: Torna. Utána: Columbia gramofónlemezek. 9.45: Hírek. 10: 1. Biedermeier illemtan. 2. Lisz nyay Palóc verseiből. (Felolvasás). Közben: Columbia gramofónleme Leghasznosabb karácsonyi ajándék a Nagu választék a legjobb gyárt- I mányokbói. I Már 5 P-ért kapható valódi aranytoll. Minden töltőtotlvásárló nevét, aláírását a karácsonyi szezonban csupán 1 pengőért vésetjük bele, melyet elvesztés és eltulajdoní­tás ellen biztasíthatnak. Levélpapírok, írókészletek, albumok, stb. mérsékelt áron beszerezhetők a Sajtószövetkezet és Széchenyi papírkereskedésekben. zek. IIJO: Nemzetközi vízjelző­szolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásje- leotés 12 05 : Állástalan Zenészek Szimfonikus Zenekara 12 30: Hí rek. 1.15: Időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 1.30: Losonczi— Schweitzer Oszkár szalonzenekara 2.40: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 3: Testneve lési előadás testnevelők részére. 4 : agyagfalvi Hegyi István meséi. 4 45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: »A sífutó felszerelése.« Déván István előadása. 5 30: Paul Tibor klarinétozik, zongorán ki- séri Polgár Tibor 6 : Olasz nyelv- oktatás. 6 30: Bachmann trió. 7 : Munkásfélóra. 7.25: A m. kir. Operaház előadásának ismertetése. 7 30: A m kir. Operaház előadá­sának közvetítése. 1 »Farsangi la­kodalom« első felvonása. Vígopera. 2. »Pesti karnevál« Táncjáték egy felvonásban. Közben: Hírek, idő­járásjelentés. 9 55 His Master’s Voice gramofónlemezek. 10 50: Toll Árpád és Jancsi cigányzene- kara. Laptulajdonos és kiadó: EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztéssel megbízott: Dr. Kapor Elemér. Igazgató: Radii Károly. Az Országos Szarvasmarhatenyósztö Egyesület ellenőrzése alatt álló felnémeti tehenészetéből az érseki uradalom literenként 16 fillérért friss, teljes tejet házhoz szállít, Előjegyzéseket elfogad az érseki uradalom gazdasági hivatala. Film. * Uránia. Kedden csak 16 éven felülieknek : Az amolyan nő (El­veszett lelkek) Főszerepben Pola Negri és a Tiszti becsület kerül bemutatásra. Szerdán és csütörtö­kön, 16 éven felülieknek, filléres helyárakkal: H. 1. munkában bűnügyi dráma. Burleszk és Fox- híradó. Előadások kezdete 6 és fél 9 órakor. Cs. 262/1931. Árverés. Vb. Róth Gyula Részvénytársaság csőd­ügyében a kétes, illetve be nem hajtható követeléseket folyó évi december hó 30. napján délelőtt fél 10 órakor Egerben, a kir. járásbiróság 12. számú árverési ter­mében a legtöbbet Ígérőnek birói árve­résen eladom. Az árverési vevő tartozik a vételárat azonnal és készpénzben a birói kikül­dött kezéhez lefizetni. Az árverésre kerülő részvénytársasági követelések kimutatása dr. Kertay Sán­dor ügyvéd csődtömeggondnoknál a hi­vatalos órák alatt (Eger, Széchenyi u. 6. szám) megtekinthető. A csődtömeg a kimutatásba felvett követelések és járu­lékai összegszerűségéért, fennállásáért és behajthatóságáért felelősséget senki sem vállal, sőt minden ilyen szavatosság ki van zárva. Eger, 1933 december hó 7. napján. Rolik Lajos kir. jbsági végrehajtó. Pk. 137(16/1933. sz. Árverési hirdetmény. Dr. Fodor Károly budapesti ügyvéd által képviselt Kőbányai Polg. Serfőző rt. (76 33) kérelmére 76 P 33 fill, tőke és több követelés járulékai erejéig az egri kir. Járásbiróság 1933. évi Pk. 13746 sz. végzésével elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán végr. szenvedőtől lefog­lalt 2219 í0 P re becsült ingóságokra az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll s ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatba nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán és üzletében Besenyőtelek, Fő u. 49. sz. alatti közben- jöttél leendő megtartására határidőül 1934 évi január hó 22. napjának délután 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt üzleti berendezés, fűszer és vegyes- árúk, rosta, mérleg, sertés s egyéb ingó­ságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénz- fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a be­jelentő fél a helyszínen nem jelennék meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Eger, 1933 december 8. Rolik Lajos kir. bir. végrehajtó mint bírósági kiküldött. kTsSeSetések Minden szó 6 fillér, az első szó kövér betűből 12 fillér. SZALONGARNITURÄT megvételre ke­resek. Arat és címet a kiadóba kérek. SZABÓNŐ úri házakhoz ajánlkozik, jutányosán. Márton Juliska, Koháry ucca 21. szám. 1—1 Karácsonyi könyuujöonságok. Könyvet adjunk Miért? Mert a legszebb, legolcsóbb és a jó könyvet mindenki szereti! Szépirodalmi művek. Gulácsy I. Kallós kapitány. 2 k. 8, 12 P. Tormay C. Az ősi küldött, kötve 5 60 P. Gáspár G. Világ orvosa, fűzve 5, kötve 6 P. Harsány!. Szólalj, virasztó. 2 köt. 6, 10 P. Herczeg F. emlékezései, fűzve 5, kötve 8 P Somogy váry. Virágzik a mandula. 4, 6 P. Gárdonyi. Hosszúhajú vesz. 5'80, 7 80 P. Undset. Kristin Lavr.3köt. 14 40, 17‘40 P Mikszáth. Noszty fiú esete, kötve 3 P. Zsigray. Kristály muzsika. 2 és 3 P. Zweiy. Az érzékek zűrzavara. 2-2 65 P. Erdős. A csöndes kikötő. 3 50—6 P. Ifjúsági művek. Harsány!. A nem porladó kezű király. kötve 5, diszk. 10 P. Wallace Ben Húr. kötve 5 P. Csűrös. Ripsz és Ropsz, kötve 260 P. Pálosy. Fiúk, akarni kell. kötve 3 P. Gabányi. Magyar várak legendái kve 6 P. Gárdonyi. Isten rabjai, kötve 5 P. Tutsek. Mindig lesznek Cillkék. 5 P. Gáspár. Utazások. 7 kötet, 50 P. Dugó Dani könuv és figurák. Gaal. Muki és Bubu. 5 P. Tamási. Szegedi pedellus. 380 P. Vallásirodalmi művek. Schütz. Szentek élete. 4 köt. kötve 16 P. Szunyogh. Teljes magyar latin misekönyv. kötve 8'40 P. Bőrkötésben 16 P. Schütz. Isten a történelemben. 3 50 P. Bangha. Örök élet igéi. 2 köt. 5 P. Papini. Góg. fűzve 2 50, kötve 3‘50 P. Bozóky. A szentföld lelke, kötve 18 P. Vargha D. Boreni csodák. 3 20 P. Tóth T. Szenv. és győzed. Krisztus. 10 P. Czapik. Vasárnapi szentb. váz!. 1-20 P. Merczeű. Bontakozó élet. 4 köt., 38 P. Lagerlöf. Krisztus lenend- 2-2 65 P. Propaganda és vegyes művek. A. Munthe. San Michele reg. kve 3 60 P. S. Lewis Arrowsmith. fűzve 3, kve 3-65 P. Mereskovszky. Ismeretlen Jézus. 4'80 P. Farkas. Magy irodalom történet, kve 3 P. Muther. Festőművészet, kötve 8’50 P. Loon. Nézz körül a földön. 9 50, 12 P. Dénes. A ma gyermeke. 9'60, 11*60 P. Lyka. Művészete« története, kve 12 P„ Reinách. Művészet kis tükre. 4 P. Bary. Tlszaeszlári könyv. 15 P. Panlo. Bíró a filozófiában. 640 P Nagy. Filozófia kis tükre. 4 P. 1'.“- Egri Keresztény 5ajtószöu. és Széchenyi hönyukeresheaésekben. (241) Nyomatott az Érseki Liceumi Nyomdában. — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom