Eger - napilap, 1933/2

1933-12-21 / 242. szám

Eger, XLIV. évfolyam 242. szám ♦ Csütörtök ♦ 1933 Trianon 14, december 21. ELŐFIZETÉSI DÍJ Á POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRA r 1 PENGŐ 50 FILLÉR. NEGYED ÉVRE 4 PEN­GŐ. FÉLÉVRE 7 PEN­GŐ 50 FILLÉR — EGYES SZÁM ÁRA 6 FILLÉR. — POSTA­TAKAR ÉK PÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA 54 558. GYÖNGYÖSI ÚJSÁG VÁRMEGYEI POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG: EGER, LÍCEUM, FSZ. 3. TELEFON: 11. KIADÓ­HIVATAL: EGER, LÍ­CEUMI KÖNYVNYOM­DA. — TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER­KESZTŐSÉG ÉS KIA­DÓHIVATAL: KOVÁTS LÁSZLÓ, BORHY UCCA 1. SZ. TELEFON: 118. A városi hozzájárulás kesese miatt a kormány 1300 pengője nem érkezett meg Egerbe A szegényes kisipari é« kis­kereskedelmi hitelakció lebonyo­lítása, miután a jelentkezéseket már lezárták s a véleményezést is (elterjesztették a Kamarához, most érkezett el a legnehezebb pontra. A folyósítás ugyanis, ha pár napon belül leérkezik a Ka­marától a jóváhagyás, még min­dig nem icduhat meg. A hely­zet ugyetii az, hogy a város, amelynek természetszerűen nin­csen készpénz«, hU**l*'ŰVPlot út ján akarta a szükséges ezer pen­get megszerezni. Úgy tudjuk, hogy ezek a tárgyalások eddig még nem vezettek eredményre. A kormány hozzájárulása pe­dig addig, amíg a város őt nem utalja a magára vállalt össze­get, nem jön meg. A hitel folyó­sításával megbízott intézet már felkészültén várja az akoió meg kezdését, de hogy erre mikor kerülhet sor, a már említett kö- rülmÄnyek miatt bizonyt-lan. A város erélyes fellépésére teljes egészben befolyt az OFB földek bérlet­összege Gyöngyösön A gyöngyösi OFB földek bér­letével a múlt esztendőben igen sok baj volt, mert a bérlők nem teljesítették kötelezettségüket. — Körülbelül 5000 pengő volt a hátrálék ez év februárjában, ami­kor a város elhatározta Őröns Ernő b. polgármester indítvá­nyára, hogy a hanyag fizetők­től elvesti a bérletet. Most alkalmunk volt megkér­dezni Orosz Ernő h. polgármes­tert, hogy mi vo't s határozat eredménye s megtudtuk, hogy a bérlők a város intézkedése előtt valamennyien megfizették nemcsak ez egész évi bérlet- összeget, hanem ezen f lül még körülbelül az évi járandóság 50 százaléka is befolyt s ezt a régi hátrálékok törlesztésére fordít­ják. Érdekes különben, hogy míg a város szigorú határozata m*g nem volt, 1932-ben az összes bérnek körübelül c«ak 3 száza­lSfca folyt be t yérn» pénztárába. Démetorszdg a Rajna-uióék megerősítését akarja biztosítani Németország azoKnas a köve­teléseknek sorában, amelyet a Franciaországgal való megegye­zés feltételeiül jelölt mag, első­sorban a szabad védőfegyver­kezés biztosítását kívánja ■ ezek között a katonai vadászrepülők engedélyezését. Ami azonban Parisban a legnagyobb ellenke­zés* váltotta ki, az a nőmet kö­vet lés, amely a Locarnoi szer­ződés 42. szakaszának 2. pontját és a 43 ik szakaszt helyezzék hatályon kívül. Ezek a szakaszok a Rtjna- vidék demiliiarizálását biztosi- tották b most N metország azt akarja, hogy ezen a területen erődöt építhessen és katonai he'yőrségeket létesítsen. Az elmúlt éjjel volt a leghidegebb az idén Egerben Eger, december 20. Mint az egri meteorologiai ál­lomás jelenti, ma reggel a talaj­mentén 217 fokot mutatott a hő­mérő a fagypont alatt. Eddig ez a legerősebb hideg az időn Egerben. Valószínű, hogy a ma reggelre fö 1-pö felhőzet ham-g- m rád megakadályozza a to vabbi nagymérvű kisugárzást, és így némileg enyhülni fog az idő. Nagy ünnepséget rendeznek Gyöngyösön a TESZ országos vezetőinek tiszteletére Gyöngyös, december 20. Mint jelentettük, csütörtökön díszközgyűlés keretében adják át a gyöngyösi városházán 9 polgárnak a TESz érdemkereszt­jét. Ebből az alkalomból Györ­gyösre érkfzik a TESz-nek több vezető egyénisége, Baross Gibor országos elnök vezetésével. Óit lesznek: vitéz Mándoky Sámu 1 főeip*re*, ezredeslelkétz, Perhy Müll r L?o felsőházi tag, vitéz Rátvey Imre tábornok, dr. Ihricg Károly egyetemi tanár és Bor- sodv Gyű' országos társelnök. A fővárosi vendégek 8 óra 51 perckor érkeznek meg Gyön­gyösre, ahol az állomáson ün­nepélyesen fogadják őket. A díszközgyűlés délben 12 órakor les?, utána pedig a Hungáriá­ban 1 órakor társas ebéd. A csütörtöki napra egész Gyön­gyös lelkesedéssel készül, hiszen a TESz kitüntetései tulajdon- képen az egész város közönsé­gének szólnak, amely megmutatta a gyöngyösi munkahét alkalmá­val, hogy milyen energiák és ápí*ö »karat varinak bonne. Eldöntötték a kereskeöők és iparosok aöókeőuezményének ügyét Eger, december 20. Jelentettük legutóbb, hogy a kormány minisztertanácson fog­lalkozott a kereskedők és iparo­sok adóhátralékainak kedvez menyes úton velő rendezésével. A minisztertanácsban olyan ér­telmű megbeszélések voltak, hogy azoknak az iparosoknak és ke­reskedőknek, akik bizonyos ba­táridőn belül kifizetik az utőlsó évnek és a jövő évnek az adó­ját, a többi, egyesített hátralék­ra 60 hónapi fizetési határidőt ad a kormány. Egyébként pénteken fontos ülést tart a 33 °s bizottság i». Az ülés napireudjén gazdasági és pénzügyi rendelkezések szs- repelnek. Hét különböző javaslatot ter­jeszt a kormány a bizottság elé, köztük több olyat, amelyeket tudomásulvétel végett közönek a bizottsággal. A jóváhagyást váró rendelettervezete» között a legion ossbb a transzfermora­tórium meghosszabbítására vo­natkozó javaslat és a védett birtokok közfelügyelet alá he­lyezéséről szőlő rendelettervezet, amelyet heteken fit tárgyaltak az igazságügyanniiztériun tör- vényelőkészi ő osztályában. Karácsony előtti hangulat uralkodik mindenfelé, el­nyugodtak a szenvedélyek a világpolitikában Eger, december 20. A világpolitika karácsony előtt lecsendesedett. A parlamentek munkáját a közeledő ünnepekre való tekintettel mindenütt fel­függesztették és nyugalom bo­rult a nemzeti és nemzetközi politikai életre. A bét végének politikai eseményei ez államfér­fiak karácsonyi nyilatkozatai lesznek, amelyekben felvázolják a jövő programmjának irányvo­nalát. A magyar belpolitikai élet is egészen elcsendesed tt s a kép­viselők kerületeikben pihenik ki a nyugdíjtörvény javailit vehe­mens viiáinak ■ a különböző válsághíreknek izgalmát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom