Eger - napilap, 1930/2

1930-07-01 / 146. szám

\ ahä 10 FILLÉR ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL: EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ 80 FILLÉR. — EGY NEGYED ÉVRE 8 PENGŐ — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAPON 10 FILLÉR. — POLITIKAI NAPILAP VASÁRNAP 20 FILLÉR. Felelős szerkesztő: Dr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG: EGER, LYCEUM, FÖLD SZINT 3. — TELEFON: 11.- KIADÓHIVATAL: EGER, LYCEUM, FÖLD- SZINT 6. — TELEFON : 87 - POSTATAKARÉK- PÉNZTÁRI CSEKK- :: SZÁMLA: 54.558. :: XLI, évfolyam 146. szám ♦ Kedd ♦ Eger, 1930 július 1. A város a vállalkozók tőkéjével akarja megoldani a vízvezetéki víz savtalanitását A vízmüvek igazgatósága hitelajánlatot kér a pályázóktól Az angol alsóház memoranduma a kisebbségek ügyében. London, június 30. Az angol aleőbáz hatvannyolc képviselője memorandummal for­dult a kormányhoz, amelyben felhívja a figyelmet a kisebbsé­gek sérelmeire. A memorandum szeiiat a Népszövetség az egyet­len szerv, mely segíteni hivatott a bajokon, de nem felel meg kötelességének. Intézkedései nem jők és nem alaposan működik. Az elmúlt évben negyvenkét eléje terjesztett panasz közül csak kettőt tárgyalt MacDonald még kormányra jutása előtt ja­vasolta egy állandó kisebbségi bizottság felállítását, amely nél­kül sző sem lehet a kisebbségi problémák megoldásáról. Az alá­író képviselők kérik a kormányt, hogy addig is, míg azt a bizott­ságot felállítják, a szeptemberi népszövetségi ülésen javasolja egy ideiglenes bizottság kikül­dését, amely végrehajtja a ga­ranciaszerződéseket, a Népszö­vetség kisebbségi munkáját fe­lülvizsgálja és a helyszínen ta­nulmányozza a kisebbségek hely­zetét. Littke Kázmért 57 visszaéléssel vádolja az ügyészség. Budapest, június 30. Littke Kázmér építész, a Vay- féle bottrány egyik főszereplője ellen 57 rendbeli visszaélés ügyé­ben emelt vádat az ügyészség. Halasi és Vay Kázmér szerepét ezekben az ügyekben kell tisz­tázni. 1 t Időjárás. Eger, június 30. A Meteorologie! Intézet egri állomása jelenti: Egerben teg­nap 29 9 G. fok volt a maxi­mális hőmérséklet, a minimum pedig 15'8 G. fok. Ma reggel 7 őrakor 224 G. fokot mértek. — Ugyanekkor a barométer állás 0 fokra és tengerszinre redukálva 761*1 mm. Gyenge északnyugati szél volt. Prognózis: Az időjárásban lénye­ges változás nem várható. Eger, június 30. A vízvezetéki víz savi&laní- tása egyre szükségesebbnek mu­tatkozik, mert a vízben levő nagymennyiségű szénsav folyton rongálja a csöveket. A vizet tehát sürgősen savtalanltani kell. A fogyasztók panaszai is szor­galmazzák ezt, mert a víz, az oldott vastartalomtól tisztátalan és kellemetlen ízű. A városnak azonban nem áll rendelkezésére megfe­lelő ősszeg, a savtalanítáthoz szükséges 110 ezer pengő összegre a mai gazdasági hely­zet és a nyomasztó adósságok mellett a költségvetés nem nyújt Eger, junius 30. Bensőségesen meleg ünneplés színhelye volt tegnap délelőtt fél tizenegy órakor az egri tör­vényszék elsőszámú tanácster­me. Az egri ügyvédi kamara tartotta itt díszközgyűlését,amely ■ nek egyetlen tárgya Babocsay Sándor örökös dísztaggá való választása volt. A díszközgyűlésen részt vet­tek a kamarai tagok teljes szám­ban, az egri törvényszék bírói és ügyészi karát Gálbory József a törvényszék elnöke képviselte, azonkívül számos vendég jelent meg, köztük Trak Géza polgár­mester. Az ügyvédi Kamara választ­mánya javaslatot nyújtott be a díszközgyűlés elé, amely Babocsay Sándor köz- és váltó- ügyvéd örökös disztaggá válasz­tásáról szóit, abból az alkalomból, hogy a pairiarcha korú ügyvéd 63 évi tagság után kérelmet adott be a Kamarához : aggkorára és munkaképtelensé­gére való tekintettel töröljék a tagok sorából. fedezetet és nincs remény sem arra, hogy a savtalanítást vá­rosi tőkével meglehessen oldani. Épen azért a villamosamvek igazgatósága azzal a tervvel fog­lalkozik , hogy az általános út­építés megoldáséhoz hasonlóan, a savtalanítást is a vállalkozó által adott kölcsön­tőke segítségével viszi keresztül. Ringelhann Bála vezérigazgató már meg is indította a tárgya­lótokat mind a hat ajánlkozó céggel, hogy hajlandók é hitelajánlatot tenni és milyen feltételek mellett. A tárgyalások előreláthatólag rövid időn belül eredményre vezetnek. Brünauer Ambrő dr. az egri Kamara elnöke emelkedett han­gú beszédben méltatta a legöre­gebb gyakorló ügyvéd, a 85 őves Babocsay Sándor nagy közéleti érdemeit. Hatvanhárom esztendőn kesztül megszakítás nélkül tagja volt az egri Kamarának Ennyi ideig dolgozni is érdem, de ahogyan ö munkálkodott, örök példa lesz élete a magyar ügyvédi kar szeme előtt. 25 évig városi főügyész volt Babocsay Sándor, majd 1900-ban a híres bankbukás, a Kereske­delmi Bank csődtömeg gondno­ka s örök hálával gondolnak rá azok, akiknek kis pénzeit 10 esz­tendei megfeszített, bölcs mun­kával visszaadta. 1906-ban Kos­suth párti programmal az or­szággyűlésbe küldi az egri vá­lasztókerület közbizalma és sze­retető. 25 évig az egri ügyvédi kamara ügyészi ^ tisztét tölti be, 1915 ben elnökévé választják a kamarának s erről az állásáról akkor mond le, amikor az igaz­ságügyi kormány 1919-ben a Kúria ügyvédi tanácsának tag­jává nevezi ki. 1922 ben közéleti érdemeire való tekintettel kor­mányfőtanácsosi címet kap, ame­lyet senki sem nyert el méltób­ban nála. Heves vármegye tör­vényhatóságának örökös tagja, Eger város képviselőtestületének 63 évig választott tagja. 40 esz­tendőn át elnöke, 62 éve tagja az állami ős felekezeti iskola­széknek s nemrégiben kapott ezért meleghangú kultuszminisz­teri elismerést. Ezeken a tisztségeken kívül számtalan tiszteletbali pozíciót töltött be, mindegyik bizonyítéka az érdemekben gazdag, hosszú élet töretlenül puritán munká­jának. A magyar ügyvédi kar agg nesztorát egy háromtagú kül­döttség kereste fel a kamara díszközgyűlése után: Brünauer Ambrő dr. elnök, Petro Kálmán dr. alelnök és Erlach Sándor dr. titkár és átadva neki a díszoklevelet, tolmácsolták a Kamara és a törvényszék bírói, ügyészi ka­rának jókívánatait. Babocsay Sándor meghatva köszönte meg a spontán meg- nyilvánűió szeretet és megbecsü­lés jeleit és áldását küldte a kamara és bírói kar munkájára. Ebből az ünnepélyes alkalom­ból meleg hangú üdvözlő távira­tokkal keresték fel Babocsay Sándort az ügyvédi kamarák és igen sokan a közéleti jelességek közűi. Drágulást okoz-e a boletta? Budapest, június 30. Egyik fővárosi lBp munkatársa azt a kérdést intézte Wekerle pénzügyminiszterhez, hogy a bo­letta nem .fog-e drágulást elő- idJzni? Wekerle válaszában ki­jelentette, hogy felesleges az ag­godalom, mert a boletta-rend- ■zer és az egyéb, vele kapcso­latos intézkedések nem lehet­nek forrásai semmiféle drágu­lási folyamatnak, sem az élel­miszerek, sem egyéb cikkek pia­cain. Azoknak, akiknek eszükbe jut a bolettával való visszaélés, a kormány majd elveszi a ked­vét a spekulálástól. Babocsay Sándort örökös dlsztagjává választotta az ttgyvédl kamara Meleg ünneplésben részesítették a magyarországi ügyvédek nesztorát. — Hatvanhárom esztendő a közélet porondján.

Next

/
Oldalképek
Tartalom