Egri Népújság - napilap, 1925/1

1925-01-01 / 1. szám

дао ала- § ^--------ÁTVETTE Ár a 3000 orona. revízió 2011. Eger, 1925 január 1. csütörtök. XIII évf. 1 sz. REVIZIÓJ 1997. tiéUzafl díj postai szállítással *0B horn , 4 KI К I Egész és lélééi előfizetést Xeggertérre nem logadnnk el. POLITIKAI NAPILAP. Szerkesztőség : Eger, Líceum Kiadóhivatal: Líceumi nyomda Telefon szám П. A legszebb újévi kívánság. Új esztfidőre fordúl ez idő kereke. Új nap kél, új hajnal hasad a magar földre is. Ma még nagy titokalőttünk. Ki tudja, mit hoz, mitejteget számunkra ölében azujév. Fruaa fogalom, megfejthetet­len valami előttünk az idő is. Hát még a jövő? Suhannak a napok, a hetek, az évek fejünk fölött. Szédítő iramban robog fejünk fölött az idő szekere. Alig vesszük észre, hogy súrol, koptat és gyűr, temet maga alá törvényszerű következetességgel, megállíthatatlan forgással, kivé­telt nem ismerő kegyetlenséggel mindent, ami anyagból való és emberi a földön. Év évre gyűlik fejünk fölött. Az esztendők rétegei oly széle­sek, oly nehezek lesznek lassan, hogy nem bírja a vállunk, meg­roppan a testünk. Összetör a ránknebezedö sok évek súlya. I * Botorság hinni a teltnek és anyagnak örökkévalóságában, mikor elsöpör mindent az idő. Kheops fáraó ezelőtt három ezer évvel 30 esztendőn keresz­tül állandóan százezer rabszol­gával készíttette monumentális és örök időknek szánt síremlé­két. És annyi tömérdek pénzt áldozott a munkára, hogy csak a munkások élelmezésére szánt vöröshagyma, fokhagyma és re­tek 1600 talentumába került. És mi lett a büszke piramisok­ból ?,\ Egy kettő még kilátszik a főidből.. A többit elnyelte a ho­moktenger. Megrágta az idő raefoga. És Kheops fáraó alig érdek^hhnást, mint néhány ré­gészt'' les egypár műgyűjtőt. ^AzokjaUsem személye, hanem a történelemtudomány teljessége miatt. Nyugodjunk bele a változha- tadanba. Az ember múlandó és földi élete véges. Feladatok állnak előttünk me­lyeknek megoldását szabta ránk a világ sorsát intéző kéz. Úgy az egyes embereknek, mint a nemzeteknek hivatásuk, küldeté­sük van a földön. Az legyen hát mindegyiknek törekvése, hogy hivatását; küldetését jól telje­sítse és Isten szándéka szerint olvadjon be a harmóniájába. Senkisem tudja a jövőt, senki sem ismeri előre sorsát. De ne­künk egy nagy kötelességünk van a földön hazánk, nemzetünk és embertársaink iránt. Végez­zük ezt a kötelességet teljes e- rönkből és akkor szilárdan állunk jő és balsorsban. Ez több, szebb és boldogítóbb minden önös cse­lekedetnél. A szeretet szava le­gyen parancsunk hazánkkal és honfitársainkkal szemben. Akkor nyugodtan mehetünk az űj évbe. A sejtelmünk azt súgja, hogy ez az esztendő a magyar nem­«Magyarországnak Fiúméra, Fiúménak Magyarországra van szüksége.» Turini tii Monza gróf budapesti olasz követ újévi nyilatkozata. zetre már több boldogságot és több jót fog hozni, mint az el­múlt évtized. Éledezik, javúl, erősödik lassan az ország és ez f3'’ rn4t az új év hajnalhasa- dű ! is erősebb hittel, nagyobb rémé. ységgel fohászkodik az Ég Urához : Balsörs akit régen tép, Hozz reá víg esztendőt, Megbűnhódte már e nép R mnltat s jövendőt. És ez a magyar himnusz a legjobb és legszebb újévi jó­kívánság minden magyar ajkon. Budapestről jelentik: Turini t « a .‘te : di Monza gróf budapestihez követ a sajtó képviselői-/ . .. . _ J 1 .. *, . egif következő nyilatkozatot,,.,. Szilárd meggyőződésem, , ,gy az elkövetkező űj esztendő nem­csak kulturális, hanem gazdasági téren is még szorosabbra fogja fűzpi Itália viszonyát Magyar- országhoz. A magyar piacnak Fiúméban tengeri kikötőre van szüksége. Viszont Fiume és Tri­eszt űj olasz kikötőknek szük­ségük van az északi tápláló te­rületekre épen úgy mint Ma­gyarországnak az elvesztett ten­gerpartra. Nem érzelmi mozza­natokról, hanem kézzelfogható érdekekről van itt sző. Ez a nép űs-lgv?, bátor, egészséges ér nem kételkedem abban, hogy ki fogja magát küzdeni ebből a bizony­talanságból, csak szüksége van békére és nyugalomra, nemcsak lelki, hanem anyagi vonatkozás­ban is. Ezért olvastam örömmel a Népszövetség magyarországi főbiztosának jelentését a szaná­lás eddigi sikereiről Kívánom, hogy az űj év megteremtse a tartós felfelétörekvést, mely az országnak és népének boldogsá­gát hozza. Felkészült az új nép- és tanyai iskolák létesítéséről szóló törvénytervezet. Klebelsberg Kunő gróf kultusz­miniszter a nsmzetgyülésen leg­utóbb bejelentette, hogy pro­gramijának legsürgősebb pont­jai közé tartozik az elemi nép­nevelés nagyobb fokban való kiterjesztése és ezért legközelebb törvényjavaslatot is fog beter­jeszteni a népoktatás és a tanyai iskolarendszer kiépítésére. Mint értesülünk, a kultuszminiszter­nek ez a javaslata már el is készült és a terjedelme* terve­zetet a szakférfiak máris beható tanulmányozás tárgyává tették. A kultuszminiszter a javaslatot valószínűen még januárban fogja a nemzetgyűlés elé terjeszteni. A népiskolák és tanyai iskolák világmindenség i létesítésére vonatkozó törvény- * javaslat sürgősségét nemcsak a sok helyütt még hiányos nép­művelés teszi indokolttá, hanem a kérdés belekapcsolódik egy másik égető problémába is, még pedig a В-listára került tanítók sorsának a kérdésével. Csütörtökön, vagyis január el­sején indulnak szabadságra azok az állami alkalmazottak, köztük az állami tanítók is, akik mint az állami szolgálatból elbocsá­tandó fölös létszámúak, harma­dik turnusa hagyják el állásu­kat. Ezeknek a szabadságolása ugyancsak teljes fizetés mellett, julius elsejéig tart,'amely napon kifizetik majd a megállapított végkielégítést. А В listás tanítók­nak ezzel a harmadik turnusá­val lényegesen megnövekedik az állásnélküli tanerők syáma és a kultuszminiszternek az az óhaja, hogy a népiskolák szaporításá­ról szőlő törvényjavaslatot mi­nél előbb törvényerőre emel­hessék, hogy ezután fokozatosan ismét visszahelyezzék az elbo­csátott tanítókat az új népisko­lákba, illetve tanyai iskolákba. Ha az elkobzott Károlyi birtokot diák-szociális célokra adnák .. ­Budapestről jelentik: A ma­gyar diákjóléti intézmények ve­zetői körében sokat foglalkoznak az elkobzott Károlyi birtok ügyé­vel. Most azzal az ajánlattal lép­tek föl, hogy tüdőbeteg szana­tóriumot és tejgazdaságot létesí­tenének, ha az elkobzott földeket diák-szociális célokra adná a kincstár. Nem leesnek újévi nyugdíjazások és titír&á minisztériumba^-. Budapestről jelentik : A hon­védelmi minisztérium körében a szokásos nyugdíjazások és elő­léptetések az idén elmaradnak. Az sem felel meg a valóságnak, amiről különösen katonai körök­ben oly sokat beszéltek az i többi napokban, hogy Nagy Pál tá­bornok nyugalomba vonulna. A tábornok továbbra is helyén fog maradni. A Ház elnökének akciója a par­lamenti békés kibontakozásért. Budapestről jelentik : Szci- tovszky Béla a nemzetgyűlés el­nöke mint Jpártok fölött álló fó­rum, akciót kezdett a parlamenti békés kibontakozás érdekében. A bázelnök a közeli napokban párközi konferenciát hív egybe Amerika békeközvetítése kölni konfliktusban. London, december 31. A francia hivatalos cáfolattal szemben biz­tosra vehető, hogy az Egyesült Államok kormánya még január 10 ike előtt oly légkört igyekezik diplomáciai úton teremteni, mely­ben békés elintézést nyer a RÖini konfliktus. A szövetséges hatal­mak most készítik el a Német­országnak küldendő jegyzéket, mely kizáróan arra fog szorít­kozni, hogy a Köini-zőna kiürí­tése január 10-e előtt lGheíetlan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom