Egri Népújság - napilap, 1923/2

1923-09-08 / 203. szám

Ara 150 korona Eger, 1923. szeptember 8. szombat. XL évf. 203. sz. mar vMSto&BmmNmMmmKmmim Előfizetési dijak postai szállítással Ess bóra . . 3500 K I Egész és lélévl előfizetést Negged évre 10000 K I — nem fogadunk el. — Mtések □ cm. 50 K. Kishirdetések szavanként 50 K. POLITIKAI NAPILAP. Felelős szerkesztő: BREZNAYIMRE Szerkesztőség: Eg r, Líceum. Kiadóhivatal: Líceumi nyomda Telefon szám 11. A kecskeméti katolikus nagygyűlés. Eger, 1923. szept. 8. Nagy napokra virrad mostanság a nagy magyar Alföld híres városa. A ma­gyar katolicizmus vezérei, a katolikus szellem élesztgetői, irányítói sereglenek Kecskemétre, hogy szavukat hallassák és tanúságot tegyenek arról a tekintélyes, nagy erőről, amely bennünk vagyon. A gazdag tárgysorozat, a tárgya­lásra kitűzött kérdések sokfélesége és fontossága nyilván mutatja, hogy a kecs­keméti nagygyűlés nem fog nyomtalan maradni. A programm különben a következő: szept. 8-án délelőtt 10 órakor díszgyűlés a piarista főgimnázium udvarában. A díszgyűlés tárgysorozata: A him­nusz eléneklése után Zimay Károly pol gármeeter a város nevében üdvözli a nagygyűlést, Iványosi Szabó László elnöki megnyitót mond, majd a nuncius tart be­szédet. Glattfelder Gyula Csanádi püspök »A pápaság szerepe Magyarország nehéz napjaiban», Révész István »Katolikus szer­vezkedés«, Somogyi Szilveszter »A kato­likus szellem átfogó képessége», Wolff Károly »A katolikus akarat* címen tarta nak előadást. A gyűlést Hanauer A. Ist­ván elnöki beszéde és a pápai himnusz zárja be. Délután 2 tői 3 óráig szentsógimádás a Nagytemplomban Délután 3 órakor Zadravecz István tábori püspök elnöklé­sével harmadrendi díszgyűlés a Ference­sek templomában. Délután 4 órakor a szakosztályok ülései. A hitbuzgalmi szakosztály ülése; Zsitvay Tibor dr. nemzetgyűlési képviselő elnöki megnyitója ; Muntyán István dr. : A katolikus öntudat hitbuzgalmi előfelté­telei; P. Bús Jakab S. J.: Az egység alap­jai a katolikus és az egész társadalom­ban ; Bozóky Gyula ezredes : Krisztus egyháza és a katolikus közélet; Török Kálmán prépost kanonok : Férfiak kelle­nek a katolikus egyházi közéletbe ; Láng János nemzetgyűlési képviselő: Kereslek, testvér!; Hanauer A. István: Elnöki zárőszó A szociális szakosztály ülése: An­gyal Vidor: elnöki megnyitó; Egri Nagy János dr. nemzetgyűlési képviselő: A ta­nyai nép szociális gondozása ; Gzettler Jenő nemzetgy. képviselő: A drágaság okai; Benárd Ágost volt miniszter: Az egyke ; Puliusz István : A keresztény szö­vetkezetekről; Szabó József nemzetgy. képviselő: Szociális problémák; a kato­likus Népszövetség kiküldöttjének beszéde ; Horváth Győző: Elnöki zárósző. Az ifjúsági szakosztály ülése : Nyúl Tóth Pál: Elnöki megnyitó; Jeleníts Ist- váii: A liberálizmus utóhatása a katolikus ifjúságra ; Sik Sándor beszéde. Andrássy Kálmán : Mire vezet egy ország életében a katolikus elvek hiánya : Daróczy Sze­réna: A középfokú leányiskolák és a ma gyár nő jövője; Goszmann Ferenc: El­nöki zárőszó. Eüte 9 órakor toronyzene. Szeptember 9 én reggel 8 órakor mi­sét mond a Nagytemplomban Hanauer A. István, a Ferenceseknél Brém Lőrinc vá­ré di püspöki helynök. Délelőtt 10 órakor folytatják a szak­osztályok ülései : A kulturális szakosztály ülése: Faragó Béla elnöki megnyitója; Balonyi György : A katolikus világnézetre való nevelés: J. Szabó László: Az isko- j Ián kívüli népnevelás; Faragó Béla. A tehetség értékelése a nép gyermekeiben ; Biró Ferenc S. J.: A katolikus sajtó; Glattfelder Gyula : Elnöki zárószó. A karitativ és kongregáció szakosz­tály ülése: Kiss Jánosté elnöki megnyitó ; Medgyessy Gyula: Előterjesztés a kecs­keméti misszió életéről; Révész István: Leányklub és leánykor; előadás a női kongregációkról; Liszka Béla: A férfi intelligencia apostolkodása ; Balázs Bene­dikta : A fogház-misszió és a patronázs; Prohászka Ottokár: Elnöki zárősző. Déli 12 órakor tisztelgés a pápai nuncius előtt. Délután fél 3 órakor a Szivgárda diszünnepélye. Délután 5 órakor Schioppa nuncius vezetésével eucharisztikus körmenet. Este fél 9 órakor színházi estély: Magyar Hiszekegy; Szabó Lajos üdvözli Prohászka Ottokárt; Prohászka beszéde; i Némethy Ella operaénakesuő, Schreiner Elli hegedűmüvésznő éa Vencelt Béla operaénekes számai ; az összkar záró­száma Póta Aladár főkántor vezetésével. Ki nevezze ki a tanítókat: a belügy­miniszter, a főispán, vagy a tanfelügyelő ? Budapest. MTI. A nemzetgyűlés mai ülését 11 órakor nyitotta meg Szcitovszky Béla elnök. Az elnöki előterjesztések és bejelen­tések után Hajós Kálmán a második bí­ráló biz. elnöke jelenti, hogy a bizottság Herceg Bélát és Rácz Jánost véglegesen megválasztott képviselőknek jelentette ki. Áttérnek a létszámcsökkentésről szóló tör­vényjavaslat folytatólagos tárgyalására. Nagy Ernő a tizenharmadik szakasz törlését kéri. Rakovszky belügyminiszter válaszol a felszólításokra. Kijelenti, hogy teljes mér­tékben osztja Östör József kifogásait a szakaszra vonatkozólag. Östör József ki­fogásolja a gyámügynek részleges szabá­lyozását, mikor annak általános rendezé­sére van szükség. Bizonyítja, hogy a gyámügy anyagi jogainak rendezésére szükség van. Arra vonatkozólag már ké­szen is van a tervezet. Azon van, hogy a törvényjavaslatot külön tárgyalják. Ami a gyámügy eljárási részét illeti, az a nézete, hogy az eljárási részt rendelet formájában kell rendezni, mindaddig amig hozzá nem fognak a végleges rendezéshez. Ami a szervezés kérdését illeti, az a nézete, hogy a gyámügy igazgatása nem adható sike­resen a bíróság kezébe. — Azokat a tisztviselőket fogják ki nevezni, akik önként álltak a vármegye szolgálatába ée ott megfeleltek. A Ház a szakaszt az előadó módosításával fogadja el, Nagy Ernő indítványát elveti. A tizenharmadik szakasznál @aál Gaszton határozati javaslatot nyújt be, amely szerint azoknál a városoknál, vár­megyéknél, melyeknél a törvényhatósági, illetve képviselőtestületi választások még ebben az évben esedékesek, a létszám- csökkentési intézkedéseket halasszák a választás utánra. A belügyminiszter hozzá­szólása után a Ház az indítványt elveti. A szakaszt eredeti szövegezésben fogad­ják el. A tizenhetedik szakaszt a belügymi­niszter kívánságának megfelelően módo­sítva terjesztik be. A Ház a szakaszt az előadói fogalmazásban fogadja el. A tizennyolcadik szakasznál az elő­adó terjeszt be módosítást. Hegymegi Kis Pál ugyancsak módosítást ajánl. Csik Jó­zsef osztja Hegymegi Kis Pál módosí­tását. Petri Pál kultuszminiszteri államtit­kár válaszol az elhangzott felszólalásokra. Megállapítja, hogy a javaslat nem érinti az 1848 ik évi 10 ik törvénycikk rendelke­zéseit. Foglalkozik azzal, hogy az állam­segély-revízióra vonatkozó jog nem új rendelkezés. A kultuszkormány nagy súlyt helyez a felekezeti iskolákra. A forradal­mak és a romgn megszállás bebizonyítot­ták, hogy a felekezeti iskolákban sokkal több az életerő, mint az állami iskolákban. Kéri a szakasznak az előadó nIődo®ítáíá- val való elfogadását. A Ház így határoz. A régi 18. és 19. szakaszhoz Hegymegi Kis Pál szólal fel. Hangoztatja, hogy a la-

Next

/
Oldalképek
Tartalom