Egri Ujság - napilap 1918/2

1918-07-02 / 149. szám

/ XXf, á'Tjí'V.íi.tt í«18. i- Un 2. Mű 149. Ara 10 iílUr Előfizetési árak: Helyben és vidéken postán küldve egész évre 28 korona, — Jél évre 14 korona, — negyed évre 7 korona, — egy hóra 2 korona 50 f. — Egyes szám ára vasárnap és ünnepnap is 10 f. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Eger, Jókai Mór-utca 6. — Megyei és helyközi telefon: 106. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Dr. SETÉT SÁNDOR. Felelős szerkesztő: KISS ENDRE. **«j{Í6lenik hétfő és ünnep «tán! nsp kivételévé! mindennap. Hirdeíéri árak: Soronként: Nyllttéi 1 közlemény 2 K, bírósági ítéletek, köz • gazdasági közlemények, gyászjelentések l K. ]őtékon.céta egyesületek, báibizottaágok értesítései, telülíizetéaek nyug­tázása 30 tiii. eljegyzések, házasságok, köszönetncbvánlti- sok 10 sorig 6 K. Hirdetések hasábonként és cm.-ként hatóságok, részvénytársaságok, gazdaságok, hivataloknak a K, magáncégeknek 60f., szallag hír etés szövegoidalon 80 Visszavonultunk az olasz hegyeknél Vezérkarunk jelenti: Budapest, julius 1. OLASZ ARCVONAL; A Piave-arcvonalon nem történt különös esemény. Asiago- tól délkeletre ismét heves harcok voltak. Minthogy a Coll Del Rossot és a Monte Di Val Bellát csak nagy áldozatok árán tarthattuk volna, visszavonultunk. E pontok megszálló csapa­tait a Stenflei erdő szélén léve régebbi főállásunkba helyez­tük eL Catovetől délre Asiagonál ellenséges felderítéseket vissza­utasítottunk. Szárazföldi és tengeri repülőink a Piave torkolat vidékén sikeres repüléseket végeztek az ellenség katonai tele­pei ellen és teljes számban visszatértek. lőgéppel lehet küldeni levele­ket Krakóba, Lembergbe és Kievfee is, a hova a küldemé­nyeket Bácskái repülőgép szál­lítja tovább. Becsből a repülőjárattal Bu­dapesten kívül lehet még leve­leket küldeni a következő vá­rosokba: Arad, Brassó, Deb- reczen, *Eger, Fiume, Gyön­gyös, Kaposvár, Kecskemét, Luges, Máramarossziget, Mis kelcz, Nagyszeben, Nagyvárad, Nyíregyháza, Pécs, Sátoralja­újhely, Szabadka, Szeged, Te ’ mesvár, Újvidék. Versecz, Zág­ráb, Zimony és Zombor. A repülőgép szállít levelet és levelezőlapot. A levélkülde­mények suiya nincs korlátozva. A portódij 20 grammonkint fizetendő és pedig fizetendő ; levélporíódij, autód!], repülő- gépdij és expressdij. A repülő- gépdij vonalszakaszonkint 1 K 50 f. Budapest és Bécs egy vonalszakasz. Az első repülőjárat megindi- j fása julius hó 4 én történik. 101454 hadi fegoli a lemmel csata eredménye. A német vezérkar jelenti: Berlin, julius 1. NYUGATI HADSZÍNTÉR: tóupprecht bajor trónörökös hadceoport.ja: A harci tevékenység este a harcvonal több helyén feléledt. Az élénk felderítő tevékenység tovább tart. Angol részleges tá­madásokat Alberttól északra visszautasítottunk. A nófiieí trónörökös hadcsoportja: Az Aisne és a Maas között az ellenség élénk tevékenysé­get fejtett ki. A'gyalogság erős felderítések céljából ismételten előrenyomult. Saint Pierre Aiglenél és attól délre a franciák dél felé heves tűz előkészítés után támadásba fogtak. Visszautasí­tottuk őket. Lőwenhardt hadnagy 32. légi győzelmét aratta. A számbavétel lezárása szerint a sommei csatájuk kezdete, 1918. március 21. óta eddig a gyűjtőhelyeken keresztül az el­szállított foglyok száma, leszámítva a betegállomásokon keresztül hátraszállitott sebesülteket 191,454 et tesz ki, ebből az angolok 94939 foglyot, köztük 4 tábornokot és mintegy 3100 tisztet vesztettek, a többi a portugálok, belgák és amerikaiak között osz­lik meg. A harcmezőkről 2476 ágyút és 15024 géppuskát szál­lítottak be a zsákmánygyüjtő helyekre. mmmm IHMU'HWUVO Vi'itUiii ' Vi’ " nír ~~ ir -- s A közlegelök s amik mögötte szoktak lenni. Dntkay Pái Kaaonok felel Alföldinek. mmmsm*swagmmaumm%awumai mmsm Eger és S;9sg?ös a repüld psiaiergsItiaitäB (Saját tudósítónk íelefonje entése.) Budapest, jul. 1. Csütörtökön, julius hó 4-én délután 4 órakor indul meg a repülőjárat Budapest és Bécs között, amely magánleveleket továbbit. A repülőjárat nem­csak Bécsbe és visszafelé Bu­dapestre szóló levélküldemé­nyeket szállít, hanem más vá­rosba szóló küldeményeket is. Budapestről a repülőjárat külön csomagban viszi a leve­leket Bécsbe. A Budapestről indnló repü* Eger, julius 2. A köziegelők ügye már né­hány évtizeddel ezelőtt napi­rendre került a város képviselő- testületében néhai való Gás­páréi Gézának azzal az indít­ványával, hogy a város ezeket a nagy kiterjedés földeket in­tenzivebben értékesítse. Azóta szórványosan meg-megjelenik a közlegelö-vita a város par­lamentjében, de legtöbbször csak arra szolgált, hogy egyál­talán nem rejtett pártos poli­tikai célokat szolgáljon. A köz­legelők dolga most ismét vita­anyag lett. Majd elmondjuk mi is a véleményünket erről a kérdésről, de bevezetésül kö­zöljük itt azt a levelet, # amit Dutkay Pál kanonok, a város közéletének egyik tevékeny ve­zére intézett hozzánk: Mélyen tisztelt szerkesztő url Tisztelettel kérem, hogy alábbi soraimnak lapjában helyet szorítani szíveskedjék. Dr. Alföldi Dávid ur az „Egri Hírlap“ f. évi junius 28 iki számá­ban azt Írja, hogy Eger város ál­landó választmányának legutóbbi Alisén városunk polgármestert té­vesen azt hozta fel okul dr. Kánitz Gyula indítványa elten, hogy a köz­legelőkből azért sem lehet az indít­ványozott 500 holdat szőlőtelepí­tésre kihasítani, mert néhai Barta- kovics Aíbert érsek a legelőket az­zal a korlátozással adományozta a városnak, hogy azok csak legeltetés céljaira használhatók fel s Alföldi ur kénytelen volt megjegyezni, hogy a Bartakovies-féle tilalomról azért sem lehet sző, mert tudomása sze­rint a város köziegeíőít nem aján­dékba kapta, hanem bírói egyezség utján szerezte. Erre én vagyok kénytelen megje­gyezni, hogy a város polgármestere nem mondta azt, mintha a legelő­ket Bartakovics adományozta volna a városnak; sőt szemtől szembe mondta Alföldi Dávid urnák az egész vá­lasztmány füle hallatára, hegy csak olyan jól tudja, mint Alföldi ur, hogy e legelők ügye egyezség utján nyert rendezést és újból fenntartotta Baríakevicsnak ez ügy körüli érde­mességét ; Alföldi Dávid ur pedig újból ismételte, hogy Bartakovicsnak ebben semmi érdeme sincs. Hát mindenekelőtt az, hogy Eger város nem maradt kitéve egy száe évet haladó időn túl huródó per esélyeinek, hanem egyezséggel jutott örök időkre legelőkhöz és egyebek­hez, már ez maga nagy érdeme Bartakovicsnak; az pedig, amit a város ez egyezségben nyert, örök hálára kötelezheti Eger váróit. Ezeket tudva, nem hagyhattam c-7A náiksl Stntrv art a koszorút.

Next

/
Oldalképek
Tartalom