Egri Ujság - napilap 1915/1

1915-06-09 / 158. szám

_4. 12 EG R » OJSÁG pró hirdetések, ííaden oxó 4 AJ),vastagabb betűből 8 Sül. a ssénfegyaaztók, ha sztkséglettiet 01«rínál előejgyeatetik, íélárban kap cak. Fehér Józsefnél, Kaarmó-uUa. B eliriroaban két üzlethelyiség kiadó. Cím a kiadóhivatal bau. j> iádé két csinosan bútorozott szoba ^ külön-külön bejirattal. Cim a kisdc- vataiban. focsis keres etik Binét Zsigmondho.i, Eger. önyvelésben jártas ffatal ember, azon- k nalra kerestetik. Cim a kiadóhira- alban. * zéchenyi utca Si8. egy külcabejáratu I1 szép utcai szoba, ugyanott egy nagy sttlljó tiszti lovaknak azonnal kiadó, gy nagy ebédlőasztal, 'konyhaedéoyek, alig használt futószönyegek elköltö- mialt azonnal eladók. Kováes János­ion 1. sz. ' étszobás utcai lakás üveges verendá- val kerttel kiadó, esetleg butcrozva. Goldstein Adolf Szent Jónos-uteá. jeladó Érsek-utca 2—4 szám alatti há*. *—i Tudakozódni lehet ugyanott este 6 órakor. E ladó a bitkán friss lóhere felgyűlve Bóta János, Sándor-utca 16. Felvilágosító füzet gyors és alapos gyógyulásról anélkül, hogy a foglal- = kozás megzavartatnék. = Visszaesés nélkül. — Hi- Cj gany és egyéb méreg || nélkül — Befecskende- ffl zés és ártalmas mellék­—!----hatás nélkül. | S Diszkréten küld 20 fillér gl « portó beküldése ellenében |g q . • . zárt borítékban • . q Dr. med. H. Seemann, sommer féld 43. (Lausitz.) Nagysaaríien bavált a ln»o*éi»n küzdőknél ós általát)un nüadeukiaél mint legjobb fájdaismcsiilapitá batiörzsöiás rhensi», köszyény, inílu- &uea, to»ok-, mell- é* hátfájás vtb. dMteiben Dr. Biodi tar-féle eapmei •ompos. Horgoay-LiDiment. Horflony-Pain-ExpisllBr pótléka. ÜTf)* I -•», 1-40, I-, Kapli.ló j:yőgy«»»t»i*kbaa T*gy közv.tlenll »* „Arany oroaxlAnkoB*1 «ntrett I" &iot>Mr-141s gyögysaax- I árban, Prága I. Bli>ab««httr. lapoakín« nHklldi*. Heveavárwegye közigazgatási bizott­ságától. ! 774/kb. 1915. f Hirdetmény! A m. kir. kereskedelmi miniszter ur 1915. évi május 13-án kelt 19249 számú rendeletével a Bródy Gyula miskolci lakos kőbányájához a mátra-kőrösvidéki h. é. vanitak Kísterene-Kálkápoinai vonalából ki­ágazóig vezetendő iparvágány épí­tése céljaira Tíirnaszentmária község határában szükséges területekre néz­ve a kisajátiíási eljárást elrendelte. Ennek folytán az 1881. évi XLI. t. c. 33. §-a érleimében a kisajátí­tási eljárás foganatosítása végett Izsaák Gyula vármegyei főjegyző elnöklete aktt Kanzsó György tör­vényhatósági bizottsági tag és Puch- lin Lajos tb. főszolgabíró tagokból és István Lajos községi jegyző, mini bizottsági jegyzőből álló bizoltságot küldöm ki, és a bizottsági eljárás határibejéül a folyó 1915. évi junius hó 26. (huszonhat) napjának d. e. V2IO óráját Tarnaszentmária község közházához tűzöm ki és az érdekel­teket a jelen hirdetmény utján oly figyelmeztetéssel hivom meg, hogy a kiküldött bizottság hatáskörébe tartozik határozni mindazon igények és észrevételek felett, melyeket a felek az idézett t. c. I. fejezet alap­ján netalán emelnek. A kisajátítási terv és összeírást Tarnaszentmária község elöljárósá­_____ 1915 junius 10._ g ának oly felhívással adom ki, hogy azokat az 1915. évi junius hó 2-től 26-ig közszemlére tegye ki, s ezen körülményt a községben kellően tegye közhírré. A kisajátítási jog a következő telektulajdonosok következő ingatla­nait érinti: 1. A kissebesi gránitkőbányák részvénytársaság 525 1a, 525/lb, 525/10, 526/3, 527/1, 528'3, 529/3. hrszámu, 2. Hkiva István 530/3a hrszámu, 3. Víg Jánosné Hilyák Borbála 530/3b hrsz., 4. Majoros József 532/1. hrsz., 5. Majoros István 531/1 b. hrsz,, 6. Kovács János 531/lc. hrsz., 7. Majoros József 53Dla hrsz. A kisajátító bizottság a kisajátítási terv megáliapitása felett akkor is ér­demlegesen határoz-, ha az érdekel­tek közül senki sem jelenik meg. A tárgyalásnál jogában áll minden tu­lajdonosnak a kivajátitási terv ellen és minden telekkönyvi érdekeltnek a felajánlott ár eh--o felszólalni és. ki­fogásait jegyzőkö yvhe vétetni, mely jognak elő u’- sz .'•a az 1881: XLI. t.-c. 36. § ácuii megjelölt jogi kö­vetkezményekkel jár. A tárgyaláshoz Tarnaszentmária község elöljáróságát, folyamodó Bródy Gyula miskolci lakóst és a fentebb elősorolt telekkönyvi tulajdonosokat jelen hirdetmény utján megidézem. Eger, 1915 május 31. Gróf ¥eglevich Gyula főispán, kb. elnök. Szállít 10 cm. beimé réttől 100 cmtérig beton és vasbeton esöv ásót! és fúróit kutakhoz, hidaknak és földalatti vezetékekhez. kérdéshez különféle méretekben, esetleg drótfonat! határkövek, vaskerítéshez alapzat, ■ kisebb hid fej ( méretekben., Nagyobb mennyiség költségvetés sz hető, továbbá házakhoz kész bevezető vasbeton ! hatók, melyek könnyen összeállíthatok K t o mateít j> Bakó latTé-n-nyomd* rówí.^ny+fr'saeégni), !Eg«rbeu. betoncső gyártása Eger, Vásártér 12. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom