Egri Ujság - napilap 1915/1

1915-01-01 / 1. szám

Á I f) 3 A O 1915. január 1. És az a reményünk, hogy meg ujhodva, megfiatalodva, ragyogó szép testtel kell ki­szál anunk e tisztitó lángok közül. Az igazság, az ei köles, a kultúra nevében pgy uj, jobb emberiség boldogabb jövőjéért folyik a küzdelem. Lehetetlen, hogy a végte­len szeretetlenség után ne érezzék az emberek, hogy végtelen szeretetre van szük­ségük. Lehetetlen, hogy ne legyenek meggyőződve, hogy a millió sebet és a milliárd könnyet csak végtelen jóság­gal hegeszthetik be csak végtelen gyöngéd kézzel tö- | rültietik le. Lehetetlen, hogy j ne a nagy megértés, a tisz- j tultabb emberis g aranykor­szaka következzék. Lehetetlen, hogy az embe­rek olyan kicsinyesek, olyan önzők, olyan alacsonyon járók, olyan nagyon, nagyon emberek maradjanak, mint eddig vol ak. Lehetetlen, hogy mindenki ne csak a jót csak a becsületest, csak a legjobb meggyőződése sze­rint igazat akarja és e t más­ról is föl ne tételezze, mert lehetetlen már a visszazök- kenés a régi kerékvágásba. Talán boldogabb, tökélete­sebb csillaguk sorsa kristá­lyosodik ki szegény boly­gónk kérgén és az idén nem csak unott szó beszédként kívánjuk és várjuk a Boldog uj évet tulától északra fekvő részében a helyzet változatlan. A Bzura mentén és ettől keletre a harc tovább folyik Rawa tájékán támadásunk előre haladt. A Pilica keleti partján a helyzet változatlan. Az Egri Újság tudósítójának táviratai. (A sajtóalbizo Lég jóváhagyásával.) Hangulat Romániában mellettünk és ellenünk. Bukaiest, december 31. Bukarestből jelentik: Bari voltminiszlerelnök kije­lentette, hogy Romániának ki kellene lépnie semlegessé­géből mi mellettünk. Katonatisztekből küldöttség men a királyhoz, hogy Románia indítson ellenünk háborút. A (irály nem fogadta a küldöttséget, a tiszteket pedig laditörvényszék elé állította. (M. T. I.) A ■ ■ Otvenhatezer oroszt fogtak el a németek a lodzi és lovitzi győzelem után legújabb offenziva hadizsakmánya 136.000 fogoly, 100 ágyn és 300 gépfegyver. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Berlin. december 31. A Wolff ügynökségnek a nagyfőhadiszállásról szer­zet értesülése szerint a Lengyelországban harcoló német csapatok a Lodzi és Lovici harcokkal kapcsolatos üldö­zés sorain több mint otvenhatezer foglyot ejtettek és sok ágyút és gépfegyvert zsákmányoltak. A Lengyelországban november tizenegyedikén meg­indult offenzivánk összes zsákmánya tehát ezzel egyszáz­harminchatezer hadifogolyra száznál több ágyúra és háromszáznál több gépfegyverre emelkedett. Nagy sikerek az argóiméi erdőkben. Összeomlott francia támadások. Előrehalad az offenziva Varsó felé. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Berlin, december 31. A nagyfőhadiszállásról jelentik: Nyugati hadszíntér: A Tengerparton általában nyugalom volt. Az ellenség tüzérsége a tüzelést Westende ‘fürdőre irányította és a házak egy részét összerombolta anélkül, hogy katonai értelemben vett kárt okozott volna. A chalonsi tábortól északra ellenünk intézett erős francia támadásokat mindenütt visszavertük. Az Argonnek nyugati részében csapataink több egy­más mögött fekvő lövészárok elfoglalásával jelentékeny tért nyertek, miközben több, mint kettőszázötven franciát elfogtak. Ftira környékén Tóul tói északra a franciák támadási kísérletei meghiúsultak. Felsőelszászban Sennheimtől nyugatra a francia tá­madások tüzelésünkben mind összzomlottak. A franciák birtokunkban levő Steinbach falunak rendszeresen sorra minden egyes házát rommá lőtték, a mi veszteségeik mindazonáltal csekélyek. Keletporoszországban és Lengyelországnak a Visz­Oroszország nem adja Jipánnak a Sachalin szigetelőt. Londin, december 31. A Magyar Távirati Iroda jelenti: A japán követség közölte a Reuer-ügynökséggel, hogy azok a hírek, mintha Oroszorsz^ a Sachalin szi­getet átengedné Japánnak nehéz tüzérjégért, komolyta­lanok. Kárára volná baráti viszonyuknál! s ha segítséget nyújtanának egymásnak, ezt csupán baátságból tennék meg. _____ Á ttörték a németek a Bethme-Calaisi frontot. Berlin december 31. (Saját tudósítónktól a sajtóalbizottság jóáhagyásával.) A Daily Maiinak jelentik Calaisból: Német hadosztályok a szövetségesek fithune—Calaisi frontját vehemens támadással több fonos ponton át- törték. ____ LEGÚJABB. Érkezett éjjel 12 órakor. * Harcok Bukovinában és Máranarosban. Uzsoktól nyugatra egy kárpáti hág« sincs az oroszok birtokában. Visszavonnlásra kényszeritettük a monttnegréiakaf. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztdya.) Berlin, dcember 31, (Hivatalos jelentés.) A tegnapi napon az oroszok Bukovináin és a Kár­pátokban élénkebb tevékenységet fejtettek k. Csapataink a Sutrawa folyónál a Czeremos felső vidékén,tovább nyu­gatra a kárpátok gerincein, azután a Nagy ég völgyében. Ökörmezőnél, ahol tegnap az ellenségnek így támadása smlyos veszteségük mellett meghiúsult, végül pedig a Latorca légiéi só vidékén és az Uzsoki szorostól észikra állanak. ( Ettől a szorostól nyugatra az ellenségnek, amely itt az elő­nyomulást beszüntette, gyetlenegy kárpáti átjáró siucs bir- tokában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom