Képmás, 2001

Különszám

AZ ÚJ SAJT ÍZE A VÁLTOZÁS AZ ELET ES AZ ÜZLET VELEJÁRÓJA Mark Stevenson, a Philip Morris Magyarország kft. ügyvezető igazgatója az év elején Barcelonában részt vett azon a tanácskozáson, amelyen a Philip Morris közel tOO vezető beosztású munkatársa megvitatta és elfogadta a küldetést és az Alap­értékeket. Ennek szellemében rendezte meg válla­latunk a nyár elején a „Hová lett a Sajtom?" elnevezésű változáskezelési tréninget.- Mi adja az apropóját a mostani nagyszabású tréningsorozatnak és a kétnapos műhelymunkának? Talán valami nagy változás várható a közeljövőben, amire fel kell készülnie a vállalati szervezetnek?- Úgy gondolom, hogy o szervezet mór átélt néhány jelentős változást oz utóbbi néhány évben - egy­részt az exportjaink megszűnését, ami sajnos je­lentős mértékű létszámleépítéshez vezetett Egerben, és természetesen nogy változást és megrázkódtatást jelentett az emberek és a rendszer számára. Hason­lóképp, a forgalom és hazai piaci részesedés tekin­tetében példa nélküli növekedési periódust követően az intenzív verseny időszaka következett, mely során a piaci részesedünk stagnálni, o teljes piac pedig csökkenni kezdett. Másrészt, az 1990-es évek közepén jellemző virtuális fizetésképtelenség idő­szakából mára átléptünk abba az időszakba, amikor a pénzügyi helyzetünk nagyon egészséges, valójában az eddigi legjobb. A kérdésre válaszolva, jelenleg nem látok előre nagy változást a jövőben, ennek ellenére azonban mindig számíthatunk néhány változásra, mivel a változás az élet és az üzlet velejárója. A változáskezelési munkaértekezlet célja először is bemutatni azt, hogy mi mindannyain különbözőek vagyunk és mindannyian képesek vagyunk értékeket felmutatni különböző módokon és területeken, má­sodsorban pedig célja, hogy az embereket felkészít­se a változásokra: hagyjuk a régi sajtot és kóstoljuk meg az újat! Ami a kétnapos munkaértekezletet illeti, remélem, ott el tudjuk dönteni, hogy szerve­zetünk - mint vállalat, osztályok és egyének - hogyan járulhat hozzá az új PMI-küldetéshez.- A PMI átalakulása az éppen most zajló jelentős változások egyike. Mi ennek a változásnak o lényege és milyen hatással lesz szervezetünkre, tevékeny­ségünkre?- A PMI átszervezésére azért került sor, mivel Jack Nelson, a Philip Morris International új elnöke a vezetőségi csapatával történő megbeszélései után arra a következtetésre jutott, hogy a PMI szerve­zetét fejleszteni lehet a hatékonyság és ered­ményesség javulása érdekében, ami gyorsabb kom­munikációval, határozottabb összpontosítással és gyorsabb döntéshozatallal valósítható meg. Ez veze­tett a regionális központokban dolgozó stábok méretének és felelősségeinek megváltoztatásához oly módon, hogy a közös támogotási tevé­kenységeket a PMI világméretű operations, személy­ügyi, információs rendszerek és legtöbb pénzügyi funkciójának központját összevonták és Lausanne-ba helyezték, ahol az egész világra kiterjedő támogató funkciókat látnak el. Ennek megfelelően, a fent említett funkciók a továbbiakban már nem a regioná­lis elnököknek, hanem a világméretű funkciók alel- nökeinek tartoznak beszámolási kötelezettséggel. Magyarországon azonban más a helyzet és a funk­cionális területek igazgatói továbbra is az ügyvezető igazgatónak jelentenek, aki továbbra is a regionális elnöknek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Ez arra enged következtetni, hogy bár esetleg több előírt intézkedés született, nem gondolom, hogy mindez nagy hatással lenne a magyarországi szerve­zetünkre és tevékenységeinkre.- Ön is részt vett a PMI küldetés kidolgozásában, amelyre ez év elején került sor. Milyen vezetői kör vett részt ebben, és miért volt fontos megalkotni ezt a küldetést a PMI számára?- Válaszomat azzal kezdem, hogy elmondom, amikor Jack Nelson a PMI elnöke lett, úgy érezte, hogy a PMI-nak jövőbeni sikerei érdekében szüksége van egy olyan ösztönző jövőképre, ami megfogal­mazza üzleti tevékenységeink alapvető céljait. Gyor­san véleményeket kért a közvetlen beosztottjain keresztül, és én nagy örömmel és büszkeséggel nyújtottam át neki a PM Magyarország Jövőképét és a Jövőkép elemeit. Miután a visszajelzéseket a világ minden pontjáról összegyűjtötték, Jock Nelson és közvetlen beosztottjai (az Igazgatói Vezetőségi Csapat, azaz "EMT") összeállították a Küldetésnyi­latkozat tervezetét, valamint meghatározták az Alapértékeket. Ezután Jack Nelson az EMT közvetlen beosztottjait januárban találkozóra hívta Barceloná­ba azzal a céllal, hogy áttekintsék a Küldetés és Értékek tervezett megfogalmazását. Körülbelül 100 ember, köztük elnökök, alelnökök, HQ igazgatók, ügyvezető igazgatók vettek részt a vitában, majd elfogadták a Küldetés és az Alapértékek végleges megfogalmazását, ügy gondolom, lényeges, hogy az egész PMI szervezet előtt legyen egy olyan cél, amelyre összpontosíthat, és úgy vélem, hogy ez mindenkinek segítséget jelent abban, hogy saját maga, illetve a vállalat számára még nagyobb sikere­ket érjen el. Ha túllépsz a félelmeden, szabad leszel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom