Egri Dohánygyári Híradó, 1993

1993-02-01

1992. A VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYEK ÉVE Az elmúlt év kétségkívül a nagy változások éve volt. Megváltozott a tulajdonos, megváltozott a vezetés, változtak a márkák, a gyártási folya­matok, változott a gyár és maguk a gépek. Módosult a könyvelés rend­szere, átalakult a szervezeti rend, nem kevésbé változtak a felhasznált nyersanyagok és azok szállítói is. Még a mindennap használt nyelv is vala­melyest más lett. Ugyanakkor 1992-t nem csak a változások, de az említésre méltó eredmények évének is nevezhetjük. Az Egri Dohánygyár volt Magyaror­szágon az egyetlen cigarettagyártó, amely növelni tudta eladását és piaci részesedését. Az elért 47%-os növeke­dés elsősorban két saját termék, a Multifilter és az új Helikon növekvő értékesítésének köszönhető. A másik három magyarországi dohányipari cégnek csökkent az értékesítése és a piaci részesedése is. Cégünk nagy lé­pést tett előre, és ez fontos eredmény­nek tekinthető, mely nagymértékben erősíti jövőbeli pozícióinkat. Nem szabad azonban elfelejte­nünk, hogy elvesztettük a Symphonia gyártási jogát, mely visszakerült tu­lajdonosához Debrecenbe, és számíta­nunk kell arra is, hogy a Sopianae gyártásával összegfüggő üzleti lehető­ségektől is elesünk 1994. végén, ami­kor is a termék gyártása visszakerül Pécsre. Miközben jelenleg a Sopianae bérmunka nagy segítséget jelent bizo­nyos gépeink kapacitásának lekötésé­hez, ugyanakkor erre a segítségre hosszú távon már nem számíthatunk. A jövő a saját termékeké, amilyen a Helikon, valamint a licenc alapján gyártott Marlboro és a Multifilter. 1992-ben nemcsak hogy növeke­dést értünk el a piacon, hanem vég­hez vittük azokat a változásokat, amelyekre őszintén büszkék lehe­tünk. Különösen arra lehetünk büsz­kék, hogy mindezen változások végre­hajtása alatt zökkenőmentesen folyt a termelés, és az üzleti tevékenység minden területen külön-külön. 1993- ban ugyancsak sok változás várható. Folytatjuk a tőkebefektetési prog­ramot, melynek célja a gyár géppark­jának és telefonrendszerének fejlesz­tése, valamint a számítógépes rendszer bevezetése. Ugyancsak megkezdjük Egerben az irodák teljes felújítását, és az ehhez kapcsolódó belső és külső munkálatokat. Erőteljes marketing munkát vég­zünk majd, hogy tovább növeljük ér­tékesítéseinket és piaci részesedésün­ket a már meglévő és az újonnan beve­zetésre kerülő márkáinkkal. Pótolnunk kell azt a milliárdos mennyiségű vesz­teséget is, amely a Sopianae gyártá­sáról Péccsel kötött szerződésünk kö­vetkeztében lép fel. A képzés fontos szerepet kap az életünkben. Vezetésfejlesztési progra­mokat tartunk, emelt szintű techni­kai és szakmai képzéseket, továbbá nyelvtanfolyamot és mindezt a magas szintű tudás és képesség biztosítása érdekében, amely szükséges a jobb teljesítmény kifejtéséhez és jobb ered­mények eléréséhez. Az exporttermelés folytatódik to­vább, reméljük, hogy növekedik az év folyamán. A szivarboríték-gyártás május vé­gi befejezése pontot tesz létszámcsök­kentési programunk végére. Befejezésül szeretném a gyár minden dolgozóját arra kérni, hogy fordítson megkülönböztetett figyelmet a közelgő üzemi tanácsi választásokra, az üzemi tanács megalakítására. Meggyőződésem, hogy összefogás­sal, elszántsággal, folyamatos együtt­működéssel nagyot haladunk előre az Egri Dohánygyár fejlődésében. Üdvözlettel: G. H. Courtier Az elnök a Philip Morris Group 1992. évi teljesítményéről Michael A. Miles üzenete minden PM alkalmazotthoz 1993. január 6-án Los Angeles­ben bejelentést tettünk egy sajtótájé­koztatón, ennek témáját szeretném is­mertetni Önökkel, hiszen az Önök 1992-es erőfeszítése nélkül ezt a beje­lentést nem tehetnénk meg. Hans Storr, alelnökünk és pénz­ügyi igazgatónk közölte tegnap az új­ságírókkal, hogy 1992 vonatkozásá­ban 20%-os nyereségnövekedést jelen­tünk be részvényeseinknek. Tekintettel a nehéz gazdasági helyzetre és a cég­gel szembeni piaci kihívásokra szerte a világban, ez nagyon jelentős teljesít­mény. Az Önök erőfeszítése és 1992-es eredményeink újfent cégünk stabilitá­sát mutatják. Mindazonáltal ez nem jelenti azt, hogy a kihívások ne folyta­tódnának az 1993-as év minden nap­ján valamilyen formában. Tulajdon­képp a támadás már meg is kezdődött ellenünk, ahogy ez az e heti túlzó és negatív sajtójelentésekből kiderül. A jelentések, melyek a nemzeti és helyi vezetés adónövelési szándékáról vala­mint az Amerikai Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott, a dohányfüst által kifejtett és hosszasan taglalt környezeti ártalommal kapcsolatos vizsgálódásokról számolnak be, jelen­tős nyugtalanságot keltenek sajtó- és pénzügyi körökben. Annak ellenére, hogy az ilyen tí­pusú történetek évről évre visszatér- (Polytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom