Egri Dohánygyári Híradó, 1993

1993-02-01

TERMÉKÜNK AZ INFORMÁCIÓ Gyárunk infrastruktúrájá­nak modernizálása, amely 1992-ben kezdődött fontos be­ruházásokkal mint pl. új kazá­nok vásárlása, az előkészítés felújítása, új cigarettagyártó és csomagológépek stb.,teljes haté­konysággal folytatódik 1993- ban is. Az egyik legfontosabb feladat azzal kapcsolatos, amelyet általában úgy hí­vunk: információs rendszer. Ez a feladat az alábbiakban ;| foglalható össze: 1. Új telefonrendszer Mostani, idejétmúlt telefonrend­szerünket lecseréljük. Január közepén írtuk alá a szerződést az AT&T -vei (Internet) egy új központi telefonrend­szerrel kapcsolatban, amely 15-20 új külső vonalat és 144 belső mellék- állomást jelent. A rendszer a későbbi­ekben igény szerint bővíthető. Az új digitális központi telefon- rendszerrel együtt, amelyet a közel­múltban helyeztek üzembe Egerben, a mi telefonrendszerünk is sokkal jobb hangminőségre és gyorsabb tárcsázás­ra ad majd lehetőséget. 2. Új számítógép-rendszer Az utóbbi években a számítógé­pek nemcsak az adattárolásban és a hagyományos írógépek felváltásában töltöttek be rendkívül fontos szerepet, hanem alapvetően meggyorsították a kommunikációt és az információ irá­nyítását. A Philip Morris a legkorszerűbb számítógéprendszert használja, a mi gyárunk is hasonlóval lesz felszerelve. Az adatáramlást az biztosítja majd, hogy a 4 épület egy üvegszálas optikai kábelrendszeren keresztül össze lesz kapcsolva, hogy lehetővé váljon szá­mítógéppel adatok és írásos anyagok áramoltatása a négy épület között. Ezen felül a kábelrendszer össze lesz kapcsolva a budapesti irodával illetve a világ más Philip Morris irodáival, amely lehetővé teszi a folyamatos ál­landó kapcsolattartást minden mun­katársunkkal szerte a világon, az egész szervezeten belül. Az új telefonrendszer és a kábel- rendszer telepítési munkálatai előrelát­hatólag április közepére fejeződnek be. A már meglévő számítógépek mellé még 30 újat telepítünk. Hozzá kell ten­nünk, hogy az új gépek rendkívül gyor­sak lesznek, a mai legkorszerűbb ipari technológiát képviselik. Az irodák és más speciális munkaterületek ezeken a számítógépeken keresztül lesznek kapcsolhatók a központi hálózatra. Minden számítógép el lesz látva azok­kal a megfelelő programokkal, ame­lyek elősegítik az irodai munkát, to­vábbá a szükséges kommunikációs programokkal is. Különleges számító- gépes programok segítik majd a gyár működését, pl. a termelés tervezését, ütemezését és a jelentések készítését. 1993 februárjától az Információs Szolgálat egy munkatársa tartózkodik majd a gyárban, hogy megválaszoljon minden számítógéppel kapcsolatos kér­dést, beindítsa a tanfolyamokat és hogy általános segítséget nyújtson a számító­gépet jelenleg is használó munkatársak­nak. Ez a munkatársunk Egerben fog lakni és heti 4 napot tölt majd a gyárban. Az elkövetkezendő hetekben és hónapok­ban még több munkatársat veszünk fel az Információs Szolgálattól, hogy segítsék a gyár munkáját, működését. Összegezve, a következő hó­napokban nagy lépést teszük afelé, hogy az Egri Dohánygyá­rat modern kommunikációs rendszerrel lássuk el. Az In­formációs Szolgálat az Önök rendelkezésére áll majd, hogy együtt tudjunk működni a vál­lalat céljainak elérésében, J. Cesario MIT KELL TUDNI AZ ÚJ MŰSZEREKRŐL A CIGARETTAGYÁRTÓ GÉPEKEN? Az elmúlt év szeptemberétől auto­matikus törzsszabályozó egységek működnek a nagyteljesítményű (LOG és MARK 9) cigarettagyártó gépein­ken. A PM 2 típusú készülék lehetővé teszi, hogy a gyártott cigaretták töme­ge hosszú idő átlagában is egyenletes, a specifikációban előírt értékű legyen, és egyúttal csökkenjen a kihullott vé­gű cigaretták aránya. Ez egyrészt a dohányfelhasználás szempontjából fontos gazdasági követelmény, más­részt termékeink minőségének alap­vető feltétele. A készülék méri a ci­garettatörzs kitöltöttségét, és szük­ség szerint automatikusan korrigálja az egalizátorkések pozíci­óját. A kijelzőn megjeleníthetők a gép üzemmenetére vonatkozó sta­tisztikai adatok, ( a gép fordulatszá­ma, a gyártott cigaretta mennyisé­ge, selejt stb.), valamint egyéb olyan információk is, amelyekből következtetni lehet a gép műszaki állapotára (pl. a gép hatásfoka). A készülékek előlapján sárga szí­nű tábla figyelmeztet a "SUGÁRVE- SZELY"-re, ugyanis a burkolat alatt van a készülék legfontosabb része, egy radioaktív sugárforrás. A sugárforrás jól szigetelt, kellő védelmet biztosít. Kialakítása olyan, hogy a kezünket akár 300 napig, napi 8 órán át a mérő­fej burkolatán tartva is, csupán kb. 2/3-nyi besugárzás érne bennünket ahhoz képest, mint egy röntgenfelvé­tel készítése során. A sugárforrással való közvetlen érintkezés lehetősége gyakorlatilag kizárt, mert a radioak­tív anyag egy légmentesen lezárt, sav­álló acélfoglalatba van beépítve, ez a foglalat egy további védelmet biztosító házban van rögzítve, és így együtt van a mérőfejbe behelyezve. A mérőfejből a sugárforrást — tartójával együtt — csak az erre megbízott és e feledat el­végzésére kioktatott, vizsgázott sze­mélyek (Szilvási Péter, Kiss Pál, Né­meth Zsolt) szerelheti ki, illetve be. Az eddigi üzemeltetési tapasz­talatok és a laboratóriumi vizsgálati eredmények egyaránt bizonyítják, hogy a műszaki feltételek megléte (pl. ingadozásmentes szívólevegő a légak­nában), valamint az egyes termékekre megállapított beállítási paraméterek következetes betartása által jelentős mértékben csökkent a cigaretták tö­megének ingadozása, javult a minő­ség, a dohányfelhasználás költségei csökkentek. Daróc.zi Csaba I * i ~r T I

Next

/
Oldalképek
Tartalom