Dohánygyári Híradó, 1991

1991-01-01 / 1. szám

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Tisztelt Munkatársaim! Vállalatunk 1990-ben, fennállása óta legsikeresebb évét zárta, s ez megmutatkozott a vállalat által elért eredmény nagyságában. Ez az eredmény lehetővé tette, hogy mindazok, akik ebben a munkában ered­ményesen részt vettek, átlagon felüli anyagi elisme­résben részesüljenek. Nem kevésbé fontos, hogy az elért ered­mény biztosítja 1991-re további nagy értékű műszaki fejlesztések megvalósítását, amelyek újabb eredményforrást jelentenek az elkövet­kezendő időszakra. Eredményeink alapja a ha­zai piacon elért pozícióink megőrzése mellett az a nagymértékű export-tevékenység, mely­nek során több, mint 6 millió dollár értékű ciga­rettát tudtunk — még az export-támogatás megszűnése után is — jó áron értékesíteni a világpiacon. Export-tevékenységünk során — s ez biztató a jövőre nézve — olyan piacokon je­lentünk meg, amelyek nagy része biztosítja a hosszútávú értékesítési lehetőségeket is; már­pedig ez azt jelenti, hogy 1991-ben export ár­bevételünk növekedhet a korábbi időszakhoz képest. Eredményes tevékenységünk a vállalatban dolgozó emberekre gyakorolt pozitív hatásán túl lehetővé tette, hogy a gyár fontos szerepet tölthessen be újólag a város életében is. Ez megnyilvánul a város sportjának, kórházának, iskoláinak és különböző rendezvényeinek anyagi támogatásában és tovább növelte vál­lalatunk jó hírnevét. Változó és gondokkal bőven terhelt vilá­gunkban jóleső érzés vállalatunk stabil jelené­ről és biztos jövőjéről szólni, ami az előzőeken túl újabb és újabb munkahelyek megteremté­sében is megnyilvánul. A siker feljogosít minket arra, hogy optimistán szemlélve a jövőt, meré­szebb terveket készítsünk és fokozzuk a válla­latban dolgozó emberek érdekében végzett te­vékenységünket, elősegítve anyagi, szellemi gyarapodásukat. Erre jó példa a lakástámoga­tási alap növelése, beleértve az egy lakásépí­tőre jutó támogatás 130 ezer forintról 200 ezer forintra való növelését is. Amikor köszönetét mondok mindazoknak, akik az 1990. évi eredményeinkhez hozzájárul­tak, kérem, hogy ezt tegyék ez évben is mind­annyiunk érdekében és ezen keresztül hazánk érdekében is. Boldog új évet és jó egészséget kívánok! dr. Domán László 1990. ÉVI ERED1V1ÉNY: 402 MILLIÓ FORINT Átlagkereset fejenként: 204272 forint Az Egri Dohánygyár 1990. évi gazdálkodási ada­tai a mérleg elkészítése után a következők: A vállalat 1990. évi eredménye: Cigarettatermelés (filteres): Ebből licenc-cigaretta: Export-cigaretta: Szivartermelés Filctollbetét Készáru termelési érték Bruttó termelési érték Összes létszám: Átlagbér fejenként Átlagkereset fejenként 1 főre jutó termelési érték 402 millió forint. 7173 millió db 1215 millió db 1258 millió db 7 millió db 10 millió db 3112 millió Ft 3288 millió Ft 1050 fő 191650 Ft 204272 Ft 2964000 Ft Mint az adatokból látható, a vállalat 1990-ben eleget 2 tett a hatékony gazdálko­dásra vonatkozó követel­ményeknek, sikeres évet zárt. Ennek értéke annál na­gyobb, mert nem kevés ne­hézséget kellett leküzde­ni (készletfelhalmozódás, gazdasági környezet bi­zonytalansága, a beszer­zett anyagok árának folya­matosemelkedése, kétszeri cigaretta-áremelkedés). Másfelől viszont jelentősen megnövekedtek exportle­hetőségeink és devizabe­vételeink. Az elért vállalati eredmény stabil anyagi ala­pot teremt az 1991. évi gaz­dálkodáshoz. H DOHÁNYGYÁRI í R A D Ó Az Egri Dohánygyár vállalati közlönye A szerkesztőbizottság elnöke: Sándor András Munkatársak: Jakub Arnoldné, Krajnikovics Etelka, Somkutfalvi Ferenc, Teleki Sándor, Utiné Molnár Ilona Felelős kiadó: Dr. Domán László Készült az Egri Nyomdában Felelős vezető: Kopka László Szerkesztőség: 3300 EGER Somogyi Béla u. 4. Telefon: 11-411 Címlapkép: Az emberalakú, titokzatos ginzeng-gyökér

Next

/
Oldalképek
Tartalom