Dohánygyári Híradó, 1991

1991-01-01 / 1. szám

A VÁLLALATI TANÁCS HATÁROZATAI Vagyonjegy — Hungária Járadékbiztosítási Kötvény — Alapítványok: „Egri Dohánygyár Nyugdíjasaiért”, „Eger Sportjáért” — Építési telek-vásárlás — Hauni vágatszárító vonal. A Vállalati Tanács 1990. november 16-i ülésén egy sor jelentős határozatot ho­zott. 1. A Vállalati Tanács elhatározza, hogy 1990. november 19-ével 100 millió forint értékű, névre szóló, a vállalati dolgozók között forgalomképes vagyonjegyet bo­csát ki, az előterjesztett Vagyonjegy- Szabályzatnak megfelelően. Egyidejű­leg felhatalmazza a Vállalati Tanács elnö­két, hogy a Vagyonjegy-Szabályzatot el­lenjegyezze. 2. A Vállalati Tanács elhatározza, hogy a vállalat dolgozói számára a Hungária Biztosítónál 62 millió forint értékben élet­járadék-biztosítási kötvényt vásárol. A kötvényt minden olyan aktív dolgozó térí­tésmentesen megkapja, aki legalább 5 éve a vállalat dolgozója. A legalacso­nyabb kötvényérték 22 ezer forint. A köt­vényértékek a vállalatnál eltöltött idő és a munkamegosztásban viselt felelősség arányában növekednek. 3. Az Egri Dohánygyár vezetése 1990. évben, 5 millió forint tőkével, ,,Egri Do­hánygyár Nyugdíjasaiért Alapítvány” el­nevezésű alapítványt hoz létre. Az alapít­ványt a Kuratórium irányítja, melynek tag­jai — az Egri Dohánygyár mindenkori igazgatója, — a dolgozók érdekképviseleti szervé­nek vezetője, — az Egri Dohánygyár kereskedelmi­gazdasági igazgatóhelyettese. Az alapítvány kedvezményezettjei le­hetnek mindazon személyek, akiknek az Egri Dohánygyárral fennállott munkavi­szonya nyugdíjazás jogcímen szűnt meg, nyugellátmányuk összege nem haladja meg a jogszabály megállapította legala­csonyabb nyugdíj összegének 1,5-sze- resét. 4. A Vállalati Tanács elhatározza, hogy az Egri Dohánygyár, mintalapító, 15 millió forint tőkével „Eger Sportjáért Alapít­ványt” létesítsen, annak érdekében, hogy az egri sportnak hosszú évekre visz- szamenőleg nyújtott dohánygyári támo­gatás konkrét formát, keretet, célokat és feltételeket kapjon. Az alapítvány célja, hogy az Eger városának sportéletét rep­rezentáló úszó-, vízilabda-, valamint lab­darúgó-sportot támogassa, különös tekin­tettel az utánpótlás nevelésére. Az ala­pítványi tőke hozamának kétharmad ré­szét az alapító okirat a labdarúgó, míg egyharmad részét az úszó és vízilabda sport támogatására kívánja fordítani. Az évenként felhasználható összeg 40%- át az utánpótlás nevelésére kell fordíta­ni. 5. A Vállalati Tanács a műszaki-fej­lesztési főosztály előterjesztésének megfelelően egyetért az Eger északi ipartelepén levő 5,8 hektár területű ingat­lan kezelői jogának megvásárlásával, a beruházást elhatározza. Felhatalmazza a vállalat gazdasági vezetését, hogy a fenti ingatlan kezelői jogát az Egri Do­hánygyár javára legfeljebb 450 forint négyzetméter-áron vásárolja meg. 6. A Vállalati Tanács a műszaki-fej­lesztési főosztály előterjesztése alapján egyetért egy Hauni KLK3 típusú vágat- szárító-vonal beszerzésével, a beruhá­zást elhatározza, és megbízza a műsza­ki-fejlesztési főosztályt a beruházás 1991. évi megvalósításával, az előter­jesztésben foglalt költségterv figyelem- bevételével. Feltétel: legalább 5 éve itt dolgozik „ÉLETJÁRADÉK-KÖTVÉNY” 62,6 MILLIÓ ÉRTÉKBEN — Szomorú lesz az, akinek csak egy hó- nem éri el az öt évet, de jövőre jogosultak len- napja hiányzik az öt évből... nének erre a juttatásra, a jelenlegi szabályok — Ne szomorkodjék. A kötvény-vásárlás szerint, a következő évben kapnak: a vállalat rendszerét jövőre is fenntartjuk, és azok a részükre is megvásárolja majd az „Életjára- dolgozók, akiknek munkaviszonya az idén dék Kötvényt”. A HELIKON-CSALÁD ÚJ TAGJAI A Vállalati Tanács életjáradék-kötvényről szóló határozatával kapcsolatban bővebb felvilágosítást kértünk dr. Husztiné dr. Ma­gyar Rózsa közgazdasági főosztályvezető­től. — Tavaly egységesen 10 ezer forint volt a biztosítás öszege. Ez a mostani kötvény mi­ben különbözik az előzőtől? — A mostani biztosítást úgy terveztük, hogy az a vállalati nyereség alakulásától függjön. Már az első tíz havi eredmény isme­retében úgy ítéltük meg, hogy a vállalatnak lehetősége van nagyobb összegű és diffe­renciált rendszerű kötvény vásárlására. Ab­ból indultunk ki, hogy azon dolgozók részére vásárolunk „Életjáradék Kötvényt” a Hungá­ria Biztosítónál, akik öt éve vagy annál régeb­ben dolgoznak a vállalatnál. A differenciálás alapja a betöltött munkakör, a vállalatnál el­töltött munkaviszony és a munkarend — mű­szakszám, — amelyben a leendő kötvénytu­lajdonos dolgozik. — Eszerint hányán számíthatnak kötvény- re? — Összesen 62,6 millió forint értékben vá­sárolunk kötvényt és ez 718 vállalati dolgozó között oszlik meg. Nos, ez számtani átlagban fejenként 87 ezer forintot jelent. Ez termé­szetesen, megfelelő szórásban érvényesül. Csaknem ilyen értékű, nagyjából 75 ezer fo­rint értékű kötvényt kapnak a három műszak­ban dolgozó gépkezelők — ezek összesen 210-en vannak, — ennek mintegy kétszere­sét a három műszakos gépmesterek és a munkairányítók. A legkisebb értékű az éppen öt éve itt dolgozó segédmunkás kötvénye: 22 ezer forint. Ez az összeg ebben a munkakör­ben is a vállalatnál eltöltött munkaviszony­idővel arányosan növekszik. HELIKON 100 S SUPER LIGHT Keleti, Virginia és hazai nagylevelű dohányok­ból készült, rendkívül csekély kátrány- és nikotin- tartalmú, blend típusú, enyhén aromásított; ak­tívszenes, kettős-acetátfiltere ventillált. Kátrány: 10 mg. Nikotin 0,6 mg. CO: 13 mg. Hossza 100 mm, ebből 25 mm a füstszűrő. 20-as, háromréte­gű, keménydobozos csomagokban kerül forga­lomba. MENTOLOS HELIKON BOX Keleti, Virginia és hazai nagylevelű dohányok­ból készült. A cigarettafüst kellemes, hűsítő ízha­tását a filteren alkalmazott mentolosítás adja. Nagyporozitású cigarettapapír, 20 cm-es cellulóz- acetát füstszűrő. Kátrány: 12 mg. Nikotin: 0,8 mg. CO: 12 mg. Hossza 84 mm, ebből 20 mm a füstszűrő. 20-as, háromrétegű, keménydobozos csomagokban kerül forgalomba. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom