Egri Dohánygyár, 1984 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA XIII. évfolyam, 1. szám. ÁRA: 1,80 FORINT 1984. január hó Feladataink 1984-ben > Dr. Domán László igazgató ) Vállalatunk az elmúlt esztendőben ered­I ményes évet zárt, hiszen a termelési terv jelentős túlteljesítésével, a fajlagos anyag felhasználási mutatók csökkentésével, a tő­kés országokból származó importanyagok hazai anyagokkal történő részbeni helyet­tesítésével, termékeink választékának bővíté­sével és e feladatok megoldása mögött meg­lévő figyelmesebb emberi tevékenységgel több, mint 100 millió Ft vállalati eredményt értünk el. E vállalati eredmény lehetőséget terem­tett arra, hogy a központi bérszínvonal gaz­dálkodás keretén belül biztosított 2,7%-os bérszínvonal növelés helyett 4%-os bérszín­vonal növelést valósítsunk meg. Korábbi eredményeink lehetővé tették, hogy az említett bérszínvonal növelés mel­lett fokozzuk az anyagi ösztönzésre fordított összeg nagyságát, ezzel elősegítve a termelés - gazdaságosságának, a minőség megóvásának, £ és a műszaki, termelési feladatok színvona­I las végrehajtását. Az sem lebecsülendő tény, hogy mindezek mellett sikerült a már elért szociális vív­mányokat megőrizni, sőt a szociális felté- S teleket néhány területen javítani. < A korábbi évek feladatainak meghatáro- ) zásánál minden esetben a népgazdasági fel­adatok figyelembevételével határoztuk meg ! saját feladatainkat és ez ma sem lehet más- / képpen. ) Az 1984. évi népgazdasági terv változat- i lanul a gazdasági építőmunka fő céljának ! tekinti hazánk egyensúlyi helyzetének továb- ! bi megszilárdítását, ezenbelül a külgazdasá- ! gi egyensúlyi helyzet javítását, a nemzetközi j fizetőképesség megőrzését. A termeléssel kapcsolatos legfontosabb > népgazdasági követelmény, hogy növekedjen (a nemzeti jövedelem, növekedjen a gazdasá- | gos export és ugyanakkor fokozódjon az im- ; port ésszerű határok közötti helyettesítése. > Az általános követelmények közül külö- 1 nősen fontos kiemelni a következőket: ) 1. A termelés hatékonysága, az exportké­í pesség számottevő javulása következzen be, \ úgy, hogy e közben a műszaki színvonal j a termékszerkezet a keresethez igazodóan ) változzon. < 2. A termelés hatékonyságát a ráfordítá­sok csökkentésével kell növelni elsősorban. I 3. Sokirányú, céltudatos tevékenységgel \ kell megalapozni az anyag- és energiataka- l rékosságot. , 4. A külgazdasági egyensúly további javí­í tása érdekében a belföldi felhasználást to- (vább kell mérsékelni, elsősorban a beruhá­I zások és a közösségi fogyasztás mérséklésén keresztül. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a lakosság fogyasztása az 1983. évi szinten maradjon és a folyamatos, megfelelő áruel­látás biztosítva legyen. Ezen általános célkitűzéseken felül kismér­tékben növelni kell az élelmiszeripar terme­lési értékét, elsősorban a növényi termékeket feldolgozó szakágazatokban. A dohányipar és ezenbelül az Egri Dohánygyár feladatait az előbb említett általános népgazdasági l célkitűzéseken túl, elsősorban a belföldi el- > látás színvonalának növelése, az export le­hetőségek kutatása és a gyártmányok mi­nőségi színvonalának fejlesztése határozza> meg. í Vállalatunk vezetése 1983. decemberében ( az akkor rendelkezésre álló külső- és belső i információk birtokában az 1984. évi alapve- > tő feladatokat a vállalati DH-Akcióbizottsági ( Programban határozta meg. E program alap- t ján készítették el az üzemrészek saját DH- } programjukat és ennek konkrét megvalósí- > tásához tettek vállalásokat a szocialista mun- < kaversenymozgalomban résztvevő üzemré- í szék és szocialista brigádok. Cigaretta termelésünket ez évben mint-) egy 5%-kal kell növelni. Ez a szám még fo- >j kozódhat, ha megfelelő export lehetőségeket \ találunk. A cigaretta termeléshez szükséges j filterrudak gyártását elsősorban az un. két-1 tős filterrudak gyártásának bővítésével kell > biztosítanunk. Szivartermelésünk gyakorlati- < lag változatlan szinten marad. J 'Tovább kell fokoznunk a cigarettagyártás < műszaki feltételei növelésének biztosítását j célzó tevékenységünket. Ezzel megteremtve a \ további gyártmányfejlesztés műszaki alap- > jait. Feladataink tehát növekvőek és a növek- ! vő feladatokat a tőkés országokból származó s csökkenő anyagbeszerzési lehetőségekkel kell í megvalósítani. Örvendetes viszont, hogy ezzel > az általános megállapítással ellentétben a li- í cenc cigaretta gyártásához szükséges anyag- \ beszerzési feltételek ez évben a korábbi évek- \ hez képest javulnak. í Feladataink megvalósítása során fokozott ? gondot kell fordítanunk a munkahelyi és szó- > ciális körülmények javítására, a vállalatnál dolgozó emberek szakképzettségi szintjének fokozására, az új és újabb feladatok tökéle- tes elsajátításához szükséges feltételek meg- í teremtésére. E feltételrendszer közül ki- < emelt jelentősége van az anyagi és erkölcsi J lehetőségek differenciált, valóságos teljesít- £ ményen alapuló megvalósításának és a ve- ! zetési színvonal minden szinten történő to- « vábbi fejlesztésének. ' s A vállalat politika és gazdasági vezetése az > előzőek figyelembevételével e folyamatban f beillőén első konkrét intézkedésként döntött a 40 órás munkahét általános, január 1-től \ történő bevezetéséről. S Reméljük ez az intézkedés az érintett te- í rülctek dolgozóiban megfelelő hatást váltott l ki és ez az ott dolgozók tevékenységének ( színvonalát tovább növelte. Vállalatunk ebben az évben minimum 4%- > kai kívánja növelni — a közgazdasági le-; hetőségek figyelembevételével — a bérszín- í vonalat, de megfelelő kezdeményezést tét- > tünk a bérszínvonal nagyobb mértékű nőve- ) lése lehetőségének biztosítására, hiszen meg- < pályáztuk az un. kísérleti bérszabályozás kö- l ébe tartozó vállalatok közé történő besorol- > tatásunkat. Ezzel kapcsolatos döntés a napok- ) ban várható. í Összegezve szükségesnek tartjuk kihang- < súlyozni, hogy ez év feladatai és nagy örö- $ műnkre e feladatok teljesítésének lehetősé- \ gei is növekednek a korábbi időszakhoz ké- pest, ennek kell, hogy megfeleljünk ki-ki ( saját munkahelyén, saját beosztásában, szín- < vonalasabb és eredményesebb munkavégzés- > sei. ) Hunkaverseny-vállalások nyomában Az elmúlt évben vállalatunk szocialista brigádjainak száma 48 volt, ez év közben eggyel csökkent, mivel a cigaretta csomagoláson dolgozó Ady Endre szocialista brigád tagjai az osztályon dolgozó más szocialista bri­gádokhoz kapcsolódtak. így az év végén 47 szocialista brigáddal zártunk, melynek 571 tagja van. A brigádok elmúlt évi vál­lalásaikat úgy tették meg, hogy azok tartalmazták a vállalati „DH” Akcióbizott­ság ajánlásait, valamint az üzemrészi munkaverseny vállalásokat. Legfontosabb feladatuknak tartották és tartják a mun­kában való becsületes helyt­állást, a termelés mennyisé­gi teljesítése mellett a mi­nőség javítását, az alap- és segédanyagokkal való ész­szerű takarékosságot, a bel­ső tartalékok feltárását és kih a” múlását, valamint a piaci igényekhez való ru­galmas alkalmazkodás je­lentette többlet feladatokat. A cigaretta termelés a tervezett mennyiséget meg­haladta, és ezzel egyidejű­leg javult a termékek át­lagos minőségű színvonala. A vállalat 3,70-es minőségi mutató a „kiemelt ter­mékeknél” 3,75 „egyéb ter­mékeknél” 3,78. „különös termékeknél” 3,90 pontra alakul éves átlagban. Do­hányanyag fajlagos meg­takarításában a vállalás a bázishoz viszonyítva l°/n-os nagyságrendű, s ezt közel 2%-ra teljesítették. Nem sikerült teljesíteni a cigaretta selejt 0,1%-os csök­kentésére tett vállalást. A bázisban 3,51% volt a ciga­retta selejt, 1983-ban pe­dig 3,72%-ra emelkedett. Ennek okai között a kombi­nált filterrel történő Symp- honia gyártás, a megnöve­kedett filterhibák követ­keztében növelte a selejtet. Ugyancsak ebbe az irányba hatott a 100 mm-es cigaret­ták kísérleti üzemelése, il­letve az üzemszerű gyártást megelőző üzempróbák, mely­nek során az átlagosat meg­haladó selejt keletkezett. Az okokat a termelési osztály illetékesei vizsgálják, hogy annak megszüntetésére ered­ményesen intézkedhessenek. Társadalmi munka terüle­tén a vállalat szocialista bri­gádjai 1983-ban 5 ezer tár­sadalmi mnkaórát vállalatak, s év végéig 11 ezer órát tel­jesítettek. A társadalmi munka végzés igen széles­körű és sokszínű tevékeny­séget foglal magában. Így pl. KISZ-műszakon való részvétel, osztálytakarítás, termelést segítő különböző tevékenységek. Hajdú he­lyi Szociális Otthon patro- nálása, az ESE-nél, Vármú­zeumnál, különböző általá­nos iskoláknál és óvodák­nál végzett társadalmi mun­kák. A brigádok közül 1983- ban is többen vállalták, hogy továbbra is segítenek idős embereket, állami gon­dozásban lévő gyermekekkel foglalkoznak és segítik egy­mást a lakás és hétvégi ház építésében. A szocialista brigádok vál­lalták és teljesítették, sőt túlteljesítették az önkéntes véradáson való részvételt, hogy segíthessenek rászoruló embertársaikon. Az elmúlt évben közel 200-an adtak vért, 70 litert meghaladó mennyiségben. A szocialista brigádoknak a vöröskeresztes munkában való aktív közre­működése is részese volt annak, hogy a Vöröskeresz­tes Világnap alkalmából vál­lalatunk alapszerve a „Vö­röskeresztes Munkáért” ki­tüntetés arany fokozatát kapta. összegezve a szocialista brigádok 1983. évre tett vál­lalását és annak teljesítését, azt mondhatjuk: eredmé­nyes volt a munkaverseny, a szocialista brigádmozgalom 1983. évi tevékenysége. Ezek az eredmények a vállalat gazdasági eredményében, a- szociális ellátás színvonalá­nak növekedésében tükrö­ződtek. A brigádok munkájának önértékelésére január hónap­ban kerül sor, ahol a bri­gádbeszámolók során min­den brigád értékeli saját te­vékenységét, vállalásainak teljesítését és a teljesítés színvonalát. Ennek alapján pályáznak különböző brigád kitüntető címekre. — B M — Az 1983-as évet jó ered­ménnyel zárta vállalatunk. A módosított cigaretta ter­melési tervünket 100,5%_ra, a programban előirányzot­tat 105,4%-ra teljesítettük. Az év folyamán 6 milliárd 771 millió db cigarettát termeltünk. Szivartermelé- sünk 18 millió 72 ezer db, ami 19%-kai marad el a bázistól és 11,8%-kal a tér. vezettől. A szivartermelést létszám­gondok is hátráltatták, bár a fogyasztás 10%-ot meg­haladó csökkenése miatt a termelést is mindenképp csökkentenünk kellett. Termelési értékünk 1983- ban 1 milliárd 153 millió Ft. ot ért el, ami 5,3%-kal ha­ladta meg az előző évit, 0,5%-kal a tervben előirány­zottat és 4,4%-kal a prog. ramot. Munkerő.gazdálkodásunk nem volt probléma mentes, évközben csak egyenetlenül biztosította a termeléshez tervezett létszámszükségle­tet. Éves szinten átlagosan 991 fővel oldottuk meg feladatainkat, ez 1 fővel alacsonyabb az előző évinél. Termelékenységi mutatónk 5,4%-kal magasabb a bázis­tól és 4,5%-kal a program­tól, 1 millió 163 ezer Ft az egy főre eső termelési ér. ték, az előző évhez képest közel 60 ezer Ft-tal emelke­dett személyenként. Anyaggazdálkodásunk meg­felelő, fajlagos anyagfelhasz­nálásunk legjelentősebb anyagunk, a dohány vonat, kozása terén kiemelkedően jó volt. Dohányanyag-megtakarítá- sunk a bázishoz 114,6 tonna, a normához 195,3 tonna, s ez utóbbi 3,3%-os dohány­megtakarítást jelent. Ezen belül örvendetes, hogy a magas tonnaegységáru Marl­boro és Helikon dohánymeg. takarítása jelentősen javult, és ez erőteljesebben növeli a megtakarítás értékét, ami várhatóan meghaladja a 20 millió Ft-ot. Lapzártakor (sőt még a lap megjelenésekor is) foly­nak az éves zárási munkák. Végleges számok még nin­csenek, mert a társ- és part­nervállalatoktól január 31. ig kapunk számlákat, ami pozitív és negatív irányba befolyásolja az eredményt. Előzetes számításaink azt mutatják, hogy a vállalati eredmény az. 1983. évi gaz­dálkodásunk után várható­an 100—102 millió Ft körül alakul. Ennek pontos számai a február 20-i mérleg után lesznek ismertek. A dohány mezőgazdasági felvásárlási áremelésével összefüggő termelői árkor- rekciós tárgyalások decem­ber 29-én befejeződtek. En­nek során a MÉM. a PM, a Tervhivatal, az Árhivatal illetékes főosztályvezetői dön­töttek a több hónapja folyó árkorrekciós tárgyalások so­rán felmerült vitás kérdé­sekben. Az árkorrekciós munkák befejeztével így értékoldal­ról is kimunkálható lesz a vállalat gazdálkodási tervé­nek több fejezete. Január első napjaiban megkezdőd­tek a tervezési munkálatok, amelyek előkészítése, a terv naturális felépítése már 1983- megtörtént. Az elkészült tervjavaslat várhatóan január végén ke­rül az SZB, és azt követő­en a többi fórum elé. A terv MÉM-hez történő benyújtási határideje 1984. március 1. — Bárdosné dr. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom