Egri Dohánygyár, 1984 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1984-01-01 / 1. szám

Társadalmi szervezetek 1983. végén tartották meg a MTESZ Üzemi és Intézményi Szervezetek Országos Tanácskozását, melyen — nagy meg­> tiszteltetésképpen — vállalatunk 3 dolgozója dr. Huszti Ferenc, Keresztessy Ferenc, Lengyel Imre is résztvehetett ! a tudományos egyesületekben kifejtett különféle tevékenysége alapján. A tanácskozásban részt vett és felszólalat Havasi Ferenc elvtárs, az MSZMP KB. titkára. Felszólalásában áttekin- ’ tést adott a külpolitikai, külgazdasági helyzetről, s a magyar gazdaság előtt álló feladatok tükrében szólt a műszaki > értelmiség helyzetéről, feladatairól és külön kiemelten a tudományos egyesületi munkáról. Többször is hangsúlyozta, i hogy az ország helyzetének javítása érdekében sokat tehet a műszaki értelmiség, a tudományos egyesületek tagsága. Ezeknek az elvárásoknak a szellemében készült a ta­nácskozás előre kiadott „ösz- szefoglaló”-ja, a MTESZ egyesületeiben végzett üze­mi munka tapasztalatai­ról, a tartalmi és szervezé­si feladatokról: A statisztikai adatokból kitűnő vélemény egyesü­leti összegzésből kiderül, hogy az üzemi szervezetek tevékenységük fő feladatá­nak az eddiginél jobb in­formációcsere lehetőségé­nek megteremtését, a tag­ság szakmai műveltségének bővítését, a műszaki-gazda­sági tudományos ismeretek terjesztését tekintik. Ehhez azonban az kell, hogy a' vállalati tervek elkészítésé­ben, véleményezésében a vállalat vezetősége jobban támaszkodjon az üzemi szer­vezetekre. Egyesületeink tisztában vannak azzal, hogy a vál­lalatoknál, üzemekben azon fórumok egyike az egyesü­let helyi szervezete, ahol a vállalatok műszakijai, be­osztottak és vezetők, techni­kusok és mérnökök, közgaz­dák és a természettudomá­nyos végzettségű értelmisé­giek egyenrangú tagként fejthetik ki véleményüket. El kell érni, hogy az üzemi szervezetek döntő többsége vitassa meg a vállalat előtt álló feladatokat, hallassa hangját olyan kérdésekben is, mint pl. a minőség javí­tása, a termékszerkezetvál­tás, a fejlesztés irányai. Segítők legyenek A minisztériumok is . ösz­tönzik a vállalatok vezetőit arra, hogy fokozottabban ve­gyék igénybe a helyi szer­vezetek, üzemi csoportok munkáját. Viszont helyes, ha a MTESZ területi szervezetei nem irányítói, hanem segí­tői az üzemi szervezeteknek. Segítsék azt a munkát, ame­lyet az üzemi szervezet az egyesület elnöksége által jóváhagyott munkaprog­ramjának megfelelően állí­tott össze. Segíték úgy, hogy a regionális feladatok is érvényesüljenek, ugyan­akkor az egyes üzemi cso­portok az egyesületi arcu­latát tükrözzék. A SZOT-tál és a KISZ- szel közös feladatunk az egyesületekben és a szövet­ségben végzett társadalmi munka rangjának elfogadta­tása, elismertetése. A megbecsülés mindkét (erkölcsi, anyagi) formájá­ra ott vannak a jó példák, ahol a gazdasági, politikai, társadalmi vezetés felismer­te az egyesületi tevékenység célját és szükségességét. Ilyen példák egyre gyakrab­ban találhatók. Munkahelyi, vagy egyesületi fórumokon ismerik el „Kiváló dolgozó” kitüntetéssel, illetve más ju­talmazásai az üzemi célok megvalósítása érdekében végzett tudományos társa­dalmi munkát. Örülnék, ha több helyen is volna ilyen tapasztalat. Fontos, hogy a gazdasági vezetéssel, a szak- szervezeti és a KlSZ-szerve- zettel folytatott együttműkö­dés során kerüljék a párhu­zamosságot, és az eredményes munka érdekében az üzemi szervezetek a következő té­mákban együttesen tevé­kenykedjenek: A gazdasági vezetéssel a népgazdasági szinten is kiemelt alábbi fel­adatoknak az üzemi szintű megoldásában: — anyagtakarékosság; — az energia racionális fel- használása; — a hulladékszegény tech­nológiák alkalmazásának el­terjesztése; — a minőség javítása; — a számítástechnikai kul­túra fejlesztése; — a háttéripar helyzetének javítása; Hasznos hozzászólások A tanácskozáson 32-en je- jelentkeztek hozzászólásra ez mutatja, hogy a téma, a feladat foglalkoztatja a tu­dományos egyesületek tagsá­gát. Az idő korlátoltsága mi­att csak 17-en jutottak szó­hoz, a többiektől írásban kérték a felszólalást, így én is — tapasztalataim alapján — a következő véleménnyel járultam hozzá a vitához: „Teljes mértékben egyet­értek azzal a célkitűzéssel, hogy a tudományos egyesü­letek tegyenek többet a gazdasági feladatok meg­oldása, a hatékonyság növe­lése érdekében. A feladat nagyságához megemelt kö­vetelményeket szem előtt tartva szeretném a vállalat, az üzemi szervezet és a tu­dományos egyesületek egyéb szervei (szakosztályok, te­rületi és országos szerveze­tek) közötti viszonyt elemez­ni, a lehetőségeket feltárni. Az üzemi szervezetek saját tapasztalatom szerint — s az előre kiadott anyagban készített felmérés eredmé­nye is ezt mutatja — sok­rétű munkát végeznek. Ezt a tevékenységi kört a válla­lattal való kapcsolat alapján három részre bonthatjuk: — Az első — a legfonto­sabb — részbe tartoznak azok a tevékenységek a vállalat a tudományos egye­sületek nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen tudná elvégezni. Pl. a vállalat megoldhatatlan feladat elé lenne állítva, ha magára utalva kellene szakembereit megfelelő színvonalú, érdek­lődési körönként specializált információval, hasznos — sőt nélkülözhetelen — is- méretanyaggal ellátni. Ebbe a részbe tartozó te­vékenység körét bővíteni lenne célszerű. Széleskörű felmérés, tapasztalat átadás alapján fel kéne tár­ni kihasználatlan lehetősége­inket. Az üzemi szerveze­teknek olyan dolgozókkal kell döntően foglalkozni, ami tudományos egyesületi mun­kával jobban, hatékonyab­ban, egyszerűbben elvégez­hető. — A második részbe tar­toznak azok a tevékenysé­gek, melyeket az üzemi szer­vezet azért tudja eredmé­nyesen ellátni, mert a vál­lalat hibázik, a vezetési rendszer nem tökéletes. Pl. ha a terveket az üzemi szervezet tagsága érdemben bírálni tudja, akkor azok a tervek nem jók, az előké­szítés nem volt' megfelelő. Megismerni és hasznosítani — környezetvédelem; továbbá a helyi konkrét mű­szaki fejlesztési feladatok végrehajtásában. A szakszervezettel — az irányító-, szervező- munka javításában, e célra a vállalatok műszaki-gazda­sági szakembereinek mozgó­sításában ; — a munkaszervezés és kor­szerű technológiák alkal­mazásának segítésében; — a munkavédelem terén a technológiához kapcsolódó munkavédelmi problémák elemzésében és a veszélyfor­rások megszüntetésében; — a versenymozgalmak szakmai segítésében, a mun­kaverseny előkészítésében, értékelésben; — az újítások és találmá­nyok hasznosítása terén; — a vállalati közép- és hosz- szú távú tervek társadalmi vitájában és a végrehajtás segítésében; — az anyagmozgatás műsza­ki, szervezési és munkaerő kérdéseiben. A KISZ-szervezettel együtt­működve — hassanak oda, hogy javul­janak a fiatal üzemi szakér­telmiség munkafeltételei, csökkenjenek a pályakezdés­ből fakadó gondok. — Tűzzék ki célul, hogy a munkahelyi pályázati ki­írások, a helyi kutatási és műszaki fejlesztési célok­kal összhangban konkré­tan határozzák meg az adott időszak feladatait. — A felsőoktatási intézmé- ményekben működő tudo­mányos. egyesületi, MTESZ- csoportok a helyi KISZ- szervezetekkel közösen te­remtsék meg az egyetemi, főiskolai hallgatók szak­mai közéletbe történő be­kapcsolódásának lehetősé­gét. — Szakmai irányító mun­kával működjenek közre a Tudományos Diákkörök te­vékenységének eredménye­sebbé tételében. — Nyújtsanak hatékony tá­mogatást az FMKT-k és a FAT-ok, valamint az ezeket irányító KISZ-szervezetek szakmai politikai munkájá­hoz. Mióta kitalálták a válla­lati hierarchia káros hatásai mérséklésének módjait, a korszerű vezetési rendszere­ket, stb. és üzemeltetjük az üzemi demokratikus fórumo­kat, a vállalatoknak az üze­mi szervezetek nélkül is meg lehetne oldani leglényege­sebb feladatainkat úgy, hogy megismerik és hasznosítják a dolgozók széles tömegei­nek véleményét. E részbe tartozó érdemi tevékenységek természetesen egyáltalán nem haszontala­nok. Ha a vállalat hibá­zik, fel kell hívni rá a fi­gyelmet. De az legyen a cél, hogy a vállalat — a szakszerűbb, rátermettebb, korszerűbb vezetés hatá­sára — kevesebbet hibáz­zon ezért — de csak ha ezért! — s vegyük kedve­ző jelnek, ha az üzemi szer­vezeteknek kevesebb lesz az ilyen irányú tevékenysége. — A harmadik csoport­ba tartoznak azok a tevé­kenységek, melyeket a vál­lalat tökéletesen el tudna látni üzemi szervezet nél­kül is de — valamilyen ok­ból, közös megegyezéssel — elvégzését az üzemi szerve­zet tagságára bízza. Pl. munkabizottsági formában az üzemi szervezet tagjai­nak egy csoportja vélemé­nyei a vállalat anyagmozga­tását, s javaslatokat dolgoz ki a korszerűsítésre. Hasz­nos tevékenység ez is, de egy kissé formálisnak tar­tom, mivel a vállalat team munkában ugyanazokkal az emberekkel szintén el tud­ná végeztetni a munkát. Az üzemi szervezet ilyesfajta te­vékenységével segít ugyan a vállalaton, — mert az is hasznos, ha a vállalat amúgy is terhelt vezetésének né- hánnyal kevesebb gondja van, de ettől nem várhat­juk a vállalatok, az ország helyzetének javulását. Üzemi szervezeten belül a harma­dik csoportba tartozó, iga­zán jelentős tevékenységi kör ellátásának mennyiségi és minőségi korlátái vannak. Mennyiségi korlátot — je­lent az, hogy az üzemi szer­vezetnek igen kevés eszkö­ze van a munkára bírásra, az ösztönzésre, a jutalma­zásra. A tagság belső kész­tetésen alapuló, önzetlen társadalmi munkája eltörpül amellett, amit a vállalat a rendelkezésre álló hatáskör­rel, bérrel, s egyéb eszkö­zökkel dolgozóival el tud végeztetni. Minőségi korlátot jelent, ha az üzemi szervezet csak saját tagságára támaszkodik, mert amit a vállalat szak­emberei vállalati keretek kö­zött nem tudnak megoldani, arra ugyanazok az embe­rek üzemi szervezeten belül munkabizottsági munkában sem lesznek képesek. Színvonalasan A vállalatoknál folyó munka színvonalának, ered­ményességének javítása ér­dekében a vállalatoknak el­sősorban külső segítésre van szükségük, melyek a tu­dományos egyesületek csa­tornáin keresztül, döntően üzemi szervezet közremű­ködésével kaphatnak még. Célszerű lenne ezért, hogy — a MTESZ egyesületei, szervezetei, szakosztályai bőséges és jól használható programokat kínáljanak az üzemi szervezetek -tagságá­nak, akik igényük szerint vá­logathatnak ezekből. — A területi szervezetek adjanak több, nagyobb lehe­tőséget az azonos szakterü­letű szakemberek informá­ciócseréjére, kapcsolat fel­vételére. Pl. a Heves me­gyei Szervezők szervezete, az SZVT Heves megyei Szer­vezetének Szervezési Szak­osztálya tevékenységével le­hetőséget nyújt a szervezők­nek, hogy megismerjék: Mely vállalatoknál, kik foglalkoznak Egerben, Heves megyében szervezéssel, mit csinálnak, milyen módsze­reket alkalmaznak, milyen eredménnyel, stb. — s ezál­tal képet kapjanak arról, hol-mit érdemes tanulmá­nyozni, kitől, mit lehet meg­tudni, ezzel lehetőséget te­remtve a kölcsönösen hasz­nos együttműködésre. Az ilyen típusú (megyei, váro­si, stb) szervezetek számát növelni kellene, hogy a fontos szakterületek (pl anyagellátás, karbantartás, minőség biztosítás, stb) me­gyei, városi, stb. szakembe­rei megismerkedhessenek és a kölcsönösen hasznos együttműködés kialakul­hasson ott is, ahol ez még nem jellemző. — Az országos, megyei vá­rosi, stb feladatok megoldá­sába, a tervek véleményezé­sébe, javaslatok kidolgozá­sába, stb. vállalati szakem­bereket gyakrabban vonja­nak be a MTESZ helyi szer­vezetein keresztül. A válla­lati szakemberek fonos szem­pontokat adhatnak, új mód­szereket javasolhatnak, stb, lényeges, hogy megtisztelte­tésként veszik ezt a munkát és szívesen végzik, — több vállalat szakem­bereiből álló team vizsgálja egy adott vállalat egy bizo­nyos fejlesztendő tevékeny­ségét (természetesen a vál­lalat saját szakembereivel közös munkában), mert így nagyobb lehetőség van a kitűzött cél elérésére. Álta­lában indokolt lenne gyak­rabban alkalmazni a válla­latoknak külső szakértőket. Ezt a tevékenységet az üzemi szervezet — MTESZ kapcsolatai folytán — köny- nyen el tudná végezni. A MTESZ szervezeteinek mielőbb ki kell dolgozni e tevékenység végzésének mód­ját, finanszírozásának lehe­tőségeit. E témakörben szin­te korlátlanok — a kihasz­nálatlan lehetőségek. Pl. az élelmiszeripari vállalatok országon belül legyártható (legyártandó) tartalékalkat­részek rajzainak elkészítésé­nél a gépipari vállalatok jól képzett, nagy tapasztalattal rendelkező szakemberei egé­szen biztosan tudnak az or­szág gazdasági helyzetét is kedvezően befolyásoló segít­séget nyújtani, összefoglalva: Az a véleményem, hógy azért, mert nagyon helyesen a tudományos egyesületi munka előterébe a vállalat van állítva, az üzemi szer­vezetek munkájuk során ne maradjanak meg vállalati keretek között, hanem a MTESZ többi szervezetei se­gítségével teremtsenek lehe­tőséget az ország szakembe­reinek a munkaadó vállala­ton -belüli alkalmazásához képest jóval szélesebb körű hasznos tevékenység végzé­sére. Ez a tudományos egye­sületi munka legnagyobb ki­használatlan lehetősége a vállalatok eredményességé­nek növelése, az ország hely­zetének javítása szempont­jából.” Keresztessy Ferenc Ifjú Gárda Országos lövészverseny Gyöngyösön Az idén május 5—6-án a imátraalji város, Gyöngyös ad otthont a győzelem nap­jához kötődő országos Ifjú Gárda lövészversenyek. A KISZ Központi Bizottsága Ifjú Gárda Országos Pa­rancsnoksága, valamint az MHSZ Országos Vezetősége közösen döntött, hogy a lö­vészversenyek történetében először vidéki városban Gyöngyösön tartják a ver­sengést, ezzel is kapcsolód­va a jubileumi év program- sorozatához. A lövészver­senyt a városi lőtéren bo­nyolítják le. A szállás a 214- es Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumában lesz. Az országos esemény elő­készületei már folynak, a közelmúltban alakultak meg a rendezést biztosító mun­kaibizottságok. Tűszúrásokkal a dohányzás ellen Kínai orvosok nagy sikerrel vetették be az akupunktúrát a dohányzás elleni harcba. Egy sanghaji kórházban kezeltek ezzel a gyógymóddal 900 erős dohányost, akik két-három nap után már 2—5 cigarettával is megelégedtek, többen pedig teljesen leszoktak. A kezelés során a dohányos mindkét fül­kagylójába akupunktúratűket szúrnak, s ez jelentős ízlés­változást idéz elő: a cigaretta íztelenné válik. Arra persze, hogy a pánciensek a kezelés után se gyújt­sanak rá újra, a kínai orvosok sem javasolnak mást, mint végtelen akaraterőt... Kitérők nélkül*** Megkezdődött 1984-, amely új feladatokat, új erőfeszíté­seket igényel a társadalomban, a gazdaságban tevékenyke­dőktől egyaránt. Nem azért, mintha az elmúlt esztendő olyan könnyű lett volna. Sőt egyre romló nemzetközi poli­tikai viszonyok közepette dolgoztunk és nem véletlen, hogy társadalmi mértékben olyan aggodalommal fordultunk a nemzetközi béke megőrzését szorgalmazó erők felé. Mert van mit féltenünk és megóvnunk, még akkor is ha a feszült politikai légkör továbbra is rányomja bélyegét a világgazdaságra, a kereskedelemre. Országunk, népünk kész az újabb erőfeszítésekre, bogy ebben a kevésbé kedvező helyzetben is tovább javítsa külgazdasági egyensúlyát, meg­őrizzük az ország fizetőképességét és javítsuk a belső ellá­tás színvonalát. Nem kis feladatokat jelöl meg az idei nép- gazdasági terv, mégis a gazdaságirányításnak nagyobb moz­gásra és határozottabb cselekvésre van szüksége. Amint Faluvégi Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese az országgyűlés téli ülésszakán kifejtette, az évközi intéz­kedéseknek, a nem várt fejleményekre való reagálásoknak nem kívánt mellékhatásuk is lehet, de az előző évek ta­nulságai azt mutatják, hogy még nagyobb gond származik abból, ha a cselekvés elmarad, vagy ha késlekedünk ve­le. így ebben az évben is szükség lehet pótlólagos intéz­kedésekre. A kormány mindenesetre azon van, hogy in­tézkedései a terv céljaiból levezethetők és kiszámíthatók legyenek. Az, hogy a nemzeti jövedelem gyarapodik-e, és mi­ként alakul a termelés, nem kis mértékben függ a ráfor­dításoktól. A költségek többféle módon csökkenthetők. Mindenekelőtt szervezettebb munkával, a munkaidő tel­jesebb kihasználásával, sokoldalú takarékossággal, a vál­lalatok közötti együttműködési kapcsolatok erősítésével, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Érdemes szembenézni gyengeségeinkkel, mert ezt bizo­nyítják az elmúlt évek eredményei. Miközben 1978 óta a nemzeti jövedelem hét százalékkal nőtt, addig az energia­felhasználás mennyisége változatlan maradt. Húsz százalék­kal csökkent a népgazdaság kőolaj és negyven százalék­kal a fűtőolaj-felhasználása. Számottevő a megtakarítás ce- menetből, vasércből, nyersbőrből, fenyő-fűrészárúból. Per­sze nem szabad azt gondolnunk, hogy az importtal va­ló takarékoskodásban már mindent kihasználtunk. Van még mit tenni ebben is. Az idei terv tehát feszített tempót, újabb erőfeszítése­ket követel munkástól, paraszttól, értelmiségitől, alkalma­zottól egyaránt. Kitérő nélküli előrelépést és kellő kocká­zatvállalást az élet minden területén. Szükség van erre azért, hogy az életszínvonal vívmányai továbbra is meg­maradjanak és az életkörülmények javuljanak. Mentusz Károly 2 DOHÁNYGYÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom