Egri Dohánygyár, 1983 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1983-02-01 / 2. szám

Minőségi termelés Munkaközösség született Minden év elején a munkásgyűléseken lehetőség nyílik a vállalat vezetőinek arra, hogy a dolgozókkal ismertessék az előttük álló feladatokat, a vállalat célkitűzéseit. Ez megtör­tént nálunk is, az év első napjaiban az igazgató a munká­sok előtt értékelte az előző év eredményeit és rámutatott az 1983. évi feladatokra. Az igazság az, hogy egy munkásgyűlés keretein belül le­hetetlenség — az idő rövidsége miatt — kifejteni azokat a tudnivalókat, azokat a fontosabb végrehajtandó feladato­kat, amelyek megvilágítják a vezetési elképzeléseket, ame­lyek biztosítják a vállalat részére az eredményes gazdálko­dást. Az is igaz, hogy egy jól szervezett vállalat vezetése nemcsak a fent említett fórumot használja fel céljainak is­mertetésére hanem a lehetőségek arzenálját sorakoztatja fel annak érdekében, hogy minden dolgozó tudatában legyen feladata végrehajtásának fontosságával. Egyszerűbb sza­vakkal: mindenki tudatában legyen annak, hogy miért kell jól dolgoznia, miért kell vigyáznia munkavégzése során a minőségi előírásokra, a technológiai utatsítások maradékta­lan betartására. Vállalatunknál is megvan annak a lehetősége, hogy dolgozóink megismerjék a vállalati terveket, elképzelé­seket. Lehetőség van arra is, hogy közvetlen munkahelyé­nek feladatait már az év elején — egész évre kiterje­dően — ismerje a dolgozó. Talán néha már sokallják dolgozóink azokat az ismer­tetőket. amelyeket a külön­böző fórumokon hallanak. Ebben van is valami igazság. Vegyünk egy konkrét pél­dát. Az 1983. évi tervről, fel­adatokról hallottunk^ vagy hallani fogunk még: — a szakszervezeti bizottsági ülésen, — a szakszervezeti bizalmi­ak és főbizalmiak ülésén, — a szakszervezeti csoport­gyűléseken, — a szocialista brigádok ta­nácskozásán, — a termelési tanácskozá­sokon, — az osztályvezetői értekez­leten, — a vállalati akcióbizottsági ülésen, — a Minőségi Kör ülésein, — a műszaki konferencián, — az ifjúsági parlamenten, — a nők fórumán, — az újítók tanácskozásán, — a középvezetői konferen­cián stb., stb. Ugye milyen sok. és még nem is soroltam fel minden fórumot. És sajnos, még így is csak arra van lehetőség, hogy a fő célkitűzéseket is­mertessük, hogy legalább ezek alternatíváira kapjunk javaslatot, véleményt. Ezek közül a fórumok kö­zül is csak egy-kettő alkal­mas arra, hogy egy-egy ki­emelt feladatot — amelynek hatása esetleg az egész kol­lektívát érinti — alaposab­ban megvitasson. Vélemé­nyem szerint ilyen fontos feladat 1983-ban gyártmá­nyaink minőségének javítása, különös tekintettel a maga­sabb árfekvésű cigarettákra- Ez évben nem jelent szá­munkra különösebb gondot a termelési terv mennyiségi teljesítése, de igen komoly feladat ez hatékonysági, mi­nőségi szempontból. Már jó ideje ismert, hogy a vállalati eredmény fokozá­sa és a minőség javítása kö­zött szoros összefüggés van- Gyártmányaink eredmény­tartalma eltérő- Például: je­lentősen nagyobb a vállalati nyereség 1 millió db Heli­kon cigarettán, mint 1 mil­lió db Románcon. Ez termé­szetes is, hiszen a Helikon cigaretta korszerűbb termék, több, összetettebb munkát igényel. Gondoljunk csak a filterrúdra. A Románchoz sima papírfiltert, a Helikon­hoz kombinált, aktívszenes filtert kell gyártanunk, igé­nyesebb, korszerűbb a cso­magolása, nem is beszélve a dohányösszetétel különbsé­géről. A vállalati eredmény szempontjából nem mindegy, hogy melyik cigarettafajtából adunk el a tervezetten felül. Természetesen az eladás mér­tékét a fogyasztás határozza meg, a fogyasztás mértéke pedig mindig szoros össze­függésben van két dologgal: — az árral és — és a minőséggel. Mivel az áron igen kevés le­hetőségünk van változtatni, marad a másik út: javítani a minőséget! Biztosak lehetünk abban, hogy amennyiben javítani tudjuk a Helikon cigaretta minősé­gét — márpedig van rá le­hetőség —, akkor e termék iránti kereslet is növekedni fog, és ez számunkra igen hasznos lenne. Természetesen az is válla­lati feladat, hogy valamilyen formában a fogyasztók is ér­tesüljenek törekvéseinkről, és ez a marketing-tevékenység feladata. Igaz, itt különböző nehézségeink vannak, mivel propaganda-tevékenységet nem fejthetünk ki, de lehe­tőség van — és ezzel élni kell — a gyártmány-imerte- tésre. Erre a feladatra ecikk keretén belül is felhívom az illetékesek figyelmét. A fent leírtak vonatkoz­nak minden gyártmányra, de főleg azokra, amelyeknek mi vagyunk kizárólagos gyártói. Ez érdekünk, hiszen ha a minőség javítása kapcsán emelkedik a forgalma a mi általunk gyártott cigaretták­nak, úgy ez kizárólag a mi nyereségünket növeli. A minőség javítása igen összetett feladat, sok terület összehangolt munkáját igény­li. De megvan a lehetősége mert: — ha gondosan állítjuk össze napról napra a receptúrát; — ha kevesebb lesz a nagy­méretű kocsány a cigaretták­ban ; — ha vigyázunk a pácanyag felvitelére; — ha előírásszerű vágatot biztosítunk, — ha a cigarettagyártáshoz kifogástalan minőségű, mére­tű filtereket készítünk, stb., akkor lehet jó a cigaretták minősége, és ekkor, termé­keink jobb minősége révén tarthatjuk, sőt fokozhatjuk vállalatunk jó hírnevét és eredményét­Természetesen a technoló­giai üzemek minőségi mun­kája feltételezi a kiszolgáló üzemek (műhelyek, Tmk, kazánház,) az anyagellátás, az anyagtárolás- és mozga­tás, a technológiai és műsza­ki irányítás, valamint az ügyvitel kifogástalan munká­ját­Figyelni kell arra: ne le­gyen szakadt, sérült papír, és kíméletesen kell bánni a dohánybálákkal is, mert a törmelékdohánybói nem le­het jó vágatot készíteni- Eb­ből csak sok por, sok mel­léktermék és kihullott végű cigaretta lesz. A kazánházban dolgozók­nak ügyelni kell, hogy a technológiai területeknek mindig megfelelő legyen a gőz- és a levegő-ellátása. Egy rosszul vákuumozott do. hánytétélből ugyanis már se­hogyan sem lehet jó vágatot készíteni, a jó minőségű ci­garettának pedig a jó minő­ségű vágat az egyik feltéte­le. Ugyancsak fontos ténye­zője a minőségi termelésnek a jó műszaki színvonalú, üzembiztos géppark folya­matos biztosítása. Épp ezért a műszaki osztály szakem­bergárdája prioritást kell, hogy biztosítson a minőségi feladatoknak. Meg kell ten­niük mindent, hogy a Do­hánykutató Intézetnél meg­rendelt cigaretta-törzski- egyenlítők mielőbb felkerül­jenek a gyártógépekre. Ha már csak a most fel­soroltakat tekintjük, így is látható, mennyire aprólékos, összetett, sok terület jó mun­káját igényli az, hogy a fo­gyasztó az általa megvásá­rolt tasakban jó minőségű cigarettát találjon. Ennek a nagy feladatnak a sikeres megvalósításához kérem a gyár valamennyi dolgozójának segítségét, cse­lekvő támogatását. dr. Huszti Ferenc műszaki-termelési igazgató­helyettes Több mint egy éve már, hogy hatályba léptek a kis­vállalkozásokról szóló jog­szabályok. Sok szó esett ró­luk azóta újságban, rádió­ban, tv-ben és a kezdetben alakult kisvállalkozások sok helyen már túl vannak a gyakorlatban jelentkező problémák leküzdésén is. Vállalatunknál — talán egy kicsit a szükségesnél hosszabb előkészületi mun­kák után — most jutottunk el odáig, hogy vállalati gaz­dasági munkaközösség meg­alakulásáról számolhatunk be.' A megalakulás előzmé­nyeiről, a felmerülő nehéz­ségekről és a létrejött kis­vállalkozás főbb jellemzőiről beszélgettünk Bóta János fő­művezetővel és Kiss Pál elektroműszerész csoportve­zetővel, a munkaközösség vezetőjével. — Hogyan indult az egész, kié volt a kezdeményező szerep? A dolgozók szor­galmazták-e jobban a kér­dést, vagy a vállalat érde­kei kívánták a munkakö­zösség létrehozását? B. J.: Amikor a jogsza­bály megjelent és részletei­ben is sikerült megismer­kedni a tartalmával, rögtön felvetődött, hogyan haszno­síthatjuk az új lehetőségeket a vállalat és a dolgozók ja­vára. Team is alakult annak vizsgálatára, hogy mely te­rületeken, milyen feltételek mellett hozható létre vala­milyen kisvállalkozási for­ma. A kisvállalkozás ugyanis gyűjtőfogalom, többféle szer­vezeti formát takar és kez­detben egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy gazdasági munkaközösség alakuljon-e vagy valami más. Aztán az hamarosan el­dőlt, hogy az ún. vállalati gazdasági munkaközösség látszik a legjobb formának majd visszatérek még rá, hogy miért Az is tisztázódott, hogy mely területeken lehetséges és érdemes ilyet létrehoz­ni. Egyik ilyen terület volt az elektroműszerész csoport. Itt ugyanis elég sok olyan munka adódik, ami munka­időben a jelenlegi kapacitás­sal egyszerűen nem végez­hető el, sőt a szűk túlórake­ret sem jelent megoldást. — Persze, hiába az igény, ha a dolgozók részéről nincs hajlandóság az ala­kulásra. Mi volt a helyzet ezzel? K. P.; Azt gondolom, nem lehet vitás, hogy manapság szinte mindenki törekszik valamilyen mellékjövedelem­re szert tenni. Ilyen oldal­ról tehát a lehetőség vonzó. Nem mindegy azonban egyrészt, hogy milyen össze­gű ez a jövedelem, más­részt, hogy hol szerzi meg azt az ember. Teljesen le­egyszerűsítve úgy kellett feltenni a kérdést: miért menjenek az emberek fusiz­ni a szabad idejükben, ha legálisan, és — ami nem mellékes — vállalati célokat szolgálva is megkereshetik ugyanazt a pénzt. — Térjünk rá konkrétabb dolgokra! Milyen munkák végzésére alakult végülisa munkaközösség? K. P.: A társasági szerző­dés szerint az „ELEKTRA'’ szolgáltató vállalati munka- közösség tevékenységi kö­re dohányipari és egyéb rendeltetésű gépek, gépi berendezések, gépsorok elekt­romos kapcsolószekrényeinek, vezérlő berendezéseinek ter­vezése, a megtervezett kap­csolószekrények, vezérlő be­rendezések kivitelezése, üzembehelyezése, szükség szerinti átalakítása és javí­tása. Ezt a munkát alapve­tően és elsősorban az Egri Dohánygyár részére végez­zük, van azonban arra is lehetőség, hogy — szabad kapacitás esetén — más do­hányipari vállalat, vagy egyéb külső megrendelő ré­szére vállaljunk munkát. Az egyes konkrét munkákra vállalkozási szerződést kö­tünk a megrendelőkkel. Egyelőre úgy tűnik — 6 fős létszámunkat és a vál­lalt munkákat is alapul vé­ve —, hogy vállalatunk bő­ségesen el fog látni bennün­ket megrendeléssel, így a mások részére történő mun­kavégzés csak lehetőség ma­rad. — A tevékenységi kör is­meretében úgy tűnhet, hogy bizonyos átfedés van a ta­gok munkaköri kötelessége, és az itt megfogalmazott tevékenység között. Nem jelent ez valamilyen gon­dot? B. J.: Az egész munkakö­zösség létrehozásának talán legproblematikusabb részé­hez értünk. Nem a tagok iránti bizalmatlanságból, de felvetődött, hogy nem fog­ják-e esetleg munkaidőben végezni azt a munkát, ami­ért nem munkabért, hanem vállalkozói díjat kapnak, vagy nem fognak-e „rápi­henni” napközben a délutá­ni, vagy szombati, tehát a munkaközösség keretében végzett munkára. Nos, sze­rintem megtaláltuk a meg­felelő megoldást. A munkák összekeveredését megakadá­lyozza, hogy a vállalkozás­ban végzett munka egy-egy komplett berendezés lesz. te­hát nem fordulhat elő, hogy ugyanazt a kapcsolószek­rényt délelőtt dolgozóként, délután pedig vállalkozó­ként csinálják. Ez a vezetői ellenőrzést is megkönnyíti. Ugyanakkor az nyilván meg­határozható, hogy mennyi munka elvégzése várható el munkaidőben, és szerződést a vállalat csak arra köt, ami már a munkaidőbe semmi­képpen nem fér bele. — Mi történik akkor, ha — tegyük fel — „rosszul sül el” a dolog, és a munka- közösség valamilyen vál­lalt kötelezettségének nem tud eleget tenni? Magya­rul: hogyan alakulnak a felelősségi szabályok? B. J.: Már említettem, hogy a vállalati gazdasági mun­kaközösség látszott a leg­megfelelőbb formának, most azt is megmondhatom, hogy miért. Ennél a formánál igen lényeges, hogy a válla­lat és a munkaközösség együttműködési megállapo­dást köt, amelyben a válla­lat kiköt a saját részére bi­zonyos jogokat. — tehát pl. azt, hogy a munkaközösség kapacitására milyen mérték­ben tart igényt, milyen fel­tételekkel engedélyezi a má­sok részére történő munka­végzést stb. — és ennek fe­jében bizonyos kötelezettsé­geket is vállal. Ilyen kötele­zettség lehet pl. az anyag- biztosításban való közremű­ködés, bizonyos szerszámok, eszközök átengedése, helyi­ség bérbeadása stb. Ugyan­ezek miatt a már említett vállalati többletjogosítvá­nyok miatt azt is előírja a jogszabály, hogy a vállalati gazdasági munkaközösség tagjai a munkaközösség kö­telezettségeiért csak a mun­kaközösségbe bevitt tőkéjük és az ott szerzett jövedel­mük erejéig felelősek. Vála­szolva most már a kérdésre, ez azt jelenti, hogy ha a munkaközösségnek kelet­kezne pl. egy 200 000,— Ft összegű kártérítési kötele­zettsége (mert nem tudna eleget tenni valamilyen szer­ződésben vállalt kötelességé­nek) akkor a bevitt tőkét és a szerzett jövedelmet meghaladó összegért a vál­lalat „tartja a hátát” azaz nem kell pl. a gépkocsiját eladni a tagnak, hogy fi­zetni tudjon. — Hát Ilyenre még gondol­ni is rossz. Optimista-e a munkaközösség vezetője a jövő kilátásait illetően? K. P.: Társaimmal együtt azt remélj üli, hogy megta­láljuk a számításunkat és a vállalat sem jár rosszul ve­lünk. A magam részéről a már említetteken túl (túl­óra-megtakarítás, üzem köz­ben nem végezhető munkák végzése stb.) elsősorban ab­ban látom a dolog jelentősé­gét, hogy a vállalatnál dol­gozó emberek helyben, hely­ismeretüket, gép- és szak­mai ismereteiket kihasználva és kamatoztatva juthatnak legális többletjövedelemhez. Ez mind az egyén, mind a vállalat, illetve végső soron a népgazdaság szempontjá­ból igen jelentős. Remélem, égy év múlva optimizmusom beigazolódásáról adhatok majd számot a lap olvasói­nak. — Kívánom, hogy így le­gyen! Köszönöm a beszél­getést. Dr. Jakab Gábor Hosszú idő óta megoldatlan a vákuumkazánok hűtővízellátása Képünkön a jelenlegi ideiglenes megoldás... amíg elkészül az új kompres szortelep Felhívás! A tömegsportbizottság a gyár szocialista brigádjai részére légpuska-lövészversenyt hirdet a szovjet hadsereg születés­napja alkalmából. Nevezni 1983. március 11-ig lehet 3 fős, bármilyen összeté­telű csapattal. Nevezéseket kérjük leadni a szakszervezeti titkárságra, vagy a cigarettacsomagolásra, Kaszás Tibornak. A verseny időpontja: 1983. március 14-én, 14 óra. A verseny helye: Légópince, MHSZ Lövészklub. A verseny első helyezettjei — a csapat összetételétől füg- gően — díjazásban részesülnek. Részvételüket előre is köszönjük. Tömegsportbizottság 3 DOHÁNYGYÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom