Egri Dohánygyár, 1982 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1982-00-01 / 1. szám

Vállalati DH-program az 1982-es évre A vállalati DH-akcióbizottság 1981. decemberi ülésén megvitatta és elfogadta az 1982. évre szóló vállalati DH- programot. A program tartalmazza az 1981. évre kitűzött felada­tok teljesítésének értékelését, meghatározza az 1982. évre szóló feladatokat, és ajánlásokat ad az üzemrészek DH- programjának elkészítéséhez, a szocialista brigádok szá­mára vállalásaik megtételéhez. A program megállapítja, hogy vállalatunknál az új szervezeti és irányítási rendszerre való áttérés, az abban való folyamatos tevékenység nem okozott törést mun­kánkban. Több mint 7,1 milliárd filteres cigarettát ter­meltünk, 0,6 %-kal többet, mint az előző évben. Szivar termelésünk elma­rad a tervezettől, de a szi­varágazat dolgozói eredmé­nyesen teljesítették a heve­si dohányválogatásával járó kötelezettségeket. Filtergyártásunk a saját szükségletén túl, teljesítette, ill. legyártotta a Sátoralja­újhelyi Dohánygyár által igényelt filtermennyiséget is. Létszám- és bérgazdálko­dásunk kedvezően alakult. Közel 3 százalékkal keve­sebb létszámmal teljesítet­tük a feladatokat és 6—6.5 százalékos tervezett bérszín­vonal növekedéssel szem­ben 9 százalékot értünk el. Jelentős eredményeket ér­tünk el a gyártmányfejlesz­tés területén, gazdagodott a választék az új licenc, a vi­lágmárkát jelentő Muütifil- ter cigarettával is. A vállalati DH-akcióbí- zottság alapvetően az év elején elfogadott munkater­ve szerint végezte munká­ját, üléseinek tematikáját minden esetben kiegészítve az aktuális problémákkal. Ebben az évben is tovább folytattuk az üzem­részi akc iób i zot tsá gokka 1 kö­zösen tartott ülések gya­korlatát. Ennek keretében az I. félévben a filtergyár­tási üzemrész, a II. félév­ben az anyag- és áruforgal­mi osztály és a cigaretta- gyártás üzemrészi aikcióbi- zottságával tartottunk együt­tes ülést. Az ilyen ülések egyrészt az üzemrészi és vállalati akcióbizottságok „szemé­lyes” kapcsolatát teremti meg, másrészt az informá­ció áramlást — és ezzel a jelentkező problémák meg­oldását — teszik gyorsabbá, közvetlenebbé. Ezt a gya­korlatot fenn kell tartani és biztosítani kell, hogy az adott időszakban a vállalati gazdálkodás szempontjából kulcsszerepet játszó üzemré­szek DH-akcióbizottságaival ilyen közös tanácskozásokra a megfelelő időben sor ke­rüljön. Az 1982. évi gazdálkodási feladatok a következők. „A magyar népgazdaság­nak a nyolcvanas években olyan feladatokkal kell meg­birkóznia, amelyekkel eddi­gi fejlődése során még nem találkozott” mondja beveze­tőjében a VI. ötéves nép- gazdasági terv. Ebből kiindulva fontos ki­emelni a terv három fő gazdaságpolitikai alapcélját: — átmenetileg minden más gazdasági cél fölé kell emel­ni azt, hogy javítsuk és megszilárdítsuk a külgazda­sági egyensúlyt. — meg kell őriznünk a kialakult életszínvonalat, — meg kell teremteni és fenn kell tartani az egész­séges növekedés közérzetét a gazdaságunk minden olyan területén, ahol van készség a megújulásra, a kezdeményezésre, másképpen a korszerűbben való gazdál­kodásra. Népgazdaságunk feszített célkitűzéseinek megvalósítá­sához, végső soros egyéni céljaink eléréséhez, lehető­ségeink maximális kihasz­nálására van szükség 1982. évben. A vállalati önállóság ehhez a korábbinál kedve­zőbb keretet és lehetőséget ad, de ugyanakkor újszerű feladatok elé állítja a ve­zetés és végrehajtás min­den szintjén dolgozókat. A változó feltételek mel­lett maximálisan törekedni kell a még meglévő belső tartalékokban rejlő lehető­ségek kihasználására. Ezek irányuljanak: — az anyagtakarékosság- ra’ i . — a gyartmanykorszerusi- tésre, — a felhasználásra kerülő anyagok optimális megvá­lasztására, — a karbantartás színvo­nalára, ezen költségek csökken tésére, — a hatékony létszám- gazdálkodásra. A DH-program részlete­sen meghatározza a ciga­retta, a filterrúd, a szivar­termelés mennyiségét, az elvárt minőségi és anyag­gazdálkodási mutatókat. Meghatározza a termelő és a termelést kiszolgáló üzemrészek konkrét felada­tait, annak érdekében, hogy a lehetőségeinket a fent említett módon maximálisan kihasználjuk. Rögzíti a program, hogy 1982. évben a bérfejlesztés egyik lényeges forrása az ésszerű létszámmegtakarí­tásban rejlik. Ennek érde­kében biztosítani kell: — az egyes szervezeti egységekre kialakított lét- számnormatívák betartását, — azoknak a, lehetőségek­nek a feltárását és haszno­sítását, melyek szervezési, műszaki-fejlesztési eszközök­kel létszámmegtakarítást eredményeznek. Bérgazdálkodási rendszerünk továbbfejlesztésére, a mun­katerületek dolgozói és ve­zetői nagyobb érdekeltségé­nek megteremtése érdeké­ben ki kell alakítani egy olyan bérezési formát, ami­nek alapja az üzemrészek meghatározott önállóságú bértömeggazdálkodása. A szervezés, szervezeti korszerűsítés és a belső irá­nyítási rendszer fejlesztésé­vel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy a Do­hányipari Iroda megszűnése folytán előálló új helyzet­ből kiindulva felül kell vizsgálni a vállalati szerve­zetet, az egyes szervezeti egységek feladatait és azok szervezeti felépítését. A fe­lülvizsgálat eredményeként olyan szervezetet kell kiala­kítani, amely a teljes önál­lóság körülményei között optimálisan tudja megvaló­sítani a vállalati célokat. A program meghatározza a szociálpolitikai, ezenbelül a szociális, az oktatás-kép­zés, a közművelődés terü­letén elérendő célokat. Az ajánlások című feje­zet arra hívja fel a figyel­mét az üzemrészeknek, hogy feladatként tűzzék ki a kö­vetkezőket: — az 1982. évi vállalati DH-program területükre vo­natkozó célkitűzéseinek vég­rehajtását, — a vállalati DH-prog- ramban foglaltakat felhasz­nálva, a terület sajátossá­gainak megfelelően, készít­sék el az 1982. évi üzem ré­szi DH-programjukat, — készüljenek fel az ÜDHAB újraválasztására, — kapjon nagyobb jelen­tőséget az újra való törek­vés, a fejlesztésre irányuló igény, az újítások, ésszerű­sítések gyors bevezetése, az új technológiák, új gépek megismerése, a gazdálkodás, a termelés gazdaságosságá­nak növelése. Vállalatunk politikai és gazdasági vezetése kéri a vállalat valamennyi szocia­lista brigádját, azok minden tagját valamennyi üzemrészi DH-akcióbizottsági tagot, a vállalat valamennyi vezető­jét, vezetési szinttől függet­lenül, hogy vállalásaiknak maradéktalan teljesítésével, jó kezdeményezésekkel, a mindennapi rendszeres, ha­tékony és minőségi munká­val segítsék elő a vállalati DH-program eredményes megvalósítását. Ez nyújt fedezetet ahhoz, hogy az ön­álló Egri Dohánygyár egész kollektívájának — és az ezt alkotó valamennyi dolgozó­nak — anyagi és szociális körülményei 1982-ben is to­vább javuljanak. Kocsis József vállalati DHAB vezetője A szivarcsomagoláson megható kis összejövetelen vettünk részt, ahol az idő­sebb korosztály és a tanuló ifjúság egy közös megállapo­dást hozott létre. Csizik Istvánná brigádve­zető szeretettel köszöntötte a fiatalokat, majd a meghí­vott vendégünk Kiss Ferenc művezető tájékoztatta a di­ákokat. Danyi Sándor asz I. f. osztály osztályfőnöke megköszönte a bizalmat a tanulói nevében. A megállapodás a Mező- j gazdasági Szakmunkásképző Jj Intézet I. f. osztálya, vala­mint a Teleki Blanka Szó- , cialista Brigád között az j 1981—82 tanévre jött létre, ti Megállapodás Mindkét fél közös célja, hogy szakmunkás tanulóink minél előbb beilleszkedje­nek a gyári munkás kollek­tívába, valamint a szakma elsajátításában, segítséget kapjanak dolgozóink ta- Teleki Blanka Szocialista pasztalatátadása révén. A Brigád tagjai felajánlották, hogy a gyakorlati oktatás, foglalkozás idején elbeszél­getnek a gyerekekkel a munkáról és a magatartási követelményekről. A gya­korlat során felmerülő szak­mai kérdésekben segítsé­gükre leszünk. Figyelem­mel kísérjük a gyermekek szorgalmát, magatartását és ezekről rendszeresen tájé­koztatjuk az osztályfőnököt, illetve a gyakorlati vezető­ket. Ha szükség lesz rá ma­gán jellegű problémáik megoldásában is segítséget nyújtunk. Azt hiszem ez érthető is, hisz mindannyian idős munkások és szülők vagyunk. Ha jó, családias szellem alakul ki közöttünk, akkor úgy érzem nem is lesz semmi probléma. Az I. f. osztály is vállalta, hogy szorgalmas tanulással, fe­gyelmezett magatartással lesz méltó a dohánygyár munkás kollektívába való beilleszkedésre. Szakmai és egyéb problémáik esetén igénylik a brigád segítségét. Célunk, hogy a munka szeretetére neveljük a fia­talokat, hogy méltó utódai legyenek az üzemünknek. Ehhez a közös munkához kívánok a brigád tagjainak és a diákoknak erőt, egész­séget és sok sikert! Deákné a Teleki Blanka szoc. bri­gád tagja. Napjaink — sőt éveink — gazdasági nehézségeiről so­kat hallunk, valójában a zsebünkön is érezzük hatá­sát. Az eddigi hatás — amit érezhettünk —, hogy élet- színvonalunk az utóbbi 2—3 évben nem emelkedett a korábbiaknak megfelelő ütemben, csak attól valami­vel mérsékeltebben. A mérséklést az árindex­nek a megszokottnál na­gyobb mértékben való nö­vekedése idézte elő azonos bérnövekedés mellett. Csakhogy közben megva­lósult egy olyan álom is — mert valljuk be néhány éve még magunk sem hit­tük komolyan —, mint az ötnapos munkahét. Szakemberek és laikusok sokat foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Sokak szerint helytelen lenne életszínvonal alakulá­sunkat csak a bérek és az árak viszonyára korlátozva vizsgálni, mert hiszen az el­múlt években „életünk mi­nőségi” változásai kedvező tendenciát vettek. Tehát annak ellenére, hogy a „hét szűk esztendő” ránk köszöntött, ennek nem feltétlen velejárója, hogy gazdasági életünkben és egyéni boldogulásunkban a stagnálás vagy a visszaesés az egyetlen amire számítha­tunk. Dr. Berend T. Iván gazdaságtörténeti professzor szerint például erőforrá­saink bizonyos fokú átcso­portosításával és egyes fo­galmaink átértékelésével még minőségi javulást is elérhetnénk. De ez tőlünk függ! A hét szűk esztendő szűkössége ugyanis elsősorban abban nyilvánul meg, hogy előre­haladásunkért — de még helyben maradásunkért is — többet kell, sokkal többet kell tennünk, mint eddjg kellett. Ez a „több” sok apró kis dologból jön össze, ebben benne van a portás figyel­mességétől a vezető helyes és gyors döntésén keresztül a pontos, és gondos munka­végzés a munkapadoknál. A jó meglátások, apró kis öt­letek kipróbálása és gyors megvalósítása. Minden job­bító szándék támogatása és segítése, még akkor is, ha az ötlet nem a miénk, ha­nem a másoké, mert annak haszna — ha megvalósítjuk — a miénk is lesz. Ez rész­ben csekélység, de részben nagy erőfeszítést igényel, mert sokszor önmagunkat kell meggyőzni és legyőzni. Hiszen tegyük szívünkre a kezünket, hányszor enged­tünk elveszni jó ötleteket csak azért, mert nem mi ta­láltuk ki? Lehet hogy csak figyel­metlenségből, lehet hogy kényelmességből, de az is lehet, hogy irigységből a társunk, társaink sikerei miatt érzett szakmai félté­kenységből. Pedig, ha elgáncsolunk egy-egy jó ötletet magun­kat is elgáncsoljuk azzal. Üj év, új gondok, új ígé­retek új célok! Ez már így van talán amióta jegyzik az ,,új évet”. Hogy életünk minősége, — ha tetszik életszínvonalunk — 1982-ben hogyan alakul, attól is függ, és döntő mér­tékben attól, hogy mi ma­gunk mennyit teszünk meg érte. Gondoljunk erre, • ami­kor nehézségeink támadnak és tegyük meg a többet is. ha megtehetjük. — Bárdosné dr. — Tölünk is függ Események—képekben A legkisebbek legnagyobb eseménye volt decemberben a karácsony. Érdeklődő és meghatódott tekinteteket örökített meg fotósunk Az importból származó acetát kiválasztására polipropilén alapanyagú filter gyártására végeztek közös kísérletet a filtergyártási üzemrész és a nyergesújfalui Viscosagyár szakemberei masaké Sok fejtörés, sok munka — a szivarágazat vezetői és dolgo­zói végül biztosítani tudták a terveink teljesítéséhez szük­séges szivarmennyiséget. A próbaelszámolásokat kapta len­csevégre munkatársunk A csomagolás jó minőségű munkával és jó színvonalú tel­jesítménnyel járult hozzá a vállalati feladatok teljesítésé­hez, amiből a műszaki szakemberek is kivették részüket. Felhívás! Értesítjük dolgozóinkat, hogy 1982. január 1-től a személyi igazolványok cseréjét és érvényesítését vállalaton bélül a személyzeti osztályon végezzük. A személyi igazolvány-cse­réhez és -érvényesítéshez szükséges 2 db 4x4 ern­es fénykép, 1 db 20,— Ft-os okmánybélyeg, valamint az időközben bekövetkezett vál­tozásokat igazoló okiratok (házasságkötés, iskolai vég­zettség stbj. Az adatlapot, ill. annak kitöltését a sze­mélyzeti osztály biztosítja és végzi. DOHÁNYGYÁR 3 v*V*V*V>

Next

/
Oldalképek
Tartalom