Egri Dohánygyár, 1982 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1982-00-01 / 1. szám

AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA XI. évfolyam, 1. szám ARA: 1,80 FORINT 1982. január hó Minőség, Hatékonyság Szocialista brigádvezetők tanácskozása Elért eredményeink to­vább fokozása megköveteli mindnyájunktól, hogy az el­következendő időben, így elsősorban 1982-ben átgon­doltan hajtsuk végre a ránk szabott feladatokat. Ezzel azt akarom kihangsúlyozni, hogy a jövőben nem elég a munkánkat csak teljesíteni. Ügy kell dolgoznunk, hogy a teljesítés mellett mindig szem előtt tartsuk a gazda­ságosságot és a minőséget.. Tehát gondosan elemezni kell munkánk várható ered­ményességét, a gazdaságos­ság és minőség szempontjá­ból. Ezeknek a szempontok­nak az alapján vizsgáljuk meg az egyes osztályok konkrét feladatát 1982-ben. A korlátozott lehetősé­gek miatt nem vál­lalkozhattam arra, hogy minden egyes osztály, min­den egyes önálló előadó ré­szére szempontokat adjak a várható munkavégzésekkel kapcsolatban, de a hozzám tartozó üzemrészeknél ezt megteszem. Kezdjük talán az anyag- beszerzéssel. Az anyag- és áruforgalmi osztálynak az elkövetkezendő időben nem csupán az a feladata, hogy a tervben, illetve a prog­ramban szereplő gyártmá­nyokhoz biztosítsa a szüksé­ges anyagokat, hanem az is, hogy azok az anyagok jó minőségűek legyenek, és le­hetőleg a legkisebb áron szerezék be azokat. Ezt a feladatot már nem lehet rutinból végezni. Naprakész információt kell a különbö­ző szállítóktól beszerezni, több szállítót kell felkutat­ni, és mindig a legkedve­zőbb árajánlatok alapján — a minőség mindenkori szem előtt tartása mellett — kell dönteni a megrendelésről. Ezért különösen fontos, hogy úgy a külföldi, mind a belföldi szállítókkal élő kapcsolatot alakítsunk ki. Szemléletben! változásra is szükség van. Jelenleg azt mondjuk, hogy import anyagokat részünkre a DOHEK-on keresztül, vala­melyik külkereskedelmi vál­lalat szerzi be. Nekünk a beszerzésbe nincs beleszólá­sunk, Ez téves felfogás! Ügy a DOHÉK, min bár­melyik külkereskedelmi vál­lalat, csak bizományosi szerződést lát el, amennyi­ben tőlünk megrendelést ka,p. Minden esetben a meg­rendelők mi Vagyunk, tehát a feltételeket mi szabjuk meg és a kapott árajánla­tot is nekünk kell jóvá­hagyni. Meg kell találni a módját, hogy ezzel a jo­gunkkal az anyag- és árú­forgalmi osztály a jövőben élni tudjon. Természetesen továbbra is igen fontos feladat az im­port anyagok hazaival tör­ténő helyettesítése, ha az gazdaságos és nem jelent érezhető minőségi romlást. Nagyobb gondot kell for­dítani a beszerzett anyagok tárolására. Jelenleg igen magas a tárolás közben ke­letkezett selejt, ez vonatko­zik a dohányra, a papíráru­ra, a filterrudakra és egyéb anyagokra is, amelyeket hosszabib-rövddebb ideig tá­rolunk, szállítunk üzemen belül. Tudom, hogy komoly gondot okoz a szűk raktár­tér, de ezen segíteni első­sorban csak tervszerű anyaggazdálkodással és terv­szerű raktározással lehet. Egyik napról a másik napra ezt a raktározási szűk ke­resztmetszetet megoldani nem áll módunkban. A ter­melésben az anyag- és áru­forgalmi osztály alapvető munkát végez, mert a jó minőségű munka első felté­tele, hogy megfelelő minő­ségű anyag álljon a dolgo­zók rendelkezésére. Sokkal nehezebb ezt jelenleg telje­síteni akkor, ha még ehhez hozzátesszük, hogy ezek az anyagok a legkedvezőbb áron kerüljenek beszerzésre. A minőségi termelés má­sodik legfontosabb alapfel­tétele, hogy megfelelő mukaeszköz, szerszám, gép álljon a dolgozók rendelkezé­sére. E feladat teljesítése nagyrészt a műszaki osz­tályra hárul. Sokszor esünk abba a hibába, hogy a mű­szaki osztály feladatát a közvetlen termelőgépek kar­bantartásában, üzemképes­ségében jelöljük meg. Ez nem helyes, kicsit előbbre kell menni, nem lehet megfelelő minőségű cigaret­tatermelést végrehajtani. Nem lehet a cigaretta-elő­készítéstől megkövetelni a jó minőségű vágatszerkeze­tet akkor, ha a műszaki osztály nem tudja biztosíta­ni az ehhez szükséges ter­melési feltételeket. A leg­jobb technológiai rezsimve- zetés mellett sem jó a vá­gat, ha nincs biztosítva a vákuumozáshoz szükséges gőznyomás. De ide sorolnám azt is, ha nem tudjuk meg­oldani megfelelő hűtővíz hiánya miatt a vákuum- kaimrák hűtését. Sajnos ezeknek a szolgáltató üzem­részeknek a súlyát az elmúlt években nem kellően vet­tük figyelembe. Elkerülte például figyelmünket az, hogy a kazánház tervszerű, megelőző karbantartása épp olyan fontos feladat, mint a cigarettagyártás gépeinek tervszerű, megelőző karban­tartása. Nem lehet egyiket sem elhanyagolni, mert az rögtön a minőség kedvezőt­len alakulásában jelentke­zik. Természetesen a ciga­rettaelőkészítésnek is meg­növekedett feladatai teljesí­tése érdekében nagyobb gondot kell fordítani a tech­nológia pontos betartására. Itt a technológia alatt nem­csak a rezsimvezetést ér­tem. Nem engedhető meg, az, hogy hiányos kapcsolat- tartás miatt egy gyártási té­tel felénél azért keljen le- sort, mert a vágattároló állítani az előkészítési gép­raktár képtelen több vága­tot befogadni tárolótér hiá­nyában. Az ilyen irányú hibát a tétel indítása előtt egy teleionbeszéléssel el lehet és el is kell hárítani. Nagyon komoly problémát okoz az, hogy a folyamatában leállí­tott rendszerben lévő do­hányanyag egy része túl- nedvesítődik, míg a másik fele kiszárad. A továbbiak­ban sajnos nincs mód arra, hogy egy ilyen elkö­vetett hibát korrigálni tud­junk. Ez zavarja a cigaret­tagyártó-gépek működését is. De a cigarettaélőkészités technológiájához tartozik az is, hogy a gépek tisztítása rendszeresen megtörténjen és az üzemeltetőik biztosít­sák a gépek üzemeltetésé­hez szükséges feltételeket. Itt gondolok ilyen dolgokra, mint az olajozás, zsírozás, csavarok ellenőrzése, törzs- kijáratás, stb. Ezek apróbb, talán lényegtelen dolgoknak tűnnek, de feladatainkat csak úgy tudjuk teljesíteni, ha ezeket a lényegtelennek tűnő apróbb hiányosságokat is feltárjuk és kiküszöböl­jük. Természetesen ezen hiá­nyosságok feltárása már mélyrehatóbb elemzést kö­vetelnek és azt külön-kiilön nem tudja elvégezni a mű­szaki osztály a maga kar­bantartó létszámával és nem tudja elvégezni a termelési osztály sem a maga üzeme­lő létszámával. A két osz­tálynak csak együttes össze­fogással - van lehetősége ezen hiányosságok feltárá­sára, megszüntetésére. Ezért sokkal szorosabb kooperá­cióra van szükség 1982-ben e két osztály között. A cigarettagyártáson is komoly feladat hárul a ve­zetőkre és dolgozókra. 1982- ben el kell érnünk, hogy kiemelt gyártmányaink mi­nőségére kiemelt gondot fordítsunk. Igaz, hogy erre azt mondhatnák a cigaret­tagyártás szakemberei, hogy tulajdonképpen ők ugyan géppel gyártják a Marlboro cigarettát, a Helikon ciga­rettát, a Symphónia cigaret­tát, vagy akár a Románc cigarettát. Hogyan lehessen akkor a minőségi gyártmányokkal a szabványban meghatározott igen magas követelmények­nek eleget tenni. Ezzel kap­csolatban a vállalat vezető­sége részéről mi lépéseket teszünk a Szabványügyi Hi­vatal felé. Azt azonban biz­tosítanunk kell, hogy a mi­nőségi cigarettáknál a ma­gasabb fogyasztói igényeket kielégítsük. Ehhez megvan­nak a műszaki feltételeink, amelyeket minden egyes cigarettagyártó-gépet üzem­képes állapotban kell tar­tani. Itt elsősorban a minő­ségellenőrző berendezések­re, valamint az automatikus törzskiegyenlítőre gondolok. A műszaki osztálynak, a gyártási TMK-nak biztosí­tani kell, hogy 1982-ben ezen berendezések minden egyes gyártógépre felszere­lésre kerüljenek, az üzemel­tető műszerészeknek pedig egyik legfontosabb felada­tuk, hogy ezen berendezé­sek üzem közben működje­nek, szabályozzanak. Ezek a berendezések alkal­masak arra — kellő üze­meltetés mellett —, hogy akár 1 százalékkal is csök­kentsék a selejt cigaretta egy részét, és 1 százalékkal mérsékeljék a fajlagos do­hányfelhasználást. A cigarettacsomagolásnak „már csupán” arra kell ügyelni, hogy a cigaretta- gyártás által átadott ciga­retták minőségében további romlás lehetőleg ne követ­kezzen be: Különösen nagy figyelmet kell fordítani a bontott csomagokból kike­rülő cigaretták visszacsoma- golására. Ez csak személyes ellenőrzéssel, figyelmes munkával biztosítható. A bontott csomagoknál a cigarettákat át kell válogat­ni, s azok közül ki kell szedni azokat, amelyek mi­nőségben a szabványnak már nem felelnek meg. Azt nagyon jól tudjuk, hogy a csomagológép igen ér zékeny - a gyűrött, hullott végű cigarettákra, tehát, ha a bontás után erre nem ügyelünk, nemcsak a minő­ségi, de még a mennyiségi termelést is rontjuk, T ermészetesen egy ilyen cikk keretén belül minden tényezőre ki­térni lehetetlen, de még- egyszer szeretném felhívni munkatársaim figyelmét, hogy 1982. évi feladataink­nak csak akkor tudunk eredményesen eleget tenni, ha a fogyasztók az Egri Dohánygyár gyártmányaival, annak minőségével messze­menően meglesznek eléged­ve. S ezt a minőséget ne­künk a gazdaságossági kö­vetelmények figyelembevé­telével kell biztosítanunk. Ehhez kérem minden do­hánygyári dolgozó segítsé­gét, figyelmes, körültekintő munkáját. Dr. Huszti Ferenc ■főmérnök Az üzemi demokrácia ér­demi érvényesülésében — ha nem is a legnagyobb, de — jelentős súlya van a szo­cialista brigádvezetők ta­nácskozásának. E fórumon sok olyan kérdés megvitat­ható, amely jelentős hatást gyakorol a vállalati életre, úgy gazdasági, mint tár­sadalmi vonatkozásban. Ez mondható el a múlt év végén lezajlott tanácskozás­ról is. Nyári József főbizalmi el­nökölt az ülésen és az aján­lott napirend is sejtette fon­tos kérdésben kell állást foglalni a tanácskozásnak. Ez pedig az 1982. január 1- től érvényes munkaverseny szabályzat — tervezet meg­vitatása. Ezenkívül szó esett még az 1981. évi feladataink telje­sítéséről és 1982. évi terve­inkről, célkitűzéseinkről, ki­emelt feladatainkról. A munkaverseny szabály­zat-tervezetet jó néhány hét­tel korábban megkapták az illetékesek, így volt idő an­nak áttanulmányozására. Az észrevételekből pro- kontra vélemények tükröződ­tek, azonban a többség sík- raszállt amellett, hogy a be­csületes munka és magatar­tás kapjon elismerést; a fe- gyelmezetlenkedőkkel pedig a kollektíva kárára nem le­hetünk elnézőek. Bárdosné dr., az SZB. közgazdasági bizottság ve­zetője ismertette az éves brigádértékelés menet­rendjét” az értékelés mód­ját és határidejét. Gazdasági tájékoztatójá­ban pedig képet adott 1981. évi vállalati feladatainak sikeres teljesítéséről. Dr. Huszti Ferenc főmér­nök, a vállalat előtt álló 1982. évi feladatokat ismer­tette, kiemelve a minőség és a vállalati eredmény kér­dését, amiért a szocialista brigádok és üzemrészek na­gyon sokat tehetnek és kell, hogy tegyenek. Ráirányította a figyelmet azokra a feladatokra, ame­lyek sikeres végrehajtását a szocialista brigádok konkrét vállalásaikkal segíthetik. A felszólalások azt bizo­nyították, hogy a résztve­vők felelősséggel kezelik a szocialista brigád- és mun­kaverseny mozgalom kérdé­seit és feladatait, hogy ten- niakarásuk és lelkesedésük töretlen, hogy a jövőben is részt vállalnak azokból a gazdasági és társadalmi fel­adatokból, amelyek az Egri Dohánygyár előtt állnak. A tanácskozás kisebb mó­dosítással, illetve kiegészí­téssel elfogadta az új mun­kaverseny szabályzatot. 1 B. Ismét egy vizsga A felnőtt dohányfeldolgozó szakmunkásképző tanfolyam hallgatói ismét egy állomáson jutottak túl a második har­mad tantárgyi vizsgáinak letételével. A hallgatók mikrobiológiából, elektrotechnikából, üzemgazdaságtanból és szakrajzból adtak számot tudásuk­ról. A hallgatók nagyon lelkiismeretesen tanultak és készül­tek fel a vizsgára, az eredmény is igen szép: 4,1 volt az átlageredménye az osztálynak. A tantárgyakat közel azonos szinten tudták a hallgatók, nagy eltérés nem volt a tárgyankénti átlageredmények­ben. Külön ki kell emelni Bárdos Ferenc eredményét, aki valamennyi tárgyból jeles osztályzatot kapott, valamint Feketéné Szabó Katalin és Lisztóczki Ferencilé teljesít­ményét, ők 4,7 átlagosztályzatot értek el. Az utóbbi időben sok szó esett — az ifjúsági parla­menteken, de más fórumon is — a felnőtt szakmunkás- képzésről. Elhangzottak negatív vélemények is, miszerint nincs jövője már a szakmunkásképzésnek, kevés az ér­deklődés, nincs megfelelő tudás a szakmunkásbizonyít­vány mögött, nem megfelelő a tanórák látogatottsága, stb. Ez az osztály jelenleg 10 fővel vizsgázott. Ügy érzem eredményeivel bizonyította, hogy nem a ma­gas létszám a meghatározó, hanem a hallgatók tanulni, tudni akarása. — n —

Next

/
Oldalképek
Tartalom