Egri Dohánygyár, 1981 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

Műszaki fejlesztés a liltergyártáson A filtergyártás elavult, kis teljesítményű gépekkel dol­gozik. Az üzemrészben dol­gozó szakemberek hozzáértő, lelkiismeretes munkájának köszönhető, hogy éveken át mindig javítottuk a filter- rudak minőségét. 1978. évtől ezzel a gép­parkkal egyre nehezebben tudjuk teljesíteni feladatain­kat. Termelésünk megnöve­kedett (évi 850 millióról 1 milliárdra). Erre az időszakra esett a 120 mm-es filterrúd- ra történő átállás is. A 120 mm-es filterrúd gyártását megoldottuk, de a hosszin­gadozást műszaki szakembe­rek segítségével sem sike­rült megszüntetni. Műszaki fejlesztésre, gé­pek vásárlására 1980. évben lett anyagi fedezet. Az üzem­részbe a negyedik negyed­évben egy KDF acetátrúd- gyártó-gépsor és 4 db Garant cigarettagyártó-gép érkezett be. Valószínű, hogy ez év­ben még egy kombinált fil­tergyártógép beszerzésére is lesz lehetőség. A gépek fogadására, üzem­be állítására jól felkészül­tünk. A műszaki osztálytól — Liptai Tibor személyé­ben — lelkes, hozzáértő ta­nácsadót kaptunk, akivel szakembereink jó kapcsola­tot alakítottak ki. — Kidolgoztuk az elren­dezési tervet. — Üzembe állítási ütem­tervet készítettünk. — Szakembereink a Deb­receni Dohánygyárban ta­nulmányozták a KDF-gépsor üzemeltetését. — A Garantok átalakítá­sához szükséges alkatrészek tervezése, megrendelése is időben megtörtént. A KDF acetát filtergyártó­gépsor október 13-án érke­zett és november 10-én már filterrudat gyártott. Szük­ség volt a gép gyors üzem­be állítására, hiszen az ace­tát filterrúd milliónként 20 ezer Ft-tal olcsóbb, és a vállalati nyereség növelése mindnyájunknak kötelessége és érdeke is. November vé­gén már három műszakban üzemelt a gép. Nem volt zökkenőmentes a gép üze­melése. A szakemberek nem ismerték a munkaidő végét. Addig dolgoztak, míg a gé­pet meg nem javították. Gyakran kellett az elhasz­nálódott alkatrészeket is cserélni, amely termelés- kieséssel járt. A közösen végzett jó munka eredménye volt, hogy az elvárásoknak eleget tettünk. November 15-től a Symphonia cigaretta acetát filterrel készült és az évet 24 millió acetát filterrúd- készlettel zártuk. Jelenleg 1 Garant gép át­alakításán dolgozunk. Ko­moly feladat, hiszen a le­vágófej kivételével új tar­tozékokat kellett tervezni és azokat elkészíteni. A munka terv szerint ha­lad. Február 15-re filterru­dat akarunk gyártani az első géppel. A TMK a megrendelt al­katrészeket soron kívül ké­szíti el. A Garantoktól a, filterrudak minőségjavulásán túl a teljesítmény növeke­dését is várjuk. Kb. 50%- kal tervezünk nagyobb tel­jesítményt, mint a Triumph gépeken. Szükség van a nagyobb teljesítményű gépekre. A termelésünk év­ről évre növekszik. 1981-ben már 1,4 milliárd filterrudat kell gyártani. Végül a munkaerő-átcso­portosításról is szólni kell. Az üzemrész létszáma csök­ken. Oka: a létszámigényes viscostermelés erőteljes csök­kenése. A dolgozók részéről aggodalomra nincs ok. Az átcsoportosításnál figyelem­be vesszük a családi és egészségügyi körülményeket. A munkájukat becsülete­sen végző dolgozókra más munkaterületeken van szük­sége a vállalatnak. Komóczi Mihályné Egy rendelet margójára Tudjuk, hogy a törasgárda- tagoknak juttatott vállalati elismerés megvonása minisz­teri rendelet, de mégis ne­héz elhinni, hogy ilyen ren­deletet hoznak akkor, ami­kor mindig arról beszélünk, hogy meg kell becsülni azo­kat a dolgozókat, becsületes törzsgárdatagokat, akik jó- ban-rosszban kitartanak vál­lalatunknál. Mi is felszabadulás után, fiatalon kerültünk üzemünk­be, nagy harc árán. A nehéz munka mellett a kultúrmun- káfoan, a sport, a falura já­rás, agitálás, a sztahanovis­ta munkaversenyben is részt vettünk, és helytálltunk. Igaz, mondják néhányan, ezek elcsépelt- frázisok, ma már, de ez igaz volt és ke­mény munkát jelentett. A legnehezebb időszakban sem hagytuk el gyárunkat. Ki három műszakban, ki egy­ben, mikor a munka hogy kívánta, úgy dolgoztunk. Vagyis dolgozunk ma is be­csülettel. Tudjuk, és egyet­értünk azzal, hogy a gazda­sági helyzet megkívánja a juttatások mérséklését, de nálunk ez eddig sem volt el­túlozva, más vállalatokhoz mérve, öt évvel ezelőtt hosz- szas huzavona után kaptuk meg a törzsgárdapótlékot, ami 25 év után havi 100 Ft, és 30 év után havi 200 Ft. Nagyon örültünk neki, mert úgy éreztük, ez nemcsak anyagi, hanem erkölcsi elis­merés is számunkra. Lassan nyugdíjba megyünk, és ép­pen ezért a törzsgárdapótlék anyagilag számunkra nagyon fontos lenne, hogy megma­radjon. Szeretnénk, ha a jog­szabályalkotók nem ütnék agyon az egyik rendeletükkel azt, amit egy másikkal meg­teremtettek : a kitartó, be­csületes munka elismerését. — Deákné — Munkásszemmel: 1981. Ahogyan az alapköveket egymásra rakják, s ebből ki­alakul, felépül az építmény, úgy épülnek egymásra az évek. Ha visszapillantunk, látjuk, hogy mit tettünk és mit értünk el, úgy csoportosan, mint egyénileg. Talán arra is ráébredünk, mit kellett volna másképpen. Napjaink­ban úgy lehet eredményeket elérni, ha lépést tartva az élet ritmusával — és természetesen aktívan cselekedve — lépünk a mába, és cselekedve juthatunk a jövőbe. Most az latolgatjuk, hogy az 1981-es év vajon mit hoz mindannyiunknak? — csodákat nem várhatunk, de hinnünk és bíznunk kell az emberi tenniakarásunkban; — fejlődést minden területen remélhetünk, ha cseleke­deteink nem lesznek mások, mint szavaink; — jobb — ha nem csak másokat buzdítunk munkára, ha valamennyien magunk is derekasan dolgozunk. 1981-ben kezdődik a hatodik ötéves terv is, melynek végrehajtásához, megvalósításához mindannyiunknak ten­ni kell, hogy a terv meg is valósuljon. TJj év kezdetével új évtized is kezdetét vette. Az al­kotni vágyók tábora ehhez az évtizedhez is hozzá kí­vánja a békét, és bízik annak megtartásában. Ám, hogy ez így legyen, kontinensünk minden haladó gondolkodá­sú emberének azon kell munkálkodnia, hogy ez a közös érdek valamennyiünk érdekében meg is valósuljon. Ilyen célokkal, reményekkel és tenniakarással kezdjük munkánkat 1981-ben. — Bukta — Brigádjaink éietébői Az Ady Endre szocialista brigád ünnepélyes brigád­gyűlésen búcsúztatta Molnár Józsefnét nyugdíjba mené­se alkalmából. Tériké néni a brigád megalakulása óta, 10 éve vezette a kis kollek­tívát, nevelte a fiatalokat. Felidézte az elmúlt 10 év munkáját, majd Juhász Jó- zsefné — az újonnan meg­választott brigádvezető — számolt be a IV. negyedév munkájáról. Tériké néni­nek hosszú, egészségben el­töltött boldog nyugdíjas éve­ket kívánunk! ★ Több brigádunk kedves­kedett a télapó és karácso­nyi ünnepekre gyerekeknek, öregeknek. A Teleki Blanka szocialis­ta brigád csomagot készített a II. sz. ált. iskola 7. osztá­lyos tanulóinak. A Lenin szocialista bri­gád a Hajdúhegyi Szociális Otthon 11 idős lakóját, a Dobó Katica szocialista bri­gád a Petőfi utcai Csecsemő- otthon kis lakóit ajándékoz­ta meg. A Braun Éva szocialista brigád közösen a Kaffka Margit szocialista brigád­dal az andornaktályai szociá­lis otthon lakóinak szerez­tek örömet ajándékaikkal. Az Ady Endre szocialista brigád sem feledkezett meg ez évben sem az Egészség- 1 ügyi Gyermekotthon kicsi­nyeiről. A József Attila szocialista brigád a Gyermekváros ki­csinyeit látogatta meg. A Várnai Zseni szocialis­ta brigád a 6. sz. ált. iskola 4. osztályának kedveskedett 1—1 csomaggal. ★ Vállalatunktól az elmúlt hónapban 99-en adtak vért önkéntes véradáson, közülük 65-en szocialista brigádta­gok. Tizenötszörös önkéntes véradásért: Havasi Imre, Csík József, Lenhardt József, Fiala Tivadarné, Nagy Kál­mánná; tízszeres véradásért: Herényik Lászlóné, Horváth István, dr. Jakab Gábor, László József, Űj Jó­zsef, Czeglédi Lászlóné, Mlinkó Ferenc, Szarvas Györgyné, Fáczán István, Jéger István, Fülöp András és Juhász Lászlóné kapott jutalmat. ★ A decemberi brigádveze­tők klubján Sipos Jenő gyógyszerész tartott előadást a dohányzás ártalmairól és a szívinfarktusról. Az elő­adás nagy sikert aratott, melyhez az előadó egyénisé­ge is nagyban hozzájárult. Nagy tetszést aratott az Eger újság 1864. év második ne­gyedévi számából vett idé­zet, mely reméljük, a mi olvasóinknak is elnyeri tet­szését: „Bódítószerek: a do­hányt csodáiéi: l’herbe sainte, l’herbe sacrée, l’herbe propre a tous les maux, la paracée antarctiquc-nek nevezték. Ha ezen fellengző elnevezé­seket nem érdemli is, any- nyi bizonyos, hogy valóságos jótétemény az emberiségre. Nem olyan elragadóan pom­pás, mint a hasis, nem olyan igézőén elbűvölő, mint az ópium, de azért mégis saját­ságosán kellemes tulajdon­ságokkal bír, megvidámít, elevenít, csillapít, szóval kedves élvezetet nyújt. Raylejh vagy az ő embe­rei hozták be Virginiából, botanikus nevét Nicot Já­nostól nyerte, a francia s olasz fejedelmek, burnótalaz- ban mindjárt kezdetben pártolták, s oltalmuk alá vették, ellenben Angliában eltiltották. Elterjedése azon- képpen történt, mint a leg­több dolognak a földön: je­lentéktelen kezdet, erős el­lenállás, szilárd kitartás, s végre tökéletes győzelem. A dohány napjainkban már valóságos intézmény! A szalonokból száműzve van ugyan, de annál inkább uralkodik a férfitársaságok­ban, kaszinók, clubbok, ut­cák stb. bodor füstfellegei hirdetik hatalmának nagy­voltát. Ellenségei mindin­kább gyérülnek — tisztelői szaporodnak. Gergely uram bátyám, csak azért sajnálja idehagyni az árnyékvilágot, mert nem érheti azt az aranyidőt, mikor a gyer­mekek is pipázva fognak születni. És méltán terjed; mert jótéteményei elszámlálhatat- lanok! A szegény ember rá­gyújt pipájára, s ha éhes feledi éhségét — ha fázik a hideget. Hány embert öl­ne meg az unalom, ha do­hány nem volna! Valóságos életbiztosító intézet! Sok szenvedő léleknek ez az egyedüli gyógyszere; sok megbecsülhetetlen valami. Éretlen gyerkőcöknek, fej­letlen pimaszoknak persze, nem való. Hanem akik érett férfiaknál is kárhoztatják, bizony nem tudják, mit cse­lekszenek. Hogy is mondja a költő: „Gyűlöljön bár sok finnyás orr, Édes pipám! tégedet; Hű vitézed, én mindenkor Pártul fogom ügyedet. Te vagy életem kísérője, Egészségem hévmérője, S játszi bodor füstöddel Búmat vígan űzöd el.” Jakub Arnoldné Események—képekben Indul az új év. A közkedvelt Helikon cigarettát értő kezek csomagolják, hogy mielőbb a fogyasztókhoz kerülhessen A lengyel műszaki-tudományos egyesület 3 fős delegációjá­nak — amely a MÉTE Heves megyei Szervezet meghívására látogatott megyénkbe — Ruby István termelési osztályve­zető-helyettes mutatta be gyárunkat A nők fórumán, igen sok hozzászólás, javaslat hangzott el. Képünkön Nagyné Ürge Erzsébet mondta el az óvónők gondját A tervezés nehéz időszakában is fő az optimizmus, mondják, a tervesek. miköaben több kilóra rúgnak a számítási anya­gok. Lényeg, hogy az 1981. évi terv reális és megalapozott legyen Minden kezdet nehéz — mondja a közmondás és Pocok Ilona szakmunkástanuló, aki a Pilvax szivar készítésének cseppet sem könnyű mesterségét tanulja. Ahogy az általa készített szivarok mutatják: eredményesen! DOHÁNYGYÁR 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom