Egri Dohánygyár, 1981 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

> Emlékezés Mező Imrére Mező Imre születésének 75. évfordulója alkalmából nagy tisztelettel emlékezünk, aki 1956. november 1-én hősi halált halt a mun­kásmozgalom védelmében. Erre az alkalomra az MSZMP Budapesti Bizottsága emlékkiállítást nyitott, melyre brigádunk 1980. december 11-én meghívót kapott. A kiállításon és koszorúzási ünne­pélyen Gyimesi János brigádvezetőnk vett részt, és koszorút helyezett el az Egri Do­hánygyár Mező Imre Szocialista Brigád ne­vében. Ezen az ünnepélyen is többen szerettünk volna részt venni, de az itthon maradt fel­adatokat el kellett látnunk hiánytalanul és pontosan. Valamennyi brigádtársammal együtt olvas­tuk az újságok hasábjait, néztük a tv-ben a bensőséges megemlékezésről közvetített műsort, mely munkásságát, kitartását, em­berbaráti szeretetét, tetteit illusztrálta. Mező Imre nevének viselése számunkra nagy felelősséget jelent, mint minden sza­badságharcosé, aki az ország szabadságáért életét áldozta fel. Példaképünk Ö, és tetteinkkel azon fára­dozunk, hogy méltók lehessünk e név vi­selésére. — Tudjuk, hogy sokat kell ten­nünk, hiszen brigádtársaimmal együtt nem látványos, de értékben igen nagy volumenű munkát végzünk. Az Egri Dohánygyár cigarettaféleségei kelendők, a hazai piacon, de hogy időben eljusson a fogyasztókhoz, újra és újra kap­csolatokat teremtünk a szállító vállalatokkal és az elosztókkal, mert az igényeket maxi­málisan szeretnénk kielégíteni. Munkánkat segíti a vállalat vezetősége, mi pedig mindenkor szem előtt tartjuk a vállalatunk érdekeit, hogy munkánkkal az előbbrehaladást szolgáljuk. Mező Imréről még tudjuk, hogy nemcsak forradalmár volt. de a munkásosztállyal a néppel együtt a szocialista Magyarország építője. Örök hála Mező Imrének és a vele egy sorban küzdőknek. Fónad Péterné Karácsony az új lakásban Befejeződött az 1980-as év, lezárult egy újabb beszá­molási időszak Ha az egész év gazdasági, termelési ered­ményeit vizsgáljuk, általáno­san kedvező képet kapunk. Vizsgáljuk meg részletesen ezeket az eredményeket. Filteres cigarettából össze­sen 7031 Mdb-ot gyártottunk, és ezzel minden addigi év termelését felülmúltuk. Az Egri Dohánygyár tör­ténetében még egyik évben sem termeltünk 7 milliárd- nál többet. Ezzel természe­tesen túlteljesítettük a tervet (4,9%-kal) és még a túlgyár- tásra tett vállalásunkat is. Ez a szép teljesítmény a gépek jobb karbantartásával, jobb munkaszervezéssel és magasabb munkafegyelem­mel volt elérhető, amiért dicséret illeti a vállalat va­lamennyi dolgozóját. Szivartermelésünk is — a tavalyi visszaesés után — teljesítette a tervet, és a programot is. A 26 205 edb- os termelés 16,1%-kal maga­sabb a bázisnál, de nem cse­kély mértékben haladja meg a tervet (9,2%-kal), és a programot (6,8%). Ez a ter­melés, ha még figyelembe vesszük mellette a 3542 q He­vesi dohány elválogatását (amely mennyiség szintén a bázis és a tervezett felett van) a szivarágazat dolgozói­nak komoly teljesítményét jelenti. Készáru termelési értékünk 980 217 eFt-ot ért el. Ez az érték 4,5%-kal magasabb a tervnél és 2,2%-kal a prog­ramnál. Lényegesen megha­ladja a bázis termelési érté­ket is 10,6%-kal. Eltérés fi­gyelhető meg a naturális és az értékbeni mutatók alaku­lása között. Az eltérést az eltérő fajtaösszetétel indokol­ja. Terméksoros termelési ér­tékünk 47 940 eFt-ra alakult. Ennek fejlődése a viszonyí­tási alaphoz közelítőleg meg­felel a naturális mutatok fejlődésének. Létszámgazdálkodásunk egész évben tervszerű volt. A tavalyi 1062 fővel szem­ben a tervezett 1047 főre ala­kult, a vállalat átlagos össz- létszáma. (Emellett a lét­szám strukturálisan, tehát részleteiben, állománycso­portonként is megfelel a tervnek.) Termelékenységi mutató­ink egyaránt kedvezőek, akár az egy főre eső termelési ér­téket, akár az egy fő­re eső terméksoros ter­melést vizsgáljuk. Ez ter­mészetes is, hiszen a terme­lékenységi mutató mindkét összetevője — a termelési ér­tékek és a létszám is — egy­aránt javult. Néhány szóban szólnék a bérgazdálkodásunkról is, de rögtön előrebocsátva azt, hogy ezek még csak úgyne­vezett ,,várható” adatok, még akkor is ha ettől lényeges el­térés valószínűleg nem lesz. Vállalati összes béralapunk éves szinten 1,7%-kal halad­ja meg a bázist, és 0,7%-kal a tervezettet. Ebben már sze­repel az az összeg is, ame­lyet bérpreferenciaként kap­tunk a MÉM-től, és amely­nek feltételeit végül is telje­sítettük. Bérszínvonalunk a bázishoz 103%-ra alakult. Ennek forrása a létszám- megtakarítás, a bérpreferen­cia, a tröszttől (amíg volt) kapott előző évekről áthúzó­dó bérmegtakarítás, és rész­ben adóköteles bérszínvonal, illetve bértömeg-emelkedés. Vállalati eredményünk éves szinten előreláthatólag 45,2 MFt lesz. Ez lényegesen meg­haladja az év elején kidol­gozott tervet, de elmarad attól az eredménytől, amire az I. féléves tényadatok alap­ján számítottunk. Munkaverseny-vállalása- ink teljesítése is kedvező ké­pet mutat. Nagy valószínű­séggel minden vállalásunkat lényegesen túlteljesítettük. Az év közben vásárolt, Ausztriából származó hasz­nált cigaretta- és filterrúd- gyártó, valamint csomagoló­gépek, egy része beérkezett üzembe helyezésük folymat- ban van. 1981. éves tervünk­ben figyelembe vettük az új gépek által gyártott cigaret­tamennyiséget is. December második felében elkészítettük a vállalat 1981. évi tervét. Ebben 7078 millió db filteres cigaretta, 24 mil­lió szivar termelésével szá­moltunk. Készáru termelési értékünk 1,1%-kal emelke­dik majd. Létszámunkban további csökkenést tervez­tünk, amelynek alapját az új gépek nagyobb kapacitá­sa, és jobb munkaszervezés teremti meg. 1981-re 1018 fő vállalati létszámmal szá­moltunk. 1981-től új bérszabályozási formában került vállalatunk, ettől az évtől kezdődően az úgynevezett „relativitással összekapcsolt központi bér­tömegszabályozás” érvényes ránk. Ez azt jelenti, hogy minden egyéb tényezőtől füg­getlenül minimálisan 3% bértömegfejlesztésre nyílik módunk. Tervünkben bértö­meg vonatkozásában csak ez­zel a 3%-kal számoltunk. Bérszínvonalunk kialakításá­nál a bértömeg emelkedése mellett még a létszámcsök­kenést is figyelembe kell ven­ni. E kettő eredményeként éves szinten a vállalat vala­mennyi dolgozóját tekintve 106%-os bérszínvonalfejlő­dést terveztünk. Termelékenységi mutató­inkban is emelkedést ter­veztünk. Vállalati eredmény- tervünk 47,2 MFt, amely az azonos áron számított bázis- eredménynél . alacsonyabb. Ennek a csökkenésnek az oka, az év elején végrehaj­tott termelői és dohányármó­dosítás, amelynek hatása — termékstruktúránkat alapul véve — kedvezőtlen. Az év eleje a DH-munká- ban is, a brigádmozgalomban is az előző év lezárásának értékelésének, az új év in­dításának, vállalások megté­telének időszaka. Jelentős tevékenységek ezek, hiszen termelési, gazdálkodási ered­ményeinknek mindig jelentős tényezője az üzemrészi és vállalati DH-akcióbizottsá- gok tevékenysége és a szo­cialista brigádjaink termelő és termelést segítő munkája, amelyre mindig — és jog­gal — számít a vállalat po­litikai és gazdasági vezetése. Takács György Mindenki várja a kará­csonyt. Ajándékot adni és kapni egyaránt nagy öröm. Lehet-e hát annál nagyobb öröm, mint egy új lakást kapni karácsonyra? Országit Péter, a cigaretta- gyártás fiatal műszakvezető- je számára aligha. Egy két- szoba-összkomfortos örök­lakás újdonsült tulajdonosa. — Három nappal az ünne­pek előtt kaptuk meg a kul­csot. Nagyon megörültünk. Eddig a szüleimnél laktunk. Lázas munkával fogtunk ne­ki berendezni a szobákat. Bútoraink már vannak. Fel­vettük a fiatal házasok köl­csönét. 30 000 forintot. Igaz, havonta ezer forintot kell törleszteni három évig, de így minden fontosabb dolgot megvehettünk egyszerre. — Gondolom, a kisszobát a fiad birtokolja. — Persze, az Peti birodal­ma. Nagyon boldog. Nyu­godtan hempereghet a sző­nyegen. Egyenletes meleg van mindenhol. Nem kell fél­tenünk, hogy megfázik. Ahol laktunk, hagyományos fűtés volt. Mindig zárni kellett az ajtókat. — Hogy vagy megeléged­ve a kivitelezéssel? Bár tu­dom, az ember ilyenkor nem vizsgál meg alaposan min­dent. örül, hogy iiégre benne lehet. — Egészen jól megcsinál­ták. Nagyobb hibákat nem fedeztünk fel. Tetszik a ta­péta és a szőnyegpadló is. — mondja vidáman. — A gard- robszobát már bepolcoztam. Nagyon jól el lehet helyezni így a ruhákat, a tisztítósze­reket, egyéb limlomot. — Ügy tudom, vállalati tá­mogatással kaptátok a lakást. Sokan kaptak még gyáriak? — Nem tudom. Valószínű. Csak a mi lépcsőházunkban négy dohánygyári lakik. Egy­más fölött. Bizonyára továbbra is ra­gaszkodnak a vállalatunknál a régi szokáshoz; a lehető­ségekhez mérten maximáli­san támogatni a fiatal háza­sokat lakásszerzésükben. Eb­ben az évben is 23-an kap­ták meg a vállalati támoga­tást. Ez a tény a gyáron kí­vüliekben osztatlan elisme­rést vált ki. — Mennyibe kerül a la­kás? — kérdezem. — Négyszázhatvanezerbe. De ebből elég sokat elenged­nek, és a befizetési összeg­nek is csak egyharmadát kel­lett nekünk fizetni, a többit a vállalat kölcsönözte. Búcsúzóul meghív maguk­hoz. Nézzem meg, feltétlenül hiszen ez már az ő lakásuk, otthonuk. Májusban jön a második baba is. Megkérdez­tem, kisfiú lesz-e vagy kis­lány? — Természetesen kislány — válaszolta magabiztosan. — Kisfiúnk már van. T. S. A Garantok bölcsője: Bergedorf Látogatás a Hauninál (Eger—Hamburg 1980. december) Van-e szó, melyet több­ször hallani a dohánygyár­ban, mint azt, hogy „Ga­rant”? Legfőbb szerszámunk, mint halászinak a háló, hen­tesnek a bárd. A Garantokat a hamburgi Hauni-gtépigyár gyártja. Elmentünk hát oda, ahol a Garantok — és a Maxok, a Cascade-ók, a vertikális kacsányozók — készülnek, azok a gépek, melyektől miiindeinnapi kenyerünk függ. Sokrates Hamburg­Bergedorfban 1980 utolsó hónapjában, annak is a nyolcadik napján, havas téli napon szállt le a hamburgi repülőtéren a 250 személyes „légibusz”, fedél­zetén az Egri Dohánygyár küldöttségével. Dr. Domán Lászlót, dr. Huszti Ferencet és, Sándor Andrást gépkocsi szállította Hamburg egyik déli elővárosába, a Grimm- masaillusztrációkát idéző, igazi északnémet városkába, Bergedorfba, a Hauni Werke Körber és Társa gépgyárba. Szép, vonzó látvány: han­gulatos, kertes-bokros terü­leten, mint egy külön kis városnegyed, terül el a gyár. Távolról sem rontja a vá­rosképet, sőt, inkább emel rajta. Hanem ami első pil­lanatban meglepi a látogatót, az a messzire látszó felirat a homlokzaton: „SEMMIT SEM TUDNI NEM SZÉGYEN, ANNÁL INKÁBB AZ, HA VALAKI SEMMIT SEM AKAR TA­NULNI. — SOKRATES”. Sokrates-idézet egy gép­gyáron? Itt mérnökök nem szégyellnek — és képesek — ókori görög filozófust idézni? No, lám! Két régi ismerős fogad, a külka.pcsoLatok két rokon­szenves, vezetője: a szelle­mes, kifogyhatatlan humorú Berndt Spanier és Helmut Carstens, aki nevében a kancellárt és a köztársasági elnököt egyesíti (még pi- kánsaíbban: az SPD-t és a CDU-t). Heten kezdték A vállalat alapítója, dr. Kurt A. Körber, Drezdából költözött ide. Már ifjan ez volt az alapelve: „Fejlesztési célunk neim az, hogy a tech­nika legkorszerűbb színvo­nalát elérjük, hanem az, hogy ezt mi diktáljuk”. Hat munkatársával együtt kezdte meg a munkát 1946-ban Bergedorfban; a gyár ma 2000 emberrel dolgozik és anyavállalata egy világszerte bevezetett ipari konszernnek, a Körber-csoportnak. öt vál­lalatot és hét fiókot foglal magában ez a csoport, az NSZK-ban, Londonban, az amerikai Richmond ban, Ró­mában, Zürichben, Brazíliá­ban és, Közóp-Ameirikában. A bergedorfi anyavállalathoz 1979 óta egy szerszámgép- gyár is tartozik, egy-két ut­cával távolabb, a Blohm- gyár. A bergedorfi vállalat pre­cíziós gépeket és főleg do­hányipart gépi berendeziése1- ket gyárt, újításaival mindig az élvonalban, állva a ver­senyt olyan óriásokkal, mint a Molins és az AMF-Legg. Legújabb innovációja a KDF-Resy-Protos- Compass kombináció, telje­sen automatizált, számítógé­pes vezérlésű filterescigaret- ta-gyártósor, mely egyszerre gyártja a filtert és a cigaret­tát — percenként 6000-et — és mindjárt gyűjtőcsomagok- ba is rakja. A Hansa-város szelleme Dr. Körber merész és prog­resszív terveihez, jól kivá­lasztotta a várost: Hambur­got. Hamburg a német törté­nelemben nagy jelentőségű szabad kereskedővárosok, a Hansa-városok egyike volt. Szabadságát megőrizte a vá­lasztófejedelmekkel és a po­rosz királyokkal szemben. Hagyományai között legje­lentősebb az, ami a szomszé­dos. Poroszországból olyany- nyira hiányzott: a demokrá­cia. Maisa liberális baloldal egyik fellegvára, a kancellár, Helmut Schmidt és az SPD választókerülete, ahol Stra- usst, a mai „bajor királyt” — a mai német reakció ele­ven jelképét — viharos el­lentüntetéssel fogadták. A falakon ma is látszanak a feliratok: „Állítsátok meg Strausst!” A hamburgi politikai ég­hajlat jól érezhető a Hauni — rövidítés: „Hamburger Universell” — belső mikro­klímájában, is. Nemcsak az előcsarnok és az igazgatósági épület ragyo­góan tiszta és elegáns. Az üzemcsarnokok is. A vállalat súlypontja, centruma, „sze­mei énye” a minden lehetsé­ges segédeszközzel felszerelt FEJLESZTÉSI ÉS KONST­RUKCIÓS RÉSZLEG. Ez fontosságban mindent megelőz. Meglepő újdonság­gal szolgálni — ez a válla­lat létalapja. Akik itt dolgoznak, nem­csak kivételes szaktudásuk­kal, tehetségükkel, lelemé­nyességükkel és merészsé­gükkel tűnnek ki, hanem vi­lágot átfogó látókörükkel is. Termelési programba csak olyan konstrukció kerülhet, mely a vevőnek jelentős ésszerűsítési és költségmegta­karítási előnyöket hoz, más­részt minden tekintetben jobb, mint amit abban a pillanatban a komkurrencia kínál a piacon. A fejlesztők nagyon sókat keresnek, de ezért nemcsak nagyon ko­moly munkákat, hanem vi­lágpiaci győzelmeket kell le­tenniük az asztalra. Nem csoda, ha a vállalat lelki egészségükre is vigyáz: ma­gas színvonalú vállalati szo­ciológusokat és pszichológu­sokat is alkalmaz. Nem véletlen, hogy a Ha­uni az egyik legbecsültabb beszerzési forrása a szovjet dohányiparnak is. Az ellenőrzés — munkaköri kötelesség A tervekből a tágas, vilá­gos, nagy rendben tartott üzemcsarnokokban lesz való­ság: Garantok, Maxok, Pro. tos-, illetve Compass-auto- maták, vágógépek. A csar­nokok között utcák,, melyek a Hauni-telephelyek és pia­cok nevét viselik: van Indo­nézia utca., Brazília utca stb. (Örtirónikus sóhaj: vajon lesz-e valamikor Eger utca is?...) A gépek numerikus és ál­talában számítógépes vezér­lésűek. A kikerülő munkada­rabok minőségét legelőször maga a gépkezelő munkás ellenőrzi. Az önellenőrzés do­kumentuma a pecsét: min­denkinek van saját nevét tartalmazó pecsétje. Egy-egy termőkre meghatározzák a mintavételi szabványt: mondjuk, minden tizedik darabot ellenőrizni kell. A gépkezelő elvégzi az ellen­őrzést, és nevével lepecsételi az ellenőrzött darabot. Ez munkaköri kötelesség; nincs külön minőségi bérezés, ön­ellenőrzés nélkül nem kap fizetést,. Menet közben figye­li ezt, és hia kell, segít a „futóeílenőr”; minden üzem­résznek van „minőségőre”, a szerelés, előtt a gyártásközi ellenőrzés, majd a végter­mék-ellenőrzés. A csarno­kokban az egyes részek fö­lött táblák lógnak a műve­zető nevével („felelősségi te­rület: Müller művezető”). A szerelőcsarnokokban, középütt, rács mögött a mű­szaki raktár. Az anyagnyil­vántartás számítógépes, a ki­vételezés rendkívül gyors és egyszerű. A munkások kék ruhában vannak, a minőség- eHehőröik barnában, a mű­vezetők fehér köpenyben. Egyműszakos az üzem, csak a fejlesztésnek „nincs munkaideje”, itt akár egész éjszaka is folyik a munka. A munkaidő kezdetét és vé­gét (meg az ebédiőt) kedves harangjáték jelzi. Ezek a Haumiiiharamgok, németül „Hauni-Glocken” — és ez a címe az üzemi lapnak is. Az oktatási központ A Hauni Werke vevőszol­gálata kivételes: megfelel a homlokzaton olvasható idé­zetnek. Egy egész épület csupa tanterem és tanmű­hely; gépek és berendezések, mint a készáruraktárban, de itt — oktatási célra. Sorsuk, hogy örökösen szétszereljék és összerakják őket. Ez a vállalat oktatási köz­pontja. Itt a vevővállalatok szak­emberei számára tartanak költségmentes tanfolyamokat, hogy ezeket a szakembereket a gépek szákszerű kezelésére, javítására és lehető legjobb kihasználására kiképezzék. Általában kéthetesek a tan­folyamok; Garant 4-, Com­pact-Cascade-, Max- és KDF- kurzusok, valamint elektro­technikai, szabályozástech­nikai és gyártógépadagolási tanfolyamok. Legújabban már a teljes Protos-Com- pass-rendszert is oktatják. A tanfolyamok elméletiek és gyakorlatiak: tartalmazzák a gépek felépítését, működés­módját, a funkcionális ösz- szefüggéseket, szét- és ösz- szeszerelést. zavarelemzést és zavarelhárítást, továbbá karbantartást. A tananyag sok nyelvre le van fordítva; most egyeztünk meg abban, hogy itt, az Egri Dohány­gyárban, elkészítjük a ma­gyar fordítást is. A tanárok valamennyien saját tapasz­talataikat adják át, német és angol nyelven. Ahol nincs ilyen nyelvtudású személy, ott tolmács szerzésében is se­gítenek. Egy-egy kurzus ma­ximális hallgatólétszáma hat. 1981-ben az Egri Dohány­gyár szakembered közül is részt vesznek néhányan egy ilyen Hauni-kurzuson, Berge- dorfban, Sándor András 2 dohánygyár

Next

/
Oldalképek
Tartalom