Egri Dohánygyár, 1980 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

fl uöröskeresztes műnkéről A levél, amit karácsony hetében hazára hozott a postás, jólesett! Nem mondom, hogy vár­tam már vagy azt, hogy kifejezetten számítottam rá, de azt sem állíthatom, hogy meglepett. Nem, nem lepett meg, mert már hagyománnyá válik — és meg kell hagy­ni, jó hagyománnyá —, hogy az esztendő végén a gazdasági és politikai veze­tés nevében a vállalat igaz­gatója köszönetét mond mindazon dolgozóknak, akik az év folyamán kifejtett munkájukkal átlagosan, Szocialista jogrendsze­rünkben a munkajog törvé­nyi szintű szabályozása első ízben 1967-ben — az indirekt gazdaságirányítási rendszer bevezetésével egyidejűleg — történt meg, az 1967. évi II. törvénnyel. Ez a jogszabály — a Munka Törvénykönyve — több, mint egy évtizeden át volt érvényben, lényege­sebb módosítás nélkül. A népgazdaságunk előtt álló fel­adatok megvalósításának elő­segítése, a törvény végrehaj­tása során szerzett tapaszta­latok és a jogrendszer álta­lános fejlődéséből adódó kö­vetelmények tették most szükségessé a munkajogi sza­bályok módosítását. Az új szabályok lehetőséget adnak a munkaerő-gazdálkodás ha­tékonyságának növelésére, fokozzák a dolgozók érdek- védelmét, lehetővé teszik a joganyag könnyebb áttekin­tését, megkönnyítik a jogal­kalmazást. VÁLTOZÁSOK Bár a törvényszöveget is érintő módosítás terjedelem­ben nem jelentős, — mind­össze tizennégy paragrafus ahhoz mégis sok, hogy teljes részletességgel valamennyit ismertessük, annál is in­kább, mert számos alacso­nyabb szintű jogszabály — a végrehajtási rendelkezések körében — szintén módosult. Célunk az, hogy e cikk ke­retei között, valamint a kö­vetkező havi számban meg­jelenő cikkben a legjelentő­sebb változások lényegéről adjunk áttekintést. I. Az általános rendelke­zések körében két lényege­sebb változás van. Megfogalmazza a törvény­módosítás — a Polgári Tör­vénykönyv szabályozásához hasonló tartalommal — a joggal való visszaélés fogal­mát. Eszerint „joggal való visszaélésnek minősül a jog gyakorlása, ha az a jog tár­sadalmi rendeltetésével ösz- sze nem férő célra irányul, különösen, ha a népgazdaság megkárosítására, a bírálat elfojtására, a dolgozók jogai­nak vagy törvényes érdekei­nek csorbítására, vagy ille­téktelen előnyök szerzésére vezetne.” A másik változás ebben a körben a munkajogi szabá­lyok rendszerét érinti. Vál­tozatlanul alapelv, hogy az elvi, központi jelentőségű kérdéseket továbbra is álta­lános jellegű jogszabály (törvény, törvényerejű ren­delet, kormányrendelet stb.j rendezze. A részletes szabá­lyozás a munkáltatók hatás­körébe tartozik. E körben a helyi szabályozás lehetősége bővült: a vállalati törvény­nyel összhangban említi a módosítás a vállalati szerve­zeti és működési szabályza­tot, mint munkaviszonyra vonatkozó szabályt. További bővülést jelent, hogy az olyan területeken (pl. intézmények­nél, ahol kollektív szerző­dést nem kötnek, a jövőben lényegében a kollektív szer­ződésnek megfelelő tartalmú munkaügyi szabályzat ren­dezi az e körben szabályo­zandó kérdéseket. KORHATÁR II. A munkaviszonnyal kap­csolatos szabályok közül je­A levél vagy azt meghaladó mér­tékben segítették a vállala­ti célkitűzések megvalósí­tását. Jólesett, hogy erőfeszí­téseimet észrevették, hogy számontartják munkámat. Jólesett, hogy nemcsak egy név vagyok a kimuta­tásban, egy szám a törzs­könyvi mutatóban, hogy nemcsak a kartotékon fel­jegyzett adataim, hanem elsősorban a munkám az, ami jellemez engem az 1138-as törzskönyvi szám mögött álló embert. lenleg csak azokat ismerte­tem, amelyek valami módon a dolgozói érdekvédelemmel kapcsolatosak. Ezek a követ­kezők : — A munkaviszony létesí­téséhez szükséges alsó kor­határt — a Nemzetközi Mun­kaügyi Szervezet által kidol­gozott nemzetközi egyez­ménnyel összhangban — a törvény 15 évre emeli fel. A törvény indokolása ezzel kap­csolatban arra mutat rá, hogy ez a felemelés egyéb­ként is megfelel a mai tár­sadalmi viszonyainknak. Je­lenleg az általános iskolát befejezők közül csak egy kis hányad nem tanul tovább, részükre — jogszabály külön engedélye alapján — tovább­ra is lehetővé teszik a 14. életévtől kezdődő foglalkoz­tatást. — A törvényes munkaidő a jövőben egységesen heti negyvennégy óra lesz. (Illet­ve bizonyos területeken en­nél természetesen kevesebb is lehet, ott, ahol a munka­végzés körülményei azt in­dokolják.) Ez a munkaidő — a végrehajtásra vonatkozó jogszabály szerint — a mun­kanapokra egyenlően vagy egyenlőtlenül osztható be, és lehetőség lesz rugalmas mun­kaidő-beosztásra is. — A napi pihenőidő — vagyis a munka befejezése és a másnapi munkakezdés közötti idő — az eddigi nyolc óráról 11 órára emelkedik. — Pontosítja a módosítás azt a korábbi szabályozást, mely szerint a dolgozó nőt éjszakai munkára gyermeke egy éves koráig nem lehet kötelezni. A módosítás meg­határozza a tilalom kezdő időpontját, mégpedig úgy, hogy ez a terhesség negyedik hónapja. — Az eddigi szabályok nem rendezték egyértelmű­en, hogy abban az esetben, (2.) A minőségért való felelős­ség megoszlása vállalaton belül: A minőség biztosítása vál­lalaton belül mindenkire ró feladatokat. A minőség biz­tosítása nem egyes szemé­lyek, vagy egyes szervek fel­adata, hanem komplex vál­lalati feladat. A minőségért való felelősség tehát megosz­lik, beosztástól függően vál­tozik és mindig azt terheli, aki a minőség biztosításából származó kötelességét nem teljesítette, vagy rosszul tel­jesítette és az neki felróha­tó. — Nézzük konkrétan ki, miért felel a minőséggel kapcsolatban. — Az IGAZGATÓ felelős­sége: A vállalat igazgatója anya­gilag, fegyelmileg és bünte­tőjogilag felelős a vállalat által gyártott termékek mi­nőségéért oly értelemben, hogy köteles: 1. a jó minőségű termékek gyártásának előfeltételeit biz­tosítani, 2. a műszaki ellenőrzés anyagi, tárgyi és személyi feltételeit biztosítani, Ha eddig talán munkám csak átlagosra is sikerült, — mert lehet, hogy többet is tehettem volna annál, mint amennyit tettem — ígérem, hogy ez évben job­ban fogok igyekezni. Min­denesetre én a magam sze­rény kis területén megte­szem a tőlem telhetőt, hogy a vállalat az 1980. évi cél­kitűzéseit — a nehezebb körülmények ellenére — teljesíteni tudja. És úgy vélem, hogy ezzel az elha­tározással nem állok egye­dül. I — B M — ha a dolgozót az anyagi fe­lelősség körében a vállalat kártérítésre kötelezte, terhe­li-e a tartozást kamatfizetési kötelezettség. A módosítást követően a kamatfizetési kötelezettség évi 5%-os mér­tékig fennáll. KÜLÖN IS — Végezetül egy olyan szabályról szólunk, amelyet ugyan nem maga a tör­vény, hanem annak egyik végrehajtási rendelete — a 17/1979. (XII. l.j MüM. sz. rendelet — szabályoz, de nagy gyakorlati jelentősége indokolttá teszi, hogy erre a figyelmet külön is felhívjuk. Nevezetesen arról van szó, hogy a jelen szabályozásig eltérő gyakorlat alakult ki abban a kérdésben, hány na­pig tartó igazolatlan távoliét miatt lehet a munkaviszonyt a dolgozó részéről jogellene­sen megszüntetettnek tekin­teni. Az említett jogszabály ezt a vitát oly módon zárja le, hogy „ha a dolgozó mun­kahelyén egymást követő hat munkanapon át igazolatlanul nem jelenik meg, munkavi­szonyát a munkáltató jogel­lenes kilépés címén az utolsó munkában töltött nappal megszűntnek tekintheti.” Mi­után azonban abban az eset­ben, ha a mulasztást a dol­gozó utólag kimenti, kérésé­re a munkaviszonyt helyre kell állítani, ezzel a lehető­séggel megfontoltan kell bán­ni a jövőben is. A következő számunkban a munkaerő-gazdálkodás ha­tékonyságát segítő szabá­lyokat, a fegyelmi és anyagi felelősséggel kapcsolatos sza­bályok változásait, valamint a munkaügyi viták intézésé­vel kapcsolatban bekövetke­ző módosításokat fogjuk is­mertetni. Dr. Jakab Gábor 3. a minőség vállalaton be­lüli általános helyzetét, a mi­nőségvédelmet és a műszaki ellenőrző szervezet • működé­sét rendszeresen ellenőrizni, 4. a minőség védelmével kapcsolatos büntető rendel­kezéseket, a kártérítési kö­telezettséget, valamint a tár­sadalmi tulajdon védelméről szóló rendelkezéseket ér­vényre juttatni. A FŐMÉRNÖK felelőssé­ge: A főmérnök felel a jó mi­nőségű termelés biztosításá­ért, melynek érdekében kö­teles : 1. a gyártást úgy szervez­ni, hogy az biztosítsa a jó minőségű termékek előállí­tását, 2. a termelésben a kiadott technológiai utasításokban előírt technológiai fegyelem betartását biztosítani, 3. a gépek és termelő be­rendezések olyan állapotban tartásáról gondoskodni, hogy azok biztosítsák a jó minő­ségű termék gyártását, 4. a termék minőségét meghatározó1 előírásokat és a megfelelő műszaki ellenőr­zési utasításokat kidolgoz­tatni a konstrukciós és tech­December hónapban a Vö­röskereszt Szervedet is ösz- szegzést készített az elvég­zett, sokrétű munkáról. Bevezetésként Kiss Mihály- né a vállalat vöröskeresztes titkára szólt a szervezet he­lyéről és szerepéről társa­dalmunkban. Értékelve az 1979-es évet a következőket hallottuk: — Vállalatunknál 25 fő végzett elsősegélynyújtó tan­folyamot. — Szülők iskolája tanfo­lyam megtartása. — Gyermekév tiszteletére védnökséget vállaltak a ta­nuló ifjúság részére megren­dezett elsősegélynyújtó váro­si verseny felett, mely a vál­lalatiunknál került megren­dezésre. Az 1979. évi szociális ter­vünk közel 3%-os túlteljesí­tése várható. A tervezett 4,1 millió forinttal szemben 4,3 millió forint lesz a felhasz­nálásúnk. Az előbb említett rövid ér­tékelés azt mutatja, hogy vál­lalatunk az elmúlt évben is fokozott figyelmet fordított dolgozói szociális ellátásának javítására, bővítésére. Két­ségtelen azonban, hogy gaz­dálkodásunk a múlt évi, s méginkább holnapi — fel­tételei között nem volt és nem lesz könnyű a szociális fejlesztés. Mégis új szociális fejlesztés indul vállalatunknál, a szo­ciális épület rekonstrukciója. nológiai szervekkel a műsza­ki ellenőrzési szerv bevoná­sával. Üzemvezető, művezető, cso­portvezető felelőssége: Az üzemvezető, művezető és a csoportvezető felelősek a vezetésük alá tartozó ter­melési részleg termékeinek minőségéért oly értelemben, hogy első fokon felelősek a gyártmány és gyártási doku­mentációkban foglaltak (azaz a technológiai fegyelem) be­tartásáért. Ennek érdekében kötelesek: 1. a dolgozókat a gyártási dokumentációnak megfelelő munkamódszerekre kioktat­ni, 2. a dolgozók munkavégzé­sét ellenőrizni, 3. a termelési részlegük területén az ellenőrzés fel­tételeit biztosítani, a mű­szaki ellenőrzés dolgozóit tá­mogatni, 4. szaktudásukkal, tapasz­talataikkal elősegíteni a ter­melés minőségi színvonalá­nak emelését, 5. a műszaki ellenőrök ál­tal feltárt hibaokokat meg­szüntetni és a selejtes gyár­tást leállítani. — „Fiatalkorúak alkoholiz­musa” címmel előadás hang­zott el. — Vércukorvizsgálat, vér- nyomásmérés, hallásvizs­gálat, valamint nyálkahártya­vizsgálat. — Szocialista brigádok hat­hatós segítségnyújtása (Szoc. Otthon, iskolák, csökkent munkaképességűeknél, stb.) — Véradás szervezés má­jus és november hónapban. Az év folyamán összesen 214 fő adott vért, 68 liter meny- nyiségben. Igény merült fel az elkö­vetkezendő években a taglét­szám növelésére, különösen a KISZ-fiatalok köréből. Kevés a KISZ-fiatalok vér­adásnál való részvétele. — A Vöröskeresztes szer­vezet és a helyi Polgári Vé­E körülmény már 1979. év­ben is komoly feladat meg­oldása elé állította a válla­lat vezetését, az étkezde, az óvoda, majd bölcsőde ideig­lenes kitelepítése és a nor­mális üzemeltetés biztosítá­sa. Elmondhatjuk, hogy e nehézségeket sikeresen meg­oldottuk. , Az 1980. évi szabályzók életbeléptetése nem jelenti okvetlenül azt, hogy a szo­ciális kiadások pénzügyi for­rásainak jelentős csökkenté­sével kell számolnunk. Mi feltétlenül bízunk ab­ban, hogy a dolgozók mun­ka- és életkörülményeinek elért színvonalát biztosítani tudjuk. — Az igazgatóval együtt a többi felsorolt vezető beosz­tású dolgozó is anyagilag, fegyelmileg és büntetőjogi­lag felelős a minőségért. A felsorolt feladatok és felelős­ségek csak a legfontosabbak, mert ezen kívül még számos felelősség és kötelesség há­rul rájuk a minőséggel kap­csolatban. Természetesen a minőség­gel kapcsolatban nemcsak a felsorolt vezető beosztású dolgozóknak van feladatuk és felelősségük, hanem mind­azoknak a vezető és nem ve­zető beosztású dolgozóknak is, akiknek munkaköre a gyártás irányítására, magá­ra a gyártásra és bármilyen vonatkozásban a gyártás elő­készítésére kiterjed. Mind­ezekre a vállalati dolgozók­ra nézve általánosan érvé­nyes az, hogy mindegyikük felelős a 'saját munkaterüle­tén belül az általa elköve­tett mulasztásért, helytelen utasítás kiadásáért, vagy nem megfelelő munkavégzésből adódó minőséghibáért és a keletkezett selejtért, illetve selejtkárért! — Bukucs — delem között a munkakap­csolat igen jó. Néhány gondolat az 1980- as évre a munka tervről: — Előadások szervezése (Vírusos, influenzás megbe­tegedések. Daganatos megbe­tegedések megelőzése. Mun­kahelyi ártalmak, stb.) — Terhes anyák fokozott védelme. — KISZ-tagságnak filmve­títés felmérés alapján. — Szocialista brigádoknak (Idősek gondozása, szoc. ott­hon patronálása) — Egészség- és családvé­delem. — Üjságba felvilágosító cikkek írása. 1981-ben 100 éves a Ma­gyar Vöröskereszt, szívesen venné a szervezet, ha olyan szervezeti tagok jelentkezné­nek, akik 25—30 éve segítik a szervezet munkáját. 10-szeres véradóknak és aktíváknak Jászi Gusztáv igazgatóhelyettes jutalmakat adott át, akiknek csak gra­tulálni lehet. Ahhoz, hogy egészségünk, környezetünk az igényekhez megfelelően alakuljanak, az elkövetke­zendő időkben is a szerve­zet minden egyes tagjának, kinek-kinek a saját posztján odaadó munkával kell hoz­zájárulni. A munka szerinti elosztás elvének gyakorlati keresztül­vitele, a jó értelemben vett anyagi ösztönzés ereje olyan tényezők, amelyektől a ter­melékenység, a hatékonyabb munka növekedését várjuk. Azt várjuk, hogy bővül­jenek a vállalati alapok, nö­vekedjen a nemzeti (vállala­ti) jövedelem, s így legyen több a szociális célokra for­dítható összegek forrása is. Szociálpolitikai tenniva­lóink között az életszínvonal megszilárdításának további emelésének alapvető felté­tele, hogy az eddiginél job­ban oldjuk meg a gazdasági építőmunka feladatait — ol­vashatjuk pártunk XII. kongresszusának, irányel­veiben is. Az üzemegészségügy terü­letén feladatunk a betegsé­gek megelőzése, a munkahe­lyi, környezeti ártalmak csökkentése, megszüntetése, egyszóval az egészségügyi kultúra emelése. Fokozott figyelemmel kell kísérnünk és csökkenteni kell azoknak a számát, akik az általános iskola nyolc osztályát nem végezték még el. Gyorsítani, gyarapítani kell dolgozóink műveltségét,' különös tekintettel a mun- /kások és fiaitalok művelődé­sére. A természettudomá­nyok, a műszaki és társadal­mi kérdések iránt az érdek­lődést jobban fel kell kelte­ni és a megnövekedett ér­deklődést magasabb színvo­nalon ki kell elégítenünk. A szabadidő hasznosítását fontos kérdésként kell kezel­nünk, mert ez nagy szerepet játszik a szellemi képessé­gek megőrzésében, az önte­vékenység fejlesztésében a személyiség formálásában. Az 1980. év szociális célki­tűzéseinek tükröznie kell a vállalat kollektívájának jo­gos igényeit, mert annál több az esélye annak, hogy akik azt javasolták és magukénak fogadják el, biztos gondos­kodni fognak a megvalósí­tásról is. — Jászi Gusztáv — igazgatóhelyettes A Munka Törvénykönyvének módosításáról Gondolatok a minőségről Szociális ellátásonk, lehetőségeink

Next

/
Oldalképek
Tartalom