Egri Dohánygyár, 1980 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1980-01-01 / 1. szám

I SZOCIALISTA BRIGÁDOK Áf társadalmi tulajdon védelmében 1979. november 14-én a Mátraaljai Szénbányák Trösztje gyöngyösi központ­jában Pálinkás Ferenc rend­őr-vezérőrnagy, a Heves me­gyei Rendőrfőkapitányság vezetője tartott előadást a megye bűnözési helyzetéről és a társadalmi tulajdon vé­delméről, ezen a területen jelentkező feladatokról. A tanácskozás célját ab­ban jelölte meg, hogy ezzel lehetőség nyílik a társadalmi összefogás erősítésére, a dol­gozók alkotó kezdeményezé­seinek megvalósítására, és a fokozottabb részvállalásra, a közrend és a társadalmi tu­lajdon védelmében. A szocialista magatartás­nak társadalom formáló ereje van, mely messzeme­nően a közösség érdekének szolgálatában áll, növeli a közéleti aktivitást minden területen, így a bűnözés meg­előzésében is. Miután a szocialista építés idején a szocialista tudat nem fejlődik együtt a gazda­sági eredményekkel, így a társadalomellenes magatar­tásnak megvannak és még sokáig meg lesznek a kiváltó okai. A bűnözés ezen belül a társadalmi tulajdon elleni vétség társadalmi jelenség, így érdemes minél többször foglalkozni vele. A legfontosabb motiváció a közömbösség — kivéve, ha személyi tulajdon ellen irá­nyul —, valamint az egyéni, illetve csoportérdekek el­sőbbsége a népgazdasági ér­dekkel szemben, a harácso- lás, melyek sokszor rosszal­lás helyett együttérzéssel ta­lálkoznak. A társadalmi tulajdon el­leni vétség évente körülbelül 5 millió forint kárt okoznak a népgazdaságnak, és a ten­dencia emelkedést mutat. Itt nem az összegszerűség nagy, hanem az ilyen bűn- cselekményben részt vettek száma. Ezekre az esetekre általá­ban az alkalomszerűség jel­lemző, de a mai magasan szervezett gazdálkodásnál előfordulnak hosszabb ideig elkövetett bűncselekmények is. A bűnözés növekedésének megállapítása, illetve csök­kentése minden dolgozónak érdeke és feladata. Itt jelentkezik a szocialista brigádok egyik fontos fel­adata, a szocialista tudat ki­alakítása, tudatformálás. Közismert dolog, sajnos gyakorlat nálunk is, hogy nem kellő rosszallást vált ki egy elkövetett lopás, nem minden esetben büntetünk példásan és igen sokszor csak megmosolyogjuk. A bri­gádok elbírásánál sem vesz- szük figyelembe ennek sú­lyosságát és társadalomelle­nes megnyilvánulását. Sok brigádvállalásban csak for­mális szerepet kap a társa­dalmi tulajdon védelme. Ha társadalmi tulajdonról és annak megkárosításáról beszélünk, nagyon sok em­berben csak az eltulajdoní­tás képe jelenik meg, pe­dig ez sokkal tágabb foga­lom. Ide kell, hogy tartoz­zon a pazarlás, rongálás, szándékos vagy akaratlan gondatlanság a társadalmi tulajdon kezelésében. Ezért nem elég csak a lo­pásra koncentrálni, hanem a fentebb említett esetekre is. Nemcsak a büntetés fokozá­sát, hanem az elkövetés megelőzését is szem előtt kell tartani. Az új évben új vállaláso­kat teszünk. A megnövekedett gazda­sági feladatok mellett na­gyobb gondot fordítsunk a közös munka eredményei­nek megőrzésére, bátrabban, szocialista ember módjára lépjünk fel a társadalmi tu­lajdont károsítókkal szem­ben. Mi, szocialista brigád­tagok személyes példával járjunk elől, mert ez többet ér minden üres szócséplésnél. Veres Jánosné DH-program 1980-ban Események - képekben Nahóczki István 5 éves kiváló munkásőr tevékenységéért emlékérmet, a szocialista munkaversenyben elért tel­jesítményéért dicsérő oklevelet kapott, amelyhez a vállalat igazgatója pénzjutalmat is adott. Az ifjúsági fórum résztvevőinek kérdéseire dr. Domán László igazgató adott választ. A vállalati DH Akcióbi­zottság 1979. decemberi ülé­sén vitatta meg és fogadta el vállalatunk 1980. évre szóló DH-programját. A program megállapítja, hogy termelési feladatainkat maradéktalanul teljesítet­tük és a vállalt 60 millió filteres cigaretta túlgyártás- sal szemben, több mint 300 millió darab filteres cigaret­tával teljesítettük túl a ter­vezett mennyiséget. Főbb mutatók vonatkozásá­ban 187 q dohány-megtaka­rítással szemben 710 q do­hányanyagot sikerült meg­takarítani, ami az 1978. év­hez viszonyítva 1,4%-os megtakarítást jelent. A gyár­tási selej tcsökkentés terüle­tén a bázishoz képest mint­egy 0,5%-os emelkedés mu­tatkozik, melynek oka a gyártmányszerkezetben bekö­vetkezett változás. Azonban a DH-program arra hívjá fel a figyelmet, hogy a jö­vőben ezen a területen is maradéktalanul teljesíteni kell a kitűzött célt. 1979-ben a termelés és termelésfejlesztés területén végzett tevékenységben ki­emelést érdemel a 120 mm-es filterrúdra való áttérés fel­tételeinek megteremtése, va­lamint az acetát filterrúd gyártásának helyi megvaló­sulása. A program elemzi a Vál­lalati DH Akcióbizottság 1979. évi munkáját. Többek között megállapítja, hogy a VDHAB munkatervének megfelelően rendszeresen vé­gezte munkáját és az év ele­jén végrehajtott személyi változások — a testület ösz- szetételében — javították a döntéselőkészítési munka színvonalát. A VDHAB eredményesen folytatta azt a gyakorlatot, hogy lényeges kérdések na­pirendre tűzésekor azt együttesen vitatja meg az illetékes üzemrész DH Ak­cióbizottságával. így került sor együttes ülésre: — a filtergyártási DH Ak­cióbizottsággal, ahol a 120 mm-es filterrúdra való átál­lás, illetve annak tapaszta­latai kerültek megvitatásra, — a szivarágazat DH Ak­cióbizottságával, mely ülés egyik napirendje a hevesi dohányválogatásra való fel­készülés volt, — a műszaki osztály DH Akcióbizottságával, ahol kö­zösen került megtárgyalásra a nyári nagykarbantartás előkészítése és végrehajtása, a tanulságok leszűrése, majd a jövőbeni feladatok megha­tározása. Ez évben is sikeresen al­kalmaztuk azt a jól bevált kezdeményezést, hogy össze­tett feladatok megoldására teameket (munkacsoportokat) hoztunk létre. Az üzemrészi DH Akció­bizottságok munkáját érté­kelve a DH-program megál­lapítja, hogy az üzemrészi DH Akcióbizottságok többsé­ge 1979-ben eredményesen oldotta meg az 1979. évi DH-programban és saját programjukban kitűzött fel­adatokat. A vállalati DH-program részletesen tartalmazza a ter­melési, a minőségfejlesztési, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Mivel más meg­világításban a munkatársak előtt ezek már részben is­mertek vagy ismertetésre ke­rülnek, ennek leírásától el­tekintek. A beruházási és fejlesztési célkitűzések közül meg kell említeni, hogy rendkívül fon­tos feladat a szociális épület felújításának időarányos tel­jesítése. A termelési felada­tok megoldása érdekében ha­táridőre végre kell hajtani a Müszinttervben foglalt fel­adatokat. Ezek közül néhány kiemelt feladat: — cigarettagyártó és ciga­rettacsomagoló gépek üzem- biztonságának fenntartása, — az energia zavartalan biztosításához a vízlágyító és gáztalanító felújítása, — a cigarettaelőkészítés gőzhálózatának felújítása, — a cigarettaelőkészítési gépek üzembiztonságának to­vábbi fokozása, — napirendre kell tűzni a filtergyártás korszerűsítését is. Az anyagköltségek alakulá­sa jelentősen befolyásolja a vállalati eredményt, ezért 1980-ban célunk az anyag- gazdálkodásban rejlő lehető­ségek fokozottabb kihaszná­lása — állapítja meg a válla­lati DH-program. Ennek ér­dekében a realitásokat figye­lembe véve továbbra is tö­rekedni kell az import anyag felhasználásának csökkenté­sére. E téma rendkívüli fontos­ságára való tekintettel alkal­mazni kell a reacioteam vesz­teségfeltáró módszert is. A vállalati DH-program nagy gondot fordít az élő­munka hatékonyságának nö­velésére. Részletesen elemzi az 1979. évben ezen a terü­leten végrehajtott intézkedé­seket és azt, hogy a vállala­tunknál folyó szervezetfej­lesztési tevékenység kereté­ben eddig is nagy gondot fordítottunk a termelékeny­ség, s így az élőmunka ha­tékonyságának növelésére. Ennek kapcsán a program áttekinti, hogy az utóbbi években hogyan alakult vál­lalatunk létszám helyzete. Megállapítja, hogy 1975-ben 6,3 millió db filteres cigaret­tát 1106 fő átlaglétszámmal állítottuk elő, növekvő ter­melés mellett 1979-ben a lét­szám 1062 főre csökkent. Erédménynek könyvelhető el az is, hogy míg 1979. I. negyedévben a termelés terü­letén jelentős létszámgondok voltak, az év végére ez mér­séklődött, illetve megoldódott úgy, hogy a termelő létszá­mot mintegy 30 fővel sike­rült növelni belső átcsopor­tosítással. A program részle­tesen tartalmazza a munka­erő hatékony foglalkoztatása területén a feladatokat is. Az elkövetkezendő évek­ben a gazdaságpolitikai mun­ka fő irányát továbbra is a társadalmi termelés haté­konyságának erőteljes növe­lése, az önköltség csökkenté­se, a minőség és a munka­erőgazdálkodás javítása ha­tározza meg. 1980. január 1-től a koráb­bihoz képest módosul a vál­lalati jgvedelemszabályozás, a vállalati bérszabályozás, va­lamint a részesedési alap felhasználásának szabályza­ta. Az új szabályozók a fent említett társadalmi célkitű­zések gyorsított megvalósítá­sára ösztönöznek. Az életbe lépő új szabá­lyozók vállalatunktól is azt követelik meg, hogy az élő­munka hatékony foglalkoz­tatására (a hatékonyság nö­velése érdekében) további in­tézkedéseket tegyünk. Vállalatunk politikai és gazdasági vezetésének az a törekvése, hogy azok a dol­gozók és kollektívák, akik a vállalat célkitűzéseit mara­déktalanul magukévá teszik, becsülettel kiveszik részüket a feladatok megoldásában, többet vállalnak az eddigiek­nél, nagyobb jövedelemben részesüljenek. A DH-program tartalmaz­za az üzemrészi DH Akció­bizottságok és szocialista bri­gádok munkáját segítő aján­lásokat, melyek az alábbiak: Az üzemrészi DH-akcióbi- zottságok számára: Értékeljék az 1979. évi munkát: — a DH-program teljesí­tése szempontjából, — az üzemrészi DHAB-i tagok tevékenységét, meny­nyiben járultak hozzá a fel­adatok megoldásához, mi­lyen a kapcsolatuk a terület többi dolgozójával, — hogyan tölti be az ak­cióbizottság a terület „törzs­karának” szerepét, ill. meny­nyiben segíti az egyszemélyi vezetést a döntéselőkészítés­ben, — értékeljék a kapcsolódó területek egymás közötti együttműködésének színvo­nalát, — a termelési tanácskozá­sok új rendjét. Feladatként tűzzék ki: — az 1980. évi vállalati DH-program célkitűzéseinek területükre vonatkozó vég­rehajtását, — a vállalati DH-program megállapításait, célkitűzése­it felhasználva a terület sa­játosságainak megfelelően készítsék el 1980. évi üzem­részi DH-programjukat, — készüljenek fel az ÜDHAB újraválasztására, — kapjon nagyobb teret az újra való törekvés, a fej­lesztésre irányuló igény. A szocialista brigádok szá­mára: — legyen követelmény a szocialista brigádok, s min­den dolgozó felé a fegyel­mezett, példamutató minősé­gi munka, — bátran kezdeményezzék a feladatát nem teljesítők felelősségrevonását, — használják ki a közös­ségbe rejlő nevelő, kezdemé­nyező erőket, — segítsék az újító, a munkavédelmi tevékenysé­get, váljék igénnyé a mun­kakörülmények állandó ja­vítása, a munkafeltételek mind jobb biztosítása, — törődjenek többet az új munkavállalókkal, töreked­jenek arra, hogy a felgyü­lemlett jó ismereteket, ta­pasztalatokat minél előbb át­vegyék, elsajátítsák. Vállalatunk politikai és gazdasági vezetése kéri vala­mennyi szocialista brigádot, azok minden tagját, vala­mennyi üzemrészi DH Ak- cióbizottsági tagot, a vállalat valamennyi vezetőjét, veze­tési szinttől függetlenül, hogy vállalásaival, annak maradéktalan teljesítésével, a mindennapi rendszeres, hatékony és minőségi mun­kával segítse elő a vállalati DH-program eredményes megvalósítását. Kocsis József, DH-titkár A vöröskeresztes aktívák a decemberben megtartott tag­gyűlésen vitatták meg az elmúlt évi tevékenységet és az 1980. évi feladatokat. Az év első és fontos eseménye volt, hogy 1980. január 2-án reggel 6 órakor megkezdődött az ez évre tervezett 6,7 mil­liárd db cigaretta gyártása. DOHÁNYGYÁR 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom