Egri Dohánygyár, 1978 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1978-03-01 / 3. szám

Munkásszemmel: A mu n] kai iel Iv: pro! A émá król Táppénzesek és táppénzek A változó igényekhez al­kalmazkodva gyárunk bőví­tette a termékek választékát, természetesén megújított technológiát alkalmazva. Ma már nem különösnek ható epizód a DH-akcióbizottság és az üzemrész dolgozói kö­zötti kapcsolatok, sőt ezek a tevékenységek teszik lehető­vé az előttünk álló feladatok teljesítését, ill. végrehajtá­sát. A dolgozók többsége megérti, hogy csak tudatos munkával érhetünk el célt és osztani csak onnan lehet, ahol több van. A dolgozókat, közérzetüket azonban a munkahelyen sok tényező befolyásolja. Ha munkakörülményeiket jónak is tartják, sok olyan dologért bosszankodnak, ami elveszi vagy csökkenti kedvüket a mindennapi becsületes mun­kától. Több munkatársam­mal elbeszélgetek és érde­mes odafigyelni arra amit problémaként —, de csak egymásközt — felvetnek. Munkatársi kapcsolatok, munkák elosztása, természet­beni juttatások stb... Az egymásközötti— a dol­gozó és a dolgozók közötti — kapcsolatok nem éppen hibátlanok. Egyesek közöm­bösek a munkahelyen egy­mással szemben, — termé­szetesen tisztelet a kivétel­nek —. Ezeket az embereket csak a több fizetés érdekli, magukba zárkózottak. Má­sok foglalkoznak olyan kér­désekkel is, ami már túlnő az egyéni érdekeken, s ezek vannak többen. Mindkét csa­patból több dolgozó felvetet­te a természetbeni juttatás problémáját. Sérelmesnek tartják, hogy amit termel­nek, előállítanak abból ők Ismét előbbre léptünk (Folytatás az 1. oldalról.) Rózsa Lászlóné a vállalati KISZ-bizottság nevében kö­szöntötte a taggyűlés rész­vevőit és mondta el vélemé­nyét a beszámolóról. Kérte, hogy a pártszerve­zet az eddigiekhez hasonlóan irányítsa és segítse a KISZ munkáját és Ígéretet tett ar­ra is hogy az egész KlSZ-tag- ság fiatalokhoz méltó lelke­sedéssel vesz részt a felada­tok végrehajtásában. Bárdos Józsefné SZB-tit- kár a szocialista brigádok munkáját eredményeit vá­zolta, elsősorban abban az összefüggésben, hogy ez a munka hogyan járul hozzá a cselkvési program végrehaj­tásához. Kiss Ferenc a III-as alap­szervezet területén folyó munkát ismertette, különös hangsúllyal arra a tényre, hogy ezen az alapszervezeten múlik döntően a kooperáció­ban végzendő Hevesi-do- hányválogatási munka sike­res beindítása és lebonyolí­tása is. Valamennyi hozzászóló ér­tékesnek és hitelesnek, a té­nyeket reálisan rögzitőnek tartotta a beszámolót, meg­felelő iránymutatónak a ha­tározati javaslatot és alapos­nak a cselekvési progra­mot. Valamennyi dokumen­tumot elfogadásra ajánlot­tak. A taggyűlés ezekután egyhangúlag elfogadta és ha­tározattá emelte a javaslatot. A taggyűlés érdemi mun­kájának befejeztével rövid, de kellemes feladatoknak tett eleget Kocsis József elv­társ. A párt tagjainak, közü­lük Csiffáry Tamás energe­tikus a Munkásőrség Orszá­gos Parancsnokságának ki­tüntetését, Nahóczki István elvtárs és Szécsi Istvánná elvtársnő pedig a Munkásőr­ség Városi Parancsnokságá­nak elismerő oklevelét ve­hette át. A taggyűlés Szanyi Nagy Mihály zárszavaival ért vé­get, s a számvetés után újult erővel folytatódhat az 1978. éves munka, a feladatok megoldása, a kitűzött célok elérése. a- a­nem kaphatnak. Ebben az esetben a cigarettáról van szó. Más vállalatoknál az élelmiszeriparban — kb. 70 százaléknál —• a dolgozók, kevés ellenérték befizetésével természetbeni juttatás címen kapnak abból a termékből amiért izzadva megdolgoznak minden hónapban. Régebben gyárunkban is volt ilyen cigarettajuttatás. Most pedig csak a belső fogyasztás megoldott, a kül­ső nem, de van aki vállalja a kockázatot, prémium elvo­nást, stb. Nem egészséges dolog ez így, ezt érzi a dolgozó is, de aki dohányzik annak oda­haza is kellene. A másik ré­sze az ügynek, hogy sok visszaélés történik a társa­dalmi tulajdon kárára. Ennek a beteg helyzetnek kellene véget vetni, mégpe­dig úgy, s ez sok dolgozó ké­rése, hogy minden hónap vé­gén kapnánk 30 doboz ciga­rettát. Anyagilag a gyár és dolgozók így még jobban jár­nának, mert eddig esetleg „aki mer, az nyer” alapon ment a dolog, s ez senkinek sem jó. Tudjuk, vagy legalábbis gondoljuk, hogy jogszabá­lyok szabályozzák az ilyen kérdéseket, de a szabályokat is emberek alkotják az em­berekért. Ezért a helyzet felmérése és a dolgozók e problémájá­nak megoldása mindenkép­pen javítaná a helyzetet, és talán a kollektíva részéről is nagyobb figyelmet és más megítéltést kapna a társadal­mi tulajdon védelmének kér­dése. Balázs Béláné támaszponti ellenőr TERMELÉS, TERMELÉKENYSÉG Két hónap adatai állnak rendelkezésre és azok bizta­tóak. Filteres cigarettából 1 158 millió darabot állítot­tunk elő és ez a bázishoz 103.5 % a tervhez 101,9%. Szivarból 6,0 millió darabot termeltünk s ez a bázishoz 127.6 %. Gyártmányaink ér­téke netto termelői áron 178 miliő Ft, s ez a tervezetthez 102,4 %-os teljesítést jelent. A termeléshez a tervezettnél kevesebb létszámot használ­tunk fel. Az egy főre jutó termelési érték 162,263 Ft, ami a tervezetthez 102,4 %. A fedezettség a tervezetthez viszonyítva 100 %-os. BÉRFEJLESZTÉS 1977. évre 5 %-os bérszín­vonal-növekedést tervezhet­tünk tröszti koordinációban. Ennek keretében március 1- től 5 %-os alapbérfejleszté­sen kívül, a fizikai és nem fizikai állománycsoportban egyaránt kiadjuk a kategória alsó határ eléréséhez szük­séges összeg felét. A másik felét pedig majd a követke­ző évi bérfejlesztéskor. Így módot nyújtunk arra, hogy a rendelet szerinti határidőben minden dolgozónk elérje a kategória alsó határát. Fel­újítottuk a jól bevált decent­ralizált keretprémium-rend- szerünket, kifejezetten mi­A februári influenzajár­vány okozta nagyobb megbe­tegedések, az év eleji új táp­pénz megállapítás, no meg a táppénzes időre járó nyere­ség, mind-mind olyan kérdés, amely mostanában sokakat érint. Ezért kerestük fel Bu- cholcz Ferencné társadalom- biztosítási ügyintézőt, hogy tájékoztasson benőnket ezek­ről a kérdésekről. A társadalombiztosítási ügyintézőknél az év első két hónapja mindig csúcsidő, a rendszeres munkák mellett [Ugyanis ilyenkor folyik az előző évi táppénzkigyűjtés a nyereséghez, az I. félévi pyugdíj előkészítés és ehhez jön még a járvány miatt megnövekedett ügyfélforga­lom. Azok a változások, ame­lyek 1977. január 1-vel lép­tek életbe nagyobb zökkenők nélkül folytak a gyakorlat­ban. A 3 napos táppénzeket pl. a vállalat saját költsége terhére kell, hogy fizesse, s mint ilyen ez nyereségcsök­kentő tényező. Nálunk ez gyakorlatilag nem volt je­lentős, egész évben összesen nem érte el a 30 ezer forin­tot. A megbetegedéseket illető­en a statisztika nem mutat nagyon kiugró eltéréseket — az éves átlag 1977-ben 7,9 százalék volt —, de érdekes, hogy az átlaghoz képest nemcsak a téli hónapokban jelentkezik a táppénzesek 10—12 százalékos növekedé­se, hanem július—augusz­tus hónapban is. Ez annak következménye, hogy míg tél végén általá­ban az influenzajárvány, addig a hűvösebb, esősebb nyárvégeken az izületi és rheumatikus megbetegedések emelik meg a táppénzesek arányát. A táppénzesek betegség­megoszlását tekintve: a moz­gásszervi és az utóbbi időben a különböző idegi megbete­gedések állnak az élen. Csök­kent viszont a veszélyeztetet1 terhesség miatt kifizetett táp­pénz, ami az orvosi ellátás és az üzemi munkakörülmények együttes javulásának az eredménye. nőség- és hatékonyságjavítá­si célzattal. A továbbiakban megfontoltan és takarékosan kell a bérünkkel gazdálkod­nunk, hogy betarthassuk a tervezett bérszínvonalat. Mindenesetre, főként devi­zamegtakarításra alapozva benyújtottuk pályázatunkat bérpreferenciára. Annak sorsáról azonban bizonyosat, az eddigi tapasztalatok sze­rint, csupán augusztus körül tudhatunk. Az viszont már most elmondható, hogy az alapbérfejlesztésre kiadott összeg az eddigi legmaga­sabb. MUNKA VERSENY, BRIGÁD­MOZGALOM — Véget ért szocialista brigádjaink éves beszámolói­nak sorozata. A rendkívül színvonalas beszámolókban a vállalások teljesítéséről ad­tak számot. így aztán megnőtt a gond, hogy a sok jó teljesítésből hogyan válasszuk ki azt a — rendelet szerinti korláto­zás miatt — csupán három brigádot, mely elnyeri a Vál­lalat kiváló brigádja kitün­tetést. — A filterrúdgyártási szo­cialista üzemrész majd több brigád felhívására, munkás­gyűlésen csatlakoztunk a Láng Gépgyár kezdeménye­zéséhez. Munkaversenyünket A kisgyermekes anyák minden évben kimerítik a 30 ill. 60 napos évi táppén­zes keretet. És azt hiszem vállalatunk­nál az ügyfélellátás színvona­lát jól mutatja többek között az is, hogy az ügyintézők a 30 napot kimerített anyu­kákkal elbeszélgetnek és amennyiben a család körül­ményei indokolják a Társa­dalombiztosítási Igazgatóság felé folyamatba helyezik a további táppénz iránti kérel­met, ami maximum évi 60 napig mehet. Ezt a lehetősé­get — fizetésnélküli szabad­ság helyett — az elmúlt év­ben például a megye összes vállalata közül az Egri Do­hánygyárban használták ki, ill. kapták meg legnagyobb mértékben. 1977. január 1-től válto­zott a táppénzelszámolási rendszer — erről egyébként Bucholczné a művezetői ér­tekezleten is részletes tájé­koztatást adott: — a keresetnél a betegsé­get megelőző évre járó kere­setet.; — a prémiumnál a január 1. és december 31. kifizetett prémiumösszeget; — jutalomnál 30 napon aluli betegség esetén a jutal­mat nem veszik figyelembe, 30 napon túl igen, s akkor, ha a betegség folyamatos, utólag a betegség első nap­jától számfejtik. Tehát: a béreknél például egy január 27—i pótkifizetés is az előző évi bérhez számít, de a prémiumnál pl. az 1977. évre 1978. jan. 3-án kifizetett összeget már csak az 1978-as évre lehet figyelembe venni, mint táppénzalapot. A táppénzes állomány utá­ni nyereségrészesedést a vál­lalat kolletkív szerződése tartalmazza miszerint: —• a többszöri, de eseten­ként 30 napot meg nem ha­ladó megbetegedéseknél a betegség miatt kiesett kere­a KMP megalakulásának 80. évfordulója méltó megün­neplésére szerveztük újjá. Néhány kiragadott szám­adat az első hónapok telje­sítéséről: Fajlagos alap­anyagmegtakarítás a bázis­hoz : vállalás: 0,1 % 5 q 45 eFt; teljesítés: 3,41% 178 q 1 002 eFt; túlteljesítés: 3,31 % 173 q 1 557 eFt. Minőségi mutató: vállalás: 3,70; teljesítés: 3,75; eltérés: 0,05. PÁLYÁZAT I Benyújtottuk pályázatun­kat az MSZMP KB Jubileu­mi Zászló kitüntetésre. Trösztünk azonban Nyíregy­házát terjesztette fel. A dön­tést vitathatónak érezzük. Eredményeink, a tartalmas brigádmozgalom, a DH-mun- karendszer bevezetése érde­kében végzett országos ki­terjedésű pionír munka, az üzemi demokrácia fejleszté­se, a dolgozókról való gon­doskodás magas szintje alap­ján, úgy érezzük megérede- melte volna vállalatunk, hogy pályázata továbbkül­désre kerüljön. — Kiváló Vállalat kitün­tetésre II. 28-ig terjesztettük fel pályázatunkat. Kétségte­len, hogy gazdasági mutató­ink 1971. óta most a legjob­bak, munkaverseny-vállala­setet (átlagbért) kell figye­lembe venni és nem a kifi­zetett táppénzösszeget, míg a megszakítás nélkül 30 nap­nál hosszabb ideig tartó ke­resőképtelenségnél a dolgozó az első 30 napra a fentiek szerint vesz részt a nyere­ségrészesedésben, a 31. nap­tól kezdve viszont táppénz­kiegészítést kap, az előző évi nyereség összege alapján. Ezt a kiegészítést a koráb­biakkal ellentétben nem a nyereségfizetés idején és nem évi egy összegben kap­ja. hanem a 30 napon túli betegség alkalmával a táp­pénzzel együtt. Kiemelt betegségeknél — foglalkozási megbetegedés, üzemi baleset, tbc, rákos megbetegedés, szülési sza­badság és gyermekápolás (a 30, ill. a 60 nap) — a beteg­ség idejére a dolgozó az át­lagbére után kap nyereség- részesedést. A gyes-en levő dolgozó nők az éves segély összegé­vel vesznek részt a részese­désben, ami például 1977- bep 104 főt érintett és több mint 1,2 millió forint segély- összeget tett ki. Ha teljes képet nem is kaptunk a társadalombizto­sítási ügyintézők egyszerű­nek egyáltalán nem mondha­tó munkájáról, úgy véljük, a jogszabályi előírások jobb megértését mindenképp segí­ti ez a kis tájékoztató, segít eligazodni a jogi labirintus­ban. — B — saink jelentősek voltak és még azokat is túlteljesítet­tük, munkavédelmi verseny­ben első, újítási versenyben második helyet értünk el. így azonban ez elég lesz-e a továbbterjesztéshez, ha igen, akkor még a kitüntetés elnyeréséhez, az sok minden­től függ még. Többek között testvérvállalataink eredmé­nyei, majd később az élelmi- szeripari pályázó vállalatok eredményei is beleszólnak ebbe. A döntésről előrelát­hatólag csak április hónap­ban adhatunk hírt. Addig éltet a remény. — A Karikás Frigyes KISZ KB oklevelére nyújtot­ta be pályázatát, az elnyerés erős esélyével. — A Zrínyi Miklós és a Teleki Blanka szocialista brigád pedig a Szakma Ki­váló Brigádja kitüntetésre adta be pályázatát. Az elő­írt feltételeknek megfeleltek, eredményeik kiválóak, kizá­ró ok nem merült fel, így ők megtették amit lehetett. Most már az aláírókon a sor. RÉSZESEDÉS A törszti értékelés szerint, melyet az igazgatótanács jó­váhagyott, s mellyel az ISZT egyetértett vállalatunk ered­ményeinek tükreként, a ré­szesedés is legkedvezőbb az iparágban és természetesen növekvő az előző évhez. (I. I) Vörös zászló Csuvasiának A megyénk kommunistái­nak, lakosságának üdvözletét vivő távirat —, amelyet az MSZMP Heves megyei Bi­zottságának első titkára, és Heves megye Tanácsának el­nöke írta alá — már meg ér­kezett Csebokszáriba. A me­leg, szívből jövő szavak ahhoz a kimagasló munkasi­kerekhez gratulálnak, amely- lyel a Csuvas Autonom Szovjet Szocialista Köztár- . saság kiérdemelte a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának és a Szovjetunió Minisztertaná­csának vörös vándorzászla­ját. Akik jártak már — sze­gyünk gyárunkban is — Csu- vasiában, azok számára alig­ha okozhat különösebb meg­lepetést a magas kitüntetés. A köztársaság szorgos népe ugyanis évről évre kiemelke­dő munkasikerekkel járul hozzá a Szovjetunió gazda­sági és politikai célkitűzései­nek megvalósításához. A lel­kes munka eredményeként ezrével épülnek az új laká­sok a köztársaságban. Cse- bokszári traktorgyárában gyártják a világ legerősebb lánctalpas traktorait, textil­gyárának termékeit is világ­szerte ismerik, s keresik egy­aránt. Nekünk, egrieknek, Heves megyeieknek kétszeresen is öröm Csuvasia kitüntetése. Öröm, mert ahogyan szerte a Szovjetunióban, úgy a köz­társaságban is —• mint a ma­gas kitüntetés is bizonyítja — újat, többet, szebbet te­remtő munkával valósítják meg a szovjet kommunisták XXV. kongresszusának hatá­rozatait. Külön öröm pedig azért, mert a testvéri kapcso­latokon belül a köztársaság és Heves megye, Eger kom­munistáit, dolgozóit évek óta mindkét nép számára hasz­nos és gyümölcsöző baráti szálak kötik össze. Örömükben osztozva szív­ből gratulálunk a siker vala­mennyi részt vevőjének, s újabb eredményeket kívá­nunk barátságunk továbbfej­lesztéséhez, elkövetkezendő feladataik maradéktalan tel­jesítéséhez. Röviden — Élelmiszersegélyt és hi­teleket kínált fel Indonéziá­nak Franciaország. Erőmű­építésre, hajózási és öntözé­si tervek megvalósítására 175 millió frankot ad a párizsi kormány és francia bankok csoportja. — Az USA kormánya el­rendelte Líbia tulajdonában levő nyolc C—130 típusú ka­tonai szállító repülőgép al­katrészellátásának és ameri­kai karbantartásának felfüg­gesztését és megtiltotta a Tripoli által kért két Boeing —727 leszállítását. — Az NDK és Laosz gaz­dasági, tudományos és mű­szaki együttműködési meg­állapodást írt alá. — Norvégia támogatja Portugáliának azt a törek­vését, hogy csatlakozzék a Közös Piachoz — jelentette ki a háromnapos hivatalos lisszaboni látogatáson tar­tózkodó Olav norvég király. Mindkét ország tagja EFTA- nak és a NATO-nak, s ve­gyesbizottságuk létrejötte, 1975. óta, folyamatosan erő­södnek gazdasági kapcsola­taik. —• Daud afgán köztársasá­gi elnök Jugoszláviában tár­gyal politikai és gazdasági kérdésekről. — A belgrádi Beogradska Banka 17,5 millió dolláros, 7 évre szóló kölcsönt vesz fel nyugati bankok konzorciu­mától. A hitel felvételei nem ismeretesek: az összeget a belgrádi konferencia központ bővítésére használják fel. — A francia állami szén­vállalat, a CDF február 1-ig visszamenő hatállyal 1,5 szá­zalékkal emeli a bányászok bérét. DOHÁNYGYÁR i irrrr

Next

/
Oldalképek
Tartalom