Egri Dohánygyár, 1972 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1972-07-01 / 7. szám

Technikus minősítés Megszűnt a Dohányipari Technikum 1963-ban, újra lesz dohányipari technikus 1973-ban. A mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter 3/1972. (III. 7.) MÉM. számú nende- lete lehetőséget ad a techni­kus-minősítésre. A rendelet­ből idézet: „Minősítő vizsga évente egy alkalommal — első ízben 1973-íban — no­vember, vagy december hó­napban tartható.” Az iparban a középszintű szakemberképzés, a dohány­ipari technikusképzés 1952- ben indult Debreceniben. A Debreceni Dohányipari Tech­nikum 1967-ben bocsátotta ki az utolsó technikumi évfo­lyamot. Vállalatunk állomá­nyából a? alant felsorolt dol­gozók fejezték be középisko­lai tanulmányaikat a Debre­ceni Dohányipari Technikum nappali, levelező tagozatán: Baghy Tamás műszakveze­tő, Baghy Tamásné műszak­vezető, Bárány Tibor főmű­vezető, Bojtor Sándor műve­zetőhelyettes, Dobi Istvánná művezető-helyettes, Fajka Já- nosné műszakvezető. Görög Lászdóné technikus, Grégász Józsefné gyártásközi éli. csv., Jenei Antalné műszakvezető, Kaszás Imre termelési ov., Kiss Ferenc főművezető, Ki­rály Sándor műszakvezető, Kocsis József főművezető, Komóczi Mihályné műszak­vezető, Komóczi Mihály mű­szakvezető, Kovács András műszakvezető, Lázár Erzsébet műszaikvezető, Lovas Ferenc csoportvezető, Nagy Bétané gyártástervező, Nyirati Jó­zsefné készáru ell. csv., Pogo- nyi Sándomé műszakvezető. Ruby István termelési ov.^h., Szabó András idegenanyag ell. csv., Szanyi Nagy Mihály főművezető, Szanyi Nagy Mi­hályné gyártástervező, Szarvas Aladárné főműveze­tő, Szilágyi Lajosné műszak­vezető, Tamóczi Tibor üzem­mérnök, Üjlaki Sándor felső­fokú gépipari technikus. Az itt végzett szakemberek képezik a vállalat középveze­tői állományának jelentős ré­szét. Az oktatási reform cél­kitűzése során a technikum 1964-ben Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmun­kásképző Intézetté alakult át. Az ipar részére a középfo­kú dohányipari szakember­képzés ezen beliül folytatódik. A tanulók az élelmiszeripa­ri szakközépiskola osztályá­ban a dohányipari szakma mellett általános élelmiszer­ipari képzésben is részesül­nek. Az iskolának az a célja, hogy a szakközépiskolai érettségi bizonyítvány meg­szerzése után az élelmiszer- iparban, ezen belül a dohány­iparban közvetlen termelő munkától a részfeladatok irá­nyításáig terjedő feladatok megoldására képesek legye­nek a végzett tanulók. Az élelmiszeripari szakkö­zépiskola dohányipari tago­zatán végzett dolgozóink: Bojtor István, Jászberényi Miklós, Kiss Láiszló, Fischer Istvánné, Légrádi László, Sü­tő Zoltán, Hajdú László, Te- renyei Sándor, Bene Tiva­dar, Petruska Katalin, Csaak SzanisZló, Pocsai Katalin és Scholler László. Itt kell megemlíteni, hogy az intézetben 1970-ben bein­dult dohányfeldolgozó szak­munkásképzés ideje 3 év, emelt színtű. A dohányfeldol­gozó szakmunkástanulónak jelentkezhetnek 8 általános iskolát végzett fiúk. lányok egyaránt. A vállalatok a kol­légiumi hiány miatt azon. szakmunkástanulóknak, akik nem Debreceniből, illetve környékéről lettek beiskoláz­va havi 250 Ft társadalmi ösztöndíjat adományoz. Az Egri Dohánygyár 5 másod­éves és 3 első éves dohány- feldolgozó szakmunkás'tanuló­nak folyósít jelenleg ösztön­díjat. Ma már széles körben isme­retes, hogy az élelmiszeripari szakközépiskolát végzett ta­nulók a 3/1972. (III. 7.) MÉM. számú rendelet, valamint a 11/1972. (MÉM. É. 14.) MÉM. sz. utasításban foglaltak sze­rint a minősítő vizsga letéte­lével technikusi oklevelet megszerezhetik. „A techniku­si oklevél a minősítés szaki­rányának megfelelő techniku­si munkakör betöltésére ké­pesít és jogosit a technikusi cím viselésére”. „A techni- kusminősítés célja, hogy a szakközépiskolai képzéshez kapcsolódva — elősegítse a szakmai specializálódást és az általános műveltség eme­lését — lehetővé tegye a technikusi munkaterület el­látáshoz szükséges közgazda- sági, munkajogi, szervezési és tervezési ismeretek elsajátí­tását.” „Technikusminősítő vizsgára egyéni tanulással (önképzéssel) — időszakosan szervezett konzultációkon, vagy tanfolyamon való rész­vétellel lehet felkészülni A konzultációkat, illetve a tanfolyamot a kijelölt intéz­mény, vagy ellenőrzésével a munkahely szervezi.” A fentiék alapján az Egri Dohánygyár a technikusmi­nősítő vizsgára felkészítő tanfolyam beindítását tervezi. Ez ügyben már történt meg­beszélés az illetékes szakkö­zépiskola igazgatójával, aki a vállalat kezdeményezését egyetértéssel fogadta. Fíalko-vics István személyzeti vezető Az osztály átlaga 4,22 A debreceni „Irinyi János” Élelmiszeripari Szakközépis­kola és Szakmunkásképző Intézetnek egy kihelyezett tagozata indult gyárunkban 1971. szeptember 3-án. Az iskola 63 hallgatóval indult. A két év elvégzése után do­hányfeldolgozó szakmunkás bizonyítványt ad az iskola. ban került a gyárba. Szere­tett volna tovább tanulni, de óhaja csak most teljesült. Szívesen tanul — no és a szintén kitűnő tanuló kisfia mögött sem akar lemaradni. A legnehezebb tantárgynak a biológiát tartják és a leg­jobban a technológiát szere­tik. Amint az eredmények mu­tatják, a nők megállják he­lyüket a tanulásban is. Ez­által lehetőség nyílik a ma­gasabb anyagi elismerésre, miközben műveltségi tudá­suk is gyarapszik. Az iskola beindításával vállalatunk hozzásegíti nő dolgozóinkat ahhoz, hogy elfoglalhassák a társadalomban az őket meg­illető helyet. Bessenyei Sándomé Bemutatjuk: A „Béke“ és „November 7“ szocialista brigádot Szocialista brigádjaink kö­zül az eddig bemutatott két brigádot a megalakulás idő­rendi sorrendjében a cigaret­ta-előkészítés brigádjai kö­vetik, szinte ikrák, összetéte­lük, munkájuk hasonló, lé­nyegében egy időben alakul­tak, együtt is mutatjuk be őket. — Az 1962-es évben jelentke­zett. szinte egy időben a két csoport a brigádalapításra és azóta nagy utat bejárva elju­tottak az 1971. és 1972. évben az arany brigádplakettig.. A rekonstrukció sikere, gyárunk egyik büszkeségének, a mai modern cigaretta-előkészítés­nek kialakítása e brigádok odaadó munkája nélkül szin­te elképzelhetetlen lett vol­na. Nagyrészt asszonyokból ál­ló brigádok jól helytálltak a termelés területén, de ez ko­rántsem minden. Társadalmi munkák. rendezvények. KISZ-vasárnapok mindig te­vékenységre készen találták a brigádok tagjait. Jó a kollektiv szellem, A Béke brigád. Új brigádok alakulása Gyárunkban a szocialista brigádmozgalom új szakaszá­ba lépett. A mennyiségi fej­lődést. a minőségi, tartalmi fejlődésre való törekvés vál­totta fel. Természetesen azért a számszerű fejlődés nem áll meg. Ez évben is két új kollektíva határozta el, hogy szocialista brigádot alakít és e keretben végzi munkáját. Az egyik a készáruraktár szocialista brigádja, Gyimesi János vezetésével, a másik az üzemi étkezde szocialista bri­gádja Bárdos Lászlóné elv­társnő vezetésével. Vállalása­ik érdekesek, színvonalasak. Az előbbi brigád a fogyasztók érdekeit helyezte törekvése központjába, a második a gyári dolgozók még jobb el­látását. Nemes szép törekvé­sek. mélyeket sokoldalú ta­nulási és társadalmi munka­vállalás egészít ki. Nagy ér­deklődéssel tekint kollektí­vánk az új brigádok működé­se elé és együttérzően sok sikert és eredményes mun­kát kívánunk. élénk a brigádélet. Több újításunk került kivitelezés­re. jórészük saját kivitelezés­ben. Mindez természetesen nem sikerülhetett csak úgy. hogy minden éviben tovább léptek a szocialista típusú emberré válás útján. Rendsze­resen részt vettek a techno­lógiai továbbképzéseken, ma is többen tanulnak, vesznek részt szakmunkás-képzésben, párt- és szakszervezeti isko­lákon, szemináriumokon, csi­szolták társadalmi ismeretei­ket. Úgyszólván minden bri­gádtag, aki a 8 általános is­kolai végzettséget nem sze­rezte meg. De van, aki érett­ségi vizsgát tett, és van aki most végzi a napi munka mellett a közgazdasági tech­nikumot. Eredményeiket fémjelzi, hogy a „Béke” brigádban hárman is elnyerték az „Élel­miszeripar Kiváló Dolgozója” kitüntetést. A „November 7.” brigádban csak egy van ilyen kitüntetés, viszont van olyan (Foto: Szigeti Z.) brigádtag, aki a „Munka Ér­demrend" bronz fokozatát ér­demelte ki. Ezenkívül a „Béke” brigádban egy fő mi­niszteri dicséretet kapott, 10- en pedig a „Kiváló Dolgozó” kitüntetést nyerték el, van aki több ízben is. Ugyanezen kitüntetéssel a „November 7.” brigádban 9-en rendelkez­nek. Folyik tehát a nemes verseny a két brigád kö­zött. Említsük meg név sze­rint a két brigádvezetőt: Szarvas Györgynét és Dongó Istvánnét, akik kezdettől vég­zik áldozatos munkájukat a brigád bizalmából és mind­ketten magas egyéni kitünte­tés büszke birtokosai. A bri­gádok még további fejlődés előtt állnak. Az aranypla­kettet nem tekintik az elér­hető legmagasabb szintnek. Egyszerű emberek, makacs emberek. Ismerjük őket. Úgy dolgoznak majd, hogy kiér­demlik még a magasabb ki­tüntetést is. És ezt szívből kívánjuk is. (—i) Ötletgyártás A Korszerű vezetés című folyóirat ez év 13. számában hasznos cikket olvashatunk arról, hogy a nyugatnémet vállalatoknál miképpen al­kalmazzák a brainstormin- got, azaz az ötletgyártást. A cikk felvilágosítást nyújt az ötletgyártás céljai­ról, alkalmazhatóságáról, a lebonyolítás technikájáról, a lebonyolítás szabályairól. Is­merteti a részvevők körét, az ötletgyártás előkészítését, a vezetők szerepét, példákat tartalmaz, s tartalmazza azt is, hogy az eredményeket miként kell értékelni, s mi­lyen következtetések vonha­tók le. A brainstormingot — me­lyet eleinte kételkedve fo­gadtak —, ma már egyre több cég alkalmazza az NSZK-ban, s általánosan el­fogadják, mint döntéselőke- szítő technikát. A diákok egy csoportja az évzáró ünnepségen. (Foto: Szigeti Z.) Az első év sikeresen zárult, június végén volt az ünne­pélyes évzáró, ahol hat tan­tárgyból 48 dolgozónak hir­dettek eredményt, melyből kettő kitűnő, nyolc jeles, 35 jó és három közepes tanuló volt. Többen értékes könyv­jutalomban részesültek. Huszti Ferenc köszöne­tét mondott a művezetőknek, hogy a hallgatóknak biztosí­tották a részmunkaidőben való tanulást. Megköszönte a dolgozóknak, akik a tanuló munkatársaik helyett is helytálltak a hiányzó időben. Elismerését nyilvánította a hallgatóknak, hogy a benti és az otthoni munka mellett ilyen szép eredményt értek el. A szakmunkás-bizonyít­vány megszerzése után 10 százalék béremelést és plusz 3 nap jutalomszabadságot kapnak. — Deák Sándomé 20 éves törzsgárdatag a szivarága­zatról elmondta, hogy neki két gyermeke tanul és na­gyon büszkék az édesanyjuk ötöseire. Deákné kitűnő ta­nuló. A másik kitűnő tanuló Vár­hegyi Lászlóné, a kézi szi­vargyártás szoc. brigádveze­tője. Ö tizennégy éves korá­Az évzáróra eljött Mády Zoltán, az anyaiskola igaz­gatója is, aki az egyéves kö­zös munka után már meleg, baráti hangon szólt a hall­gatókhoz. A szép eredmény láttán lelkesítette az osztályt hogy nem kell megállni a tanulásban. Van lehetőség a továbbképzésre és csak ez biztosítja, hogy az élvonal­ban tudjanak maradni. To­vábbá hangsúlyozta, hogy szakmunkásnak lenni társa­dalmi rangot jelent. Kérte, hogy úgy fogadják a Deb­recenből érkező végzős diá­kokat, mint anya a gyerme­két. Adják át nekik sok éven át szerzett tapasztalatukat. Vége az első évnek, de az osztály a nyári szünetben sem szakad el egymástól. Ta­nulmányi kirándulást, or­szágjárást terveznek. Megelégedéssel nyugtáz­hatjuk, hogy vállalatunk ve­zetősége megértette kormá­nyunk 1013-as rendeletét, melyet a nők helyzetének javítására hozott. Az iparnál elsőnek indított vállalatunk a nők részére szakmunkás- képző iskolát. m m Üzem- és munkaszervezés Első félévi munkánk mérlege A negyedik ötéves terv feladatainak megvalósítása az egy főre eső tervezett jö­vedelem növelése, a szociá­lis és kulturális igények ki­elégítése, a vállalati ered­mény állandó növelését kö­veteli meg. Ennek biztosítá­sa vállalatunk jelenlegi hely­zetében szinte kizárólag a belső tartalékok folyamatos feltárásával érhető el. E feladat megoldására már az elmúlt év végén szé­les körű, komplex szerve­zés indult meg, mélynek el­sődleges célja: a cigaretta- gyártás kapacitásának növe­lése. A műszáki, technológiai és közgazdasági vonatkozás­ban egyaránt átfogó felmérő és szervező munka erdmé- nye már az első negyedév­ben jelentkezett a cigaretta­termelés és végső soron a vállalati eredmény alakulá­sában. Munkánk első fázisában a cigarettagyártás került „na­gyító” alá, amikor is a gép - állásokat, a géptisztítást, a selejtalakulást, ezek mérté­két és okait kerestük és ele­meztük, hogy a termelést za­varó tényezők a minimális szintre csökkenjenek. Az elemzéseket kisebb-nagyobb jelentőségű javaslatok követ­ték, melyek jelentős része be­vezetésre is került. Az anyagi ösztönzés új rendszere, mely már magán Viseli a minőségi termelés fokozott követeléményének jegyeit is, 1972. március 1- től bevezetésre krült a ciga­rettagyártáson. Ezt hamaro­san újabb javaslatok követ­ték, mely a születendő ”DH- mozgalom célkitűzéseinek is igyekszik érvényt szerezni. A tmk-munkák jobb meg­szervezésével a tmk-zás új rendszerével biztosítottá vált a gépek műszáki állapotának megfelelő szinten tartása, amely a zavartalan termelés első számú feltétele. Az el­múlt évek folyamán először sikerült ez évben jobb szer­vezéssel a tmk operatív terv­ben meghatározott feladato­kat végrehajtani. Mindezek együttes ered­ményeként a cigarettagyár­tás kedvezően alakult. biztosító alkatrészkopás el­lenőrzési rendszerének ki­dolgozását. A gépállási okok feltárá­sát. A dolgozók figyelmesség- vizsgálatának kidolgozását, munkavédelmi szempontból! A. műszaki, technológiai, közgazdasági és munkaügyi felmérése}?:, számítások alap­ján, résziben önálló számítá­sokkal kell kimutatni ésösz- szegezni a feltárással—szer­vezéssel elérhető forimtosí- tott megtakarításokat, a ka­pacitásnövelés termelési érté­két, az anyagmegtakarítás összegszerű kihatását, a ter­melékenység növelésének közvetlen és közvetett ered­ményét, valamint az egyéb költségek terén elérhető megtakarításokat. A feladat megoldása rend­kívül alapos, lelkiismeretes és körültekintő munkát kö­vetel a szervezésben részt vevőktől. A feladat nagysá­gát tovább növeli, hogy e munkában részt vevő mér­nökök. technikusok, közgaz­dászok. és más területek szakembereinél? többsége rendes gazdasági munkája mellett végzi feladatát. Ezek­hez a szervezési munkákhoz jelentős segítséget kapunk a különböző területek gazdasá­gi, társadalmi vezetőitől és dolgozóitól, melyet ezúton is köszönünk. Közvélemény-kutatás Még hatékonyabban A második negyedév fo­lyamán a munka- és üzem­szervezési tevékenység a ci­garettacsomagoláson folyta­tódott a hatékonyság minden oldalú feltárására. A munkánk komlexitásót már a feladatok kijelölése is sejteti. így például feladatul kaptuk: A cigarettagyártás és -cso­magolás közti, a jelenlegi­nél jobb szinkron megvalósí­tásának elméleti kidolgozá­sát. Az egyfordulós kartonláda bevezetésének technológiai és költséghatásának közgazda- sági elemzését. A selejtalakulás vizsgála­tát. A gépek fordulatszámát Itt említem meg, hogy az 1971. augusztusi munkaszer­vezési közvélemény-kutatás — melyet dolgozóink köré­ben végeztünk — alapját képezi az egész szervezési te­vékenységnek. Ilyen értelem­ben e munkában „főszerve­zők” maguk a dolgozók, azokkal a megfigyelésekkel, tapasztalatokkal és javasla­tokkal, melyeket a minden­napi munka során szereztek. A szervezés minden fázi­sában igyekszünk véleményt kérni azoktól a szakembe­rektől, akik az adott terüle­teken dolgoznak, hiszen ők a munkahelyük legjobb is­merői. Ezeket a véleménye­ket, a saját roegfigyelésün- 'ket azután műszaki, techno­lógiai és közgazdasági szem­pontból egyaránt értékeljük és racionális részét felhasz­náljuk a hatékonyság növe­lésének érdekében. A cigarettacsomagolás szervezési munkái júniussal befejeződnek és reméljük, a cigarettagyártáshoz hasonló eredményt hoznak. Az év második felében a filtergyártáson, a cigaretta­előkészítésen és szivarágaza­ton kerül sor hasonló felmé­résekre. Nagyon reméljük, hogy 1972-re kitűzött célja­inkat sikerül elérni, melyhez ezúton is kérjük a megfelelő területen dolgozók segítsé­gét. Munkánk eredményéről üzemi lapunkban beszámo­lunk. Bárdos Miklósné

Next

/
Oldalképek
Tartalom