Egri Dohánygyár, 1972 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1972-07-01 / 7. szám

Dohányipari mozaik Évzáró az óvodában Az egész termet betöltötték az izgatottan várakozó szü­lők, nagyszülők, és a meghí­vott vendégek. Először a kiscsoport mu­tatta be, hogy mit is tanul­tak az elmúlt óvodai év alatt, hogy mennyit fejlődtek ügyességben, bátorságban. Nem lehetett meghatottság nélkül figyelni őket, a kis bizonyítani akarásukat. Majd a nagycsoportosok következtek, ök már bizto­sabb lábbal mozogtak a szín­padon. A jelenetek, a kis tán­cok megmutatták a két-há- rom év különbséget. A több mint kétórás műsort a hat­évesek búcsúztatása zárta. Azoké, akik előtt szeptember­ben megnyílnak az iskolák kapui. 1971. évi munkánk eredmé­nye alapjan S» másod­szor nyertük el az ezüstér­met, MoSt már egyre nehe­zebb a színvonalat tartani, konkrét eredményeket fel­mutatni, annál is inkább, mert mint raktári dolgozók közvetlenül kapcsolatban ál­lunk a termeléssel, mun­kánkból eredően nehéz ki­mutatható eredményeket el­érni. Vállalatunk az idén még jobb gazdasági eredmények­re, a szocialista brigádmoz­galom kiszélesítésére törek­szik. Ezen célok érdekében felkerestük a nyersanyag­raktár dolgozóit, hogy tájé­koztassuk őket a brigád el­Megható kedves kis jelenet volt, amikor virággal a kéz­ben búcsúztak a hatévesek. Elmondták a titokban tanult verset, hogy feledjék az óvónénik, ha sokszor gondot okoztunk, mert ugye, ha pajkosak is, néha azért jók voltunk ... És a tizenkilenc búcsúzó gyerek köszönetüket kifejez­ve, átnyújtotta kis csokrát és fürtökben lógtak a négy óvónéni és a három gondo­zónő nyakán. Azt hiszem, ilyen szeretetmegnyilvánu- lásra minden csínytevésüket el lehet felejteni. A nőbizottság segített a rendezés zavartalan lebonyo­lításában, de nem volt sok munkájuk, mert a kis szerep­határozásáról, amit öröm­mel fogadtak, így vállalá­sunk a két raktár dolgozói együttes céljait tükrözik. Vállalásainkat gyárunk cél­kitűzéséhez, a Kiváló vállalat cím eléréséhez, valamint a Központi Bizottság 1971. de­cember 1-i határozata alap­ján tettük meg. Néhány a vállalásokból: — Export-kartonláda telje­sítményének 1 százalékos emelkedése; — 0,5 százalékos selejt- csökkenés az alufóliánál (raktározási számítási hibák kiküszöbölése, ami évi kb. 2 tonna.); — Dohányanyag átvételé­nél a kötelező 10 százalék lök nagyon öntudatosan, fe­gyelmezetten viselkedtek. Amiért meg is kapták a hely­színen a jutalmat. A szakszervezet jóvoltából csokoládét osztottak ki a nő­bizottság tagjai. A leendő is­kolások emlékbe egy szép meséskönyvet kaptak az óvo­dától. A szülői munkaközösség elnöke megköszönte az óvó­nők lelkiismeretes, fáradsá­gos munkáját. Egyben a pe­dagógusnap alkalmából a legszebbet kívánta a számuk­ra, hogy úgy tanítsanak, olyan szeretettel neveljenek, hogy évek múltán is a volt óvodásaik meleg szeretettel gondoljanak wissza a kedves óvónénire. helyett 2Ö—százalék mé­rést végzünk szállítmányon­ként ; — Védnökségvállalás az udvari rend és tisztaság fe­lett. Ügy érezzük, brigádunk szervezetileg megerősödött amit tükröz az 1972. évi vál­lalás, és az idáig elvégzett munka. A kollektív szellem jó, és a hármas jelszó szel­lemében sikeresen szeretnénk teljesíteni az idei vállaláso­kat, Molnár Irén Fontos színhely volt június hó 15-én a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár. Itt került meg­rendezésre a Dohányipari Vállalatok Trösztje 1971. évi megelőző tűzrendészeti ver­senyének értékelése. 1971-ben a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár igazgatója, Ko­vács Gyula elvtárs éves tűz­rendészeti versenyre hívta ki a dohányipari vállalatokat. A versenyfeltételek közép­pontjában az esetleges tűz- keletkezések megelőzése, a tűzoltóság által szervezett versenyeken a létesítményi tűzoltók eredményei, a tűz­rendészet további társadal­masítása szerepelt. A ver­senyfeltételek megállapítása reális volt, amit a kiemelke­dő eredmények is bizonyíta­nak. Legfőbb célkitűzésként elértük, hogy a dohányipari vállalatoknál csökkentek a tűzesetek és az általuk oko­zott károk összegei is. A tár­sadalmasítás terén jelentős előrehaladás történt. A létesítményi tűzoltók konkrét eredményei 1971-ben a következőképpen alakul­tak: A járási versenyen össze­sen 17 raj indult — 3 női és 14 férfi. Ebből 10 raj ért el első helyezést és szerzett jo­got a megyei versenyen va­ló részvételre. A megyei versenyen 4 raj ért el első helyezést és jutott tovább. Az országrészi ver­AUSZTRIA NÖVELI CIGARETTATERMELÉSÉT Az osztrák dohányipar ci­garettatermelése 1971-'ben először lépte túl a 13 milli­árdos határértéket. Ez a mennyiség kb. 3,2 százalék­kal magasabb az 1970. évi eredménynél, amely 12,62 milliárd volt. A növekedés elsősorban a megemelkedett kereslet és a megerősödött exporttevékenység következ­ménye. A szivartermelés ugyane­zen időszakban 3,5 százalék­kal haladta meg az 1970. évi értéket és elérte a 82,20 mil­liót, szemben az 1970. évi 79,44 millióval. A PHILIPP MORRIS FRANCIAORSZÁGBAN A Philipp Morris cég, amely gyártmányait 162 kür lönböző országba és területre szállítja, s amely évente több mint 140 fajtát állít elő, Franciaországban vállalatot akar alapítani. A cég, amely a cigarettagyártás mellett különféle papírok, karton csomagolóanyagok és vegy­szergyártmányok előállításá­val és forgalmazásával is foglalkozik, 1971-ben össze­sen mintegy 2 milliárd dol­lárt forgalmazott. Ezen ösz- szeg körülbelül 80 százalé­kát teszi ki a dohányipari termelés és eladás. Az új párizsi vállalatnál meg akar­ják valósítani az európai szakemberek összefogását a Hatvan év körüli férfi ke­resi fel a pszichiátert. — Nem magam miatt jöt­tem, hanem az apám miatt. Egész nap színes építőkoc­kákkal játszik. — Es mí ebben a rossz? — mosolyog az orvos. — Nem látom be, vajon miért ne játszhatna az édesapja, annál is inkább, mért felté­telezem, hogy igen előrehala­dott korban van... —• De doktor úr, az én építőkockáimmal játsziki ★ — A feleségem panaszko­dik, hogy nincs mit felven­nie. — Azt ajánlanám, hogy költözzenek a trópusokra. — Akkor meg azt pana­szolná, hogy nincs mit le­vetnie. ★ —, Drágám — mondja do­hogva a férj, miközben nyak­kendőjét köti a tükör előtt — semmi kedvem ahhoz, hogy senyen 3 vállalat 4 raja vett részt és 1 raj első helyezést ért el. Az országos versenyen a Nyíregyházi Dohányfermen­táló Vállalat női raja ismétel­ten első helyezést ért el és ezzel elnyerte a mezőgazda- sági és élelmezésügyi minisz­ter különdíját is. Az éves verseny értékelése ünnepé­lyes keretek között zajlott le. Kovács Gyula elvtárs üdvö­zölte a résztvevőket, majd dr. Móger János, a Dohány­ipari Vállalatok Trösztje ve­zérigazgatója tartotta meg beszámolóját és a versenyt értékelte. A beszámolóban foglalkozott a megelőző, tűz­rendészet fontosságával és a további feladatokkal. Hang­súlyozta, hogy a nyolc önálló dohányipari vállalat között megtartott versenynek nincs vesztese, csak győztese: ma­guk a vállalatok és a nép­gazdaság. Az 1972. évi verseny elé fontos feladatként tűzte ki a megelőzést. Hangsúlyozta, hogy a decemberi párthatá­rozat értelmében növelni kell a termelést, de ugyanakkor meg kell teremteni a terme­lőeszközök és a már megter­melt termékek biztonságos védelmét. Nemcsak egyes tűzesetek után, hanem állan­dóan napirenden kell tartani a megelőzést. Az 1971. évi dohányipari vállalatok tűzrendészeti ver­gyártmányfejlesztés, a piac­kutatás és egyéb területeken és kifejezetetten európai íz­lésnek megfelelő márkákat akarnak gyártani. TABAK—LEXIKON Az egész világ dohányipa­ri és kereskedelmi szakembe­reinek, valamint neves tudó­sok, professzorok és dohány- szakértők közreműködésével elkészült az új Tabak-Lexi­kon. Három évi címszógyűj­tés és -feldolgozás után je­lent meg a dohány,gazdaság legfontosabb szaklexikonja. Az egyes fejezetek a dohány különböző szakterületeivel foglalkoznak, például nyers­dohány, cigaretta, szivar stb. különböző dohányfeldolgo­zó gépek, dohánytermesztés és így tovább. A Tabak-Le­xikon a dóhánygazdaság va­lamennyi területén alapvető jelentőségű mű. NIKOTIN A neves tudósok munka­közössége által írt könyv, amely a müncheni Schievel- bein kiadónál látott napvi­lágot részletesen foglalkozik a dohányfüst Pharmakolo- giájával és toxikológiájával. Részletesen elemzi az „Egész­ség és dohányfüst” problé­máját, illetve a jelenlegi helyztet Ezen a területen alapvető műnek fogható fel. Neves orvosok és kutatók te­szik közzé eredményeiket és a dohányfüstnek az élő szer­az estét Kovácsoknál tölt­sük. — Én sem lelkesedem az ötletért — szól a feleség —, de képzeld csak el, milyen örömet szereznénk Kovácsék- nak, ha lemondanánk a lá­togatást. ★ A Verona—Velence autó­sztráda torkolatánál csinos * 2 * * * 6 ez alkalomból jó egészséget és sok boldogságot kívánunk Agócs Magdolna Bakó Sándor Balázs Bernátné sz. Eged Róza Bóta Lászlón é sz. Sinkó Veronika Dévényi Miklósaié sz. Árvái Anna Dohai Miklósáé sz. Horváth Erzsébet senyén az alábbi sorrend alakult ki: 1. Nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalat, 2. Sátoraljaújhelyi Dohány­gyár, 3. Debreceni Dohány­gyár, 4. Dunántúli és Duna— Tisza közi Dohányfermentáló Vállalat, 5. Egri Dohánygyár, 6. Pécsi Dohánygyár, 7. Do­hányértékesítő és Készletező Vállalat. A vezérigazgató elvtárs felolvasta Farkas György elvtárs, tűzoltó vezérőrnagy, a BM. tűzoltóság országos parancsnokának levelét, amelyben gratulált a ver­senyzőknek és köszönetét mondott a verseny rendezői­nek. Az értekezleten felszólalt Szakács Gyula, a Mezőgazda- sági és Élelmezésügyi Minisz­térium képviseletében, vala­mint Csapó tűzoltó alezredes elvtárs, megyei tűzoltópa­rancsnok. Mindketten elismeréssel szóltak a dohányipar tűzren­dészeti eredményeiről. A vezérigazgató elvtárs- át­adta az erkölcsi és anyagi el­ismerést jelentő okleveleket — az ezen alkalomra alapí­tott „Kiváló tűzrendészeti munkáért” emlékérmeket és pénzjutalmakat. A Sátoraljaújhelyi Do­hánygyár igazgatója, mint házigazda, a résztvevőket ünnepi ebéden látta vendé­gül. vezetne gyakorolt hatásáról és statisztikákat, kimutatáso­kat is közölnek. A KELETI DOHÁNY A szerző a Dipl-Kfm. Ha­rald Assael, érdekes, olvas­mányos formában írja le egy foglalkozási ág megszületé­sének történetét. Elmeséli szinte, hogy hogyan alakult ki a dohányzás szokása, ho­gyan fejlődött a ddhányne- mesítés és hogyan ültetik és ápolják ma a dohányt, kü­lönösen pedig a keleti do­hányt. Mint ő írja: „Hogyan lesz a kis, frissen érett le­velekből jó cigaretta?”. ÉS MÉGIS SZÍVJÁK. . . Georg Böse könyve egy kultúrtörténeti áttekintést ad a dohányzás fejlődéséről, emellett azonban a dohány­zás szokásának hatását is be­mutatja a művészet, a tudo­mány, a szociológia, az or­vostudomány, a gazdaság és a technika területén is. Az olvasó bepillantást nyer a gyártási folyamatokba, meg­ismerkedik a dohányipari gazdaság tényezőivel és a ni­kotin vizsgálataival is. Mi a dohány? Mi a füst? — ezek­re az alapvető kérdésekre keres és talál is szakszerű, megalapozott válaszokat. — Megismerkedünk az egyes évszázadok azon állomásai­val, amikor a dohány fontos szerepet játszott. (B—a) lány vár autóstopra, kezében hatalmas papírlap, amelyen ez áll: Padova. Pár méterrel arrébb szin­tén csinos nő, az ő kezében látható papírlapon a Venezia, jelirat olvasható. Kissé távolabb tőlük, feltű­nően csinos, fiatal lány áll, a kezében tartott papírlapon a felírás: Ahová akarja. . . Domboróczki Sándomé sz. Szeredé Erzsébet Fodor Ferenc Gyenge István Gyenge József Ilku Ilona Kácsor János Kiss Benjáminná sz. Csabai Anna Kiss Béláné sz. Mezei Erzsébet Kiss Ferenené sz. Lezsák Katalin Kugler Gyuláné sz. Ruskó Erzsébet Magyar Kárólyné sz. Kovács Mária Mesterházi Józsefné sz. Horti Mária Nagy Lászlóné sz. Madarasi Anna Oláh Józsefné sz. Keskeny Mária Pálinkás Sándomé sz. Gyűlés Anna Stefáncsik Ferenc Szabó Andrásné sz. Alföldi Anna Szabó Istvánná sz. Márton Hona Szabó Sándomé sz. Tóth Mária Varga Istvánná sz. Urbanovics Anna Vass Lászlóné sz. Bodnár Anna Varjú Ferenené sz. Tóth Anna Vígh Ferenené sz. Gyarmati Anna Vincze Józsefné sz. Takács Rozália z — a EGRI DOHÁNYGYÁR az Egri Dohánygyár lapja. Felelős szerkesztő: KAPOSI LEVENTE Telefon: 24-44. Felelős kiadó: TÖTH JÓZSEF. Megjelenik havonta egyszer. Előfizetési dij egy évre 12 forint. Szerkesztőség: Egri Dohánygyár. Telefon: 11-40. Kiadja: a Heves megyei Lapkiadó Vállalat. Eger, Beloiannisz utca 3. Készítette: a Heves megyei Nyomda Vállalat, Eger, Brődy Sándor utca 4 Igazgató: SÓLYMOS JÓZSEF_______ Közgazdasági Kislexikon ÁLLAMI BERUHÁZÁS: a szocialista gazdaságban köz­pontilag az állami szervek által meghatározott és finanszí­rozott beruházások. A fogalom külön kiemelése azért szük­séges, mert Magyarországon az új gazdaságirányítási rend­szerben a beruházások alapvetően két nagy csoportba oszt­hatók. Az állami beruházások körében, az érdemi beruhá­zások döntési joga állami szervet — a kormányt, valamely minisztériumot, országos főhatóságot, tanácsot vagy költség- vetési intézményt — illet. Az állami beruházások csoportjába tartoznak: a) az egyedi nagyberuházások, melyeket a kormány egyedi elbírálás alapján határoz el. p.l metróépítés. to) A célcsoportos beruházások, melyek tekintetében a kormány a célcsoportba tartozó fejlesztés egészére vonatkozó döntést hoz. c) Az egyéb állami beruházások. ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK: az államhatalmi szervek alárendelt közhatalmat gyakorló, végrehajtó, ren­delkező szervek. Magyarországon az államigazgatási szer­vek legfelsőbb szerve a Minisztertanács (forradalmi mun­kás—paraszt kormány) és ennek alárendelten működik a többi államigazgatási szerv. Az államigazgatási szervek aszerint, hogy hatáskörük az egész ország területére kiter­jed vagy egy-egy területre korlátozódik, országos hatáskörű államigazgatási szervek pl. a minisztériumok, illetve helyi, megyei tanácsok végrehajtó bizottságai lehetnek. Megkülönböztetünk még általános hatáskörű és szakigaz­gatási szerveket is. A megkülönböztetés alapja az, hogy e szervek tevékenysége kiterjed az államigazgatás egészére, vagy pedig speciális jellegű. ÁLLAMI IPAR: a szocialista országokban az állami tulajdonban lévő iparvállalatoknak tervezésben és a sta­tisztikában használatos gyűjtőnév. Ide tartoznak a mi­nisztériumok irányítása alatt álló iparvállalatok, miniszté­riumi ipar, valamint a helyi tanácsok irányítása alatt le­vők (helyi ipar). Az állami ipar teljes termelése Magyarországon az egész ipari termelésnek mintegy 90—95 %-a, az állami iparban foglalkoztatják az összes iparban dolgozók több mint 80 %-át. Szerkesztő: Szigeti Zoltán. fl Vlagyimir Komarov ezüstérmes szocialista brigád újjászervezése Tűzrendészeti verseny HUMOR Születésnapjukat ünnepelték

Next

/
Oldalképek
Tartalom