Egri Dohánygyár, 1972 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1972-08-01 / 8. szám

AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA I. évfolyam, 8. szám ARA: 1,— FORINT 1972. augusztus hó A korszerű vállalati üzem- és munkaszervezés és annak jelentősége Karbantartás N épgazdaságunk fejlődé­se és a fejlődés során elért állapot alapos közgazdasági elemzése alap­ján megállapítható, hogy a gazdasági fejlesztés extenzív korszaka lezárult és a to­vábbiakban gazdaságunk fej­lesztése a IV. ötéves tervben meghatározott célkitűzések megvalósítása, az életszínvo­nalpolitika végrehajtása csak intenzív gazdaságfejlesztés­sel képzelhető el. Az inten­zív fejlesztés szükségességét indokolja például az is, hogy hazánkban jelenleg és az elkövetkező időszakban, a munkaerő számának növe­lése nem lehetséges, és így termelésnövelési elképzelé­seink megvalósítása csak az egyfőre jutó termelés növe­lésével, vagy az élőmunka hatékonyságának fokozásá­val érhető el. ^ Tulajdonképpen a gazda­ságirányítás reformja, amely 1968. január 1-től nyert meg­valósítást, a gazdálkodó egy­ségek önállóságának és fe­lelősségének növelésével szintén az intenzív fejlesztés­re ösztönzött. Hasonlóan e fejlesztés előfeltételeit kíván­ta megteremteni az az ipari szervezeti korszerűsítés is, amelynek következtében az erősen centralizált ipari nagyvállalatok helyett ki­sebb önálló vállalatokat hoz­tak létre. Ez a folyamat ját­szódott le a dohányiparban is, és ennek eredményeként 1971. január 1-től vállalatunk önálló vállalatként tevékenyr kedik. Gazdasági fejlődé­sünket vizsgálva 1968-tól megállapítható, hogy a nö­vekedés — a fellépő ellent­mondások ellenére is —, erőteljes volt. Ilyen ellent­mondás volt pl. a termelé­kenység növekedésének igé­nye és a nagyarányú munka­erővándorlás közötti ellent­mondás. Az elemző vizsgálat, a fej­lődés ütemének elismerése mellett azonban azt is meg­állapította, hogy gazdasági fejlődésünk hatékonysága el­maradt a lehetőségektől és ennek egyik alapvető oka, hogy nem tulajdonítottunk kellő figyelmet a korszerű üzem- és munkaszervezés jelentőségének, és e terüle­ten más országok által elért eredmények tanulmányozá­sának, és a korszerű üzem- és munkaszervezési elvek gyakorlati alkalmazásának. E felismerés alapján pártunk Központi Bi­zottsága 1971. decem­ber 1-én határozatot hozott a vállalati üzem- és munka- szervezés korszerűsítésére vonatkozóan. E határozat le­szögezi, hogy a gyorsuló műszaki, technikai haladás a korábbi szervezési elvek el­avulásával együtt jár és ezért e területen új módsze­rek alkalmazása szükséges. A IV. ötéves terv céljai­nak valóraváltása megköve­teli, hogy korszerűen szerve­zett, jól működő vállalataink is tovább fejlődjenek, tart­sanak lépést a világszerte végbemenő haladással, a ke­vésbé korszerű gazdasági egységek pedig fokozatosan zárkózzanak fel az élenjá­rókhoz. E határozat megjelöli a korszerű vállalati és üzem­szervező munka népgazdasá­gi célját. Ezek pedig a kö­vetkezők : 1. A felesleges, vagy rossz hatásfokkal foglalkoztatott létszám felszabadítása és át­csoportosítása. 2. A munkatermelékeny­ség növelése a munkaidő- alap jobb kihasználásával, a gépesítéssel kiváltható mun­kaerő-létszám felszabadításá­val. 3. Az állóalapok jobb ki­használása a műszakszám le­hetséges növelésével és a fe­lesleges állóeszközök kiselej­tezésének a meggyorsításá­val. 4. Az önköltség — külö­nösen a rezsiköltségek — csökkentése. 5. Az ügyviteli rendszer javítása és fejlesztése mel­lett a túlzott mértékű ad­minisztráció veszélye elle­ni fellépés. 6. Az üzem- és munka- szervezés javulásával pár­huzamosan a dolgozó kol­lektívák munka- és kere­seti feltételeinek javítása. 7. Nagyobb vállalati hoz­zájárulás az állami jövedel­mekhez és az állami támo­gatás arányának a mérsék­lése. Természetesen az általá­nos népgazdasági célkitű­zésekből a vállalatok hatá­rozzák meg azokat a célo­kat, amelyeknél munkájuk javítására a legnagyobb a lehetőség. A határozat utal a módszerekre is, amelyeket összefoglalóan az alábbiak szerint jelöl meg: 1. A termelés elemei — munkaerő, gép, anyag, tech­nológiai készletek — össz­hangjának a biztosítását, op­timális kombinációját az adott, illetve a tervben ren­delkezésre álló technikai és munkaerő-feltételek mellett. 2. A munkaerő képzésében, továbbképzésében, átképzésé­ben rejlő vállalati lehetősé­gek feltárását és hasznosítá­sát. 3. A vállalaton belül az üzemrészek közötti ésszerű specializáció, munkamegosz­tás kialakítását. 4. A vállalati termelőegy­ségek gazdasági teljesítmé­nye mérésének, anyagi érde­keltségének, a gazdasági ön­elszámolás célszerű formái­nak és mértékének a tökéle­tesítését. 5. A vállalaton belüli ve­zetési lépcsők ésszerű kiala­kítását, feladataik — külö­nösen a vezetés alsóbb szintjein — egyértelmű meg­határozását. 6. A vállalati és üzemegy- ségi feladatkörök és mun­karend továbbfejlesztését, a munkafeladatok normatív szabályozását és rendszeres korszerűsítését. A Központi Bizottság a gazdasági vezetők felé e munkában támasztott köve­telményeken túl szükséges­nek tartja, hogy a párt- és társadalmi - szervezetekhez forduljon az üzem- és mun­kaszervezés javítására irá­nyuló kormányzati és válla­lati intézkedések sikeres végrehajtásának politikai támogatása érdekében. A vállalati korszerű szer­vezés megvalósítását segítő tömegpolitikai munka hosszabb időszakot felölelő feladat és folyama­tos tevékenységet igényel. A szervezési tevékenység, a ra­cionalizálás fellendítésére irányuló politikai munkával elő kell mozdítani, hogy a közéletben és a közgondol­kodásban a termelés, a mun­ka- és termelési költségek kérdései jelentőségüknek megfelelő helyet kapjanak, a dolgozók jobban ismerjék vállalatuk helyzetét és így javaslataikkal segíteni tud­ják a vállalatok belső tarta­lékainak jobb kihasználását. A politikai nevelő munká­nak biztosítani kell a szük­séges szervezési intézkedé­sek elfogadtatását, a fegyel­mezett, jól szervezett mun­ka feltételeinek kialakítását. A következőkben a szerve­zés fogalmának értelmezésé­vel kívánok foglalkozni. A szervezés, amelyet gyakorla­tilag az ember, mint értel­mes, alkotó lény nap mint nap végez, sokféleképpen ér­telmezendő. Mi a szervezést olyan tevékenységnek tekint­jük, amely meghatározott cél érdekében, a munkafolyama­tok és azok ellátására hiva­tott szervezetek létrehozásá­ra, fejlesztésére, működésük rendjének tartalmi és formai előírásaira, a munkaerő, a munka tárgya, a munka- módszer és a munkaeszköz optimális összehangolására irányul. E meghatározást a követ­kező értelmezések egészítik még ki: a szervezés alapve­tően vezetési funkció. Min­den vezetőnek, a csoportve­zetőtől a vezérigazgatóig van szervezési feladata, amelyet saját magának kell ellátni. Természetesen ezen kívül, ha ez indokolt, szervezési szak­apparátus működtetése is lehetséges, ilyenkor a szerve­zési tevékenységen belül munkamegosztás érvényesül. A szervezési tevékenység meghatározásából követke­zik az is, hogy nemcsak a meglévő és kialakult gya­korlatra épít, hanem gyak­ran a gazdasági egvség alap­vető céljából kiindulva a folyamatok belső tartalmát is megváltoztatja. A korszerű szervezésnek rendszerszemléletűnek és komplex jellegűnek kell len­nie. A komplexitás elvét a perspektivikus fejlesztés vo­natkozásában is érvényesíte­ni kell. A szervezésnek az adott kor tudományos ered­ményeit intézményesen és rendszeresen alkalmazni kell annak érdekében, hogy a ki­tűzött szervezési cél a leg­hatékonyabban valósuljon meg. A szervezéshez, mint minden más szakmához, spe­ciális szakismeret szükséges. A szervezésfejlesztés szük­ségességét alapvetően az ha­tározza meg, hogy az új technika, technológia, az új termékek korszerű követel­ményeket támasztanak a szervezettség színvonalával szemben. Másrészt jelentős vállalati tartalékok halmo­zódtak fel, amelyek elsősor­ban korszerű szervezési te­vékenységgel tárhatók fel. V állalatunk felismerte a szervezési munka je­lentőségét és ezzel együtt a szervezésfejlesztés fontosságát. E felismerésre nemcsak pártunk Központi Bizottságának említett ha­tározata ösztönzött, hanem vállalatunk objektív helyze­te, amelynek alapján megál­lapítható, hogy a vállalati eredmény és ennek alapján a különböző alapok képzésé­nek, illetve növelésének forrása elsősorban a szerve­zett munka, illetve e munka alapján a belső tartalékok fokozottabb feltárása lehet. Mindannyiunk előtt vilá­gos, hogy a vállalati ered­ményünk növelésének a ter­melés mennyiségi növelésé­ből származó forrása ki­apadt. Gondjainkat és prob­lémáinkat fokozza, hogy fixáras termékeket gyártó vállalatok közé tartozunk és ugyanakkor az utóbbi évek­ben jelentős mértékű ár­emelkedések fordultak elő az 'általunk felhasznált külön­böző anyagoknál. E felsorolt tényekből is vi­lágosan megállapítható, hogy számunkra a vállalati ered­mény növelésének útja csa^ __ az alábbiakban keresendő: 1. Élőmunkával való haté­konyabb gazdálkodás. (Ter­melékenység növelés.) 2. Holtmunkával kapcsola­tos gazdálkodás hatékonysá­gának növelése (anyagkölt­ségcsökkentés, rezsiköltségek csökkentése). 3. Választékbővítés. A felsorolt lehetőségek közül az első kettő minden­képpen csak korszerű üzem- és munkaszervezési elvek felhasználásával használható fel, de ezen elveknek jelen­tős szerepük jut a válasz­tékbővítés feladatainak ellá­tásánál is. Vállalatunk rendelkezik 1972. évre vonatkozó üzem- szervezési tervvel. E terv 17 pontban foglalja össze a legfontosabb feladatainkat, ezek közül néhányat megem­lítek: 1. Cigarettagyártás opti­mális kapacitáskihasználási feltételeinek megteremtése. 2. A hatékonyság fokozása érdekében szükséges felmé­rés elvégzése és ennek alap­ján a fokozás lehetőségeinek feltárása a cigaretta- és szi­varágazaton. 3. A selejtképződés okai­nak részletes vizsgálata és a selejtcsökkentés lehetősé­geinek kidolgozása. 4. A tanárképző főiskola számítógép csoportjának be­Egy hétre leállt a gyár valamennyi gépegysége, hogy el­végezzék a már nagyon is eredékes nyári nagy karbantar­tást. Bár a „papíron” a termeléskiesés 189 millió darab ciga­retta volt — a valóság mégsem ilyennek bizonyult, hiszen a gyáriak a jó üzem- és munkaszervezés folyamán jelentős többlettermelést értek el az < Iső félévben s a karbantartás után mind minőségileg, mind mennyiségileg javul a ter­melés. 263 szakember — karbantartók, műszerészek dol­goztak. hogy átvizsgálják, felújítsák a gépeket. Új kön­töst kaptak a munkatermek is, friss falak várták a dolgozó­kat. (Kiss Béla felvétele) kapcsolásával kísérletek folytatása az optimális terv és egyéb gazdasági célkitű­zések variációs számítására. 5. A DH munkarendszer bevezetésének előkészítése és kísérleti lépcsőzetes beveze­tése. E feladatok közül az eddi­giek során többet megvaló­sítottunk és ennek eredmé­nyeként tudható be részben az is, hogy első féléves vál­lalati eredménytervünket je­lentős mértékben túlteljesí­tettük, úgy, hogy közben fontos szociális problémák megoldására is lehetőséget biztosítottunk. Ilyen volt a három műszakos üzemré­szekben a 43 órás munkahét bevezetése. Külön, kissé részleteseb­ben említem a DH munka- rendszer adaptációját. Ala­pos előkészítés után július l-vel a cigarettagyártáson kísérletképpen és elemeiben 4 filteres cigarettagyártó gépcsoportnál egy műszak­ban bevezetésre került. Ha a kísérletek sikeresek lesznek, e munkarendszer kiterjesz­tését tervezzük előbb a ci­garettagyártás egészére, majd lépcsőzetesen 1973. és 1974. év során a többi technoló­giai osztályra is. Hasznos volna és ezért az a koncep­ciónk, hogy az 1974. év so­rán továbbfejlesztjük válla­latvezetési munkamódszerré, rendszerré. Bár ellentmon­dásnak látjuk mégis igaz, hogy vállalati szinten már nagyon sok eleme megvan és alkalmazott is. M eg kívánok még emlé­kezni a csomagolási hatékonysági tartalé­kok éppen befejezett felmé­réséről és a készített tanul­mányról is. Ugyanolyan jó gazdasági lehetőségek rejle­nek ebben is, mint az igen alapos és kézzelfogható gya­korlati eredménnyel járt év eleji cigarettagyártási fel­mérésben. E tanulmány kü­lönös súllyal fedte fel a gyártás, a cigarettacsomago­lás szinkronitásának problé­máját. Számottevő a mun­kaszervezés által elérhető és feltárt élőmunka megtakarí­tás is. A kiértékelése és az intéz­kedések kidolgozása folya­matban van. Bevezetésüktől a termelékenység emelkedé­se, a költségek csökkentése várható. Bebizonyult, hogy a szak­emberekből, szakmunkások­ból álló komplex csoportok munkája igen hasznos. E módszertől további gyakor­lati eredményeket várunk. A végzett sokszínű és sokrétű munkának még puszta fels«- rolására nincsen mód is­mertetés esetében. Ezért csak érintőleg említem, hogy igen hasznosnak mutatkoz­tak az elkészült céltanulmá­nyok is. Megfelelő választá­si alapot nyújtottak a válla­latvezetésnek, például a leg­kedvezőbb tervváltozat, a bérfejlesztés, a szivarágazat perspektivikus helyzete kér­désében. Természetesen a szervezé­si munka megköveteli ná- (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom