75 éves az Egri Dohánygyár - Az Egri Dohánygyár Jubileumi Lapja, 1971

1971-11-01

8 kérdés középvezetőinkhez X. Mikor került a gyárhoz? 2. Milyen létszámmal dolgozik osztálya és mit állít elő? 3. Fejlődött-e a technológia, javult-e a technológiai fegyelem, az elmúlt évekhez viszonyítva? 4. Az új mechanizmussal kapcsolatosan milyen vál­tozást tapasztalt a vezetése alatt álló munkaterü­leten? 5. 1971. január 1-vel önálló vállalat lett a gyár. Mi­lyen nagyobb változásokat tapasztal ezzel kapcso­latban munkaterületén? 6. Milyen az üzemi demokrácia helyzete, munka- területén? 7. A mozgalmi (párt-, szakszervezet, K.ISZ-) szervek milyen segítséget adnak munkájához? 8. Milyen reális fejlődési, fejlesztési lehetőséget lát munkaterületén? Dr. Vendrei Géza: Dohánygyár a felszabaduláskor BÁRÁNY TIBOR: 1951. április 7-én, alig 20 éves ko­romban kerültem az Egri Dohánygyáriba, mint segéd­munkás. Kettő és fél hónajt eltelte után, bérelszámoló, rövid ideig normairodán dol­goztam, 1957. február 1-től a cigaretta-előkészítési osz­tály művezetőjévé neveztek ki. A cigaretta-előkészítési osztály ebben az időben igen elavult, munkaigényes, na­gyon egyszerű, de nehéz munkát igénylő technológiá­val dolgozott. Nem kívánom részletezni, de 14 év alatt óriási mértékben megválto­zott az osztály technológiája, berendezései, egy fejlett, egy teljesen új előkészítési osz­tály született. Javultak ,a munkaviszonyok, a termelé­kenység, csaliként a dolgo­zók fizikai igénybevétele, a mimikáik zömét gépeik vég­zik, egyszóval elértünk olyan szintre, amelyről 14 i évvel ezelőtt még álmodni sem mertem volna. SZANYI NAGY MIHÁLY: 1959. július 1-én kerültem az Egri Dohánygyárba, mint dohányipari technikus. Min­den osztály, (szivar-előkészí­tés kivételével) fizikai és adminisztrációs munkáinak megismerése, majd különbö­ző feladatok (adminisztrá­ció, inspekció, műszakvezetés stb.) váltották egymást. 1966—68-ig a városi, majd megyei KISZ-bizottságon dolgoztam. 1968. január 15- től vagyok a cigarettagyár­tás vezetője. A gyártás át­lagban 170—190 fővel dolgo­zik, ezen dolgozók filteres cigarettát állítanak elő. — A gyártás technológiája az utóbbi években nagy­mértékben megváltozott. A termék átfutási ideje lecsök­kent. a gépeknél dolgozók­kal szembeni követelmények nőttek. Ezt maga a fejlődés is megkívánta. Problémát jelent még ma is, hogy a gé­pieknél nem rendelkezünk megfelelő tartaléküzemelők­kel, mely probléma megol­dása állandóan napirenden van. A technológiai fegye­lem jónak mondható. A dol­gozók nagyobb többsége kö­vetkezetesen betartja. Ez nem jelenti, hogy az elkö­vetkező időben nem lehet még javítani. — Az üzemi demokrácia terén véleményem szerint a dolgozóink nem élnek az adott lehetőségekkel. Több esetben a termelési tanács­kozás a dolgozók tájékozta­tásában merül ki. — Az elkövetkező idő­szakban szükségesnek lát­szik az illatosítás, selejtbon- tás és vágattárolás korsze­rűsítése, javítása. Nagymér­tékben javítaná a gépek tel­jesítményét a jó minőségű filter, az üzemelő műszeré­szek stabilizálódása és tarta­lék üzemelő gárda létreho­zása. A filter minőségének javulásával elérhető lenne a selejt csökkenése is. Ami azt jelentené-, hogy ugyanazon idő alatt többet, jobbat, gaz­daságosabban tudnánk ter­melni. Szükséges, hogy a se­gédanyagok (papír, parafa- utánzat, raganyag) állandó minőségben álljon rendelke­zésre. SZARVAS ALADÄRNS: 1955-ben a debeceni Do­hányipari Technikum elvég­zése után kerültem az Eg'ri Dohánygyárba. 1902-ben a szivar-előkészítési osztály ve­zetésével bízták meg, ahol egv évig dolgoztam. 1963-tól 1966-ig a gyártásira nyitáson folytattam munkámat, majd a cigarettacsom-agolási osz­tály vezetésével bíztak meg, mely jelenleg is a feladatom. — A technológiai folya­mat igen sokat fejlődött az elmúlt időszakban. A fejlő­dés lemérhető, ha a gyártás és a csomagolás közti átfu­tási időt vesszük figyelem­be, mely a korábbi 48—72 óráról 2—3 órára csökkent. Ezen feladatokat korszerű szállító berendezés beikta­tásával oldottuk meg. Az előbb említett átfutási idő lerövidítésével jelentős tech­nológiai terület szabadult fel, mely lehetővé tette a filteres cigarettatermelés ka­pacitásának növelését. — A gazdasági munkában élenjáró dolgozók anyagi el­ismerésére az új gazdasági rendszer bevezetése nagyobb lehetőséget biztosít. A ren­delkezésre bocsátott szabad­keret rendkívül ösztönzően hat a munkavégzés (gazda­ságosság szem előtt tartása) és munkafegyelem megszi­lárdításában. KOCSIS JŐZSEF: 1957- ben végeztem a Debreceni Dohányipari Technikumot. 1965-ben a filte-rgyártási osz­tály vezetésével bíztak meg, mely jelenleg is feladatom. — 1965-ben kezdődött a Lágymányosi Dohánygyártól a viszkóz filtergyártás átte­lepítése. Ezt megelőzően, dolgozóink, szakembereink több hetes, hónapos úgyne­vezett tapasztalatcserén vet­tek részt, melynek eredmé­nye, hogy rövid időn belül az Egri Dohány gyárban megkezdődhetett a viszkóz műszál-alapanyagú filterrúd gyártása. Az átvétel évében végrehajtottunk néhány technológiai módosítást, töb­bek között korszerű szárí­tást és anyagmozgatást ve­zettünk be. Ennek eredmé­nye. hogy az átfutási idő a kO’-ábbi 32—36 órától 6—8 órára csökkent, A gazdasá­gossági mutatónk alakulását kedvezően befolyásolta mi­kor sikerült megoldanunk a technológia során keletkezett selejt műszál bontását és új­rahasznosítását. Ezen mű­szál, mely korábban hulla- dókáron került értékesítés­re rendkívül alacsony áron, mintegy 10 százalékos ered­ményjavulást eredménye­zett. A műszálalapú filter- gyártási technológiában for­radalmi változást hozott az elmúlt években kutatóinté­zetünkkel közösen kikísérle­tezett úgynevezett szárítás nélküli technológia beveze­tése. — A technológiai változ­tatás eredményeként megva­lósíthattuk azokat a korábbi elképzeléseket, melyek a dolgozók jobb munkakörül­ményeit a kulturált munka- feltételeket biztosították. KISS FERENC: 1952-ben kerültem a dohánygyárba, először fizikai munkát vér geztem, majd adminisztrá­torként dolgoztam. Négy év eltelte után műszafcvezető lettem, majd 1962-től műve­zetőként dolgozom a szi­varágazaton. — Az elmúlt tíz év alatt naigyon komoly fejlődést ér­tünk el. A mozgalmi (párt-, szakszervezet, KISZ) ko­moly segítséget adnak mun­kámhoz, különösen a több alapszervi rendszer beveze­tése óta, sok problémát meg lehet tárgyalni a műhelybi­zalmival, és az alapszervi párttitkárral. BÓNA GYULA: 1971. ja­nuár 1-től a MEO vezetőj'e vagyok. Az osztály a terme­lés területén a minőségel­lenőrzési munkákat végzi, a beérkező alap- és segéd­anyagok, mint az alkatré­szek vizsgálatától kezdődő­en, a gyártásköri ellenőrzé­sen keresztül a késztermék- ellenőrzésig. — A gyár önállóság ered­ménye első lépésiben az új szervezeti felépítés kidolgo­zása és bevezetése volt. A MEO területén ez a tény po­zitív határt eredményezett. Közös irányítás alá került valamennyi terület minőség­ellenőrzése, szoros kapcsolat alakult ki az egyes csopor­tok között és ezek saját jó munkavégzésükkel a másik csoport munkáját is nagy­mértékben tudják segíteni. Ez az egész gyár hasznos tevékenységének érdekét is szolgálja. Megszűnt a „felül­ről” való ellenőrzés, az osz­tály dolgozói és vezetői rendszeresen együtt élnek a termeléssel, állandóan isme­rik a nehézségeket, nemcsak a végső ellenőrzés során de­rülnek ki a problémák. — Az üzemi demokrácia helyzete az osztály területén megfelelőnek mondható. A munkakapcsolat, a termelé­si tanácskozásokon való részvétel megfelelő, a dolgo­zók aktivitása azonban hagy még maga után kívánnivaló­kat. Ez természetesen adó­dik a MEO különleges hely­zetéből is, hiszen a terme­lési problémák a minőség­ben is jelentkeznek és azok­kal számolni Is kell. Ennek következtében ezt az akti­vitást bizonyos „mértéktar­tás” jellemzi. — A mozgalmi szervek és az osztály kapcsolata meg­felelő. Sok dolgozó tagja a párt-, KISZ-szervezetnek, jó néhányan felelősségtel­jes beosztásokat, funkciókat is ellátnak, s ugyanaz a helyzet a szakszervezettel kapcsolatban is. Talán en­nek is köszönhető, hogy a szervek minden igényelt se­gítséget megadnak mind a termelés, a munka terüle­tén, mind az egyes dolgozók egyéni problémáin való segí­tésben. SZEMÁN MIHÁLY: 1967. augusztus 11-én hároméves gépészmérnöki gyakorlattal, üzemszenvezőként kerültem az Egri Dohánygyárba. Á szervezői munkát 1971. janu­ár 1-ig végeztem. Ekkor a tmk-műhely vezetésével bíz­tak meg. A tmk-műhely lét­száma 45-55 fő között mozog attól függően, hogy a tarta­lék üzemelő szakemberek nálunk vagy a termelő terü­leteken dolgoznak. — Az üzemi demokrácia a műhelyben belül jónak mondható. Órabérek rendezé- zésénél, prémiumok kitűzésé­nél, jutalmazásoknál, törzs- giárdatagság odaítélésénél minden esetben a csoportve­zetők, szakszervezeti és pánt- bizalmik véleményét is ki­kérjük. — Rendszeresen tájékozta­tást kapnak a dolgozók a ter­melési tanácskozásokon a dol­gozók aktívan részt vesznek, javaslataikkal, problémáik felvetésével segítik a műhely eredményes munkáját. Az öt évre szóló kollektív szerző­dés és a törzsgárda-szabály- zat már a tervezés szaka­szában többször is ismertet­ve volt a dolgozókkal. A be­érkezett javaslatokra, kérdé­sekre részben én válaszol­tam, részben pedig továbbí­tottam a munkaügyi osz­tályra. — A tmk-műhely szer- száímgépparkja hiányos és el­avult. Palástköszörűvel és síkkörszörű géppel nem ren­delkezünk. Ezek a gépek nagy mértékben elősegítenék a jobb munkánkat. Maró- és esztergagépeink elavultak, amelyek helyére új, modern berendezések beszerzését ja­vasolnánk. SÓKI MIHÁLY: 1966. au­gusztus 1-én kerültem a vál­lalathoz, akkor egyéves gé­pészmérnöki gyakorlattal, de mint üzemszervezőként kezd­tem. 1967. augusztus 1-én megbíztak a műszaki osztály vezetőjének. Jelenleg 15 fő műszaki-adminisztratív lét­szám tartozik az osztályom­hoz, továbbá 96 fő fizikai dol­gozó. — A műszaki- és admi­nisztratív munkatársaimmal együtt fő íeladiatunk a válla­lat műszaki fejlesztésének és beruházásainak, valamint a kiemelt állóeszköz fenntartá­si témák részbeni tervezése, a kivitelezések koordinálása, a hazai és import eredetű beruházások szállítása és ezekkel kapcsolatos admi­nisztratív tevékenységek bo­nyolítása. A nem termelő és a nem technológiai gépi be­rendezések beruházásból tör­ténő beszerzése utáni üzem­behelyezések biztosítása. — Az 1971. január 1-én ön­állósodott vállalatnál ezen önállóság következtében a szerteágazó munkavégzéseink sorén egyenként ás igen ko­moly, félelősségiteljes feladat hárul az osztály minden dol­gozójára. A DOHÁNYGYÁRNAK LÉ­TESÍTÉSÉTŐL FOGVA fon­tos szerepe volt Eger város életében. Jelentősége, mely kezdetben főleg gazdasági és szociális természetű volt, egyre inkább növekedett, s az idők folyamán kinevelte — több száz fős létszámából azt a gárdát, amely már a szocialista eszméknek is hor­dozója lett. A 11. világháború kitörése után különösen megnőtt a gyár gazdasági jelentősége. A hadsereg és a hátországi la­kosság ellátásának biztosítá­sa fokozott termelést köve­telt. Szigorú rendszabályok léptek életbe. A gyárat ha­diüzemmé nyilvánították. A szabadságolásokat korlátoz­ták. A csekélyebb vétségek is komoly következményekkel jártak. A gyakori légiriadók erősen hátráltatták a terme­lést. Egyre erőteljesebben je­lentkezett az elégedetlenség és nyugtalanság, míg végül 1944. november közepén a munkások nem jöttek be dol­gozni, s így kénytelen volta gyár a termelést beszüntetni. A VÖRÖS HADSEREG ál­tal űzött német fasiszta se­reg hozzáfogott a gyár kiürí­téséhez, majd annak felrob­bantását tervezte. A cigaret­ták és szivarok milliós té­teleivel megrakott teherau­tók tömegesen hagyták el a gyárat, de elvittek több mun­kagépet és elvitték, vagy megsemmisítették a főnöki iratok nagy részét. Szerencsére olyan gyorsan történt a fel­szabadító hadsereg által Eger elfoglalása, hogy a gyár alá- aknázására és felrobbantásá­ra már nem jutott idő. A felszabadulás napján, 1944. november 30-án szomo­rú képet mutatott a gyár. A melléképületek nagyrésze ro­mokban hevert. A gyártási és raktári épületeken a tüzérsé­gi találatok komoly rombo­lást okoztak, az utak tönkre- téve, a kerítés egy része (az iskola felőli oldalon) ki- döntve, sem villany, sem víz, sem nyersanyag! Megdöb­benve álltunk a szörnyű pusztulást látva. A KIFOSZTOTT és súlyo­san megrongált dohánygyár szovjet katonai vezetés alá került, s a felszabadulást kö­vető első napokban tömege­sen jelentkeztek a dolgozók, hogy tájékozódjanak a gyár helyzetéről, s megkezdjék a munkát. 1944. december 3- án már egyszerű, primitív módon — a szétszórtan még fellelhető dohányanyagnak késsel történő felvágásával —, megindult a munka. A gyár katonai parancsno­ka Szeszükön kapitány meg­bízott a termelés megszerve­zésével. Munkatársaimmal si­került hamarosan szükség­megoldást találni a dohány­vágógépek és cigarettagyártó gépek beindítására. Gyimesi János a nagyszerű elméleti és gyakorlati tudás­sal rendelkező műszaki tár­sam volt az, aki ebben a nagy munkában a legtöbbet tudott segíteni.. Az utcán heverő két úthengerlő gőzgépet be- húzattuk a gyárba, s ezekkel egy transzmisszió közbeikta­tásával —, sikerült a gépek meghajtása, illetve üzemel­tetése. Persze lényegesen ala­csonyabb fordulattal és sok zökkenővel. Ugyanis a gé­pek erősebb, vagy gyengébb fűtésétől függött az úthen­gerlő gép meghajtó kereké­nek fordulatsebessége. De termeltünk, megindult az élet. A MÁSIK SŰLYOS PROB­LÉMÁT a vízhiány jelentet­te. A városi vízhálózat nem működött, s helyreállítása hosszabb időt igényelt. A fel­németi útelágazás felrobban­tása alkalmával megsérült a felsőtárkányi vízvezetékünk. Ezt a vezetéket kellett sürgő­sen kijavítani, hogy a vízel­látást — a városi vízvezeték helyreállításáig is —, biztosí­tani tudjuk. Nehéz feladat volt, de ez is sikerült. A mostoha körülmények el­lenére — télvíz idején —, a lelkes dohánygyári műszaki csoport — minden erejét megfeszítve —, egy hét alatt rendbehozta a megrongált csővezetéket. Megindult a vízszolgáltatás. Nagyon fon­tos volt ez, nemcsak gyártá­si, hanem főleg egészségügyi szempontból. A katonai teherautók a ká­polnai dohányraktárból hoz­ták a nyersanyagot, s a gyár cigarettát, szivart és vágott dohányt termelt a hadsereg részére. ELEINTE NEM VOLT FI­ZETÉS, de mindenki szíve­sen dolgozott, mert húst és kenyeret osztottak ki a dol­gozóknak, ami akkor nagy értéket jelentett. A kapitány meg volt elégedve a gyár teljesítményével és egyes dolgozókat meg is jutalma­zott. Később, 1945. elejétől már szabályszerű bérelszá. molás volt és fizetést kapott mindenki. Az 1944. decemberi mint­egy 80—100 fős létszám 1945. májusára már 300 főre növe­kedett. Főleg a szakemberek hiánya jelentett nehézséget és több gyártógépet régi, ta­pasztalt, de szakképesítés nélküli „gépmester” üzemel­tetett. Megindult a párt szervező munkája, felhívására igen sokan léptek be a pártba. Ezekben az időkben a do­hánygyár jelentette Egerben a bázisüzemet. 1945. JÜNIUS VÉGÉVEL a katonai vezetés megszűnt és a Magyar Dohányipar átvette a gyár irányítását. Ebben az időben a legnagyobb gondot a romok elatkarítása, az épü­letek kijavítása, a dohány­anyag és papírellátás bizto­sítása okozta. A kapott do­hányanyag nyers, kiképzet- len, így elég kellemetlen izü volt. A cigaretták gyártása fokozott figyelmet igényelt, mert könnyen penészesedéit. Papír, csomagolóanyag alig volt. A készletek elfogytak, s Budapestről kellett az után­pótlást teherautókkal bizto­sítani. BIZONY, HA VISSZA­GONDOLUNK azokra az időkre és összehasonlítást te­szünk az akkori gyár és a mostani között, öröm és büszkeség tölt el bennünket. A hosszú, nagy körültekin­tést igénylő, sok fáradtsággal járó munka hosszú idő után végülis meghozta az ered­ményt: ma az Egri Dohány­gyár az ország legkorsze­rűbb dohánygyára lett, és már nemcsak Egernek, de az országnak is egyik jelentős üzeme, melynek gyártmányai az ország határain kívül is keresettek. Visnyei Miklós főműszerész beállítja a Max-gépet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom