Eger - hetente kétszer, 1914

1914-07-04 / 53. szám

6 EGER. (53. sz.) 1914. julius 4. kereskedősegéd Gyula, Ortner Sándor ácssegéd József, Gál Ráfael kőműves Anna, Szőke Sándor m. kir. honvédőrmester Sándor, Apostol Bálint cipész Mária, Kelemen Pál földműves Bernát nevű gyermeke. Eljegyzési tábla. Kelemen János földműves és Farkas Mária, Szabó Béla alapítványi szám­tiszt és Bőhm Márta, Vas András földműves­napszámos és Kocsis Erzsébet, Pelle Sándor földműves-napszámos és Tótpál Mária, Barabás Béla asztalossegéd és Nagy Rozália, Koperdák Gyula kőművessegéd és Füst Mária egri lakosok jegyesek. Házasságot kötöttek. Pogonyi Mihály föld­műves-napszámos és Bárdos Rozália. Halottak névsora. Puskás Lajos divat­kereskedő 47 éves, Magyari Józsefné Szabó Mária 42 éves, özv. Komáromi Mártonná Zadvai Erzsébet magánzónő 85 éves, Reiner Árminné Grósz Malvin 25 éves, Szabó Sándor szoba­festősegéd 32 éves, Gyalogay Gyula nyűg. máv. főraktárnok 50 éves, Szaniszló József kőműves 54 éves, Kastya Erzsébet 18 éves, özv. Újlaky Gyuláné Bellosz Anna magánzónő 76 éves, Sztregova Bernát földműves 20 éves, özv. Je- lencsik Jánosné Tóth Anna földmflvesnő 77 éves, özv. Mezei Andrásné Nagy Mária földművesnő 63 éves, Grőber Erzsébet 3 éves, Gábor Béla 20 éves, Bíró Valéria 14 éves, Trethon Mária 6 éves, Gülmár Gyula 7 éves, Tóth Mária 9 éves, Asztalos Mária 6 hónapos, Kakuk Pál 18 napos, Asztalos Mária 6 hónapos, Mikola Irén 8 hónapos, Balázs Margit 4 hónapos, Herczeg András szűcsmester 37 éves korában. Népesedési statisztika. Eger városában a folyó év junius havában született 82 gyermek. Kihirdettetett 27 pár. Házasságot kötött 17 pár. Meghalt 62 egyén. Apró krónikák. Holttest a kutban. A nagy- iváni legelő kutjában Kapás József ottani la­kos holttestére bukkantak. A hullán sérülés­nek nyoma sem volt. Nem lehet tudni, hogy halálának baleset-e, vagy öngyilkosság volt-e az oka. — Felakasztotta magát. Szegedi Ferenc pusztakócsi lakos felakasztotta magát. Tetté­nek oka ismeretlen. — A villám áldozata. Rek­tori József tiszafüredi lakost a réten, kaszálás közben villámcsapás érte. Rögtön meghalt. — Kéménytüz. Csütörtökön déli egy óra tájban a Dobó-utca 9. számú házban kéménytűz ütött ki, de nem lett komoly következménye, mert a tűzoltók hamarosan ott teremtek és még csi­rájában elfojtották a fenyegető veszedelmet. — Vérmérgezés. Herceg András tél utcai szűcsmes­ter arcán seb támadt, melyet szerencsésen meg­operáltak. A beteg már túl volt a veszélyen, mikor a napokban kapálás közben lecsúszott a tapasz az arcáról. Szennyes kézzel maga tette fel a tapaszt és a sebbe került piszok vérmérgezést okozott, amibe bele is halt. — Vízbe fűlt legény. Szomorú véget ért e hó 2-án d. e. Pelyhe csepű József 23 éves Sándor nevű fia. A szerencsétlenlegény társaival abélapátfalvi cementgyári tóban fürdött. Fürdésközben vir­tuskodásból a partról mindig beljebb és bel­jebb ment, majd a mélyebb helyre jutva, ful- doklani kezdett. Társai nem menthették ki, mert egyikök sem tudott úszni. A faluból jövő segítség pedig már későn érkezett, mert a le­gény megfult. Holttestét még nem találták meg. — Veszett kutya garázdálkodása. Gyöngyösön nyolc középiskolai diák a kies benei üdülő­helyre igyekezett, útközben azonban egy ve­szett kutya valamennyiöket megmarta. A sze­rencsétlen kirándulókat Budapestre, a Pasteur intézetbe szállították. — Tűz a malomban. Ká­polna községben csütörtökön délelőtt 10 óra­kor kigyulladt a Mersitz-féle malomhoz tartozó lakóház és teljesen leégett. — Baleset a színpa­don. A gyöngyösi nyári színkörben szombaton átültetve „Eucharisztikus virágok" címen kiadni este baleset történt. A társulat a Mandarint szándékozik. A mű ára bérmentes szállítással játszotta és a darab végén, annál a jelenet­nél, midőn a haldokló Wu mandarin (Szalay Antal) a kardot a gonghoz vágja, a nagy erő­vel sújtott kard a gongról visszapattant és a Gregorynét személyesítő L. Zikó Ilona mű­vésznő alsólábszárába fúródott. A művésznő sebe 10 cm. hosszú. Rövid hírek. Uj iskolák. Csányon a nyolcadik, Apczon az ötödik, Atkáron pedig a harmadik uj tanítói állást szervezik az ottani róm. kát. nép­iskoláknál. A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter ugyanis arról értesítette a vármegye köz- igazgatási bizottságát, hogy a fölállítandó uj iskolák tanítói állomásainak javadalmazásához államsegéllyel hozzájárul. — Az Osztrák Magyar Bank uj mellékhelye. Az Osztrák Magyar Bank Hatvanban, a Hatvan vidéki Takarékpénztár vezetésével uj mellékhelyet állít fel. — Pénz­intézetek fúziója. Hatvanból jelentik, hogy a Tú­rái Takarékpénztár részvénytársaság összes aktíváival és passzíváival beléolvadt a Hatvan­vidéki Takarékpénztár részvénytársaság hat­vani bejegyzett cégbe. — Versenytárgyalás és ár­verés. Eger város polgármestere a város 1915-től kezdődő és három évre terjedő irodaszer szük­ségletének biztosítására julius hó 20-án verseny- tárgyalást; a város hirdetmény kifüggesztési jogának három évi (1915—1917) bérletére nézve pedig julius hó 22-én árverést tart a város közházának kis tanácstermében. — Gyógyszertár átruházás. A belügyminiszter tudomásúl vette, hogy a gyöngyösi „Megváltódhoz címzett reáljogű gyógyszertár tulajdonjogát Rónai Zsig- mond Basch Ernőre ruházta át. — Sertésvész. Hevesvármegye területén — hivatalos jelentés szerint — Szarvaskő, Felsőtárkány, Gyöngyös­pata, Adács, Gyöngyöstarján, Szűcsi, Gyöngyös­halász, Pásztó, Hatvan, Hasznos, Boczonád, Tár­náméra, Tarnaörs, Pély, Tarnazsadány, Nagy- bátony, Dorogháza és Szűcs községek, vala­mint Eger város területén sertésvész pusztít az állatállományban. — Feloszló szövetkezet. A „Hevesmegyei Gazdák Aratógép Szövetkezete“ mely 1906-ban alakult az akkori arató-sztrájk fenyegető veszedelmének hatása alatt, most, miután további fennállását feleslegesnek tartja, feloszlott. A junius hó 26-án, Borhy György udvari tanácsos elnökletével tartott közgyűlés ugyanis kimondotta a Szövetkezet fölszámo­lását. ..............-—1.1—!== Irod alom. Eucharisztikus virágok. Kábik J. Géza plé­bános Szomódról (Tata mellett) arról értesít bennünket, hogy az Eucharisztia kultuszának emelésére Coulin abbé kiváló egyházi Írónak az Eucharisztiát dicsőítő egyik művét magyarra — fűzve 4 kor. 20 üli., kötve 5 kor. 40 fi.ll. lesz. Aki megrendelni óhajtja ezt a művet, jelezze szándékát lev. lapon a fordítóval, hogy a nyomatandó példányok számáról tájékozást szerezhessen. Ugyancsak ott rendelhető meg „Az Iszákos" cimü antialkoholista regény is 2 kor. 20 fill. leszállított áron. „A válás esetei.“ Ily cimen a „Házasság­jogi Könyvtár“ kiadásában praktikus és gya­korlati könyv jelent meg, mely az összes ma­gyar házasságfelbontó okokat ügyes beosztás­sal, könnyen érthető nyelven tárgyalja. A köny­vet, — melynek szerzője Gerő Ernő dr. buda­pesti ügyvéd, — nemcsak a jogász világ, ha­nem a nagyközönség is érdekkel használhatja. A könyv szép kiállításban jelent meg. — Meg­rendelhető 1 korona készpénz vagy levélbélyeg ellenében a „Házasságjogi Könyvtár“ kiadó- hivatalánál Budapest, VII, Rákóci-üt 68 szám. Felelős szerkesztő: Dr. Molnár Kálmán. Laptulajdonos: Egri érseki liceumi nyomda I a világhírű FÖLOES-pélC marg it­CREME ÉS használata által arca tiszta, üde és bájos lesz. A Margit-Créme a főrangú hölgyek kedvenc szépítő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azonnal felveszi és kiváló hatása már pár óra alatt észlelhető. Mivel a Margit-Crémet utánozzák és hamisítják, tessék eredeti védjegygyei lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen készítmé­nyért vállal a készítő mindennemű felelősséget. A Margit-Créme ártalmatlan, zsirtalan, vegytiszta készítmény, amely a külföldön általános feltűnést keltett. 1. Ára 1 K. — Margit-szappan 70 fillér. Mar- git-pouder K. 1.20. — Gyártja: FÖLDES KELEMEN gyógyszertára Aradon. Kapható Egerben: Dr. Hibay és Szegő, Kiss Lajos, Irgalmasok gyógytára, Ba­lázs Géza, Egerland Kálmán drog. 10320/914. Hirdetmény Közhírré teszem, hogy az 1915. évi városi közmunka összeírási és kivetési lajstrom a vá­rosi Számvevőségnél folyó óv julius S-től julius 16-ig közszemlére tétetett ki, ahol az a hiva­talos órák alatt megtekinthető. Az esetleges felszólalások szóban vagy írásban ugyanekkor megtehetők. Eger, 1914. junius 30-án. Jankovics Dezső, s. k. kir. tan., polgármester. eooooooooooooooooooooooooooooooooot Miskolczi Asztalosok Bútorcsarnok Szö­vetkezete, mint az Országos Központi Hi­telszövetkezet tagja, bútorcsarnokában Miskolcz, Deák-utca 9g , O elsőrendű modem bútorok kaphatók lég- o q jutányosabb árban. § O Az eladásra kerülő bútorok bizottságilag megvizsgáltatnak, igy O 2 kiváló minőség és tartósságáért teljes szavatosság vállaltatik. 0 ocoooooooooooooooooooooooooS ÜL.X f MI1W JLLLO. UA/1 •COOOOOO Eger 1914. A* érseki lieeum könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom