Eger - hetente kétszer, 1914

1914-06-27 / 51. szám

1914. junius 27. EGER. (51. sz.) 3 Mire fölkel a nap, már hangos az egész határ. Egyik táblában, a suhanó kasza nyo­mán ívelt sorokban dűlő rendek között, így szól az ének: Búza közé száll a dalos pacsirta, Hogyha magát a magasban kisírta, Búzavirág, buzakalász árnyába, Beá talál megsiratott párjára . . . A másik tábláról más nóta kavarog a le­vegőben : Vagyok olyan legény, mint te, Vágok olyan rendet, mint te . . . A harmadikon ismét más: Ne menj rózsám a tarlóra, Gyönge vagy még a sarlóra, Ha megvágod kis kezedet, Ki süt nekem lágy kenyeret? De ha elmégy a tarlóra, Ne menj rózsám csak magadra, Hívj, jó szívvel megyek veled, Estig aratok melletted .. . Közben a negyedikről át-át hangzik a dal: Harmatos búzát arattam, A rózsámtól elszakadtam . . . Édes magyar költészet! Csupa idill, líri­kus báj ; tele szerelemmel, vággyal, reménység­gel; de nem hiányzik belőle a föld szeretető sem és az erős hitbe vetett bizalom: „megsegít az Isten!“ . .. Úgy van: megsegít az Isten! Ha már ne­künk adta és ezer éven át, pusztító vérziva­tarok között is föntartotta számunkra ezt a szép hazát, miért ne áldaná meg termő földjét, hogy bőséges legyen a mi fáradságos munkánk jutalma ? . . . * Péter és Pál ünnepén a két apostol-feje­delem emlékét ünnepli a katolikus Egyház. Az iskolák kapui bezárulnak, a templomokban Te Deumot énekel a tanuló-ifjuság, hogy hálát adjon Istennek a bevégzett iskolai esztendő eredményeiért. És a gazda szivében is meg­fogan és Ég felé tör az imádság. Sikeres aratást kér, hogy áldást hozzon a gabona szeme. Mert ez a kenyér, ez az élet... Másnap pedig megcsendül a kasza. És a gabona-táblák barázdái előtt az arató-munkások vezetője elmondja a népies rigmust: Adjon Isten minden jót, Ami tavaly szőkén vót, Hegyen, völgyön búzát, jót, A magyarbul gazdát, jót, A németnek bugyogót, Melyen legyen ezer fót, A tótnak meg kását, jót, Hogy arasson a magyarnak Búzát sokat, búzát, jót! ... Tájékoztató. Junius 27. A Hevesmegyei és Egervidéki Jótékony N6- egylet közgyűlése. „ 27., 28, 29. A tűzoltók ünnepe. „ 29.'< Péter és Pál apostolok ünnepe. Július 2. Kispapok fölvétele. „ 3. Katonai felülvizsgálat Egerben. „ 6—7. Országos vásár Egerben. „ 6—7. Katonai föutóállítás Egerben. „ 6. A hatvani főszolgabíró tárgyalási napja Horton. „ 8. Eger város közgyűlése. (Orvos választás.) „ 8. A tiszafüredi föszolgabiró tárgy, napja Sarudon. „ 12—13. Országos vásár Hevesen. „ 13. A közigazgatási bizottság ülése. „ 15. Az egri főszolgabíró tárgy, napja Füzesabonyban. „ 15. A gyöngyösi föszolgabiró tárgy, napja Gyöngyös­tarjánban. „ 15. A pétervásárai főszolgabíró tárgy, napja Mátra­mindszenten. HÍREK. Eger, 1914. junius 26-án. Papszentelés. Szmrecsányi Lajos dr. egri érsek a papnevelő-intézet házikápolnájában junius hó 24. óta papszentelési szertartásokat végez. Junius 24-én tonsurát és kisebb rende­ket kaptak: Magnin Adorján egri egyházm. hittanhallgató és Tóth Pacifik, Baligács Vazul, Horváth Zenó, Borsányi Balázs, Blihár Bar­nabás, Kefer Szilvér, Oberten Odilo, Herr Leó, Hermann Herménegild, Kőnig Kelemen szent Ferenc-rendi papnövendékek. — Junius 25-én subdiákonusokká szenteltettek: Darányi János, Erdőssy Gyula, Kiss Péter, Magnin Adorján, Medgyesy Imre, Nagy Antal, Nagy Miklós, egri egyházm. végzett hittudomány- hallgatók és azon sz. Ferenc-rendi növendé­kek, kik az előző napon tonsurát és kisebb rendeket kaptak. — Junius 26-án diákonu- sokká szenteltettek: Darányi János, Kiss Pé­ter, Magnin Adorján, Medgyesy Imre, Nagy Miklós egyházm. v. hittanhallgatók és Tóth Pacifik, Baligács Vazul, Kopilovics Ivó, Po- lich Lipót, Krausz Bernárd, Bende Szaniszló, Horváth Zenó, Borsányi Balázs, Blihár Barna­bás, Kiefer Szilvér sz. Ferenc-rendi növendé­kek. Holnap, jun. 27-én pedig áldozópapokká szenteli Darányi János, Kiss Péter. Medgyesy Imre, Nagy Miklós egyházmegyeieket és Tóth Pacifik, Baligács Vazul, Kopilovics Ivó Fe- renc-rendieket. Egyházmegyei hírek. Szmrecsányi Lajos dr. egri érsek Ambrus István dr. rektor-kanonokot, a Demkó György dr. halálával megüresedett jogliceumi prodirektorságra; Dambrovszky Imre dr. Foglár-intézeti aligazgatót, ezen állásától felmentve, a líceum gondnokává; Kiszely Imre hittanárt és líceumi gondnokot Felnémetre lelkésszé; Szabó Sándor törökszentmiklósi káp­lánt pedig, kegyúri bemutatás alapján nyír- adonyi lelkésszé nevezte ki. Mint már jelen­tettük, az egri Foglár-intézet igazgatói állá­sában is változás történt. Mihalek Manó pré­post-kanonok ugyanis megválik ettől a tiszt­ségétől és helyét Venczell Ede t. kanonok, egy­házmegyei tanfelügyelő foglalja el. Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter özv. Harsányiné Zimmermann Etel egri és Krajnákné Oláh Ilona hatvan-vasúttelepi ál­lami elemi iskolai tanítónőket, valamint Né- methyné Kertész Gizella hatvan-vasúttelepi és Siklóssy Ilona turocszentmártoni állami elemi iskolai tanítónőket saját kérelmükre kölcsönö­sen áthelyezte. Személyváltozás a cisztercieknél. A kivált­ságos ciszterci rend személyi elhelyezését az 1914/15. iskolai évre, most adta ki Békefi Ré­mig dr. zirci apát. Az egri rendházat illetően mindössze annyi változás történik, hogy Szobek Lóránt tosokberéndi lelkész nyugalomba vo­nulván, Egerbe jön. Szobek Lóránt egyébként földink. Egerben született 1841-ben, tehát most 73 éves. A rendnek 1859-től tagja, mert eb­ben az évben vette fel a rend ruháját; az ün­nepélyes fogadalmat 1867-ben tette le és ál­dozópappá 1866-ban szentelték. Uj mérnök. Márkus Béla, aki középiskolai tanulmányait az egri cisztercita főgimnázium­ban jeles eredménnyel végezte, hasonló sikerrel tette le hétfőn, június hó 22-én a mérnöki vizsgálatot a budapesti műegyetemen. Az egri érsek és Szent István ünnepe. Szmrecsányi Lajos dr. egri érsek a napokban adta ki X. számú körlevelét, amelyben több iskolaügyi intézkedésen kívül Szent István ki­rály napjának méltó megünneplésére hivja fel a közfigyelmet a gondos főpásztor. Jelzi pásztor­levelében, hogy a keresztény Magyarország megalapítójának emléke és tisztelete mintha megfogyatkozott volna a nemzet tagjaiban; legalább azt mutatja királyunk székvárosában — az évenkint augusztus 20-án ősidők óta megtartott fönséges egyházi szertartású ünnep résztvevőinek — viszonyítva az ország lakos­ságának számához — csekély száma. Mivel pedig a keresztény Magyarország megalapító­jának emlékünnepe iránt való közönyösség a nemzeti érzület elhanyatlására vezetne — ami végeredményben a legnagyobb csapás volna a magyar hazára — ennélfogva a nemzeti ha­gyományokhoz való hűséges ragaszkodásra int a főpásztor és rendeli papjainak hogy ennek ápolására minden lehetőt elkövessenek. A nem­zeti közérzület ápolásának pedig az áldott Szent-Jobb körülhordozása lévén a legjobb, egyszersmind a legíelemelőbb alkalma, paran­csolja az érsek, hogy a lelkészek buzdítsák híveiket az ezen ünnepségen való részvételre. Kirendelés. A pénzügyminiszter Bresztyenszky Imre tiszafüredi kir. járásbírósági önálló mű­ködési körrel felruházott betétszerkesztő Írno­kot, a gyöngyösi kir. járásbírósághoz hivatalból kirendelte. Te Deum a tanítóképzőben. Az egri érseki róm. kát. tanítóképző-intézet csütörtökön, ju­nius hó 25-én zárta be ünnepies Te Deummal az iskolai esztendőt. Szent-mise után Venczell Ede t. kanonok, igazgató mondott magas szár- nyalású záróbeszédet s búcsúzott el azoktól a növendékektől, akik tanulmányaikat a f. iskolai évben elvégezve, végleg megváltak az intézet­től. Majd a jutalmakat osztotta ki az igazgató, az osztályfőnökök pedig az évvégi bizonyítvá­nyokat adták át a növendékeknek. Orvosválasztás. A kerecsendi körorvosi állásra, mely Bauer Soma dr. nyugdíjazásával vált gazdátlanná, Sándor Imre dr. gyakorló or­vos választatott meg. Évzáró ünnep a főgimnáziumban. Az egri kath. főgimnázium vasárnap, junius hó 28-án tartja évzáró ünnepét az intézet tornacsarnoká­ban. Az ünnepség programmja a következő: Reggel 8 órakor az intézet templomában hála­adó szent mise, mely alatt a főgimnáziumi énekkar miserészeket énekel Ahle-, Descher- meier-, Haller- és Griesbachertől. A szent mise végeztével kezdődik a tulajdonképeni ünnep, melynek műsora: 1. Auber: Portiéi néma. Nyitány. Játssza a fógimnáziumi zenekar. 2. Az igazgató értekező beszéde. 3. Kalovits dr.: Szent a béke. Kórus a Tinódi c. ifj. színjátékból. Énekli a főgimnáziumi énekkar. 4. A tanárszéki jegyző jelentése az intézet lefolyt évi álla­potáról s az intézethez kötött ösztöndíjak és jutalmak kiosztása. 5. Kalovits dr.: a) Allah áldja, b) Diadalnak. Kórus a Tinódi c. ifjúsági színjátékból. Énekli a főgimnáziumi énekkar. 6. Rákóczi-induló. Játssza a főgimn. zenekar. Halálozás. Részvéttel értesülünk, hogy Pus­kás Lajos egri divatkereskedő, a Fógel és Pus­kás cég társtulajdonosa csütörtökön hajnalban 47 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, junius 27-én délután 5 órakor lesz. ELSŐRANGÚ * CSENDES, POLGÁRI SZÁLLODA BUDAPEST, Aggteleki-utca 7. — 5 perez a keleti pályaudvartól. Gőzfűtés és minden kényelemmel berendezve. ------------------------------------------- 80 szoba és kávéház áll a t. vendégek rendelkezésére 1 személyes szobák 3 koronától. Tulajdonos 2 személyes szobák 5 kor. 20 fillér. PALLAI MIKSA. HOTEL DEÁK FERENCZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom