Eger - hetente kétszer, 1914

1914-06-27 / 51. szám

4 EGER. (51. sz.) 1914. junius 27. A női kereskedelmi szaktanfolyam vizsgálata szerdán folyt le az iskolafentartó Eger város és a helybeli kereskedő-notabilitások képvise­lőinek jelenlétében. 38 növendék vizsgázott a kereskedelmi ismeretekből és mutatta be gya­korlati tudását az írógépeken. A fiatal lánykák helyes feleleteket adtak a váltójogból, a kér. számtanból és könyvvitelből, sőt bámulatos készséggel német leveleket is fogalmaztak a terminus technikusok helyes alkalmazásával. A jövő zenéje csendült ki a kereskedelmi ér­deklődést a Balkán felé irányító földrajzi fe­leletekből, valamint az írógépek kattogásából, mert hiszen ma már mindenki tudja, hogy más fegyvereket kell lányaink kezébe adni, ha meg­élhetésüket biztosítani akarjuk, mint aminők­kel dédanyáink látták el kisasszonyaikat. Kö­zéposztályunk nőinek a gyakorlati pályákra való terelése társadalmunk egyik legfontosabb feladata és bár ott tartanánk már, ahol a kül­föld és bár elókelősködő társaságunk hölgyei ne tartanák szégyennek egy kalapüzlet vezeté­sét. A szaktanfolyam idei tanulmányi eredmé­nye igen jó: 36 bizonyítványban mindössze 3 elégtelen. A vizsgálatot lunch követte, amelyet a polg. leányiskola háztartási tanfolyamának növendékei készítettek és szolgáltak föl. Az asztalon bélapátfalvi magyar service, magyar stílusú pazar ételsor. a tanfolyam buzgó veze­tője — Misik Jánosné — izig-vérig magyar asszony. Önkéntelenül fölsohajtunk: boldogabb idők voltak, amikor a főzőkanál volt a lányok kezében a fegyver, amellyel a világot meg­hódíthatták. De mégis téved, aki azt hiszi, hogy a keresk. vizsga után a főzőiskola vizs­gája visszatérés a múltba. Éppen a két leg­modernebb társadalmi rákfene: a cselédkérdés és a drágaság teszik szükségessé, hogy lányaink az iskolában elsajátítsák az ízletes és takaré­kos főzés tudományát. Iskolai beiratkozás. A főgimnáziumban a jövő tanévre szóló előzetes beiratkozás június 30-án s július 1. és 2-án lesz, mindenkor dél­előtt 9 órától 12-ig. Június 30-án a II., III. és IV. osztályba a helyben iskolázott tanulók vétetnek fel. Az I. osztályba való felvételre július 1-jén csupán helybeli kath. tanulók je­lentkezhetnek. A beírás körüli eljárást illető­leg bővebb tájékoztatást nyújt az intézet ka­puján kifüggesztett hirdető-tábla. Az igazga­tóság. — Az egri áll. főreáliskolában az előzetes beíratások az 1914/15. tanévre julius hó 1., 2. és 3-án d. e. 9—11 óráig tartatnak. A Foglár-nevelőintézet újjáalakítása. Az egri érseki internátus, amely rég idők óta Foglár-nevelőintézet néven ismeretes, minden­kor elsőrangú hivatást töltött be, meleg sze­retettel nevelve, támogatva tanulmányaikban mindazokat a középiskolás gyermekeket, kiket ide juttatott a szülői gondosság, vagy az emberbarátok nagylelkű hagyománya. A régi intézeti épületet azonban idők folyamán meg­viselte az idő vasfoga, berendezése, beosztása nem felelt meg teljesen a mai kor követelmé­nyeinek, úgy, hogy szükségessé vált immár a nevelő-intézet öreg épületének átalakítása, be­rendezésének megújítása. Az egri egyházmegye főpásztora teljes tudatában annak a nagy fel­adatnak, amelyet ez a nevelő-intézet teljesí­tett a múltban és teljesíteni fog a jövőben is a magyar keresztény köznevelés terén, nagy anyagi áldozattal renováltatja ezt az interná- tust úgy, hogy a jövő iskolai év elején ké­nyelmes, korszerűen átalakított és berendezett otthon fogja várni a családi körből a paran­csoló szükség folytán kiszakított növendéke­ket. A nevelőintézet tehát újólag lesz felsze­relve, vízvezetékkel és villamos-világítással ellátva, igy minden tekintetben meg fog fe­lelni a higiéné követelményeinek is. Az inter­nátusba való felvételt az 1913/14. isk. évre már lehet kérelmezni. Felvétetnek oly róm. kath. vallásu tanulók, kik a cisztercita-rend egri főgimnáziumában, vagy a helybeli áll. főreáliskolában óhajtják folytatni tanulmányai­kat. Ellátási dij egész évre 450 korona. Je­lentkezni lehet julius hó 15-ig, bővebb fel­világosítással pedig szívesen szolgál Venczell Ede t. kanonok, egyházmegyei tanfelügyelő, a nevelő-intézet igazgatója. A Polgári Dalkör hangversenye. Csütörtökön este ünnepi előadás volt az Urániában. Ün­neppé avatta a Polgári Dalkör szereplése. A közönség színűltig megtöltötte az Uránia tágas termét, hogy gyönyörködjék a Polgári Dalkör műsordarabjaiban, amelyekkel a kolozsvári dalversenyre készül. Az ünnepi előadás Nyi­tánnyal kezdődött, mely után az énekesek lép­tek a színpadra és Sztojanovitstól egy pár szép régi magyar nótát adtak elő meglepő finom kidolgozásban, melyben a lehelletszerű pianók és a dörgő fortissimók egyformán sike­rültek. Különösen szép volt a Fekete szem éjt- szakája. Azután pár percig elhallgattak az énekesek és a Vezúv kráterét szemléltető ké­pekben gyönyörködött a közönség. Az érdekes film után Petőfi — Lányi gyönyörű dalát adta elő a Dalkör, (Temetésre szól az ének) mély átérzéssel és tudással. Ezt követte a mély Csokonai-Lavotta-Hoppe dal a Reményhez, melyben a tenor és basszus szinte vetekedett, hogy fölülmúlja egymást. Az énekszámok han­gulatába szervesen kapcsolódott a Király c. ötfelvonásos mozgókép előadása. A közönséget teljesen kielégítette a nyert műélvezet, mely­nek megszerzésében Grónay Andor karnagy fáradozott leginkább, aki a Dalkört betanította a sok zenei intelligenciát kívánó darabokra és azokat eldirigálta. Dicséret és elismerés illeti meg a derék énekeseket is, akik tudásuk leg­javát adták, hogy az este minél jobban sike­rüljön. Uj telefonközpont. A budapesti posta- és távirdaigazgatóság közhírré teszi, hogy a ke­reskedelemügyi miniszter rendeletére Abasáron táviratközvetítéssel is megbízott törvényható­sági távbeszélő központot létesített és azt a belföldi távbeszélő forgalomba vonta be. A tűzoltók ünnepe. Az Egri Önkéntes Tűzoltó- és Mentőegyesület szokásos Péter-Pál napi diszgyakorlata és nyári mulatsága az idén három napra terjedő ünnepséggé válik, mert ezzel egy időben ünnepli a derék egye­sület fennállásának 40 éves jubileumát és pa­rancsnokának, Gröber Ferencnek 25 éves szol­gálati jubileumát. Az ünnepségek sorrendje a következő: Junius hó 27-én: Délután l/, 7 órakor zárógyakorlat a Kossuth-téren. Este Ya 9 órakor az egyesület Grőber Ferenc pa­rancsnok lakása elé vonul s tiszteletére a 25 éves tűzoltói működése alkalmából az „Egri Polgári Dalkör“ közreműködésével lampionos szerenádot ad. Junius hó 28-án: Délelőtt 1liÍO órakor az őrtanya udvarán tábori mise, me­lyet Maczky Valér dr. egyesületi lelkész celeb­rál. Délelőtt 7» 11 órakor díszközgyűlés a kö­vetkező tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Visszapillantás az egyesület 40 éves múlt­jára. 3. Ünnepi beszéd. (A beszéd keretében az egyesület fénykép-táblájának leleplezése.) 4. Grőber Ferenc parancsnok üdvözlése 25 éves tűzoltói működése alkalmából. (Arcképé­nek leleplezése.) 5. Üdvözlések. 6. A szolgá­lati érmek kiosztása. 7. Zárszó. Délután 3 órakor az egyesület szokásos nyári mulatsága az Érsekkertben. (Belépő-dij személyenként 80 fillér.) A nyári mulatságon a helybeli cs. és kir. 60-ik gyalogezred zenekara, egy cigány­zenekar és egy fúvózenekar játszik. A mulat­ság kezdetét taracklövések jelzik. (Kedvezőt­len idő esetén a mulatság másnap, azaz 29-én lesz megtartva. Junius hó 27. és 28-án orszá­gos galamb-, gömb- és agyaggalamb-lövőver- seny. Állandójegy 2 korona, személyjegy 1 ko­rona. (A versenyre csak azok nevezhetnek, kik a verseny rendező-bizottsága által külön is meghivattak.) Egyházzenei tanfolyam papok részére. Já­rosy Dezső, az Orsz. M. Kir. Zeneakadémia tanára julius hó 6.-tól 11-ig Budapesten, a budai Szent Imre Kollégiumban (I. Fehérvári út 17.) korális tanfolyamot rendez papok, szer­zetesek és növendékpapok részére. A tanfolyam célja, hogy a papság biztonságot szerezzen az uj korális éneklésében és hogy tájékoztatva legyen ama teendők felöl, melyek egyházzenei téren a lelkipásztorra várnak. A tanfolyamon résztvevők a Szent Imre Kollégiumban kapnak ellátást, melynek fejében tandíjjal egyetemben 34 koronát fizetnek. A tanfolyam ünnepélyes megnyitása 6-án reggel 8 órakor lesz és nyom­ban megkezdődnek az előadások. A jelentkezők hozzanak magukkal kézi Missalet, lehetőleg a legújabb kiadásút. A jelentkezők forduljanak a tanfolyam vezetőjéhez: Járosy Dezsőhöz (Temesvár, Szeminárium), aki minden részlet- kérdésben felvilágosítással szolgál. Küzdelmes évek. Az Egercsehi kőszénbá­nya r. t., amely a Budapest-vidéki bőszénbá­nya r. t.-gal érdekközösségben áll, 1913. évi zárószámadásában mindössze 3090 K (1912-ben 3591) kamat bevételt és az ingatlanok hozama gyanánt 1350 (múlt évben 1400) K-t mutat ki egyedüli jövedelem gyanánt, amivel szem­ben az üzemre 110.890 K-t fizettek rá, a mér­leg tehát 424.143 K veszteséggel zárult, az előző évi 317693 K veszteséggel szemben. A két és fél millió alaptőkéjű társaság a hitele­zőknek nem kevesebb, mint 8,173.129 koroná­val tartozik. (Múlt évben a tartozás 6,498.096 K volt.) A zárószámadásoktól nem igen lehet megítélni, hogy erre mennyiben nyújtanak fe­dezetet a vállalat vagyontételei, mert hiszen alig állapítható meg, hogy az 500250 K-val beállított bányaterületnek az 5,523.067 K-ra értékelt bányaművek és berendezések a 147911 K-val szereplő földbirtoknak az 1,454.441 K- ban kimutatott épületeknek, az 1,169.685 K- ban feltüntetett gépek és eszközöknek, a 913.210 K-ra értékelt sodronykötélpályának és a 249.399 K-ban kimutatott készleteknek meny­nyi a tényleges forgalmi értéke, illetőleg az adósok 160.450 K tételéből mennyi válik be­hajthatatlanná. az elasztikus rrhnQ^ml^ » » t JARTOSSAGAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom