Eger - hetente kétszer, 1913

1913-10-15 / 83. szám

1913. október 15. EGER. (83. sz.) 3 jesítettnek vélt munkákért, amelyek egyszerűen nem, vagy csak hiányosan teljesíttettek. Súlyos visszaéléseket lát az útépítések körül, aminek a vállalkozó takarékoskodásán kívül, főként a laza felügyelet és ellenőrzés az oka. Azt kérdi a polgármestertől, hogy mi történik ezekkel az elfuserált utakkal? Alföldi Dávid dr. és Turtsányi Gyula dr. kir. tanácsos, fölszólalása után Bárány Géza városi mérnök azt a felvilá­gosítást adta, hogy az uj utak közül csak azokat vette át az ebből a célból kiküldött bizottság, amely utakat teljesen kifogástalanok­nak talált. A többi útra nézve pótmunkákat rendelt el és pedig okt. 15-ig terjedő határ­idővel. Reiner Soma vállalkozó azonban a pót­munkákat mindez ideig nem teljesítette és ezért az évnegyedes jelentések során a polgármester javaslatot terjeszt a közgyűlés elé a vállal­kozónak kötelességei teljesítésére való szorí­tása iránt. Ha ezt az előterjesztést megvárja a felszólaló képviselő, akkor az interpellációra nem lett volna szükség. A közgyűlést türe­lemre kérte a jelentés felolvasásáig, amit a közgyűlés előlegezett is és ezzel megkezdődött a napirend. Az évnegyedes Jelentések. Az évnegyedes jelen­téseknek két kiemelkedőbb pontja volt és pedig az egyik az, hogy a vízvezeték ügyét legközelebb már napirendre tfizik; a másik, hogy a tervbe­vett útépítési munkálatok befejezést nyertek, azonban nem'mindegyik utcát vette át a ki­küldött bizottság Reiner Soma vállalkozótól, mert hiányokat talált a lerakott anyagok körül, amelyeknek pótlására nézve október hó 15-ét tűzték ki határidőül. Minthogy ez a határidő elmúlt, kéri a polgármester a közgyűlést, hogy hatalmazza fel a tanácsot arra, mikép újabb határidő kitűzése mellett kötelezettségének tel­jesítésére szorítsa rá a vállalkozót. A köz­gyűlés a jelentések tudomásul vételével a pol­gármester kérelmét teljesítette. Rátvay Géza öröké, Rátvay Géza dr. jogtanár tudvalévőén, Kassára költözött és így a város­nál viselt többrendbeli tisztségéről lemondott. A közgyűlés utasította a polgármestert, hogy a központi választmány megüresedett tagsági helyére a választást tűzze ki a legközelebbi közgyűlés napirendjére ; a pénzügyi szakosztály tagjait pedig hívja össze, hogy Rátvay dr. helyébe uj elnököt választhasson. A többi szak­osztályi és választmányi tagsági helyeket a közgyűlés, tekintettel az uj városi képviselő- választásokra, egyelőre betöltetlenül hagyja. A makiári villamos-szerződés. A Maki ár köz­séggel kötött villamos-szerződésbe hiba csúszott be, amelyet a közgyűlés most kireparált. Az eger-füzesabonyi villamos-vasút. A város felírt a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy az eger- füzesabonyi vonalrészt alakítsa át villamos üzemre. A miniszter erre azt válaszolta, hogy a villamos-üzemet csak ott állíthatja fel, ahol ezáltal gazdasági megtakarítás eszközölhető, miután az egri vonalon ez nem remélhető, te­hát a kérelmet nem teljesíti. A mozgófénykép - színházak szabályrendelete. He­vesvármegye törvényhatósági bizottsága visz- szaadta a városnak a mozgófénykép-színházakra vonatkozó szabályrendeletet és pedig azért, hogy ne a nettó, hanem a bruttó jövedelmek után számítsa a fizetendő járulékot. A közgyű­lés nem így határozott, hanem kimondotta, hogy a mozgófénykép-színházaktól 1915. január 1-ig semmi járulékot nem követel, ezen az időn túl pedig a színházak jövedelme arányában fix- összegben adóztatja meg e színházakat és pe­dig úgy, hogy a fizetendő összeg évi 100 koroná­nál nem lehet kevesebb és 500 koronánál nem lehet több. Az Eszterházy-tér aszfaltja. Hevesvár megye törvényhatósági bizottsága visszaadta a város­nak a törvényházig vezetendő aszfalt gyalog­járó kiépítésére vonatkozó határozatát, mert jobbnak véli, ha az aszfalt nem az Eszterházy- téren épül a székesegyház lépcsözetéig, hanem ha a Líceum sarkától egyenes vonalban egészen a törvényházig vezetődik. A polgármester ezt a megyei határozatot megfólebbezte, amit a közgyűlés jóváhagyott és kimondotta a köz­gyűlés, hogy aszfaltot csakis az Eszterházy téren építi és pedig 4 méter szélességben, már csak azért is, mert az érsek és a főkáptalan a lépcsők fölötti területet szintén aszfaltoztatja és a templom környékét rendezi. A nyugdíj szabályrendelet, Egerváros tisztvi­selőinek nyugdijszabályrendeietét is visszaadta a vármegye. A tisztviselőknek nyugdíj képessé­gét 10 helyett 5 évben, a hozzájárulás össze­gét 3% helyett 5%-ban állapítja meg és a másutt töltött szolgálati időt csak bizonyos feltételek mellett tartja beszámíthatónak. Egy­ben a temetkezési járulékok fedezetéül szol­gáló alapnak megjelölését is kívánja. A köz­gyűlés a módosításokat elfogadta, a temetke­zési járulékokra nézve pedig azt határozta, hogy amiként eddig, ezután is a költségvetés keretében gondoskodik azoknak fedezetéről. Mezőkövesd vilamos világítása. Mezőkövesd nagy­község az egri villamos-teleptől óhajtaná az áramot beszerezni villamos világításához. A közgyűlés felhatalmazta a villamos-telep igaz­gatóját, hogy ha a terv hasznothajtó vállalat­nak bizonyul és 150.000 koronánál nagyobb befektetést nem igényel, akkor az ügyet ké­szítse elő és döntés végett mntassa be a köz­gyűlésnek. Ezzel a közgyűlés folytatását a polgár- mester délután 3 órára halasztotta és tekintet­tel arra, hogy a nagyterem hűvös, a délutáni közgyűlés helyéül az esketési termet jelölte meg. Délután, A délutáni közgyűlés alig volt egyéb bi­zottsági értekezletnél. Olyan kevesen voltak. A kétóra hosszáig tartó tanácskozás anyagá­ból kiemeljük a következőket: A „ Városi Zenekar-alapEgerváros közpénz­tárában „Városi Zenekar-alap“ címén gyűjtés­ből eredő összeget kezelnek, amellyel nem tudnak mit csinálni. Maczky Valér dr. azt indítványozta, hogy bízzák az alapítványt az Egri Dalkör kezelésére, azzal a kikötéssel, hogy a befolyó kamatoknak felét tőkésíteni tartozik és kezelés címén csak a kamatoknak másik felét használhatja fel saját céljaira. A közgyűlés az ügyet megfontolás és javaslat- tétel végett kiadta a tanácsnak. Utcaépités. Az Árpád utca kimosott úttesté­nek helyreállítására 750 koronát szavazott meg a közgyűlés. A Deák Ferenc-ut keramit-szegé- lyének átfektetésénél az uj keramit árának megtérítését magára vállalta a város. A Tün­dérpartra vivő feljáró-köz kiépítése végett helyszíni szemlére bizottságot küldtek ki. A Vécsey-völgyi útból 200 méternyi területnek azonnal való kiépítését elrendelték. A külső- utak rendbehozatalára pótlóan még 100 koro­nát utalványoztak. A Deák Ferenc-ut aszfalt gyalogjárójának kiépítésére vonatkozó szerző­dést elfogadták, Hevesi Gusztávnak pedig azt a kérelmét, hogy az Óvoda-utcában épített aszfalt-átjáró költségét térítse meg a város, akkor intézik el érdemlegesen, ha majd az Ovoda-utca útvonala az Aranyszőlő és az épí­tendő Siketnéma-Intézet előtt is kiépül aszfalt­gyalogjáróval. A vámházak. A vasútnál és a Szvorényi- utcában levő vámházaknak áthelyezésére nézve azt határozta a közgyűlés, hogy a vasúti vám­házat továbbra is meghagyja a helyén, a Szvo- rényi úti vámház környékéről helyszínrajzot készíttet a városi mérnökkel. A vásári rendtartás. A belügyminiszter jóvá­hagyta a városnak azt a vásári rendtartását, hogy a piacon az ismételadók nyáron csak reggel 7 órától, télen pedig csak reggel 8 órától kezdve vásárolhatnak a termelőktől. A közgyűlés az uj rendet életbeléptette. Arviz kölcsön. Az árvíz folytán szükségessé vált sürgős munkálatok költségeire 43,200 K. kölcsönt vesz föl a város. A kölcsönt az egri ajtatos alapítványok folyósítják. A jegyzői internátus ügye. A Borsod-, Gömör- és Hevesmegyei jegyzőegyletek ingyen telket és egyéb támogatást kértek a várostól felépí­tendő internátusuk részére. A közgyűlés a ké­relem elbírálására bizottságot küldött ki, mely­nek tagjai Hanák Gyula, Dutkay Pál, Csekó Gábor, Timon Béla, Bárány Géza és Barthos Károly. A polgári fiúiskola. A közoktatásügyi minisz­ter értesítette a várost, hogy 1914. szept. 1-ére fölállítja az állami polgári fiú iskolát, ha a város alkalmas helyiségről és annak föntartá- sáról gondoskodik. A közgyűlés a feltételeket elfogadta. Apróbb ügyek. Panksch Vilibald ajánlatot tett, hogy a Nagyegeden 15 kát. hold föld­területet 16 koronájával megvásárol a várostól. A felajánlott vételárt kevésnek találták, tehát a kérelmet elutasították. Weisz Adolf pöce- gödörtisztító vállalkozóval úgy egyezett ki a város, hogy egy-egy szállításért az eddigi 3 K. helyett 3 K. 60 fillért fizet a lakosság és ha légmentesen elzárható szállító kocsikat használ, úgy a mellékutcákban este 8 órától reggel 7 óráig, a főbb vonalakon pedig este 10 órától reggel 5 óráig szállíthatja a fekáiiát. Oláh Lajosnak évi 150, Apostol Bertalannak és özv. Lőrinc Bélánénak 30—30 koronáért cukorka elárusító helyet jelöltek ki. Balog Imre kérel­mére a tisztviselői telepen utcai lámpát állí­tanak fel. A Györgyényi-féle ovoda épületében a szükségessé vált javítási munkálatokat en­gedélyezték. Az Egri Szövetkezett Bortermelők Részvénytársaságának megengedték, hogy a város címerét használhassa. A polgári fiúiskola üres tantermét Gáspárdy Katinkának a Zene­iskola céljaira 1 évre 200 K.-ért bérbe adták. Grónay Andor iparostanoneiskolai igazgatónak fizetését évi 3200 K-ra, Kiss Alajos rajztanár­nak fizetését pedig évi 2600 koronára fölemel­ték és részükre megfelelő lakbért és családi pótlékot biztosítottak. Türr István tábornok emlékszobrára 15 koronát adományoztak. Damó Oszkárnak azt a kérelmét pedig, hogy engedjen át a város 2 hold területet arra a célra, hogy azon mozgófényképek készítésére alkalmas mű­termet építtessen, véleményezés végett egy bi­zottságnak adták ki. t ■ ..........■ ■ ~~ ~ E gy havi közigazgatás. — A közigazgatási bizottság ülése. — Hevesvármegye közigazgatási bizottsága hétfőn, október hó 13-án, délelőtt Vall órakor a vármegye székházának kis termében Kállay Zoltán dr. belső titkos tanácsos, főispán el­nöklete alatt rendes havi ülést tartott. Az ülés a szokásos havi jelentések felol­vasásával kezdődött, amelyek közül különösen az alispánnak a koleráról élőszóval tett jelen­tése keltett nagy érdeklődést. A közgazdasági előadó mezőgazdasági állapotunknak szomorú képét festette. A gabona-termés nem sikerült; a cséplési munkálatokat csak most, késő ősz­szel végezték be a gazdák. A gyümölcs, szőlő és burgonya termés szintén silány, csupán a kukorica mutat jó termést, csakhogy ez meg sok helyen nehezen érik. Az időjárás egyéb­ként most már a szántás-vetésre igen kedvező, hanem a munkásviszonyok megnehezültek. Sok „M0DIŰN0 cuiBSPECimn A LEGDRÁGÁBB A. L/BGtJOBB ! ü Síp"'(Díasoóx/JJoazaxcMai. Ajyy AXs/fui/v-el'iy<dx, ririwiAA^ i/irwc^-fiAxfi xnyczrruxiI}xriaJz-Al& -mj/ruKAwkJAensJxmne vem onxmyAnriáóMtü zx vájjígy Aáxixsj<áJusj /uáiíása Főraktár Özv. Wahl Adolfné m. kir. dohány-nagyárudájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom