Eger - hetente kétszer, 1913

1913-01-01 / 1. szám

4 EGER. (1. sz.) 1913. január 1. Karácsonyi ajándék iparostanoncoknak. A Tanoncoíthon 27 tanulójának szereztek nagy örömet az Irgalmas nővérek, midőn szép ka­rácsonyfát. állítottak részükre és ruhát, csemegét osztottak ki nekik a Jézuska ajándéka gyanánt. Alexandra nővér egyébként már évek óta gya­korolja karácsonykor ezt a jótékonyságot szü- lőtlen, vagy szegény iparostanoncokkal. Újítás a postán. A kereskedelemügyi mi­niszter elrendelte, hogy az ajánlott levelek, valamint a csomagok tömeges feladására külön postai felndókönyvek készíttessenek. Akik tehát, ilyen postai küldeményekből egy-egy alkalommal 20 darabnál többet adnak fel, ezt az új feladó­könyvet használhatják. Mint a postahivatal főnöke velünk közli, ezek a feladókönyvek kétféle nagyságúak. A V* ív alakúak kettős lappal 33, és az ‘/* ív alakúak 14 küldemény bejegyzésére alkalmasak. Mindkét könyvnél a rovatok kitöltése indigó papíros használata mellett történik. Egy könyvvel ajánlott leve­leket és csomagokat is lehet feladni; ez eset­ben azonban a könyvet a két küldeményfaj szerint arányosan két részre kell osztani. Egyes küldemény feladásánál nem kell a feladó­könyvet használni; erről külön feladóvevényt ad a postahivatal, ahol a feladókönyveket a bekötési költségeknek (a nagy alakúaknái 70, a kisebbeknél 50 fillér) beszedése mellett szol­gáltatják ki. A beszedett összegnek megfelelő frankójegyeket a könyvnek első üres lapjára ragasztják és lebélyegzik. Országos vásárunk január 13. és 14. nap­ján lesz, még pedig: állatvásár csak hétfőn, a kirakodó vásár hétfőn és kedden. Ismeretterjesztő előadás. A Kér. Iparoskor szombati ismeretterjesztő előadásán a Kör tagjai igen nagy számmal vettek részt családtag­jaikkal együtt. Előadásra került Csuday Jenő dr.: Oroszország a XIX. században c. munkája, mintegy 80 vetített képpel. — A legközelebbi előadás szombaton este lesz. Uj lap a megyében. Gyöngyösön megjelent immár az ötödik újság is. A cime: Gyöngyös, társadalmi heti lap és a szerkesztője Nowoszad Arthur. Zarándoklatok. Az Országos Katolikus Szö­vetség az 1913. év folyamán több zarándoklatot vezet. A nagyhétben és husvét napjaira II. osz­tályú utasokkal (elsősorban tanulók és tanárok részvételével) római tanulmányutat szervez. Ezenkívül bármely osztályú utasokkal április vagy május havában nemzeti zarándoklatot ve­zet Rómába. A XXIV. nemzetközi eucharisztikus kongresszus alkalmából április hó közepén tör­* ténő indulással I. esetleg II. osztályú utasok­kal Máltába utazó csoport szervezését tervezi. Végül s pünkösdi ünnepek idején, május 5-én indulva, bármely osztályú utasokkal indulva országos zarándoklatot vezet Lourdesba. Az eset­leges érdeklődésekre a szövetség irodája (IV. Ferenciek-tere 7. III. 1. I. em. 8.) már most is felvilágosítást ad. Gyöngyös város fejlődése. Gyöngyös város a vele összeépült Gyöngyöspüspöki községgel egyesülni akar és ezt az egyesülést az 1112 lakost számláló nagyközség is kívánja. Most az egyesülés módozatai fölött tárgyal a város és a nagyközség képviselőtestületei részéről kiküldött vegyes bizottság. Újszülöttek. Eger városában a lefolyt hé­ten (december 20 tói 26-ig) a következő szü­letési esetek történtek: Rakusz Bernát föld­műves Bernát, Pálok János földműves Rozália, Majoros Ferenc földműves Rozália, Venczel Miklós napszámos Margit, Áder Mihály do­hánygyári altiszt Erzsébet, Erdélyi György földműves Rozália, Apostol Bálint cipész-mes­ter László, Glück Menáchem magánzó Sarolta, Novotta Kálmán máv. mozdonyvezető Kálmán, B irányai Ignác kárpiros-mester Ilona, Schvarcz István teherszállító Lívia nevű gyermeke. Eljegyzési tábla. Szabó Sándor földműves és Adorján Rozália fóldművesnő egri, Polac-ek Lajos kereskedő gyöngyösi és Brunner E zsé- bet hajadon egri, Fekete Miksa gépkocsivezető budapesti és Veisz Vilma hajadon egri lakosok — jegyesek. Házasságot kötöttek. Stesszer (Ziska) Sán­dor máv. gyakornok egri és Buzek Ida hajadon nagykanizsai, Jakobovitcs Márkus csipész mes­ter szinnai és Margittai Berta magáuzónő egri, Szántó Károly papirgyáros budapesti és Buch­halter Ilona hajadon egri lakosok. Halottak névsora. Nagy Mária földműves gyermeke 16 napos, Tóth János uapszámos 58 éves, Vancsai János favágó 42 éves, özv. Füzesi Dávidué szül. Brancs Veronika ápolónő 65 éves, özv. Kelemen Mihályné szül. Nagy Anna földművesnő 62 éves, özv. Horeczki Józsefné szül. Dienes Etelka magánzónő 69 éves, Schvarcz József földműves 45 éves, Er­délyi Zoltán cipész-mester gyermeke 2 éves, Ullrich Rez^ő máv. hivatalnok 38 éves, Hanák Dezső városi h. végrehajtó 51 éves, Stern Jakab markotányos 49 éves, Péró Mártonné szül. Gál Anna földművesnő 82 éves, özv. Ma­joros Miháyné szül. Zagyvái Borbála magán­zónő 80 éves, özv. Vig Istvánné szül. Hegyi Mária földmfivesnő 86 éves, Krancsiszki Pál földműves 30 éves, özv. Molnár Alajosné szül. Szűcs Terézia földművesnő 67 éves, Marmoly Gáspár napszámos gyermeke 23 hónapos. Ma­gyar János dohánygyári altiszt 51 éves, Pálok József napszámos gyermeke 4 hónapos, Becző János gyümölcskereskedő 51 éves, Sznistsák Ferenc bányaszámtiszt 34 éves, Kovács György napszámos 40 éves korában. Apró krónikák. Tragédia a kaszárnyában. A gyöngyösi huszár-kaszárnyában megrázó ese­mény történt a múlt héten. Egy Jámbor László nevű közhuszár megőrült. Az utóbbi időben állandóan a háború borzalmaira gondolt és ez megzavarta az eszét. Beszállították a közkór­ház elmeosztályába. — Végzeies baleset. Gyön­gyösről jelentik, hogy az ottani Vida-féle cuk­rászbolt előtt az utcán elesett egy Tóth Ka­talin nevű 74 éves asszony és agyrázkódás következtében másnap meghalt. Boros József szintén elesett Gyöngyösön. Karácsony napján a kávéházból kijövet érte a szerencsétlenség. A lábát törte. Rövid hírek. A Hevesmegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Hevesmegyei Keresk. és Ipar­kamara létesítése ügyében agitáló előkészítő­bizottság vasárnap Hatvanban tartott értekez­letet és az ügynek sikerült megnyernie a hat­vani érdekelt és irányadó köröket. Az elő­készítő-bizottság legközelebb Hevesen tartja ülését. — Államsegély. Az egri állami gazdasági népiskola uj épületének bebútorozására 1500 korona államsegélyt engedélyezett a kultusz- miniszter. Népiskolai és ismétlő-iskolai törzskönyv- nyomtatványok (egy ív 12 tanuló részére) íven­ként 5 fillérért bekötve is kaphatók az érseki líceumi könyvnyomdában. Legrégibb, legelőkelőbb márka Gróf KEGLEV1CH ISTVÁN utódai COGNAC A legbiztosabb szer MT* influenza ~üi és fertőző betegségek ellen. Irodalom. Gyöngyösi Kalendárium az 1913. évre. A Hauisz Imre Közművelődési EgyesületÉvkönyve. Szerkeszti Stiller Janos áll. főgimu. tanár. V. évfolyam. 176-j-XVI lap. Ára 1 korona. A gyöngyösiek naptára most is a szoká­sos előkelő színvonalú könyv, melyben sok ér­dekes cikket írtak gyöngyösi, illetve hevesme­gyei vonatkozású személyekről, mint Samassa Jó­zsefről, Szmrecsányi Lajosról, Horváth Mihály- ról, Vachott Sándorról, Gasparich Márkról, Vachott Imréről, Spetykó Gáspárról, Tévén Zsigmondról, Baltás Ferencről, dr. Koller Já­nosról stb. Értékesek azok a tárgyak is, ame­lyeket feldolgoztak, mint A hevesi várispánság, Gyöngyösi önkéntesek 1848—49-ben, Időjárás és időjóslás (különös tekintettel Gyöngyösre), Vasúti érdekeiük, Gyöngyös mint vasúti góc­pont, A farkasmályi pincék múltja, A leg- utóbt i népszámlálás eredménye Gyöngyösön és az erre vonatkozó statisztika. A naptár munkatársai a következők : Márki Sándor egy. tanár, Soós Elemér uy. honvéd- ezredes, Bánfai Szabó László a Nemz. Muzeum igazgatóore, Kémény János polgármester, Tö­rök Kálmán prépost-plébános, képviselő, Káp- lány József főjegyző, Mártonffy Lajos t. főszol­gabíró, Alszeghy Zsolt dr., Bogdány Fereuc, Pásztor József, Stiller Kálmán, Jónás Frigyes, Belházy Ernő, Bálint Károly főgimn. tanárok, Vargha Tivadar ig. tanító. Az értékes könyv minden tekintetben figyelmet érdemel. A magyar helyesírás szótára és szabályai. Miuden irassal foglalkozó ember érzi a szük­ségét olyan szótárnak, mely az irodalomban és az üzleti életben haszuált minden szónak Írásmódját, megmagyarázza. Ilyen munka a ma­gyarban még nem volt. Most van nyomás alatt a fenti cimű majdnem 400 oldalas mű, mely az összes magyar és a nálunk használatos idegen szókai a jelentés magyarázatával közli. Mint­egy 200,000 szóalak mellett a helyesírás körébe vágó minden kérdést megmagyaráz, a helyte­len és kerülendő szólásokat és szókat föltün­teti. Azonkívül sok oly cikket tartalmaz a könyv, melyek az Írással foglalkozókra nélkü­lözhetetlenek, mint: a cimek, a számnevek és származékaik Írásmódja, földrajzi nevek, a tu­lajdonnevek és származékaik írásmódja, a hely­ségnevek helyragozása stb. A könyv január hó közepén jelenik meg. Bolti ára 5 K. Olvasóink azonban féláron kapják, ha megrendeléseiket január hó közepéig a szerző címére (Horváth Endre, Kispest, Báthory-u. 48. sz.) beküldik. Gyűjtőknek minden tiz példány után egy tisz­teletpéldányt küld. Tessék miutalenyomatot és gyűjtői vet, kérni. Nyilttér.*) Köszönet. Az új év alkalmával kedves kötelességem­nek teszek eleget, midőn hálás köszönetét mon­dok és boldog új évet kívánok a főtiszt, lel- készkedő Papságnak, valamint minden kegyes pártfogómnak, kik üzletemet a lefolyt évben támogatásban részesítették s kérem a nagy­becsű bizalmat a jövő évben is részemre fenn­tartani. Részemről főtörekvésem leend ezután is a már 44 év óta fennálló üzletem elismert jó hírnevét megóvni s a nagybecsű megrendelé­seknek pontosan megfelelni. Hódolatteljes tisztelettel Oberbauer A. utóda, Kronberg József, a Ferenc József rend lovagja, egyházi felszerelési gyáros, Budapest, IV., Váci-utoa 41. sz., fömagasságu és f5t. Va- szary Kolos bíbornok érsek, Magyarország hercegprímás Ő Eminentiájának és Klotild kir. hercegassz'ny 8 os. és kir. fens, udvari és a budapesti, nyitrai, pécsi, székesfehérvári, gy8ri és gyulafehérvári oltáregyletek szállítója. *) E rovat alatt közlőttekért nem vállal felelősséget a Szerkesztő. Felelős szerkesztő: Breznay Imre. Laptulajdonos: Egri érseki líceumi nyomda. Eger, 1913. Az érseki líceum könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom