Eger - hetente kétszer, 1913

1913-01-01 / 1. szám

1913. január 1. EGER. (1. sz.) 3 pályadíjat nyertek; végül a Rovó Lajos által szerkesztett Népiskolai Tanüey megszűnt. Visszaemlékezésünk kaleideszkopjában leg­elsőnek a mélységes gyász szine jelentkezik. Samassa József dr., Eger bibornok-érseke, Szent István király ünnepén meghalt. Már akkor is nagyon beteg volt, mikor julius 23-án gyémánt miséje alkalmából ünnepeltük; és augusztus 24-én temetésére gyűltek össze a gyászolók ezrei. Szmrecsányi Lajost, az uj érseket az üdvözlők sokaságával együtt Eger város közönsége is rokonszenvesen üdvözölte. És az érsek meleg szeretettel fogadta székvárosa közönségének üdvözlését. Mindjárt az év elején két érdemes főpap, Mihalek Manó kanonok és Bartalos Gyula dr. t. kanonok 50 éves áldozárságuk emlékére aranymiséjüket mutatták be az Ur­nák ; az év végén pedig az állami főreáliskola tanári kara és ifjúsága lelkesen ünnepelte Jab- lonszky Flóris tanárt, tanári működésének 30 éves jubileuma alkalmából. Jubileumot ült az Egri Kér. Iparoskor is, mely díszközgyűlés keretében fennállásának 25. évét ünnepelte meg. Április 21-én érdekes iparművészeti kiál­lítás volt a Kaszinóban. Erlach Sáudor dr. ugyanis a keleti szőnyegekről tartott előadást és egyben bemutatta az ez alkalomból kiállított gyönyörű perzsa-, szmirna és egyéb nagyértékü keleti szőnyegeket. A szokásos Gyermeknap junius 1-én volt és 1105 K 82 fillért jövedel­mezett a Gyermekvédő Ligának. Az Egri Dal­kör és a Polgári Dalkör junius 28., 29. és 30-án részt,vettek a budapesti országos dalver­senyen, honnan pályadíjakat hoztak haza és jelentékenyen gyarapították eddig szerzett ér- demeiket.yAz egri főreáliskola Testgyakorló Körének január 28-án tartott dísztornája, az Egri Torna Egyesület szept. 1-én lezajlott at­létikai versenye, a szept. 8-diki Tűzoltó-ver­seny és a szept. 15-diki uszóverseny érdekes eseményei az év történetének. A Tűzoltó-nap, melyet okt. 13 án tartottak Egerben, 294 K 50 fillér gyűjtéssel zárult. Érdemesnek tartjuk még a följegyzésre, hogy a bérkocsisok egy napig sztrájkoltak a — bér-automobilok miatt, amelyek az idén nálunk is divatba jöttek, de hamarosan el is tűntek utcáinkról. Végül a nyári katonai hadgyakorlatok is említést érde­melnek. Julius 23 tói 10 napig a honvédek tar­tották dandár gyakorlataikat Egerben és kör­nyékén, augusztus 22-től pedig a közös had­sereg különböző fegyvernemei manővereztek Eger vidékén. Az események fölsorolásával azonban még nem teljes az év története. A közéletben sze­replő egyének számbavétele, a társadalom ve­zetésére, vagy ügyes-bajos dolgainak intézé­sére hívatott emberek körében történt személyi változások is hozzá tartoznak az esztendő kró­nikájához, ép: úgy, mint a cselekményekhez hozzátartoznak az elkövetőik. Ebben a tekin­tetben az 1912. évről a következőket jegyez­hetjük föl: Társadalmunk kiválóbb férfiai közül Őfel­sége, a király, Majzik Viktor alispánt a III. oszt. vaskorona renddel, Mellász Gusztáv ez­redest a Ferenc József-rend tiszti keresztjével, Kösztler József drt, Salamon Antalt, Sebestyén Istvánt, Elek Jánost, Antalffy Pált, Árvay Sándort, Bodnár Jánost és Papp Józsefet pedig 25 éves tűzoltói szolgálatukért a tűzoltó dísz­éremmel tüntette ki. Balkay Bélát az Orsz. Dalegyesület vezetősége tüntette ki ezüst éremmel; Eötvös József dr. egri kir. törvény- széki biró Ítélő táblai birói címet kapott; Jan- kovics Dezső kir. tanácsos polgármestert pedig a Kér. Iparoskor dísztagjává választotta meg. Sok régi ember uj működési kört és sok uj ember uj otthont kapott közöttünk a most letűnt esztendőben. Szmrecsányi Lajos érseki székfoglalásáról már megemlékeztünk. Deák Vilmos pénzügyi számtiszt pénzügyi ellenőr, Csórja Ignác adóhivatali ellenőr föellenőr, Hor­váth Ferenc és Váry Dezső adóhivatali tiszt, adóhivatali főtiszt, Osinger Nándor vármegyei tb. főállatorvos tényleges kir. főállatorvos, Kalovitsné Farkas Mária állami elemi iskolai tanítónő igazgató-tanítónő, Fuchs Henrik lovag, Máv. osztályméruök I. oszt. főmérnök, Ridar- csik Imre kanonok pedig prépost-kanonok lett. Kállay Miklós, Petrik Jenő és Nánássy Dezső közigazgatási gyakornokokká neveztettek ki. Rimler Gyula szőlészeti és borászati felügyelő lett. Az egyházmegyei ajtatos alapítvány gond­noka Bőhm János dr. prépost kanonok, ügyésze Benesóczky István dr. és pénztárosa Székely János lett. A kir. törvényszékhez Ficzere Bélát bíróvá, Búzás Ivánt pedig albiróvá nevezték ki. A járásbírósághoz Hayde Jenő dr. került jegy­zőnek. Az uj megyei levéltárnok Zseltvay János dr. uagyszőllősi ügyvéd lett. A főgim­náziumhoz Csokonai Márk dr. és Neuhold Özséb tanárokat helyezte át a ciszterci rend főapátja. Az egri járás főszolgabírói hivatalába Marti­novich László drt osztották be szolgabirónak. Az érs. tanítóképzőintézet uj tanára Csanády László dr. lett. A főreáliskolához tornatanítóvá Schindlberger Józsefet, az állami elemi iskolá­hoz Biró Anna és Nagy Mária tanítónőket, mig az állami gazdasági népiskolához G«1'« Erzsébet szaktanítónőt nevezte ki a kultusz- miniszter. Az egri szervita-rendház uj főnöke Konvalle Tamás lett. A megyei árvaszék uj iktatójává Demetrovics Andort nevezte ki a főispán; mig a róm. kát. elemi iskolákhoz Baj­nok János, Luspay Kálmán és Szilágyi József tanítókat választotta meg az iskolaszék. Végül az Egri és Egervidéki jótékony Nőegylet uj elnöke Jankovics Dezsőné, alelnöke pedig Timon Béláné lett. Eltávoztak körünkből: Eckardt János sző­lészeti és borászati felügyelő, Lipcsey Mária állami tanítónő, Székely Tibor törvényszéki jegyző, Török Bertalan rk. tanító, Mátrai Ru­dolf, Unger Barnabás dr. és Rónai Lajos főgimn. tanárok, P. Kazáry József szervita rendház- főnök, Eötvös László siketnéma intézeti tanár, Kiss Nándor főreáliskolai tornatanár, Tóth Károly állami tanító, Danassy Gyula káplán, Vráblik Mátyás csendőr százados és Jahn Paula állami polgári leányiskolái tanítónő. Nyugalomba vonultak: Borhy Dániel dr. szolgabiró, Búzás László rk. tanító és Han- goriyi Sándor alapítványi pénztárnok. Debre- czeni János apát-kanonok, aki két évtizeden át volt gondnoka az egyházmegyei ájtatos ala­pítványoknak, szintén megvált ezen állásától. Utolsónak az év halottairól számolunk be. A kérlelhetetlen halál kiragadta közülünk: Samassa József dr. bibornok érseket, Szent- miklóssy Ödön kir. pénzügyigazgatót, özv. Mosóczy Jánosné Lukács Máriát, Tancsa Lajos iparost, Tomanóczy Dezső árvaszéki iktatót, Czillich János nyug. pénzügyigazgatót, Nagy László cs. és kir. nyug. ezredest, Petravich Ferenc nyug. városi gazdasági felügyelőt, Sza- lay Miklós ügyvédet, nyug. kir. járásbirót, Módos János Máté dr. irgalmas rendi kórház­orvost, Skultéthy Béla rk. tanítót, Farkas Pál kir. Ítélőtáblái birói cimmel felruházott tör­vényszéki bírót, Kapácsy Dezső nyug. árva­széki jpgyzőt, Fejér Béla nyug. állami elemi isk. igazgató:, Hensler Gusztáv szemináriumi intézőt, ifj. Hám Lajos iparost és Staud János épitész-vállalkozót stb., akiket a társadalom mély részvéte kisért sírjukba. íme az 1912. év Eger város történetében!... HÍREK. Eger, 1912. december 31-éu. Tájékoztató. Január 1. Újév. „ 2. Országos vásár Pétervásárán. „ 2—3. Országos vásár Tiszafüreden. „ 4 Ismeretterjesztő előadás a Kér. Iparoskörben. „ 5. Ismeretterjesztő előadás a főreáliskolában. „ 6. Vízkereszt. „ 7. Katonai utóállítás Egerben. „ 12. Ismeretterjesztő előadás a főreáliskolában. „ 13. A közigazgatási bizottság ülése. „ 13—14. Országos vásár Eger en. „ 13. Országos vásár Verpeléten. „ 19. A Kér. Iparoskor közgyűlése. Kultur-délutánok. — Ismeretterjesztő előadások a főreáliskolában. — Megszoktuk már, hogy az adventi, farsangi és nagybőjti vasárnapok délutánjain egy-egy kedves és kellemes órát töltünk el a főgim­náziumban és főreáliskolában egy-egy népszerű, tudományos előadáson. Ahol a főgimnázium tanári kara elejtette a fonalat, ott fölveszi az állami főreáliskola tanári kara, hogy a far­sangi vasárnap-délutánokon szórakoztassa Eger város művelt közönségét. Sajnos, az idei rövid farsang miatt csak öt előadást tarthat a fő­reáliskola tanári kara, amelyek a következő sorrendben és tárgyakról szólnék. Január hó 5-én Takács Andor: Képek a magyar képzőművészet múltjából (vetített ké­pekkel). Január hó 12-én Kántor Nándor: A föld a világűrben (vetített képekkel). Január hó 19-én Klauber Frigyes: Egy fe­jezet a legújabb magyar dráma történetéből (Gárdonyitól Molnár Ferencig). Január hó 26-án Bőröczffy Kálmán: Francia gothika (vetített képekkel). Február hó 2-án Denél János dr.: Rousseau. (Születésének 200. évfordulója alkalmából.) Az előadások a főreáliskola tornatermében pontosan délután 4 órakor kezdődnek. Belépő jegyek, melyeknek ára mind az öt előadásra 1 korona, a főreáliskola igazgatóságánál, Szol- csányi Gyula könyvkereskedésében és a Bauer H. cégnél kaphatók. Újév napján, a 9 órai ünnepi nagymisét Szmrecsányi Lajos érsek mondja a főszékesegy­házban. Egyházmegyei kinevezések. Szmrecsányi Lajos érsek lelkészekké kinevezte a következőket: Orosra kegyúri bemutatás alapján Javorrek Elek polgári káplánt, Tiszalökre szintén kegyúri kijelölés szerint Dessewffy Elemér ottani lelkész­helyettest, továbbá Arlóba Tóth István kótaji lelkészt, Kótajba Demeter István dr. orosi lel­készhelyettest, Kemecsére Csima Emil nyiregy- házai hitoktató-káplánt. — Kápláni minőségben áthelyeztettek: Kriskó László Arlóból Polgárra, Kádár József Domoszlóról Recskre, és Száz Ká­roly Recskről Domoszlóra. Kirendelés. Az igazságügyminiszter Csiz­madia László gyöngyösi járásbirósági joggya­kornokot, a gyöngyösi járásbíróság mellett al­kalmazott ügyészségi megbízottnak állandó he­lyettesévé rendelte ki. Beiratások a jogakadómián. Az érs. jog­akadémián január 7—18. napjain lesznek a beiratások a II. félévre, az előadások pedig január 23-án kezdődnek. A Nőegylet köréből. A Hevesvármegyei és Egervidéki Jótékony Nőegylet Jankovics Dezsőné elnöklete alatt január hó 2-án d. u. 3V2 óra­kor a vármegyeház kis termében választmányi ülést tart, melyen a hivatalos jelentéseken, a tagfelvételen és folyó ügyeken kívül a farsangi mulatság rendezésének ügye is napirendre kerül. Közgyűlés. A Kér. Iparoskor XXVII. ren­des közgyűlése január 19-én (vasárnap) dél­előtt. 10 órakor lesz a Kör helyiségében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom