Eger - hetente kétszer, 1913

1913-01-01 / 1. szám

2 Aföpásztor újévi levele papságához. Szmrecsányi Lajos, egri érsek, az uj esztendő alkalmából papságához latin nyelven főpásztori körlevelet intézett, melynek magyar fordítása a következő: Az Ur kegyelméből reánk virradt újév hajnalán közös imámba foglallak mindnyájato­kat, egyazon élethivatásban fáradozó kedves munkatársaimat s lelkem mélyéből kérem az irgalmasság Istenét, hogy az ő nevéért vállalt törekvéseitekben, gondjaitokban és fáradozásai­tok közt áldó kegyelmével mindenkor Veletek legyen, s hogy általa és az ő segedelmével m nden jó munkátokban sikerrel haladván buzgó tevékenységiek által hivatástokat igy jól be- tölthessétek. Viszont hiszem, hogy az enyémmel egybe- füződő üdvkivánataitokkal szívesen támogattok engem s velem együtt buzgón esedeztek Isten­hez a mi szeretett hazánk békés biztonságáért és felvirágzásáért, főkép, hogy a hit alapjainak megrendülte mind újabb és félelmesebb ve­szélyekkel fenyegeti azt, végromlását sietteti, hacsak az irgalmas Isten rajta nem könyörül. Erre a mindennél hatalmasabb oltalomra s örül a világ, s benne leginkább mi, a közjóra o!y veszedelmes jelen napjainkban. Ki merné tagadni, hogy kortársaink a mindent bölcsen intéző Teremtő által különválasztott világos­ságot és sötétséget hihetetlen módon össze­zavarják? Megannyi üres kérkedő megszokta már, hogy ne mondjon igazat, ékesszólón tá­madja az igazságot s nagy tudós a valótlan­ságokban. Leleményesek arra, hogy ártsanak, ékesszólók, hogy az igazságot ostromolják. Ár­mány, cselfogás és erőszak hatalmasodtak el a föld színén. Sűrű a rágalom, fogyatékos a védelem. Amint szent Ágoston korában, most is csak azt tartják valónak, amit öt érzékszer­vünk felfogni képes: innen van, hogy minden vallásos és társadalmi rend felforgatásával életelvül az élvhajhászatot tartják s a testiség ösztönét becsülik legtöbbre. Ez a mindenüvé elhatott méreg valamennyi ringosztályt s az alacsony életsorsúakat is megmételyezvén, nem csoda, hogy a hit s annak nemes gyümölcsei,— mint az emberszere­tet, önmegtagadás, tiszta élet s a többi mind, megannyi bizonyítékai az ember magasabb er­kölcsi rendre hivatott voltának, — nem talál­hatnak többé utat az elfásult szívekhez. Elszomorító példáink vannak erre s még jóval rosszabbaktól kell tartanunk. Fájó félelemmel rettegünk a vallásához egykor szilárd hűséggel ragaszkodó nemzetünk pusztulásától s keserűséggel tűrjük azok gya- lázkodását, kik a biztos romlást elhárítani igyekvő buzgalmunkat csökkenteni s mérgezett nyilaikkal ostromolni meg nem szűnnek. A nyílt küzdelem vagy alattomos cselve­tések e súlyos napjaiban azonban keserű pa­naszokra és meddő jajgatásra miért fakadnánk ? Krisztus hű papja ugyanis, változhatlan és tör- hetlen szilárdságában jól tudja azt, hogy in­kább szerzett ő érdemet a gonosz szellem ádáz ellenségeskedésére, mint arra, hogy békéje nyu­godt maradjon; azért bátran száll szembe bár­milyen veszéllyel, megemlékezve az Apostol intelméről: hogy mindazok, kik jámboréi akar­nak élni Krisztusban, üldöztetést fognak szen­vedni. Emelje fel lelkét az a gondolat, hogy közel van az Ur a zaklatott szívűekhez, s ma­gában a megpróbáltatásban örök üdvünk zá­loga rejlik, mint a gyümölcs a magban; azért bármennyire állandósúljanak is a megpróbál­tatások keserűségei, Krisztus papja soha meg EGER. (1. sz.) ne szűnjék lelkének megőrzött nyugalmával s fogyhatatlan szilárd hittel buzgón vallani: kész vagyok, Uram és nem engedem magam megza­vartatni abban, hogy parancsaidat hűen meg­tartsam. A lelkek pásztorának kétségtelenül bírnia kell mindazon eszközöket, melyekkel a legféktelenebb embert is szelídségre tudja mér­sékelni. Ki láthatná ugyanis lelkének mély meghatottsága nélkül a pásztort, aki juhaiért mindenkor kész feláldozni magát? Az a jó pász­tor győzi meg leginkább a lelkeket, aki ama tyúkhoz hasonló, amely minden szárnyasét fe­lülhaladó anyai szeretetének féltő gondosságá­val oltalmazza csirkéit, úgy, hogy szinte be­teggé merül ki a küzdelemben, elhal a hangja, feldúlt lesz a tollazata és szálló pelyheit hul­latva csüggeszti le fáradt szárnyait. Amint ez az evangéliumi tyúk aggódva igyekszik azon, hogy szárnya alá gyűjtve, megóvja kicsinyeit, úgy a pap is szüntelen igyekezzék minden al­kalmat felhasználni, ahányszor csak reménye van, hogy embertársát Krisztushoz vezérelheti. Minden megpróbáltatással szemben abban találja Krisztus papja legbiztosabb oltalmát, ha nemes öntudattal fogja fel helyzetét s őrzi a reábizott letéteményt. Hivatása egyik legfontosabb feladatának tartsa a pap a gyermekek és tanulatlanok ok­tatását, mint akiknek zsenge elméjét még a gyermekkorban igyekeznek már félrevetetni. Tapasztalás szerint ugyanis a hivatás enemű kötelmeinek lelkiismeretes betöltésébe legbizto­sabban helyezhetjük minden reményünket. A nehézségek senkit se rendítsenek meg jó feltételeiben. Elmozdíthanúl szögezzen azok­hoz benneteket is, Tisztelendő Testvéreim és Kedves Fiaim, a Szentlélek-Isten, miként szent Luciát, hogy mint ez a csodálatos állhatatos- ságú szűz, Ti is megingathatlanúl kitartók maradjatok mindvégig. Kelt Egerben, 1913. évi újév napján. Lajos, s. k. érsek. 1912. — Az óv története. — n. A kultúra terén nagyot ugyan nem alkottunk, de azt, amit más években tettünk, 1912-ben is megtettük. A sokszor emlegetett Közművelődési egyesület még mindig nem valósult meg és igy a felnőttek oktatása és a művelt közönség ismeretkörének fejlesztése ebben az esztendő­ben is a kát. főgimnázium és az állami főreál­iskola ügybuzgó tanári karának érdemes és ér­tékes munkásságára szorítkozott, az immár meghonosodott és közkedveltté vált sorozatos előadások keretében. Az oktató-kulturmunká- ból a Kér. Iparoskor, a Kát. Legényegylet, a Kér. Szociális Egyesület, sót a fiatal Egri Iparoskor is kivette a részét. A Jogakadémiai Kör irodalmi szakosztályának matinéi ez év­ben is kellő színvonalon állottak. Az Egri Szent Imre-Kör márciusi matinéján Krüger Aladár dr. nagyváradi ügyvéd „Katolikus őrtüzek“ címen maradandó-becsü hitvédelmi beszédet tartott. Igen érdekes volt Guttenberg Pálnak a He­vesmegyei Gazdasági Egyesület által kezdemé­nyezett gazdasági előadása az élelmiszer-szövet­kezetekről és hogy teljes képét adjuk a lefolyt év kultur-eseményeinek, fölemlítjük még hogy Király Pál is tartott két előadást Egerben. Szellemi életünk mérlege talán a legked­vezőbb valamennyi mérleg között, ami közéleti működésünkről összeállítható. A zene- és ének­művészetet az Egri Dalkör, a Polgári Dalkör és az Úri Banda kultiválták. Sikerült hang­versenyeiken kivül az Orsz. Gyermekszanato­1913. január 1. rittm Egyesület igazg<>gága által rendezett jótékony-célú hangversi^ j8 volt részünk, amelynek művészi szin\aia szintén kielégí­tette az egri zeneértő kűns£g elkényeztetett igényeit. Szép zene- és élt.számokat hallot­tunk a Kér. Iparoskor, a reáliskola, a Jog­akadémiai Kör s az Egri S^t Imre-Kör ma­tinéin, illetve szoaréin is. ijiön kell följe­gyeznünk a kát. főgimnázium agy zenés szin- játékát, mely hatásában fölülh\adta azoknak a hangversenyeknek nem kőzönsiges sikereit, amelyeket az illusztris tanintéze, már eddig előadott. A Hunyadiak — ez a Cme a zenés színjátéknak — azonfelül, hogy számottevő zenei és irodalmi termék s itt, Egerben került bemutatóra, még azáltal is rászolgált érdek­lődésünkre, hogy helyi szerzők alkotása. A szövegét Kovács Pius dr. irta, a zenéjét Ka- lovics Alajos dr. szerzetté. A színművészetet Palágyi Lajos színtársulata május 1-től junius 20-ig és szeptember 1-től október 4-ig kép­viselte. A másfélhónapos májusi szezón végén Madarász Flóris dr. főgimnáziumi tanár nagy­stílű színművét, a Hajótörést, az őszi szezón vé­gén pedig két másik egri írónak: Kájlay Mik­lósnak Az arany tükör (dráma) és Damó Oszkár­nak Az áldomás (falusi életkép) című premier­jeit mutatta be a színtársulat a közönség nagy érdeklődése mellett. A színi előadásokon kivül néhány ügyes műkedvelői előadásban is gyö­nyörködhettünk, melyeket az Egri Club, a Kát. Legényegylet és az egri iparostanonc-iskola növendékei rendeztek. A képzőművészet, festő­művészeinknek néhány portré és oltárkép fest­ményén kivül, különösen a Kövér Gyula kollek- tiv-képkiállításában és két templomunknak fres­kókkal való fölékesítésében nyilvánult. Az iro­dalom terén eseményszámba megy az~ Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület díszközgyű­lése, melyet Samassa József dr. bíbornok-érsek gyémánt miséjének alkalmából tartott és ame­lyen az ünnepi beszédet Szmrecsányi Lajos, akkor még koadjutor, most már egri érsek mondotta. Ugyanez az irodalmi egyesület, ugyan­csak a gyémántmise alkalmából Samassa Jó­zsef dr. bíbornok-érseknek beszédeit is kiadta két hatalmas kötetben. Az év folyamán meg­jelent egyéb egri könyvekkel a következőkben számolhatunk be: Elsőnek Kriston Endre pom­pás ifjúsági irata, a Patkó Pista jelent meg a könyvpiacon. Azután Vass János dr.-nak a magyar tűzrendészet-vől irt könyve következett, amelyet Széchenyi Viktor gróf, az Országos Tűzoltó-szövetség elnöke a Szentpétervárott tarott nemzetközi tűzoltó kongresszuson ismer­tetett. A Keresztény Iparoskor fölkérésére Breznay Imre megírta a Kör legutolsó 7 esz­tendejének történetét, mely igy az 1906-ban megirt 18 éves történetet negyedszázados his­tóriává egészítette ki. Ugyanettől a szerzőtől most került sajtó alá egy népszerű tüzrendé- szeti munka, melyet az Országos Tűzoltó­szövetség és a Szent István-Társulat ad ki 30 ezer példányban. Rátvay Géza dr. a római Institúciókról, Módly László dr. Az uzsoráról, Molnár Kálmán dr. pedig a Kormányrendeletekről irt mé- lyenjáró jogtudományi fejtegetést. A három jog­tanár után a nagy egri remete, Gárdonyi Géza ajándékozta meg a magyar irodalmat egy kötet elbeszéléssel, végül pedig Türk Frigyes munkáiból adtak ki egy kötetet az elhanyt iró barátai. Szellemi életünk mérlegénél kell föl­említenünk azt is, hogy Schveiger Lázár dr. egri főrabbi Budapesten, a Magyar Néprajzi Társaság felolvasó ülésén a Vallás és néprajz címen értekezést olvasott fel; az Orsz. Tűz­oltó-szövetség szíom|-pályázatán Damó Oszkár az Urak és parasztok népdrámájával, Kállay Miklós pedig Tűz a gyárban című színművével

Next

/
Oldalképek
Tartalom