Eger - hetente kétszer, 1912

1912-06-29 / 52. szám

1912. junius 29. EGER. (52. sz.) 5 együtt, mégis meglepett. Arnóthfalvy Relli művészi szabatosságu játéka után éppen úgy nem akart szűnni a zajos taps és lelkesedés, mint a G/ósz Margitka mély érzéssel és nagy biztossággal előadott magyar ízű Rhapsodiá-ja után Kálnoky Eta, mint minden más alkalommal, most is kiváló sikert ért el az iskolás mértéken jóval túl emelkedő játékával. Meglepő egyöntetűség nyil­vánult Eperjessy Irénke és Boltizár Böske két zongorán előadott szenvedélyes hangulatú játé­kában (Brüll: Tarantella). Általában, szinte bajos megállapítani, hogy mi az értékesebb a Gáspárdy Katinka tanítványainak játékában: a meglepő technika, a foltétien biztosság, a finom kidolgozás, vagy a hangulatokat kifejező kész­ség-e. Természetes, hogy e magas, szinte mű­vészi régiókban járó iskolai hangverseny kere­tei még inkább lelkesítették a közönséget. 77e- fenbrunn Stefi remek hegedűszámait éppen olyan szűnni nem akaró tapsokkal jutalmazták, mint a Milassin Mariska gyönyörű énekszámait. A két művésznő meg lehetett elégedve a lelkesedés­nek avval a kifejezésével, amely szereplésük nyomán méltóképen fakadt. Mamusich Mihály és Kósa Kálmán dr. avatott és diszkrét zongora- kísérete külön is említést érdemel éppen úgy, mint a 60. gyalogezred zenekara, mely Linke Vilmos karmester vezénylése mellett két igen nehéz és pompásan kidolgozott számmal ara­tott nagy sikert. A káli templom uj harangjaira adakoztak ; Maczki Gyula erdőtelki főjegyző, káli birtokos 40, Farkas József 10, Várkonyi Józsefné, En­gel Károly 5—5, Kun János 4, Tompa Illés, Kelemen Mátyás, Nagy Mátyás 3—3, Tompa Mátyás 2'46; Szatlóczki Ferenc, Kelemen Jó­zsefné, Józsa István, özv. Majoros Andrásné, Soós Istvánná, ifj. Farkas András, id. Balázs András, özv. Bessenyei Józsefné, özv. Jakkel Jánosné 2—2; Németh Mátyás 1*20; Tompa János, Radics Mihály, Várkonyi Mihály, Ferenc József, Pelle Teréz, Kelemen János, Kovács Gábor, Kovács Mária, özv. Nagy Joákimné, Zám Péterné, Szadai András 1—1, özv. Ferencz Józsefné 0 90, Tompa Mátyás 0’80, özv. Fabók Jánosué 0'60 kor.-t, összesen 107 K 96 fillért, mely összeg a már előbb közölt adományokkal 2595 K 10 f-t tesz ki. Népkönyvtár. A földmivelésügyi miniszter Nagyfüged községnek 100 kötetből álló népkönyv­tárt és a könyvek elhelyezésére szolgáló szek­rény költ-ségeire 20 koronát engedélyezett. Újszülöttek. Eger városában a lefolyt hé­ten (jun. 21—27-ig) a következő születési ese­tek történtek: Genge Bernát napszámos Anna, Birincsik Márton földműves Erzsébet, Kelemen András dohánygyári munkás Mária, Árvái János kisbirtokos Erzsébet, Bóta Sándor földműves Mária, Svábik József asztalos-segéd József, Kormos Bernát földműves László, Mata István gazdasági cseléd László, Fazekas János nap­számos András, Faragó József kereskedő Mária, Szaniszló Terézia szolgáló Róza, Weisz László mészáros Borbála, Birincsik Ferenc napszámos nejének halva született fia, Szajlai Antal nap­számos Bernát nevű gyermeke. Eljegyzési tábla. Kovács János vasgyári gépesztergályos arlói és Matkulcsik Irén haja­don egri, Csabai Ferenc szabó-mester és Rácz Margit hajadon egri, Győry József takarék- pénztári tisztviselő és Tóth Margit hajadon egri, Németh Béla községi jegyző nagytályai és Palácsik Mária hajadon egri lakosok, — jegyesek. Házasságot kötöttek. Veres János cipész­mester és Nyirő Irén hajadon egri, Petrás Já­nos cs. és kir. gyalogos és Vermes Erzsébet varrónő egri, Mácsai József kőműves-segéd és Raab Mária hajadon egri, Balog Gyula hentes­mester és Erdélyi Mária hajadon egri, Son­nenschein Dávid kereskedő losonczi és Cigler Róza hajadon egri, Szabó Sándor földműves és Szeredi Mária dohánygyári munkásnő egri, Cser- nyánszky Kálmán lakatos-segéd és Autal Fani magánzónő egri lakosok. Halottak névsora. Tregova Terézia föld­műves gyermeke 16 napos, Csirke Szidónia földműves gyermeke 17 napos, Csirke Margit földműves gyermeke 18 napos, Szilágyi Szi­dónia földműves gyermeke 20 napos, Sike Margit földműves gyermeke 1 hónapos, Pál Julianna földműves gyermeke 1 hónapos, Sipka Béla kőműves gyermeke 2 hónapos, Turza Er­zsébet szolgáló gyermeke 3 úónapos, Ohács Lajos földműves gyermeke 4 hónapos, Pogonyi János 6 hónapos, Szűcs Kálmán hentes-segéd gyermeke 7 hónapos, Domboróczki Sándor földm. gyermeke 7 hónapos, Szabó Emilia gyermeke 11 hónapos, Tóth Mária gyermeke 15 hónapos, Odor Péter 7 éves, Klein Sámuel könyvelő 22 éves, Juhász Antal ács-segéd 37 éves, Bartók József földműves 40 éves, Grégász István föld­műves 55 éves, Szilágyi Gáhorné szül. Pallagi Mária földművesnő 62 éves, Leskó József mol­nár 71 éves, özv. Novota Jánosné szül. Kácser Krisztina magánzónő 78 éves korában. Apró krónikák. Szerelmi regény. Koczka Mar­git vendéglői pénztárosnő volt Hevesen. Szere­tett ő is, mint előtte annyi más, és csalódott ő is, mint előtte annyi más. Még a regényének vége sem tér el a szerelmi regények megszo­kott formájától: nem tudott felejteni; szubli- mátot ivott és kórházba szállították, ahol élet­halál között lebeg. Ennyi az egész. Egy élet regénye sablonok szerint. — Automobilszeren- csétlenség. Vasárnap délután Gyöngyösön a szá­guldó automobil elgázolt egy Kalifut Ferenc nevű 5 éves kis fiút. — Baleset munkaközben. Az épülő zsidó-templom állványáról szerdán dél­ben leesett egy Krupa Ferenc nevű napszámos gyerek és a lábát törte. Másnap délután ugyan­arról az állványról egy másik gyerek esett le, baja azonban nem történt, mert a — malterba esett. Varázsfuvola. Ezen pompás uj hangszeren bárki egy óra alatt megtanulhat játszani. A GRAND HOTEL SAN-REMO NAGY SZÁLLODA BUDAPEST, VII., Dohány-utca 40. (Nyár-utca sarok.) Szolid családi szálloda. Teljes kényelemmel be­rendezve. Tiszta, világos szobák 3*60 koronától. Lift, légfűtés, ébresztő óra, hideg­meleg viz minden szobában. : : „Varázsfuvola,“ mely 20 acél trombitahanggal és 4 erős bőgővel van ellátva, dalokkal és is­kolával csekély 4 koronába kerül. A „Varázs­fuvola“ rendkívül könnyen fújható, szinte magá­tól szólal meg és ezért öregnek, fiatalnak, sőt gyermekeknek is kedvelt hangszere. A „Varázs- fuvola“ kizárólag Wágner a „Hangszer-Kírály“- nál kapható. (Budapest, József-körut 15.) Ár­jegyzék ingyen. irodalom. Eger ostroma 1552-ben. Irta Nagy Béni dr. ciszt. r. főgimnáziumi tanár. 8° 40 1. Ára 1 korona. Kapható Szolcsányi Gyula könyvkeres­kedésében. Békefi Rémig dr. zirci apátnak, mint egye­temi tanárnak volt tanítványai egy Emlékkönyvvel kedveskedtek. A Békefi-Emlékkönyvbe, mely a nyomdai iparnak valóságos remeke, Egerből Nagy Béni dr. és Madarász Flóris dr. ciszt. r. tanárok Írtak egy-egy tartalmas munkálatot. Az előbbinek tanulmánya külön lenyomatban is megjelent e címen: Eger ostroma 1552-ben. Ez a minket közelebbről érdeklő munka, tulajdonképen kiszélesített és nagy forrás- jegyzékkel bővített kiadása annak a két nagy- érdekű előadásnak, melyet szerző e télen tar­tott a főgimnáziumi ismeretterjesztő előadások során. Tulajdonképen első munka, mely a leg­nagyobb részletességgel és minden elfogadható kutforrás alapján, kritikailag tárgyalja az egri hires ostromot. Gorove inkább csak mesél mun­kájának idevonatkozó részében is; Turk Frigyes munkája inkább szépirodalmi dolgozat, mint história; Balássy és Szederkényi sokkal kevesebb forrásból merítenek, Gyárfás és Gömörl pedig csak egy-egy szempont szerint dolgoznak. Ilyen áttekinthető, ilyen teljes és minden részletre a legaprólékosabb figyelemmel levő teljes hitelű munka tehát még nem jelent meg ; éppen azért nagyon ajánljuk azoknak, akik az egri török­verés hiteles története iránt érdeklődnek. Felelős szerkesztő: Breznay Imre. Laptulajdonos; Egri érseki líceumi nyomda. Tátra-GSnfaia, Természetes Bzénsavdus forrásával kitűnő gyógyhatású: Szívbajok Rheumatismus Köszvény Gyomorbántalmak Yesebajok Női bajok Neuraszténia Angolkór eseteiben. Méltányos árak. — Penzió. — Olcsó száraz szobák. — Kitiinö női ellátás. — Figyelmes kiszolgálás. — Posta, távirda, telefon, állandó csendőrörs. — Vasúti állomás. — Gyorsvonatok feltételes megállóhelye junius 15-t51. Állandó fűrdöorvos Budapestről. Központi Menetjegyiroda (Budapest, IV., Vigadó-tér 1. szám.) utján részletfizetési kedvezmények. Prospektust és minden egyéb felvilágosítást díjtalanul azonnal küld: Fürdőgondnokság, Gánóczfürdő. Ha „FORHIN“-nal permetez,-szőr Kevesebb a gond,-szór Kevesebb a munka,-szór Kevesebb, amunkabér! mert a «FORHIN» a sok­szorta megjavított BORDOI KEVERÉK kész állapotban! Nagyon erősen tapad a nedves levélre is. Bármily harmatnál permetezhet vele! Semmi üledéke nincs! Szám­talan elismerő nyilatkozati Gyártjuk az eddig dr. Aschenbrandt szabadalmát képezett REZKÉNPORT és BDRDOI-PORt is Kérjen ingyen és bérmentve leirást a roiHiNtrttcS®

Next

/
Oldalképek
Tartalom