Eger - hetente kétszer, 1912

1912-05-25 / 42. szám

EGER. (42. sz.) o 1912. május 25. közlésemet újabb rendelkezés folytán oda­módosítom, hogy ünnepnapokon, mint eddig, ezután sem lesz kézbesítés. Ennélfogva a hír­lapok ünnepnapokon d. u. 2 —3-ig a postahi­vatalnál vehetők át.“ Egy szóval: hiába örül­tünk, mert a felsőbb rendelkezés alaposan de­valválta a sikert. Kalotaszegi háziipar-kiállítást rendez a fo­lyó hó 30-iki kápolnai honvéd emlékünnep al­kalmából Bedö Lajos káli postamester a kápol­nai nagy vendéglő külön termében. Az érdekes kiállítást 30 filléres belépődíj mellett lehet meg­tekinteni. A kézimunkák, minthogy egyenesen a hírneves kalotaszegi asszonyoktól állíttatnak ki, — lehető legszolidabb árakon vásárolhatók meg. Szívesen hívjuk fel az érdeklődők figyel­mét a különös alkalomra és a kiállítást ajánl­juk a közönség jóindulatú támogatásába. Újszülöttek. Eger városában a lefolyt 2 hé­ten (máj. 10—23 ig) a következő születési ese­tek történtek: Barta István gőzmalmi munkás Margit, Császár György napszámos Erzsébet, Pászti Ferenc földműves Szidónia, Fazekas István földműves András, Kocsis Ferenc föld­műves Ferenc, Molnár Mihály napszámos Mi­hály, Szabó József napszámos Erzsébet, Német Károly zenész Ángyéi, Lakatos Antal nap­számos Mária, Lukács János földműves Erzsé­bet, Jankovics Márton földműves Márton, Yass Sándor vasgyári munkás Sándor, Szepesi Sán­dor földműves SáDdor, Tóth Ferenc máv, mun­kás Kálmán, Galicza András téglagyári munkás János, Gyenge József napszámos Bernát, Bóta Ferenc földműves Ferenc, Pál István napszámos Julianna, Klein Sámuel kereskedő Borbála, Szabó János földműves János, Kis János sütő-segéd Gyula, Antal Mihály földműves Mihály, Vámosi József napszámos János, Szilvási Sándor föld­műves János, Bozsik Sándor csizmadia Piroska, Mezei Ignác vincellér Kálmán, König Ferenc könyvelő Izabella, Nagy László földműves Já­nos, Szilvási Lajos napszámos Anna, Becskei Péter földműves nejének halva született és utónevet nem kapott fiai (ikrek), Balog János napszámos János, Vig József földműves István, Gulyás György napszámos Mária, Szabó József kőműves Anna, Árkusi Károly kovács-mester Mária, Galvics Ignác csizmadia Jolán, Schvarcz István kereskedő Natália, Szaniszló József kő­műves Gyula, Bukuly András földműves Szi­dónia, Simon János kézbesítő György, Horvát János iroda-szolga Erzsébet, Lichtenstein Ármin aranyműves Hermina nevű gyermeke. Eljegyzési tábla. Lengyel Géza hentes és Körmöczy Margit hajadon, Kovács Domonkos kovács-segéd és Heidrich Mária hajadon, Lu- chovszki György sütő-segéd és Slézia Mária magánzónő egri lakosok, — jegyesek. Házasságot kötöttek. Zagyva István föld­műves és Rácz Mária hajadon, Bóta Gábor földműves és Bárdos Mária hajadon, Merczel András szobafestő és Vincze Anna hajadon, Fürjes András földműves és Pálok Mária ha­jadon, Forgách Sándor kereskedő és Jakubcsó Mária hajadon, Barchelti Adolf városi hivatal­nok és Strausz Ilona hajadon, Horváth József földműves, és Liszkai Terézia dohánygyári mun­kásnő, Wind Géza építész-mérnök és Gedeon Mária hajadon egri lakosok. Halottak névsora. Nagy Mária szakácsnő 67 éves, Sidlauer Mór magánzó 92 éves, özv. Katona Józsefné szül. Lóczi Mária cseléd 76 éves, Csutorás Mária 1 hónapos, Kovács Jő- zsefné szül. Mikó Borbála 52 éves, özv. Kiss Istvánná szül. Domonkosi Rozália 78 éves, Fülöp Mária 5 éves, Bóta Sándor 4 hónapos, Turcsányi József 2 hónapos, Kelemen Rudolf urasági inas 20 éves, Eperjesi József 1 hónapos, Szeifert Károly rézöntő-segéd 44 éves, Jász­berényi Mária szolgáló 33 éves, Kádár János lakatos tanonc 19 éves, Nagy László nyug. cs. és kir. ezredes 55 éves, Kiss János 6 éves, Stumpf Mihály földműves 50 éves, Nusta Margit 13 hónapos, Mrksits Zsiva 17 éves, Georgovics Mihály nyerges 37 éves, Kormos György 1 hónapos, Krupa Anna 11 hónapos, Szeredi Gáspár földműves 37 éves, Golduer Rudolfné szül. Kohn Regina 37 éves, Malovics Lajos cipész 45 éves, Antal Mihály 1 napos, Vincze Mária 11 hónapos, Becskei N. 1 napos, Tóth Mihály 18 hónapos, Liptai Mária 55 éves, Lukács Julianna 12 hónapos, Kohn József pék 36 éves, Kotvan György 76 éves, özv. Csatlós Józsefné szül. Takács Borbála 80 éves, Pogonyi Ignác 3 hónapos és Balázs Rozália 9 hónapos korában. Az Életöröm könyve az, amely kioktatja az olvasót arra, hogy mint őrizheti meg ere­jét, egészségét, vagy mint szerezheti azokat vissza, ha akár túlfokozott munka, akár túl­zásba vitt szórakozások folytán elvesztette őket. Ezt a kitűnő könyvet 10 fillér bélyeg beküldése után megkapja mindenki, ha az Elektro Vitalizir Orvosi Rendelő Intézettől (Budapest VI. Teréz-körut 7. I. em. 50.) le­velezőlapon kéri. Ne mulassza el senki isme­retének gyarapítását, mert ezen érdekes könyv megbecsülhetetlen jó tanácsokkal szolgál egész­ségesnek és betegnek egyaránt. Rövid hírek. Állat-vásár. A tiszafüredi állat­vásár június hónapban Űrnapra esik, ezért az előtte való napon, júuius 5-én fogják meg­tartani. — Betörök a Tulipán-kertben. Az egri Tulipán-kert villáját feltörték és a vendéglős borkészletét megdézsmálták. A kár nem nagy. Hét üveg pezsgő és két üveg bor hiányzik mindössze. És a pezsgős üvegekből is otthagy­tak négyet kiürítve az ismeretlen betörők. Apró krónikák. Agyonzuzott emberek. Demjén község határában véres szerencsétlenség tör­tént. A kőbányában robbantottak, minek követ­keztében a bánya összeomlott és maga alá te­mette a munkásokat. Négy munkás szörnyet­halt. — Veszett kutya. Gyöngyösön Bobák Sándor 5 éves gyermekét megmarta egy veszett kutya. A szerencsétlent a budapesti Pasteur-intézetbe szállították. Színház. A Leányvásár kedden még harmadszor is zsúfolt ház előtt ment éppen olyan kitűnő elő­adásban, .mint vasárnap és hétfőn. Ez az ope­rett nálunk is kasszadarabnak indult. A Szerelem gyermeké-nek szerdai (második) előadására elég kevesen voltak kiváncsiak, pedig Palágyi nélkül is pompás kidolgozásban kaptuk volna a darabot, igy meg éppen érté­kes volt az est. Rossz pénz nem vész el. Csütörtökön ismét premieer volt. A társulat Liptai Imrének vig- játékát adta, melyet a Magyar Színháznál igen kedvezően fogadtak. A népszínmű haldoklásával ismét kezd ki­szorulni köznépünk a színpadról, ahová csak alig hét-nyolc évtizeddel ezelőtt birt bejutni, mint érző, gondolkozó és cselekvő személy. Az ünneplőbe öltöztetett, daloló és táncoló paraszti nép helyett Gárdonyinak A bor-kban láttuk elő­ször a népnek valódi jellemeit. És ilyenfajta a Liptai Imre darabja is. Nem olyan művészi, nem olyan finom kidolgpzásu; de sok tekintet­ben olyan értékes. A darab meséje egyszerű, de elég találé­konysággal megalkotott. Bárány András gazda­embernek rosszul kezd menni a sora; a törvény is sokszor nyúzza, mert hol ilyen, hol olyan ci men büntetik kihágásért; mulatós is egy kicsit és elkölti az árendát. Becsületes lelke meghökken, mikor egy hamis forintos keveredik a pénze közé. El akarja veszíteni kártyán, de nembirja, mert folyton nyer Illés Pétertől, aki hamispénz csinálásra csábítja. Lassankint több-több gond szakad rája és végre megvesz egy ilyen gépet Rekesz Dömötör vigéctől, aki mindenben uta­zik és mindenkit becsap. Éppen el akarja rej­teni a kettéfürészelt hordóban, mikor rajtaüt­nek a csendőrök. Szerencsére, ismét becsapta a vigéc, igy azután grammofon kerül elő a lá­dából. Bárány András, aki előtt már ott lebeg a csillagbörtön fenyegető cellája, föllélekzik és bizonyára — a régi becsületes emberré lesz. Egyszerű történet, rutinnal kidolgozva, de itt-ott fiatalos hibákkal. Elmaradhatna belőle az az egy pár káromkodás, mert ez nem töl­tetlen tartozéka a józan magyar paraszt jelle­mének ; elmaradhatna a II. felvonás első jele­Saját érdeke, hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek beszerzését egy czégnél, mert ezúton védi érdekeit legjobban. Előnyei: I. Nem kell ismeretlen cégekhez fordulnia. 2. Nem lesznek szétágazó kötelezettségei. 3. Állandó összeköttetésnél pontos és reális kiszolgálást biztosit magának. 4. Állandó összeköttetése mindig vigyázni fog önt vevőjének megtartani. Saját érdeke, hogy csak ismert, előkelő czéget tiszteljen meg bizalmával. Aufrecht és Goldschmied utóda EleUs és ITáirsei r.-t. Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. Kaphatók kényelmes havi lefizetésre, állandó összeköttetésnél folyószámlára is: 1. A magyar és német iroda­lom összes termékei. 2. Képek. 3. Böröndök és bőröndárúk. 4. Férfi fehérnemüek. 5. Látcsövek. 6. Fényképkészülókek, felsze­relések. Elvünk: Vevőkörünk megtartása, 7. Vadászfegyverek, piszto- lvok, flóbertek. 8. Chinaezüstáruk. 9. Csillár- és petróleumlám­pák. 10. Rézbutorok. 11. Szőnyegek. 12. Mindennemű hangszer, pontos kiszolgálás méltányos árak révén. szívesen szolgálunk. Túlrldali 12 osztályunk összes ezikkei elsőrangú minőségűek és minden osztály czikkeiről kü­lön kimerítő árjegyzékkel ren­delkezünk és a kivánt árjegyzé­ket ingyen és bérmentve küldjük. — Mindennemű felvilágosítással

Next

/
Oldalképek
Tartalom