Eger - hetente kétszer, 1912

1912-05-29 / 43. szám

Előfizetési árak: Egész évre ___10 korona. F él évre.......... 5 » N egyed évre _ 2-60 » Egyes szám ára 10 fillér. Szerkesztőség: Lyceum, 26-ik szám, hová a lap szellemi részét illető közlemények ■— - intézendők. = Kiadóhivatal: Lyceumi nyomda, hová az előfize­tések és hirdetések küldendők HETENKINT SZERDÁN ÉS SZOMBATON MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1912. — 43. szám. XXXV. ÉVFOLYAM. Szerda, május 29. Bétetiu. — Pünkösdi gondolatok. — Eger, 1912. május 28-án. Ne méltóztassók megijedni a cím­től, mert nem értelmetlen betühalmaz, hanem mnemotechnikai betüjáték. Egyik vallástan tanáromtól tanultam, aki a Szentlélek hét ajándékának könnyebb megjegyezhetésére állította össze a kezdőbetűkből: bölcsesség, értelem, ta­nács, erősség, tudomány, istenesség és az Ur félelme. Pünkösd napjaiban és kivált a múlt hét eseményeinek hatása alatt, valóban érdemes elmélkedni ezekről az isteni / ajándékokról. Érdemes róluk gondol­kozni már csak azért is, mert a poli­tikai küzdelmek irányítóinak mentül kevesebb jutott belőlük, vagy pedig amennyiben jutott volna, elpocsékolták, félredobták. Hogy ez csakugyan igy van, vilá­gosan megállapíthatja a csütörtöki és pénteki eseményeknek minden higgadt szemlélője. Az egy fogalomkörbe tartozó bölcsesség, értelem, tudomány és ezek­nek esetleges folyománya, a tanács, is mentül kisebb mértékben érvényesült a múlt hét politikai küzdelmeiben. Hol az egyik, hol a másik fél nem akarta be­látni, megérteni, hogy a politika' az egzigenciák tudománya. A közszükséglet parancsolóan követeli a választójog ki­terjesztését. Hogy helyes-e ez, vagy kárt csinál majd: arról lehet vitatkozni, mert hiszen már eddig is, nagyon sok olyan választó van, aki nem tud élni evvel a fontos jogával; viszont — hogy úgy mondjuk — az alkotmány sáncain kivtil levők között is igen sokan vannak, akik joggal követelhetik azt, hogy szavaza­tukkal irányíthassák az állam ügyeinek intézését. Manapság érvényben levő vá­lasztójogi törvényünk megalkotása óta nagyot fordult a világ; a múlton, a jelen által, tovább kell építenünk a jövő szá­mára. Tovább kell építenünk; ezt dik­tálja a józan értelem és a politikai tu­domány. A politikai bölcsesség azonban óvatosságra int. A józan értelmet és a politikai tudomány következtetéseit hét év óta (tehát a koalieió uralomra jutása óta) szorítja háttérbe a — taktika, mely a Szentlélek ekét ajándékának érvénye­sülését lehetetlenné tette. A bölcsességet meg utánna dobták ennek a kettőnek és nem hallgattak a tanácsára, mely a mérsékelt haladást követeli, még pedig parancsolóan... Az eredmény az lett, hogy erő he­lyett az erőszak lett úrrá és annak le­törésére szintén az erőszak vállalkozott. Hogy ki a hibás: az-e, aki előbb erő­szakoskodott, vagy az, aki erőszakkal felelt és az ellenfél felvonultatott segéd­csapatait még nagyobb erőszakkal verte ki hadállásából, — az nem tartozik most ide. Tény, hogy nem az erő dolgozott, hanem a vak szenvedély és az erőszak. Az istenességről és az Ur félelméről meg ne is beszéljünk, mert az uj áram­lat, az úgynevezett liberális irány, hal­lani sem akar erről a két isteni aján­dékról ... Hiszen következetesen küzd az Isten és a vallás ellen is; hogyan élne tehát az ajándékaival?! . . . A Szentlélek hét ajándékára pedig nagy szükségünk lenne kivált most, amikor egy uj Magyarország alapjait kell lerakni, illetve erősíteni. Ezek nél­kül nem végezhetünk jó munkát, ha­nem csak olyan rombolót, mint a múlt heti, amely nem szerzett örömet a győ­zőnek, holott a legyőzöttnek lelkét még jobban elkeserítette. A közigazgatási bizottság ülése. Hevesvár­megye közigazgatási bizottsága hétfőn, junius hó 3-án, délelőtt 10 órakor ülést tart a vár­megye székházának kistermében. Nöegyletiink múlt éve. — Készletek Eátvay Géza dr. titkári jelentéséből. — Mélyen tisztelt Közgyűlés! Mielőtt az elmúlt esztendő történetére tér­nék, méltóztassék megengedni, hogy titkárrá történt megválasztatásomat hálásan megköszön­jem. Újból megválasztatásomat már egy előre ment nyolc évi működésem legszebb elismeré­sének tekintem. Éppen azért ne kivánja senki tőlem, hogy mindazt kellő formában tudjam ki­fejezésre juttatni, amit ezen elismerés, meg­Az „EGER46 tárcája. A gyilkos. — Kapitány ur, jelentkezni jöttem. Meg­öltem egy leányt. Egy órával ezelőtt lelőttem Sallay Gizát. — Nem, nem vagyok örült, sem részeg. Teljesen eszemnél vagyok és tudatában annak, amit tettem... Engedelmével leülök, mert alig állok... Elmondok mindent úgy, ahogyan történt. Nem azért, hogy mentsem magamat, de hogy némi magyarázatát adjam annak a borzasztó tettnek. Hanem, kapitány ur, adjon egy ciga­rettát. Az némikép megnyugtat... Köszönöm. — Ön ismeri családunkat és ismerte Sal­lay Gizát is, hiszen városszerte emlegették — sajnos — az apámmal kapcsolatosan. Való­színűleg ön is megbotránkozott rajta, mint mindenki, hogy egy ötvenéves férfi, kinek fel­nőtt fiai vannak, hogyan teheti ki ennyire magát a világ nyelvének. Pedig az apám nem kárhoztatható. Legalább nem mindenben. Az a némber megbabonázta és rabjává tette. El­feledett érette mindent: családot, társadalmat, a múltat, a jövőt. Nála töltötte minden idejét. Minden perce az övé volt. Én tudtam a dolog­ról, mert mindig vannak jóbarátaink, akik a nekünk kínos dologról tudatnak, hanem nem tehettem ellene semmit, mig most azt a véres pontot nem tettem a história végére. — Mi köztünk és az édes apánk között sohasem volt meg az a benső viszony, amely meg szokott lenni a gyermek és szülei között. Mi féltünk az apánktól, de nem szerettük; édes anyánkat azonban valósággal imádtuk. Külö­nösen én, a legkisebb, amolyan későn jött gye­rek. Én maradtam legtovább a szülői háznál. Minden időmet édes anyám mellett töltöttem. Együtt róttuk az erdőt, vagy együtt üldögél­tünk a hosszú őszi alkonyatokon a sötétedő szobában. Nekem nem voltak diákcsínyjeim... nem voltak bakfis ideáljaim! Mint jogász, nem jártam társaságba, sem kávéházba. Nem mintha anyámasszony katonája lettem volna, de mert valami ösztön késztetett rá, hogy az elvesztett hitvesi szerelmet hatványozott gyermeki szere­tetemmel pótoljam. Hányszor vártuk ilyen szo­morú kettesben édes apámat! 0 simogatta a fejemet, én meg a kezeit csókolgattam. Hány­szor hullott egy-egy le nem törült könny a kezemre, a hajamra! Hányszor suttogta édes anyám, talán önkéntelenül: „Csak te ne volnál, csak te ne volnál! Hej, de máskép csinálnám!“ — Akkor nem értettem e szavakat, csak ösztönszerüen közelebb simultam édes anyám­hoz... Pedig a bánat nem szépít. Öreget csinál az emberből és azt se szépet. Édes anyám is hamar megöregedett, míg apám, most, ötven éves korában is, javakorabeli férfi. És ez volt a végzete. Hízelegni akart vele hiúságának, hogy ő túltesz a fiatalokon és úgy forgott a nők körül, mint egy húsz éves ficsur. — Sallay Giza engem tanított zongorázni; így jött a házunkba. Csúnya, de szellemes lány volt. Maga a rafinéria. Teljesen behálózta édes apámat és a hat éves viszonynak most én ve­tettem véget azzal a golyóval. — Ezelőtt három évvel elkerültem ott­honról. Egy oláh fészekben, mint aljárásbiró

Next

/
Oldalképek
Tartalom