Eger - hetilap, 1892

1892-11-22 / 47. szám

376 Fonciére pesti biztosító-intézet BUDAPESTEN. Alapítási év 1864. Készpénzben befizetett részvénytőke Összes biztosítékok 2.000.000 forint 11.000,000 forint Legjutányosabban biztosit: a) TÍÍZ-, villám- és robbanás károk ellen; b) Folyam- és szárazföldi szál­lítmányok ellen; c) Jégkárok ellen; d) az emberi testet érhető balesetek ellen; és e) az ember életére tőkét avagy járadékot. Biztosítási ajánlatok elfogadtatnak a Hevesmegyei Takarékpénztárnál, mint az intézet főügynökségénél Egerben, amely főligynökség a dijak és feltételek megszabásánál a t. ez. biztosítandó felek minden méltányos igényeire kiváló tekintettel van. Az igazgatóság1. GRÓF ESTERHÁZY COGNAC mely tiszta borból készül s ezért a közönség legkedveltebb itala tpf“ Mindenütt kapható. ^öziponrLtl Iroda,: B-adapesteii, ír. Tráczi-"ÚLt 23. (218) 2-20 (46) 11066. sz. Árverési hirdetmény. tk. 1892. Az egri kir. törvényszék területén Csehi községben fekvő és pedig: a) Pós József végrehajtást szenvedő, Sütő Kecskés József, Dorkó Zsuzsanna Sütő Ist­vánná, Dorkó Rozália Sütő (Zsebe) Istvánné Dorkó János és kiskorú Dorkó Szaniszló, Pós Lajos és Pós Rózái tulajdonos társak­nak tulajdonát képező Csekii 30. sz. tjkv- ben A f 1. rend (28—33) hrszám alatt felvett 13 népsorszámú ház, udvar és kert és pedig a végrh. törv. 156. §-a értelmében egészben 48 írt kikiáltási árban. b) Ugyanazon tjkönyvben A I. 1. rend.1 (162—163) hrsz. alatf felvett 65. népsor- számű ház, udvar, és kertből végrehajtást1 szenvedő Pós József nevén álló V^cl rész 146 frt kikiáltási árban; c) a Csehii 79. sztjkvben A I. 1—15 rsz.1 alatt legelővel felvett 3li-ed külteleknek végrehajtást szenvedő Pós József nevén álló V^-ed rész 180 forint kikiáltási árban, -f Hevesmegyei betegalap végrehajtató által a végrehajtást szenvedő ellen 19 frt 82 ír. tőke, ennek 1891. évi julius hó 28-ik nap­jától járó 6% kamatai 3 frt 50 kr. végre­hajtási már megállapított költségek erejfdg vezetett végrehajtás folytán 1893. évi január hó (18) tizennyolezadik napján délelőtt 9 óra­kor Csehi község házánál e fent kitett ki­kiáltási árban árvereltetni, esetleg kikiáltási áron alól is eladatni fog. Az árverelni szándékozók tartoznak a ki­kiáltási ár lOVát bánatpénzül a bírósági kiküldött kezéhez letenni. Házeladás. A hevesmegyei és egervidéki jóté­kony nó'egylet f. évi okt. 15-én ho­zott választmányi határozatából az egylet tulajdonát képező Király-utcza 31. számú háza 1 holdnyi kerttel azon­nal eladó esetleg szerződésileg több évre bérbe kiadó. Felvilágosítást ad alólirott lakásán d. u. 2—4-ig. Dr. GLÓSZ KÁLMÁN, (223) 1—3 * egyleti titkár. A vételár három részletben, u. m.: 7* "da az i árverés jogerejüvé váltától számított 1 hónaD I alatt, 7,-a ugyanattól számított 3 hó alary 7j-da ugyanattól számított 5 hó alatt, az árverés napjától járó 6% kamatokkal az egri m. kir. adóhivatalnál lesz be­fizetendő. Az egyidejűleg megállapított árverési fel­tételek ezen kir. törvényszék telekkv. hiva­talánál a szokott hivatalos órák alatt, vala­mint Csehi község elöljáróságánál megte­kinthetők. Kelt Egerben, a kir. törvényszék telek­könyvi hatóságánál 1892. október hó 19-én. (221) 1* Búza, kir. tvszéki biró. j 1892 Hirdetmény. A városi képviselőtestület folyó évi 8092. számú határozatához képest, a város területén lévő 20 rendbeli közku- tak kerekes kúttá leendő átalakítása czéljából folyó év november hó 25-én délelőtt 10 órakor nyilvános árlejtés fog tartatni. — Miről az illetők azzal értesittetnek, hogy az árlejtéskor a kikiáltási ár 10°/o-léka leteendő és hogy a költségvetés és terv a közigazgatási irodában a hivatalos órák alatt meg tekinthető. Kelt Egerváros tanácsának 1892. év^ november 12-én tartott üléséből. <220) í* Grónay Sándor, s.k.polgármeste/. 4fes.fl, Takarmány. Vörös lóhere, r r azal számra eladó. Ertekezhetn. GOTH r t TOBIAS számtartónál a Káptalan-ud­varban. (2241 1* Kiadótulajdonos az egri érseki-lyceumi nyomda. er, 1892. Nyomatott az egri érseki-lyeenmi nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom