Eger - hetilap, 1890

1890-07-01 / 26. szám

205 mertetése, s eddigi eredménye feltüntetésével, a megyei kiál­lítás rendezésének szüksége kimondatván, elnök ur fölkéretik, hogy az egyletnél ezt jóváhagyatván, a fentnevezett bizottságokkal majd később megállapítandó időben a kivitelre nézve intézkedjék. III. Csömör Kálmán szakoszt. tag indítványozza, hogy te­gyen javaslatot a szakosztály a választmánynak az iránt, misze­rint a gazdasági egyesület területén fellépett phylloxeravész ter­jedésének megakadályozására, és igy a szőlőszet czélhoz vezető művelésének eszközlésére a Francziaországban nagy sükert ered­ményezett szövetkezetek mintájára, a phylloxeravész elleni véde­kezésre, kebelében egy szövetkezetei alakítson. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott, s Csömör Kálmán elnöklete alatt Kékessy Kálmán, Vozáry Tamás, Schröder Lajos, Goda János, Sándor István, és egyesületi titkár bízattak meg az iránt, hogy e tekintetben egy teljesen kimerítő tervezetet dol­gozzanak ki, és azt alkalomadtán a szakosztálynak mutassák be. Miután hiszi a szakosztály, hogy a választmány eme fölöt- téb fontos ügyet magáévá teszi, az idő rövidségét tekintve, fel­kéri az egyesületi elnököt, hogy a választmány utján keresse meg Gyöngyös város képviselőtestületét az iránt, hogy tekintve azt, miszerint a szövetkezet Gyöngyös város lakosainak érdekeit is fölötte képviselendő és igy a védekezés terén a város lakóinak útmutatással szolgaiam!, adja át, megfelelő bér mellett, több évre e czélra a gazdasági egyesület által adott, amerikai szőlővessző- vel beültetett telepét. Ha azonban ezt nem tenné, a gazd. egyesület kertje pedig az ott diszlő évtizedes fák miatt e czélra teljesen nem használható: megfelelő bérlet összeg mellett adja át az egyesület kertje és a szőlőtelep közt levő, jelenleg rakodónak használt területet és a telepből az egyesületi kert irányának hosszában mintegy ötven sort. Felhívás előfizetésre. Azon t. ügybarátainkat, kiknek előfizetésük jun. hó végével lejárt, tisztelettel kérjük előfizetésük idejekorán való megnyitására, nehogy lapunk elküldése fünnakadást szenvedjen. Egész évre Előfizetési föltételek: 5 frt. Félévre o 50 kr Évnegyedre . 1 „ 30 „ Egy hóra Y) 55 „ Küzs. jegyzők és néptanítók lapunkra fél-áron fizethetnek elő. T gyűjtőinknek minden üt előfizető után egy tisztelet- példánynyal szolgálunk. Az „Eger“ kiadóhivatala. Különfélék. — Dr. Samassa József egri érsek ő exja ma a kissingeni gyógyfürdőbe utazott. — Királyunk ö felsége, a múlt jun. hó 23-án tartott általá­nos királyi audienczián, többek közt Begovcsevich Róbert püspök, egri főkápt. apát-kanonok ő migát is fogadta. — Papszentelések. A lefolyt héten érsek ő exja által misés papokká szenteltettek: Saád Béla, Kovács Mihály, Sándor Imre, Veres Antal, és Szolcsányi János végzett theologusok. *** Az angolkisasszonyok egri tanintézetében az 1889/90-ik iskolai évre vonatkozó évzáró-vizsgálatok múlt hó 21-étöl 27-eig, részben dr. Párvy Sándor érseki főtitkár czirnz. kanonok, részben Begovcsevich Róbert apát-kanonok, czimz. püs­pök elnökletük és szakértő, kiváló tapintatu, bölcs vezetésük mel­lett, a már megszokott s a legmagasabbra fokozott szakértő igényt is teljesen s reményen fölül kielégítő fényes, szép ered­ménynyel folytak le, — és pedig: a külső VI. osztályban, a hit­tan, magyar-olvasás, magyar-nyelvtan, német-olvasás, német-nyelv­tan, számtan, földrajz, történelem, természettudományok és ének tantárgyakból június-hó 21—25-eig, — a benső, úgynevezett: „tápnövendékek“-nél pedig, a most elősorolt, de már sokkal ter­jedelmesebb s fensőbb körű tantárgyakon kívül, még a franczia- olvasás, franczia-nyelvtan, zongora-, hegedű- s ezimbalom-játékból is, június-hó 25. és 2<>-án, meglepő szépségű s teljesen a kor színvonalán álló, sőt annak sokban iránytadó, nagy számú női- munka és rajzolat, valamint: magyar,- német,- franczia szép és helyesírási gyakorlat bemutatásával mentek végbe. A tapasztal­tak után, nem tudta a jelenlevő, hogy a minden tiszteletre méltó tudós főnöknő: Toldy Izabella vezetése alatt álló, magas műveltségű s kitűnő képzettségű tanárnők szeretetteljes, finom, gyöngéd modorát s elragadó ügyességét, vagy a kedves tanítvá­nyok nagy dicséretet érdemlő, illemes, szép és jó viseletét, kiváló szorgalmát s folyton-éber figyelmét magasztalja-e job­ban ? ............csak egy volt, miben általános és egyhangú megál­lap odás jött a nagy számú jelenlevők közt létre, s ez azon hő, közohajban nyilvánult, hogy: e megyénk és városunk területén — a magasabb fokú nőképzést illetőleg — hazánkra s tanügyünkre egy'ként valódi áldásként működő, első rangú intézetet, jelenlegi teljes virágzásában, tudós főnöknője s jeles tanárnői­vel egygyütt, — Isten a szülő-közönség buzgó imáját meghall­gatva, — városunkban sokáig tartsa meg! — A főt. zircz-cisterci-rend egri társháza, s illetve az egri katli. főgymnásium tanárkara személyzetében, az intézet nsgos apátja s kegyura intézkedése folytán, a jövő 189"/i-iki isk. év kez­detétől a következő változások fognak történni: ft. Szerencse Menyhért, az egri cist.-rendház alperjele, s az itteni fögymná- násiumnak évtizedek óta egyik legjelesebb, legbuzgóbb, s müveit társas köreinkben, is egyik legkedveltebb tagja, aggasztó szem­baja következtében, egyidőre nyugalomba vonul, s Zirczre megy. Helyét, az alperjel tisztjében, ft. Ignits Boldizsár, főgymná- siumunk közkedveltségű physika-tanára foglalja el. Az egri fő- gymn. tanárkarból azonkívül még ft. Mócs Szaniszló, főgvmná- siumunk derék fiatal tanára helyeztetik át Pécsre. Tanintézetünk e két jeles tanárának eltávozása kétségkívül érzékenyebben érin­tené úgy általán müveit közönségünk, mint, különösen a tanuló ifjúság s ezek szüleinek szivét, ha főgymnásiumunk kegyuraságá- nak bölcs'gondossága nem intézkedik vala eme veszteségünk kellő pótlásáról az által, hogy a távozó tanárok helyét a jövő iskolai évre hasonló kiváló tanerők által tölti be. Ezek : ft. dr. Maczki Valér, ki egy évi távoliét után, müveit társas köreink örömére^ ismét visszatér közénk; a másik: ft. Saád Henrik, a cist.. rend egyik kiválóbb képzettségű fiatal tagja, ki — ha jól tud­juk, — mint városunk szülötte, szintén nem idegenül lép körünkbe. — A cist. r. egri főgymnásium évzáró ünnepe, a múlt vasár­nap, f. é. junius hó 29-én, sz. Péter és Pál ünnepén folyt le, régi szokás szerint, ez alkalommal is nagy, díszes közönség részvéte mellett. Az ünnepet a rend nem rég gyökeresen, s nemes Ízléssel renovált templomában „Te Deum“, s nagy mise nyitotta meg, mely alatt a Foglárféle vallásos finövelő intézet növendékeinek kitűnőn fegyelmezett vegyes énekkara zengette a figurális mise­énekeket, ft. Katinszky Gyula, a nevezett Foglár-intézet derék, tevékeny igazgatójának, Egerben a klasszikus egyházi zene egyik legkiválóbb s legavatottabb kultiválójának vezetése alatt. A mise-énekek, kivált Gregorián-részleteikben, nem voltak nehézségek nélkül, melyek hosszabb begyakorlást, s mindenekfölött kitar tartó tanítási türelmet igényeltek, s csak is ennek lehet tulajdonítani, hogy az előadott mise-énekek, kivétel nélkül, kifogástalan szabatossággal, helyes árnyalással, s tiszta, harmonikus egyöntetűségben folytak le, — nagy dicséretére a betanítás helyes módszerének. — Mise után az intézet ez alka­lomra földisziteít földszinti tágas tornahelyiségébe gyülekezett a díszes közönség, melynek soraiban értelmiségünk minden osztá­lya s főleg müveit hölgyközönségünk, — szép számmal volt kép­viselve. Itt, „A szép Szar áfán“ orosz dalnak (a Slavianskij- féle hírneves orosz daltársulat egyik legszebb dalának) a főgymn. énekkar által történt elzengése után, Szvorényi József ő nsga, a főgymnásium érdemes igazgatója foglalta el helyét az elnöki emelvényen, s felolvasta az ifjúság mun kára növelé­séről szóló értekezését. A felolvasás, mely folytatását képezi a tudós igazgató által évek hosszú során át, a főgymnásium évzáró ünnepein tartott, s közelebbről egy kötetben megjelent nagybecsű uövelészeti értekezéseinek, egész terjedelmében olvasható az egri cist. r. főgymnásium imént lefolyt, 1889 —90-iki isk. évi Erte­*

Next

/
Oldalképek
Tartalom