Eger - hetilap, 1890

1890-01-14 / 2. szám

16 ligentiát. A bál előreláthatólag most is országos jelegű lesz; meg­tartására vonatkozó s biztos forrásból merített, hírünk, azt hisz- szitk, jó fogadtatásban részesül a liatalság körében. — Félszázados magyar lap. Egy év múlva a „Religio“, melyet 1841. január 1-jével a nagyemlékű Szaniszló Ferencz indí­tott meg Budapesten, fennállásának ötvenedik évfoidulóját éri el. Ennyire magyar lap még nem vitte, sem Budapesten, sem a vidé­ken.' Mint a gr. Széchenyi István által keltett nemzeti újjászüle­tésnek, maga is egyik legéletrevalóbb alkotása, a vallási és iro­dalmi téren, ez a lap — nagy idők, nagy emberek, nagy átalaku­lások emlékezetét magával körül hordozó élő tanú az országban. Élő tanúja ez a lap a 40-es évek szép korszakának, azután a forradalomnak, az abszolutizmusnak és magyarország legújabb korszakának 1867 óta a mai napig. Ez a körülmény arra indította a lap alulirt szerkesztőjét, hogy mintegy programúiul egy száza­dos lét második fele számára, a következő 1890-ik évfolyamban, mely utolsója, koszorúja lesz egy félszázad munkásságának, meg­írja a mennyiben a körülmények már most megengedik, a lap félszázados történetét, vagy legalább is, hogy Írjon e történethez korszerű bevezetést és rajzokat. Minthogy pedig ez a dolgozat közérdekű lesz. nem egy tekintetben és nem csupán a „Religio“ jelenlegi olvasóit fogja érdekelni, hanem Magyarország összes katholikus papságát, sőt. azon kívül is mindenkit, a ki Magyar- ország vallási, társadalmi, politikai és irodalmi életének felszáza­dos múltja iránt érdeklődik, alulírott ezennel kötelességemnek tartom a nagy közönség figyelmét előzetesen felhívni a „Religio“ ez. egyházi és irodalmi lap 1890-iki évfolyamára. — Megjelen e lap ketenkint kétszer, szerdán és szombaton. Szerkesztősége: Budapesten. Pál utc.za 2. Előfizetési ára: egész évre 10 fit, fél­évre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Dr. Breznay Béla. tud. egye­temi ny. r. tanár. — Megerősítés. A vall. és közokt. na agy. kir. miniszter, Halassy Gabriella oroszvégi állami elemi iskolai rendes tanítónőt, Halassy Béla polgártársunk leányát, jelen állásában végleg megerősítette. — „Mezőgazdasági Szemle“ ez. alatt Cserháti Sándor és dr. Kosutány Tamás m.-óvári gazd. akadémiai tanárok szerkesz fősében megjelenő havi folyóirat VIJI-ik évfolyamának januári füzete gazdag tartalommal jelent meg. — A „Mezőgazda-ági Szemle“ hazánk egyedüli gazd. havi folyóirata, mely a mező- gazdaság összes ágaiból kimerítő, nagyrészt a szerzők saját tapasz­talatain alapuló s hazai viszonyainknak megfelelő közleményeket ád olvasóinak; de emellett nem mulasztja el figyelemmel kisérni a külföld gazdasági haladását sem, és annak eredményeit az „Apró közlemények“ rovatában ismerteti. Figyelemmel kiséri „Könyvismertetés“ czimű rovatában a gazd. szakirodalom termé­keit, és „Levélszekrény“ rovatában az előfizetők kérdéseire szak­szerű felvilágosítást ad. A folyóirat egész évi előfizetési ára 5 frt, — Új könyvek. A Franki in-társulat, e derék irodalmi intézet kiadásában közelebbről két érdekes mű jelent meg: „Az Atlasz-család. Regény. Irta Csiky Gergely. Ára 2 frt.“ A je­les dráma-iró a regényirodalom terén is szép névnek örvend, s keresett regényei között „Az Atlasz-család“ kiváló helyet foglal el. — „A Szaharában. Úti rajzok és tanulmányok 35 képpel. Irta Alvinczy Sándor. Ára 1 frt 60 kr.“ Szerző 15 évet töltött Afrikában, s derék könyvében közvetlen tapasztalatait s élmé­nyeit beszéli el tanulságos és vonzó modorban. Mindkét művet melegen ajánljuk szépirodalomkedvelő t. olvasóink becses figyel­mébe. — Rendőri hír. Tűz. Folyó hó 8-án reggel 7 órakor Gene­rál Rudolf „Széchenyi“ utczai borbélyüzletében beltűz ütött ki, mely az ott lévő bútorok és eszközök nagyobb részét elpusztí­totta. — A kár körülbelül 300 forintra tehető. Felelős szerkesztő: Sza/foó ignácz. Eladó ház. A Káptalan utczában a Lyceum tőszomszéd­ságában levő ház, szabad kézből eladó. Bővebb értesítést ad a tulajdonosnö, özvegy Rónay Gusztávné és Pelcz János városi bíró. (0) ZÖLDTAKARMÁN Y-H A B P R É S Blunt szabadalma, a takarmánynemek eltartására, vagyis a széna-, bükköny-, kukoricza- és répalevél stb. takarmányfajoknak zölden és izében való eltartása képezi a jelenkor egyik legkiválóbb találmányát Ne mulassza el édes 700 beigazolva a gyakorlat által, hogy a gazdakö/.önségnek a legnagyobb hasznot nyújt beigazolva eddigi rendkívüli kelen­dősége s a mezőgazda- sági testületek és tekin­télyek által nyert számos és fényes elismerő nyi- , latkozatok és bizonyít-1 nyiteka rendkívüli vány ok által darab árusittatott el egy év alatt Németországban, a gazda a takarmányt, különösen a répaleveleket bepréselteim, minthogy az utóbbi évi kísérletek az Osztrák-magyar bíró-1 egybehangzóig beigazol­a répalevelek ták. hogy dalomban. Legjobb bizo­liasz-1 kitiinö téli takarmányt nossága s fontosságának! adnak. , áj* Használati utasítás, mely teljes síikért biztosit, valamint árjegyzék, bizonyítványok stb. ingyen és bérmentve ^ MAYFART F. és T-sa gazd. gép-gyára Bécs, I. Tabor-strasse 76. % Frankfurt M. és Berlin N. Legújabb NORMÁI FKF differentiál-kerékellielyezéssel. Egyedüli két- ’Ij találmány! l”t/r\IVIrtL‘LÍ\L) tösfogású-eke. mely mint egyfogású mély £jj.' barázdás eke, is használható. Egy kerék sem megy® ájs. a felszántott talajra. Leg. gysz* riibb szerkezei ! 7 Kitűnő munkaképesség! Kivámassék pontos M-^ ^ rás. s biráltassék meg a találmány! Szsabadal- -j1 3$ m izva minden államban ! Biztosítás és próbaidő ! © fóayfart F és T-sa, - — ■ — Frankfurt a. MJ Kiadótulajdonos az egri érseki-lyeeumi nyomda. •Taborsírasse 76 i N. •3 4334. áv. 89. Hirdetmény. Egerváros árvaszéke részéről köz­hírré tétetik, hogy Csintalan István örö­kösei tulajdonát képező két drb. egri takarékpénztári részvény sza­bad kézből eladó, mely czélból venni szándékozók felhivatnak, hogy ajánla­taikat Eger város árvaszékénél a kiadó hivatalban a hivatalos órák alatt be­nyújtani szíveskedjenek. Kelt Egerváros árvaszékének 1889. decz. hó 31-én tartott üléséből. (ói i* Grónay Sándor, elnök. Tűzifa és kőszén eladás. Elsőrendű tűzifa a házhoz szállítva a sző Hős kei erdőről, vagy a hatóságilag engedélyezett rakodó helyről (Gólya-utcza), úgy­szintén apróra felvágott tűzifa: továbbá legfinomabb salgótarjáni kőszén is megrendelhető alólirott- nál, vagy Schmidl Somána 1 (Götz-ház.) Fischer Lajos, (233—2) 8-20 (Hus-piacz.) Eger, 1890. Nyomatott az egri érseki-lyeeumi nyomdában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom