Eger - hetilap, 1890

1890-01-21 / 3. szám

3-ik szám. 29 -ik év-folyam. 1890. Január 2l-ón. Előfizetési díj: Egész evre . Félévre . . Negyed évre. Egy hónapra Egyes szám 5 írt — kr 2 „ 50 „ 1 . 30 , n 45 „ n 12 „ Hirdetésekért minden 3 hasáboson péti sorhely után 6, bélyegadó fejében minden hirdetéstől 30, nyilttérben egy petit- sorhelyért 15 kr. fizetendő. Politikai s vegyes tartalmú hetilap. Megjelenik minden kedden. Előfizetéseket elfogad: a kiadó-hivatal (lyceumi nyomda), a szerkesztőség (Széchenyi-utcza 30. sz. Szabóféle káz) és Szolcsányi Gyula könyvkereskedése, s minden kir. postahivatal. — A hirdetési dij előre fizetendő. Középiskola-ügy Egerben. 1. Figyelmet kérek! A közoktatásügyi törvény világosan megparancsolja, a köz- oktatásügyi minister pedig évröl-évre megsürgeti, hogy Egerben a törvénynek megfelelő polgári iskola állittassék föl. E tárgyban, csak az utóbbi években is, a városházán annyi enquete tartatott, ahhoz értő okos emberek tanácskozásaikban, magok, a város atyái képviselő-ülése'kben, egész az unalomig, annyira meghányták-vetették ezt a dolgot, hogy újból való fölem- litése szinte nevetségesnek látszanék, lia elébb-utóbb bármiként, de valamiként való megoldása városunkra nézve mindegyre égetőbb szükséggé nem nőtte volna ki magát. Mert elvégre annak is megvan a maga határa, hogy az egri főgymnásium különösen alsó négy osztályának tűit’ mötrsége akár pedagógiai, akár közegészségi szempontokból évről-évie in infinitum megengedhető legyen. Nem is említve ama, figyelmen kívül épen nem hagyható körülményt, hogy évente mintegy 60— 100-ra tehető amaz idegen tanuló ifjak száma, kik főgymná- siumunkban, az osztályok szabályszerű betöltővel, felvehetők nem lévén, kénytelenek más középiskolát keresni föl, — mi által külö­nösen városunk polgári osztálya nem megvetendő jövedelmi forrás­tól esik el. Őszintén megvallva al'g bírok egy szelíd mosolyt ajkaimon elfojtani, ha visszagondolok az Egerben, egy második középiskola fölállítása tárgyában elejénte megindult tanácskozásokban lábra- kapott nagyképűsködésre. „Nekünk nem kell polgári iskola! Nekünk reáliskola kell!“ — hangoztatták a szóvi­tézek, kik mindenütt ott vannak, hol beszélni, — de azonnal láthatatlanokká lesznek, mihelyt — tenni kell. De ne reerimináljunk, mert mélyen belé találnánk merülni kulturális viszonyaink taglalgafásába, melyekre nagyon rá illenek Shakespearenek Dániára mondott igéi. Lássuk az évek során át e tárgyban folytatott meddő tanácskozások végeredményét, mely röviden a következőkben foglalható össze: Eger városa tudja, hogy egy polgári iskola felállítására törvény kötelezi. De mert templomos Eger szegényebb, mint a templom egere, saját erejéből, a kormány tetemes segítsége nélkül, polgári iskolát felállítani képtelen. De meg Eger nem is igen rajong egy polgári iskoláért, mely e városban, az itteni viszonyok komoly mérlegelése után Ítélve, — semmi körülmények közt sem prosperálna. Inkább óhajtana a helyett egy reálisko­lát! („Mein herz, was willst du noch mehr?“) Ha a magas kor­mány hajlandó lesz Egerben egy alreáliskolát államköltségen föl­állítani, a város saját megerőltetésével, késznek nyilatkozik az iskola fentartási költségeihez évi 2000 írttal járulni. Ily értelmű kérvényt terjesztett elő Egerváros képviselő- tesülete a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. ministerhez. A kérvény azonban, mint előre látható volt, eredménytelen maradt. A kormány egy, a város által fölállítandó s fölszerelendő polgári, vagy esetleg reáliskolát némi államsegélyben részesíteni hajlandó­nak ígérkezett; de hogy egy ily iskola Egerben állami költségen állittassék föl, erre nézve a megkívántaié anyagi erő nem álló. rendelkezésére. A vitatkozás folyamán magam is, mások is úgy voltunk r győződve, hogy Eger város e kérdéses mizériáján sem a pol iskola, de még a reál-iskola sem igen segíthetne. Egyik vároős gyűlésen egy képviselőtársunk elő is hozta, mikép alig remé'hető, hogy egy nagy költséggel fölállított reáliskola nálunk prosperál­hasson, annál kevésbbé, miután köztapasztalás és tudomás szerint hazánknak nemcsak ama provincziális városaiban, hol a reálisko­lák mellett még gymnásiumok is léteznek, de még oly helye­ken is, hol a reáliskolák magánosán, verseny-intézetek nélkül állanak főn (mint péld. Nagy-Kallóban), a reáliskolák egyátalán nemcsak hogy nem virágzanak, de évröl-évre hanyatlanak, ameny- nyiben tanítványaik száma évröl-évre csökken. Alig remélhető tehát, hogy nálunk, Egerben, egy virágzó, s kitűnő főgymnásium mellett, egy fölállítandó alreáliskola kedvezőbb auspicziumoknak nézhessen eléje. Szóló ez alkalommal példákra is hivatkozott, melyeket egy, a reáliskola mellet erősen agitáló, másik városi képviselő B. S. giteui, hogy az ügyvéd — azon állítással ügyekezett meggyön- ő értesülése szerint, Lőcsén a reáliskolának több tanítványa vau, mint az ottani főgymnásiumnak. Ez a merész felszólalás magamban is nem csekély érdeklődést keltett föl az iigy állása iránt; azért a lefolyt iskolai év végén fáradságot vettem magamnak mindakét kérdéses intézet évi értesítőjébe bele­tekinteni, amiből aztán csakugyan meggyőződtem, h o gy a lőcsei állami f ő gy muásiumban körülbelül százzal volt több a t an u 1 ók száma, mint a lőcsei állami fő reá 1 isko- 1 á b a n. Nincs kétségem benne, hogy a dolgok ilyetén állásáról, s illetve a hivatkozott két tanintézet növendékségének eme szám­viszonyáról annak idején felszólaló városi képviselő, B. S. ügyvéd ur is szerzett magának tudomást, tévedését azonban a városi kép­viselő gyűlésben rektifikálni vagy elfeledt“, vagy nem volt alkalma. Röviden: évek óta tartó keserves vajúdás kétségtelenné tette, hogy Egerben egy, akár polgári, akár reáliskolának önerőnk­ből való felállítása a lehetetlenségek sorába tartozik. Az állam pedig sem ezt, sem azt nem ád. De, mint fenébb ki van mutatva, ami bajunkon sem egyik sem másik intézet, nem segítene. Miért ? Mert az egri szülék csupán a gymnásiumba szeretik gyermekeiket küldeni, s a vidéki szülő sem azért hozza a gyermekeit Egerbe, hogy hogy cist. hanem egyenesen azért, vele. e bajon segítsünk? itt polgári vagy reál-iskolát, gymnásiumot végeztesse! Mi tehát a teendő, hogy A dolog igen egyszerű. Köztudomású, s minden elismerésre és hálára méltó az egri r. főgymnásium kegyuraságának s tanárkarának ama nemes- lelkű áldozatkészsége, hogy az egri főgymnásiumba fölös számmal sereglő ifjak iskoláztatását minden lehető módon elősegíteni törek­szik. Kimutatta ezt évek hosszú során azzal, hogy a gymnásiumba jelenkezö ifjak közöl egyetlen egyet sem utasított el, ha különben a törvényes fölvételi kellékeknek megfelelt; inkább eltűrte az alsó osztályok rendkívüli tultömöttségét annyira, hogy péld. az I. osztály növendékeinek száma évről-évre meghaladta a százat. Sőt egy Ízben, midőn az I. osztályi növendékség szokatlan nagy szám­ban lett fölvéve, a tanárkar, a kegyuraság jóváhagyása mellett, saját nemes jó indulatából egy ambuláns parallel I. osz­tályt is rendezett be, melynek tovább föntartása azonban, az első próba-év tapasztalatai után, czélszerütlennek bizonyult. Udomás szerint, nem az egri főgyrnn. tanári karának jó aka- mulik, hogy most már minden jelenkezö tanuló nem vehető levezett intézetbe, hanem a vall. és közokt. miniszter évről- negujitott ama szigorú rendeletén, mely határozottan meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom