Eger - hetilap, 1889

1889-07-02 / 27. szám

220 Sándor, Gariup Péter, Littmann Márk, Buzátli Lajos, Spieler Ferenc//, özv. Mészáros Istvánná, Tavasy Kálmán, Plank Géza, Végh Gerö, dr. Brünauer Bálint, özv. Jankovichné, ifj. Fekete Károly, Reitman Győző, özv. Szentkirályi Kázmérné, Kempelen Rudolf, Kolossy Gusztávné, Babócsayné, Nánásy Gyuláné, Dostál Ferencz. Halasy Béla, Derszib Rudolf, Pozsgay Antal, Beretvás, Öttömösy Ödön, Gebhardt Sándorné, Csik Imre, Halász Ferencz, Glósz Károly, Perlgrnnd Lajos, dr. Alföldi Dávid. Horánszky Ist­ván, özv. Gulyás Gáborné, Preszler Ferencz, özv. Novotháné, özv. Erdélyi Józsefné. Megó József, Gótli Tóbiás. Gótli Elek, dr. Gótli Ferencz, Kobza Lajos, özv. Fridvalszky Adámné, Schvarcz Gábor, Selmeczy Viktor, dr. Brünauer Ambró. Landesmann Adolf. Hegedűs János. Palácsik Ferdinand, Sztupka János, Berger Hen­rik, Babies Béla, Berta György, Zalár József. N. N., N. N. 1—1 fit. Fekete János, Krausz Lajos, özv. Feley Mártonné. Ficzere Sándorné, Müller és Roskovits, Szabó János. Szabó Imre. dr. Schönberger Soma. Kiss István, özv. Kapácsyné, Hanák Irén, Eötvös Józsefné, Sugár Dezső, özv. Rónay Gusztávné N. N., N. N., N. N. 50—50 krt. Rajcsányi, Rózsa Lajos 40—40 kr. Kolm N., N. N., N. N. 20—20 krt. Összesen 164 frt 30 kr. Továbbá adományoztak: Id. Simouyi Káioly, Répásyné, Ma- tekovits Mór, Ivanitz és fiai, Lázár János és társai 10 — 10 üveg bort. Mészáros Istvánná 6 üveg bort. Dr. Schwarcz Dávid. Pók György, Polonkay, Frantz Lajos 4—4 üveg bort. — Sirk János 2 rúd szalámit. — Fogadják a nemes szivű adakozók adományai­kért az egri önk. tűzoltó egylet legmélyebb köszönetét. Fogéi Ágoston, pénztárnok. Ugyanaz alkalommal felül fizettek: Imre Miklósné 9 frt 10 kr., Samassa János, Egri gőzmalom 5—5 frt, Szibert Lajos 4 frt 50 kr., Gröber Ferenczné 3 frt 80 kr., Gáspárdy Géza, Tolvaj Ágoston 3—3 frt, Babies Béla, dr. Akautisz Jusztin. Szmrecsányi Lajos 2 frt 70 — 2 frt 70 krt, Répássy János 2 frt 40 kr., Gal- lasi József, Gaál Lajos, özv. Mészáros Istvánné, dr. Pásztor Ber­talan, Babies Aladár, Wavrik Sándor 2—2 frt. Nagy László 1 frt 50 kr., Megó József 1 frt 70 kr., Hibay György, Szombathelyi György, Csókás István, Dalnoki János, dr. Küsztler József, Póka István, Reitman Győző, dr. Alföldi Dávid, dr. Lipthay Gyula, 1 frt 40—1 frt 40 krt, Bayer Henrik, dr. Végh Jenő 1 frt 30—1 frt 30 kit, Paricska. Kotrba Nándor 1 frt 10 — 1 frt 10 krt, Szabó Ignácz, Rózsa Gusztáv, Grónay Sándor, Hám Gyula. Rózsa Kálmáu, Mócs Szaniszló, Török Konstant, Radinovics Gábor, özv. Nánássy Gyuláné, Neuman Márton, Kovács Ferdinand, Rudda Józsefné, Steinfeld Róza, Keiser Autalné, Énekes Gusztáv, Szol- csánvi Gyula, Turcsányi Mátyás, Tancsa Lajos, Altorjai Sándor, özv. Barátimé, Károlyi N., Rigelhann Imréné. Schvarz Soma, Nánássy Cseruyus Amália, Kolossy Gusztáv, Sajósy Alajos, N. N. 1—1 frtot, Wolff Károly, Chalaupekné, Danilovich Pál, Reitner Antal 80—80 krt, Benkovics Alajos, Fischer Adolf. Kerekes Al­vód. Vass József, Szmida Vilmos, Tavasy Antal, Rudasy János, Szuhányi János, Juhász Sándor, Schvarz Gábor, dr. Kovács, Sze­derkényi. Zalár József, Fischer Simon, dr. Schvartz, dr. Brün- nauer, Pulfenmeier Róza, Jancsó Gusztáv. Losonczy Gusztáv, Vasita János, Kemény Alajos, Erdélyi N.. Hodossy N.. Toronyi László. Maczki Emil, Bodnár István, Csillag Károly, Bucher Gusz­táv, Csiky Sándor, Muszenics Béla, Kászonyi Antal, Horváth László, Braun Károly, Ruzsin Manó, Kállay Jenő, Remenyik Ká­roly. Hoffman Sándor, Palácsik Hermann, Tarjányi László, Sze­rencse Menyhért. Nánásy Ferencz. Lázár Menus, dr. Brünauer Bálint, dr. Fodor László. Juhász Sándor, Sugár Dezső, Gresko- vics. Deli Bálint, Horánszky István. Búzás László. Brünauer Emil, Csiky Atilla, Póka József, Kolossy Gábor, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., 70—70 krt. Káluoky 60 kr., Dienes Lajos, Greskovics, Mélay Dániel, N. N., Gombosy Mérné, Ruzsin Ignácz. Megó József, Góth Tóbiás, Breuer N. Weisz Bernát 50—50 krt. Kovács József, Hillinger, Devera József. Keresztényi Imre, Ury József, N. N. Toronyiné, Keleti Aladár, Köllner Károly, N. N. Egedyné, Tóth Sándor. Csoór Gyula. Dr. Pátz Ferencz. N. N. Barna M. Müller és Roskovics, Mednyánszky Sándor. Szabó István, Steiner Mérné, Németi Otmár, Plank Gézáné, Künár Ja­kab 40—40 ki t. Schvarcz József 20 krt. Nemes adományukért fogadják a felülfizetök az egri önk. tűzoltó egylet legmélyebb köszönetét. — Az / összes bruttó jöve­delem 1350 frt. Fogéi Ágoston, pénztárnok. — A hevesmegyei jótékony ezélú nőegylet m. hó 10-én tar­tott nyári mulatsága jövedelméről következőklen számol be az elnökség. Összes jövedelem: 182 frt. Kiadás 46 frt 60 kr. Tiszta- jövedelem 135 frt 40 kr. — Amateur-fotografiai kiállítás Budapesten. A M. Kárpáti Egyesület Budapesti Osztálya a jövő tél folyamán amateur-fény- kép-kiállitást szándékozik rendezni, a melyre az összes magyar- országi műkedvelők a kiállitásban való részvételre ezennel tisz­telettel meghivatnak. A részletes programot az őszszel fog meg­jelenni. Addig is felemlítjük, hogy a kiállítás czélja: megismer­tetni a magyarországi amateurök fényképeit s ezek által különö­sen az ország nevezetesebb és szebb tájképeit, a geológiai, archeo­lógiái vagy más tekintetben érdekes részleteket, a különféle nép­viseleteket, a fürdőket, a nevezetesebb épületeket stb. bemutatni a különféle módszerek útján elkészített képeket, a fotografálás- hoz szükséges készülékeket és szereket. Czélja továbbá a tervben levő állandó tájkép-kiáliitáshoz a szükséges képeket összegyűj­teni, a műizlést nemesíteni. Az amateur-képeken kívül lesz egy tudományos osztály is. Szép és jól készített képek kitüntetésben fognak részesülni. Budapest, 1889. évi június hó 20-án. A kiállí­tást rendező bizottság elnöke: Dr. Wartha Yin ez e, műegye­temi tanár; titkára: Kalecsinszky Sándor, a m. kir. föld­tani intézet vegyésze. — Bővebb felvilágosításokat ad a kiállítás titkára (Budapest, Földmivelésügyi Ministerium földsz. 4. sz. a.) — Komáromy Mariska, k. a. a magy. kir. opera volt éne­kesnője, ki egy egri jótékony hangversenybeli közreműködése által városunk müveit közönségénél is kedves emlékben él, — ez idő szerint Parisban folytatja nagyobb énekmüvészeti tanulmányait, mint a hires March esi asszony tanítványa. Mint a „Párisi Ér­tesítődben olvassuk, — a hirueves énekmesternö az utóbbi na­pokban az Erard-féle teremben mutatta be tanítványainak a magasabb énekiskolában való előhaladását, s úgy itt, mint más néhány alkalommal, párisi jótékony czélu hangversenyeken, köz­reműködése által, Komáromy Mariska kisasszony a legszebb diadalokat aratta, s a párisi müveit közönség részéről kitörő lel­kesedés és valóságos tapsvihar jutalmazta a derék, kedves ma­gyar művésznőt pompás énekéért. — Monstre-kérvény. Az üdv hadserege, — mint Londonból Írják, — e napokban a vasárnapi munka eltörlése érdekében kér­vényt intézett a parlamenthez. A kérvény nem kevesebb, mint 456,500, azaz négyszázötvenhatezerötszáz aláirással van ellátva, s négy lovas szekéren vitték a képviselőházba, hol a kérvény papírtekercsét hat markos ember emelte le a kocsiról, s csak a legnagyobb fáradsággal volt képes azt a ruhatárba fólczipelni. Igazi angolos eljárás! — Elvesztette a tűzoltók múlt szombati nyári-mulatságán, egy étkező asztal mellett, egy úri ember a pénztárczáját, mely 11 frt s néhány kron kívül, több, a tulajdonosra nézve fontos iro­mányt is tartalmazott. A becsületes megtaláló kéretik a tárczá- nak s a benne levő összes irományoknak a rendőrségnél vagy szerkesztőségünknél való átadására. A pénzt jutalmul megtart­hatja. — Az „Ország-Világ“ e legnagyobb és legszebb magyar ké­pes és szépirodalmi lap, mely Benedek Elek gondos szerkesz­tésében évről-évre nagyobb kedvességnek és elterjedésnek örvend, az újévvel fenállásának tizedik évfolyamába lépett. Sokkal szebb múlt áll e lap mögött, semhogy hangzatos programúira volna szüksége. Az „Ország-Világ“ rendes tartalma: egy eredeti és egy fordított regény, több novella, tárcza, ismeretterjesztő közlemé­nyek. élet- és jellemrajzok, közlemények s nők részére „Nők Vi­lága“ czimen egy gondosan szerkesztett rovat, melyben számos divatkép, divatlevél, háztartási, kertészeti teendők s egyéb nőket érdeklő apróságok vannak közölve. Az „Ország-Világ“ előfizetői évenkint hat művészi becsű fény- és szinnyomatu műmellékletet kapnak, s ezen ki vili minden évben jelen meg külföldi képes la­pok példájára egy rendkívüli ünnepi szám, melyet mig nem előfi­zetők csak 50 krért szerezhetnek meg, a következő évi uj előfi­zetők is ingyen kapják egész éven át. Ilyen volt 1888-ban a karácsom ajándékul szánt ünnepi szám, mely a képviselőház öt- ven iró tagjának arczképét közli s ugyanazok nagyérdekü dolgo­zatait, névaláírásuk hasonmásával. Megjegyezvén, hogy a nagy- érdekű számhoz a benne levő művészi képeken kívül (Litzen- Mayer, KaulbaChtól stb.) egy nagy szabású szinnyomatu műmel­léklet is volt csatolva (Thuman : „A szerelem tavasza“), azonki- vül egy csinos népdal zongorára, s hogy e számot úgy közvet­len a kiadóhivatalnál, mint bármely hazai könyvkereskedés utján meg lehet rendelni. Közöljük néhánynak nevét az e számba köz­leményeket adott képviselők közül. Nevezetesen Jókai, Csernátony, Mikszáth. Vadnai, Podmaniczky, Ábrányi, Kaas, Hegedűs, Visi, Beksics, Láng, Falk, Grünwald, Appon^yi, Szathmáry, László M., Asbóth. Berzeviczy, Weckerle, Helfy, Irányi, Illyés Bálint. Gre- csálc stb. Az „Ország-Világ“ munkatársai a régibb és újabb élő

Next

/
Oldalképek
Tartalom